Podklady pro zasedání Zastupitelstva města Plzně

Program 20.schůze Zastupitelstva města Plzně konající se 13.10.2016 od 9:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Schválení programu jednání, volba návrhové komise, jmenování ověřovatelů zápisu (0)
2 Zpráva o činnosti Rady města Plzně a primátora města Plzně za období od 8. 9. 2016 – 12. 10. 2016 (materiál přijde na stůl) (3) PRIM/1 p. primátor
3 Udělení čestného občanství města Plzně panu Ing. Ivo Hlaváčkovi, CSc. in memoriam (4) PRIM/2 p. primátor
4 Udělení čestného občanství města Plzně paní profesorce Danuši Bělohlávkové (4) PRIM/3 p. primátor
5 Udělení Ceny města Plzně výzkumnému týmu pod vedením Daniela Georgieva (3) PRIM/4 p. primátor
6 Aktualizace přílohy „A“ ke zřizovací listině p. o. Útvar koordinace evropských projektů města Plzně (4) KP/1 p. primátor
7 Poskytnutí finanční dotace Triatlonu Plzeň, z.s., IČ: 04608879, na úhradu nákladů Triatlonového festivalu Plzeň (2) KP+RadD/1 p. primátor, radní Dvořák
8 Poskytnutí dotace pro POINT 14 (4) BEZP/1 p. primátor
9 Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 2016/000322 Člověk v tísni, o. p. s. (4) BEZP/2 p. primátor
10 Splněná a prodlužovaná usnesení ZMP od 9. 8. 2016 do 5. 9. 2016 (2) KV/1 Mgr. Zarzycký
11 Novela Zásad pro zadávání veřejných zakázek (4) VZVZ/4 p. Kuthan
11a Přijetí dotace z Fondu dopravy Plzeňského kraje na zpracování dokumentace pro realizaci stavby „Přestupní uzel Plzeň/Šumavská – autobusový terminál“ (3) NámK/1 nám. Kotas
12 Přijetí dotace MŠMT ČR na akci „Zajištění bezbariérovosti a přístavba výtahu ve školní budově Sokolovská 54, Plzeň“ (4) FIN/1 nám. Kotas
13 Předložení projektu Bezbariérové úpravy 4. ZŠ, Plzeň, do Programu mobility na rok 2017 (2) FIN/2 nám. Kotas
14 Předložení žádosti o dotaci z OPŽP na projekt „Obnova Lobezského parku – Plzeň“ (4) FIN/3 nám. Kotas
15 Předložení žádosti o dotaci na nákup techniky pro hospodaření v lesních školkách (2) FIN/4 nám. Kotas
16 Vypořádání závazků smluvních stran vyplývajících z uzavřené smlouvy o dílo mezi SMP jako objednatelem a společnostmi STAVMONTA spol. s r.o.,a FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.,jako zhotoviteli stavby "GREENWAYS Plzeň" (7) TN/1 nám. Šindelář
17 Rozpočtová opatření v rámci rozpočtu Odboru investic MMP a zařazení akce „33. ZŠ - sanační a izolační práce - likvidace plísní“ do projektové přípravy (6) OI/1 nám. Šindelář
18 Rozpočtové opatření KŘTÚ – SVSMP – péče o vzhled města (3) KŘTÚ+ŘEÚ/11 nám. Náhlík, nám. Kotas
19 Prominutí smluvní pokuty vyplývající z nájemní smlouvy uzavřené se společností pozemky Dolní Vlkýš, s.r.o. (9) KŘTÚ/13 nám. Náhlík
20 Aktualizace příloh ke zřizovacím listinám na movitý a nemovitý majetek předaný k hospodaření příspěvkovým organizacím v působnosti KŘÚSO MMP (19) ŘÚSO/1 nám. Baxa, nám. Herinková
21 Poskytnutí dotace v rámci Tříletého dotačního programu na podporu realizace kulturního projektu "Živá ulice" na období 2017-2019 (6) OK/1 nám. Baxa
22 Aktualizace majetkových příloh ke ZL ZŠ v Plzni (57) OŠMT/1 nám. Herinková
23 Aktualizace příloh ke zřizovacím listinám na movitý majetek předaný k hospodaření mateřským školám v působnosti města Plzně (43) OŠMT/2 nám. Herinková
24 Rozpočtové opatření pro 4. základní školu Plzeň, Kralovická 12, příspěvkovou organizaci (2) OŠMT/3 nám. Herinková
25 Rozpočtové opatření pro Odbor personální (2) OŠMT/4 nám. Herinková
26 Poskytnutí peněžitých darů z rozpočtu Odboru sociálních služeb MMP (3) OSS/1 nám. Herinková
27 Dotační program Odboru sociálních služeb MMP - Bezbariérovost 2016 (4) OSS/2 nám. Herinková
28 Neprominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně (5) OSS/3 nám. Herinková
29 Navýšení provozní dotace Městské charitě Plzeň, Domov sv. Aloise (3) OSS/4 nám. Herinková
30 Poskytnutí individuálních neinvestičních dotací z rozpočtu Odboru sportu MMP (4) SPORT/1 radní Dvořák
30a Dražba k.ú. Hradiště u Plzně ( materiál přijde na stůl) (0) RadM/1 radní Matoušová
30b Dražba k.ú. Lobzy ( materiál přijde na stůl) (0) RadM/2 radní Matoušová
31 Výkup pozemku parc. č. 3851/116, k. ú. Bolevec pro stavbu „I/20 a II/231 v Plzni, Plaská–Na Roudné–Chrástecká, 2. etapa“ a dále zbytkového pozemku parc. č. 2293, k. ú. Bolevec, z vlast.4 fyzických osob, do majetku města Plzně. (9) MAJ/1 radní Matoušová
32 Kupní smlouva se spol. Ferona pro IA - I/20 a II/231 Plaská - Na Roudné (8) MAJ/2 radní Matoušová
33 Kupní smlouva se spol. PRESSL pro IA - I/20 a II/231 Plaská - Na Roudné (7) MAJ/3 radní Matoušová
34 Uzavření kupní smlouvy na odkup pozemku p.č. 1447/2 v k.ú. Černice pro stavbu „Provozní propojení ČS Úhlavská se zásobním řadem Ostrá Hůrka – Přeložka zásobního řadu Ostrá Hůrka mimo pozemky parc. č. 1449/1 a 1448/1“. (8) MAJ/4 radní Matoušová
35 Uzavření kupní smlouvy na odkup spoluvlastnických podílů p. MVDr. J. Jíšky pro IA - VPS „Havarijní zdroj pro město Plzeň” a „Vodárenský soubor Litice – 2. etapa“. (7) MAJ/5 radní Matoušová
36 Uzavření směnné smlouvy na směnu pozemků pro IA - VPS D58 „Rekonstrukce Červenohrádecké ulice II. a III. etapa, úsek Staroveská – K Bukovci”. (12) MAJ/6 radní Matoušová
37 Změna usnesení ZMP č. 342 ze dne 20. 6. 2013 ve věci směny pozemků v k. ú. Plzeň a v k. ú. Skvrňany mezi městem Plzní a Centrem služeb pro silniční dopravu. (5) MAJ/7 radní Matoušová
38 Směna pozemků v k.ú. Plzeň s fyzickými osobami a zřízení služebnosti pro umístění a provozování odlehčovací stoky. (10) MAJ/8 radní Matoušová
39 Ukončení SOSB kupních v souvislosti se stavbou administrativní budovy „BUSINESS CENTER OLYMPIA“ a uzavření SOSB kupních v souvislosti s výstavbou „RD Nepomucká, Plzeň“ se společností Business Center Olympia s.r.o. (12) MAJ/9 radní Matoušová
40 Ukončení smlouvy o SOSBD č. 2/744/04 ze dne 16. 03. 2004, a to formou dohody s fyzickou osobou. (12) MAJ/10 radní Matoušová
41 Darování spoluvlastnických podílů k celku pozemků parc. č. 8398/5 a 8368/1 v k. ú. Plzeň do majetku města Plzně od 5 fyzických osob (9) MAJ/11 radní Matoušová
42 Výkup podílu 8/15 k celku pozemků parc. č. 12767/2 a parc. č. 12767/4, oba k. ú. Plzeň, z vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do majetku města. (9) MAJ/12 radní Matoušová
43 Odkoupení spoluvlastnického podílu 2/4 k celku pozemku p.č. 2109 k.ú. Bolevec od fyzických osob. (10) MAJ/13 radní Matoušová
44 Výkup pozemku parc. č. 537/2 v k. ú. Újezd do majetku města Plzně od fyzické osoby (9) MAJ/14 radní Matoušová
45 Výkup nově vzniklého pozemku parc. č. 864/24 v k. ú. Valcha do majetku města Plzně od fyzické osoby (11) MAJ/15 radní Matoušová
46 Bezúplatný převod movitých věcí, které užívala Hvězdárna a planetárium Plzeň, jejíž činnost převzala Hvězdárna v Rokycanech a Plzni (5) EVID/1 radní Matoušová
47 Darování výpočetní techniky z majetku města Plzně, Masarykově základní škole Janovice nad Úhlavou okres Klatovy (6) EVID/2 radní Matoušová
48 Darování výpočetní techniky z majetku města Plzně, Sboru dobrovolných hasičů Plzeň – Božkov. (6) EVID/3 radní Matoušová
49 Svěření pozemku p. č. 166/7 k. ú. Červený Hrádek u Plzně do trvalé správy městského obvodu Plzeň 4, a to formou doplnění Přílohy č. 3 Statutu města Plzně (10) EVID/4 radní Matoušová
50 Svěření pozemku p. č. 697/2 k. ú. Lobzy, do trvalé správy městského obvodu Plzeň 4, a to formou doplnění Přílohy č. 3 Statutu města Plzně (10) EVID/5 radní Matoušová
51 Svěření pozemků k. ú. Valcha, do trvalé správy městského obvodu Plzeň 3, a to formou doplnění Přílohy č. 3 Statutu města Plzně (11) EVID/6 radní Matoušová
52 Městská soutěž na prodej nemovitých věcí na adrese Koperníkova 16 (4) PROP/1 radní Matoušová
53 Prodej volné nebytové jednotky č. 2293/41 na adrese náměstí Generála Píky č. or. 31 v Plzni (10) PROP/2 radní Matoušová
54 Prodej volné nebytové jednotky č. 1000/25 na adrese Strážnická č. or. 13 v Plzni (10) PROP/3 radní Matoušová
55 Směna pozemků parc. č. 915 a nově vzniklého pozemku parc. č. 908/55, za část pozemku parc. č. 908/54, k. ú. Skvrňany (14) PROP/4 radní Matoušová
56 Prodej pozemku p. č. 5227/5 v k. ú. Plzeň (12) PROP/5 radní Matoušová
57 Prodej pozemků parc. č. 1324/5, jehož součástí je stavba bez čp/če - zemědělská stavba, a parc. č. 1324/9, k. ú. Dýšina (9) PROP/6 radní Matoušová
58 Prodej nově vzniklého pozemku p. č. 2127/3 v k. ú. Bolevec (14) PROP/7 radní Matoušová
59 Prodej pozemku p. č. 232/48 v k. ú. Lobzy, na kterém stojí stavba: Lobzy, č. p. 923 ve spoluvlastnictví žadatelů (13) PROP/8 radní Matoušová
60 Prodej pozemků p. č. 14395/1, p. č. 8493/1, p. č. 8493/2, p. č. 14396, p. č. 14399/1, p. č. 14398/1, vše v k. ú. Plzeň. (16) PROP/9 radní Matoušová
61 Prodej pozemku p. č. 123/3 k. ú. Hradiště u Plzně (13) PROP/10 radní Matoušová
62 Prodej pozemku p. č. 298/3 v k. ú. Kotovice Obci Kotovice (10) PROP/11 radní Matoušová
63 Ponechání pozemku p. č. 2003/115 v k. ú. Doubravka v majetku města (13) PROP/12 radní Matoušová
64 Projednání informativních zpráv (1) ORG/1 p. primátor
65 Olympijský park Plzeň 2016 (1) SPORT+OPM/1 radní Dvořák
66 Aktuální stav přijatých dětí do mateřských škol zřizovaných městem Plzeň na škol. rok 2016/2017 (2) OŠMT/5 nám. Herinková
67 Zpráva o situaci na trhu práce okres Plzeň-město a Plzeňský kraj - srpen 2016 (1) ORG/2 Ing. Karhan
68 Přehled obsazenosti PD Rychtářka a Divadlo za I. a II. čtvrtletí 2016 a Zpráva o městském parkovacím systému za I. pololetí 2016 (4) KŘTÚ/12 nám. Náhlík
69 Plnění projektu „Přímá podpora sociálně potřebných rodin s dětmi – žáků základních škol“ v r. 2016 (1) OSS/5 Mgr. Hynková, MBA
70 Zápis z jednání VZVZ ZMP ze dne 7.9.2016 (1) VZVZ/1 p. Kuthan
71 IZ o činnosti VZVZ ZMP + tabulka ukončených akcí za I. pololetí roku 2016 (2) VZVZ/2 p. Kuthan
72 Zápis z mimořádného jednání VZVZ ZMP ze dne 27.9.2016 (1) VZVZ/3 p. Kuthan
73 Zpráva o činnosti KV ZMP (2) KV/2 Mgr. Zarzycký
73a Bezbariérově přístupná veřejná WC v centru města (14) NámN/1 Ing. Náhlík
74 Různé (0)