Podklady pro zasedání Zastupitelstva města Plzně

Program 21.schůze Zastupitelstva města Plzně konající se 10.11.2016 od 9:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Schválení programu jednání, volba návrhové komise, jmenování ověřovatelů zápisu (0)
2 Zpráva o činnosti Rady města Plzně a primátora města Plzně za období od 13. 10. 2016 – 9. 11. 2016 (materiál přijde na stůl) (3) PRIM/1 p. primátor
3 Poskytnutí finanční dotace TK Slavia Plzeň z.s., IČ: 00518484, na úhradu nákladů vznikající Regionální plzeňské tenisové akademie (2) PRIM+RadD/1 p. primátor, radní Dvořák
4 Splněná a prodlužovaná usnesení ZMP od 6. 9. 2016 do 10. 10. 2016 (2) KV/1 Mgr. Zarzycký
4a Úprava rozpočtu Fondu rezerv a rozvoje za účelem zajištění podílu města na financování budování a rekonstrukcí sportovišť na území města Plzně (5) NámK/1 nám. Kotas
4b Žádost o dotaci z Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání na projekt „Porozumění, Respekt, Osvěta, Spolupráce, Inkluze, Technologie v Plzni (PROSIT v Plzni)“ (2) NámK/2 nám. Kotas
5 Stanovení finančního vztahu rozpočtu města k městským obvodům pro sestavení rozpočtu města na rok 2017 a výhledů v letech 2018 - 2020. (8) ŘEÚ/1 nám. Kotas
6 Souvztažná rozpočtová opatření v návaznosti na vyhodnocení očekávané skutečnosti plnění rozpočtu města za rok 2016 (15) ŘEÚ/2 nám. Kotas
7 Plzeňské podnikatelské vouchery - dohody o ukončení smlouvy o poskytnutí dotace (10) ŘEÚ/3 nám. Kotas
8 Podání žádosti o dotaci v rámci OPŽP pro projekt „Zateplení 63. MŠ, K. Steinera 25, Plzeň“ (2) FIN/1 nám. Kotas
9 Podání žádosti o dotaci v rámci OPŽP pro projekt „Zateplení 70. MŠ, Waltrova 26, Plzeň“ (2) FIN/2 nám. Kotas
10 Změna usnesení ZMP č. 34 ze dne 24. 1. 2008 v souvislosti s novou směrnicí na postup čerpání dotací (5) FIN/4 nám. Kotas
11 Porušení rozpočtové kázně a s tím související úkony (8) OK/1 nám. Baxa
12 Tříletý dotační program na podporu realizace kulturního projektu "Živá ulice" na období 2017-2019 (materiál přijde na stůl) (0) OK/2 nám. Baxa
13 Poskytnutí peněžitých darů z rozpočtu OSS MMP (4) OSS/1 nám. Herinková
14 Poskytnutí investiční dotace a rozpočtové opatření v rozpočtu OSS MMP (3) OSS/2 nám. Herinková
15 Poskytnutí individuální dotace z rozpočtu OSS MMP (2) OSS/3 nám. Herinková
16 Schválení záměru rozsahu a formy převodu vodohospodářského majetku ve vlastnictví města Plzně společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s. (3) KŘTÚ+ŘEÚ/1 nám. Šindelář, nám. Kotas
17 Projekt regenerace sídlišť, Plzeň – Doubravka, Sektor I (3) KŘTÚ/2 nám. Šindelář
18 Uzavření smlouvy o společné realizaci mezi statutárním městem Plzeň, SÚS PK, p. o. a ŘDS, s. p. o. k akci s názvem „I/20 A II/231 v Plzni, Plaská – Na Roudné – Chrástecká, 2. etapa“ v aktualizovaném znění (4) OI/2 nám. Šindelář
19 Uzavření smlouvy o společném zadávání mezi statutárním městem Plzeň a Vodárnou Plzeň, a.s., k investiční akci s názvem „Rekonstrukce Dlouhé ulice“ (3) OI/4 nám. Šindelář
20 Fúze sloučením společnosti Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. se společností Parking Plzeň s.r.o. (7) KŘTÚ+FIN/11 nám. Náhlík, nám. Kotas
21 Žádost Hany Voděrové, o poskytnutí dotace z FŽP MP na projekt „Vítaný host – čtvrtletník příznivců Plzeňského kraje, ročník 2016“. (6) KŽP/1 nám. Náhlík
22 Žádost Hospicu svatého Lazara z.s., o poskytnutí dotace z FŽP MP na projekt „Ozelenění vnitrobloku a terasy v ulici Sladkovského 66a“. (6) KŽP/2 nám. Náhlík
23 Žádost Hany Voděrové, o poskytnutí dotace z FŽP MP na projekt „Kniha – Tropy v srdci Plzně“. (6) KŽP/3 nám. Náhlík
24 Žádost 27. mateřské školy Plzeň, o poskytnutí finančního příspěvku z FŽP MP na projekt „Trampolína - rozvoj hrubé motoriky dětí“. (5) KŽP/4 nám. Náhlík
25 Žádost 27. mateřské školy Plzeň, o poskytnutí finančního příspěvku z FŽP MP na projekt „Poznáváme bylinky z naší zahrádky“. (5) KŽP/5 nám. Náhlík
26 Žádost Městského obvodu Plzeň 3 o uvolnění finančních prostředků z FŽP MP na projekt „Rekonstrukce záhonů růží na Malé hvězdě“. (5) KŽP/6 nám. Náhlík
27 Žádost Biskupství plzeňského, o poskytnutí dotace z FŽP MP na projekt „Revitalizace Meditační zahrady“. (6) KŽP/7 nám. Náhlík
28 Žádost Městského obvodu Plzeň 3 o uvolnění finančních prostředků z FŽP MP na projekt „Úprava prostoru multifunkčního areálu Škodaland“. (5) KŽP/8 nám. Náhlík
29 Žádost SIT MP, o poskytnutí finančního příspěvku z FŽP MP na projekt „Sběr dat, zajištění kvality dat včetně technického dozoru nad automatickými měřícími stanicemi (AMS) na území města Plzně“. (5) KŽP/9 nám. Náhlík
30 Žádost Alpinum klubu Plzeň, z.s., o poskytnutí dotace z FŽP MP na projekt „Vydání výstavního Zpravodaje Alpinum klubu Plzeň na rok 2017“. (6) KŽP/10 nám. Náhlík
30a Dražba (materiál přijde na stůl) (0) RadM/1 radní Matoušová
31 Zrušit usnesení ZMP č. 198/2016 a realizovat výkup podílu na pozemku parc. č. 3851/113, k. ú. Bolevec pro stavbu „I/20 a II/231 v Plzni, Plaská – Na Roudné – Chrástecká, 2. etapa“ od fyzické osoby. (8) RadM/2 radní Matoušová
32 Výkup pozemku parc. č. 3851/71, k. ú. Bolevec, pro stavbu „I/20 a II/231 v Plzni, Plaská – Na Roudné – Chrástecká, 2. etapa“, z vlastnictví fyzické osoby, do majetku města Plzně (6) RadM/3 radní Matoušová
32a Výkup pozemků parc. č. 3851/47 a parc. č. 3851/56, oba k. ú. Bolevec, z vlastnictví fyzické osoby do majetku města Plzně (8) RadM/4 radní Matoušová
32b Městské soutěže na prodej volných bytových jednotek v Plzni, na adrese Sokolovská č. or. 59 a Francouzská tř. č. or. 55 (4) RadM/5 radní Matoušová
32c Městské soutěže na prodej nemovitých věcí na adrese Mánesova 28 a Antonína Uxy 6 (4) RadM/6 radní Matoušová
33 Prodej pozemků p. č. 14395/1, p. č. 8493/1, p. č. 8493/2, p. č. 14396, p. č. 14399/1, p. č. 14398/1, vše v k. ú. Plzeň. (16) PROP/1 radní Matoušová
34 Prodej nemovitých věcí na adrese V Bezovce 18 v Plzni (12) PROP/2 radní Matoušová
35 Prodej nemovitých věcí na adrese náměstí T. G. Masaryka 17 v Plzni (13) PROP/3 radní Matoušová
36 Prodej pozemku p. č. 1156 ve zjednodušené evidenci – parcely původ pozemkový katastr v k. ú. Lisov. (10) PROP/4 radní Matoušová
37 Prodej pozemkových parcel č. 858/1 a 858/11, obě v k. ú. Čeminy. (11) PROP/5 radní Matoušová
38 Prodej pozemku p. č. 490/30 v k. ú. Doudlevce. (12) PROP/6 radní Matoušová
39 Prodej pozemku p. č. 3142/26 v k. ú. Plzeň. (13) PROP/7 radní Matoušová
40 Prodej nově vzniklého pozemku p. č. 11255/47 v k. ú. Plzeň (15) PROP/8 radní Matoušová
41 Prodej nově vzniklého pozemku p. č. 10489/12 v k. ú. Plzeň a zřízení služebnosti. (13) PROP/9 radní Matoušová
42 Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o smlouvě budoucí směnné a ke smlouvě o smlouvě budoucí darovací – SK SLOVAN Plzeň 1910, z.s. (7) MAJ/1 radní Matoušová
43 Směna pozemků v k. ú. Radobyčice pro stavbu „Sportovně rekreační trasy podél Úhlavy, úsek Radobyčice – Útušice“ a stavbu silnice III/18032 (Radobyčice, Dlážděná 2). (10) MAJ/2 radní Matoušová
44 Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí směnné pro plánovanou cyklostezku podél Vejprnického potoka mezi městem Plzní a fyzickou osobou. (13) MAJ/3 radní Matoušová
45 Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na převod části pozemku parc. č. 32/2, k. ú. Lhota u Dobřan, pro zastávky MHD a doplnění chodníku. (10) MAJ/4 radní Matoušová
46 Výkup spoluvlastnických podílů na pozemku parc. č. 1178/5, k. ú. Hradiště u Plzně. (9) MAJ/5 radní Matoušová
47 Směna pozemků v k. ú. Lobzy mezi městem Plzní a společností VEBA PLYN a.s. včetně zřízení věcného břemene ve prospěch města Plzně. (10) MAJ/6 radní Matoušová
48 Náprava stavu nastalého zápisem majetku na LV 1 a schválení realizace BÚP parc. č. 1142/3, k.ú. Bolevec, při Karlovarské ul., z vlast.státu – ÚZSVM, do majetku města Plzně. (8) MAJ/7 radní Matoušová
49 Uznání vydržení vlastnického práva k pozemku p. č. 1981/233 v k. ú. Litice u Plzně. (12) EVID/1 radní Matoušová
50 Projednání souhlasu s demolicí stavby – starého skladu,v areálu Dětského centra Plzeň,p.o. na pozemku p.č. 11130/3, v k.ú. Plzeň. (10) EVID/2 radní Matoušová
51 Rozhodnutí o odstranění poškozené stavby bez č.p., která se nachází na části pozemku p.č. 492, k.ú. Doudlevce a vybudování stavby nové v rámci náhrady škody. (7) EVID/3 radní Matoušová
52 Svěření části movitého majetku v KD Peklo v prostorech muzea Patton Memorial Pilsen do správy p. o. Plzeň - TURISMUS (6) EVID/4 radní Matoušová
53 Darování plastových sedaček demontovaných v rámci rekonstrukce stadionu ve Štruncových sadech. (11) EVID/5 radní Matoušová
54 Darování movitého majetku – dvou osobních vozidel a nábytku z bývalé budovy KD vypůjčeného zapsanému ústavu Plzeň 2015 (7) EVID/6 radní Matoušová
55 Darování samoobslužných zón plzeňské karty Městskému kulturnímu podniku FIDIKO Žamberk a spolku k světu. (6) EVID/7 radní Matoušová
56 Svěření pozemku p. č. 8, jehož součástí je stavba Malesice č. p. 40, Ke Kostelu 6, k. ú. Malesice do trvalé správy městského obvodu Plzeň 9 - Malesice, a změny usnesení ZMP č. 591 ze dne 12. 11. 2015 (11) EVID/8 radní Matoušová
57 Projednání podání návrhu na změnu hranic katastrálních území Křimice a Radčice u Plzně pro zajištění souladu hranic městských obvodů a částí obce s hranicemi katastrálních území (11) EVID/9 radní Matoušová
58 Projednání informativních zpráv (1) ORG/1 p. primátor
59 Přehled provedených rozpočtových opatření za 3. čtvrtletí 2016 (2) FIN/3 nám. Kotas
60 Zpráva ve věci stavby Závodu na energetické využití odpadu Chotíkov (1) TN/1 nám. Šindelář
61 Ocenění města Plzně v soutěži Obnovitelné desetiletí (1) OSI/1 nám. Šindelář
62 Informativní zpráva o stavu a čerpání rozpočtu kapitálových výdajů roku 2016 Odboru investic MMP v členění na jednotlivé investiční akce k 30. 6. 2016 (2) OI+ŘEÚ/1 Ing. Grisník, Ing. Kuglerová, MBA
63 Písemné zdůvodnění navýšení ceny u stavby "Rekonstrukce vnitrobloku Koterovská - Chvojkovy lomy" (1) OI/3 Ing. Grisník
64 Zpráva o situaci na trhu práce okres Plzeň-město a Plzeňský kraj - září 2016 (1) ORG/2 Ing. Karhan
65 Divadlo Josefa Kajetána Tyla, příspěvková organizace - návštěvnost a tržby v Novém divadle (1) NámB/1 nám. Baxa
66 Zápis z jednání VZVZ ZMP ze dne 19.10.2016 (1) VZVZ/1 p. Kuthan
67 Zpráva o činnosti KV ZMP (2) KV/2 Mgr. Zarzycký
68 Různé (0)