Podklady pro zasedání Zastupitelstva města Plzně

Program 22.schůze Zastupitelstva města Plzně konající se 15.12.2016 od 9:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Schválení programu jednání, volba návrhové komise, jmenování ověřovatelů zápisu (0)
2 Zpráva o činnosti Rady města Plzně a primátora města Plzně za období od 10. 11. 2016 – 14. 12. 2016 (materiál přijde na stůl) (3) PRIM/1 p. primátor
3 Volba přísedící Okresního soudu Plzeň-město (2) PRIM/2 p. primátor
4 Uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcí Chotíkov o výkonu přednáškové činnosti strážníky Městské policie Plzeň (5) PRIM/3 p. primátor
5 Obecně závazná vyhláška statutárního města Plzně, kterou se mění Statut města (7) PRÁV/1 p. primátor
6 Poskytnutí dotace z rozpočtu BEZP MMP - provozní transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům a uzavření veřejnoprávních smluv. (11) BEZP/1 p. primátor
7 Splněná a prodlužovaná usnesení ZMP od 11. 10. 2016 do 14. 11. 2016 (2) KV/1 Mgr. Zarzycký
8 Schválení směrnice QS 74-01 Zásady pro zadávání veřejných zakázek (materiál přijde na stůl) (5) VZVZ/2 p. Kuthan
9 Podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace z OP VVV na projekt "Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Plzeň" (5) ÚKEP/2 nám. Kotas
10 Žádost o dotaci z IROP na projekt "Rekonstrukce bytů pro účely sociálního bydlení ve městě Plzni" (2) ÚKEP/3 nám. Kotas
10a Žádost o dotaci z programu Podpora bydlení MMR pro projekt „RS –Plzeň – Slovany, centrální část, vnitroblok Koterovská 69-79“ (6) NámK/1 nám. Kotas
11 Rozpočtové opatření vyplývající z očekávané skutečnosti 2016 (10) ŘEÚ/1 nám. Kotas
12 Rozpočet města Plzně na rok 2017 včetně rozpočtového výhledu na roky 2018 - 2020 (17) ŘEÚ/2 nám. Kotas
13 Novela vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství (7) ÚČT/1 nám. Kotas
14 Podání žádosti o dotaci v rámci OPŽP pro projekt „Stavební úpravy 60. MŠ Manětínská 37, Plzeň“ (3) FIN/1 nám. Kotas
15 Žádost o dotaci z programu Podpora bydlení MMR pro projekt „RS –Plzeň – Doubravka, Sektor I, vnitroblok Zábělská“ (18) FIN/2 nám. Kotas
16 Schválení projektového záměru "Územní studie krajiny – pro správní obvod ORP Plzeň" (5) TN/1 nám. Šindelář
16a Uzavření Dohody o částečné úhradě ceny za přepravu, odběr a čištění splaškových odpadních vod se společností VODÁRNA PLZEŇ a.s. (3) TN/2 nám. Šindelář
16b Obnova Jiráskova náměstí a Klášterní zahrady – architektonická soutěž (6) TN+NámK/3 nám. Šindelář, nám. Kotas
17 Udělení výjimky ze Zásad pro zadávání veřejných zakázek (5) KŘTÚ/1 nám. Šindelář
18 Strategický plán města Plzně – Celková situační analýza města a Hlavní pozitiva a problémy (6) KŘTÚ/2 nám. Šindelář
19 Uzavření smlouvy o společném zadávání veřejné zakázky s názvem "Rekonstrukce Sedláčkova ulice" mezi statutárním městem Plzeň a VODÁRNOU PLZEŇ a.s. (3) OI/2 nám. Šindelář
20 Uzavření smlouvy o společném zadávání veřejné zakázky s názvem "PD – Silnice II/231, Rekonstrukce ul. 28.října, III – Okružní křižovatka" mezi statutárním městem Plzeň a SÚS PK (3) OI/3 nám. Šindelář
21 Schválení plánu akcí realizovaných v rámci věcného plnění nájmu společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s. pro rok 2017 (6) OSI/1 nám. Šindelář
22 Předložení závěrečného účtu Dobrovolného svazku obcí Silnice I/27 za rok 2015 (4) NámN/2 nám. Náhlík
23 Rezignace a volba člena Výboru pro zadávání veřejných zakázek ZMP (4) NámN/3 nám. Náhlík
24 Poskytnutí dotací z rozpočtu OŽP MMP na rok 2017 (4) OŽP/1 nám. Náhlík
25 Seznam projektových záměrů do Strategického rámce MAP (4) OŠMT/1 nám. Herinková
26 Rozpočtové opatření pro 15. základní školu Plzeň (2) OŠMT/2 nám. Herinková
27 Obecně závazná vyhláška statutárního města Plzně, kterou budou stanoveny školské obvody mateřských škol (5) OŠMT/3 nám. Herinková
28 Výjimka ze směrnice QS 74 -01 Zásady pro zadávání veřejných zakázek u akce „Inzerce v médiích“, která bude realizována Divadlem Josefa Kajetána Tyla, příspěvkovou organizací (3) ŘÚSO/1 nám. Baxa
29 Poskytnutí dotace v rámci Tříletého dotačního programu na podporu realizace kulturního projektu „Živá ulice“ na období 2017–2019 (7) OK/1 nám. Baxa
30 Porušení rozpočtové kázně spolkem Sdružení pro obnovu památek v Rokycanech a okolí (IČ 18243231) a s tím související úkony (6) OK/2 nám. Baxa
31 Změna účelu použití poskytnuté dotace č. P/III/35 spolku Plzeňský lidový soubor Mladina, občanské sdružení (IČ 27033201), v rámci Jednoletého dotačního programu na podporu uměleckých a kulturních projektů pro rok 2016 (4) OK/3 nám. Baxa
32 Porušení rozpočtové kázně ústavem Plzeň 2015, z. ú. (IČ 29109124), a s tím související úkony (6) OK/4 nám. Baxa
33 Porušení rozpočtové kázně spolkem Sdružení občanů P5, z. s. (IČ 68833946), a s tím související úkony (6) OK/5 nám. Baxa
34 Projednání uzavření Dohody o uznání dluhu a jeho plnění ve splátkách s paní Jozefínou Rafaelovou, byt č. 1, Božkovská 20, Plzeň (4) BYT/1 radní Šlouf
35 Prominutí nevymahatelných pohledávek z nájemného a služeb spojených s užíváním bytů (5) BYT/2 radní Šlouf
36 Akční plán pro naplňování Koncepce sportu v Plzni pro rok 2017 (8) RadD/1 radní Dvořák
37 Výkup podílů na pozemcích parc. č. 747/77, 747/78, 861/39, 866/86 v k. ú. Radčice u Plzně pro stavbu „Městský (západní) okruh, úsek Křimická (Chebská) – Karlovarská v Plzni“ od 3 fyzických osob (8) RadM/1 radní Matoušová
37a Dražba (6) RadM/2 radní Matoušová
37b Postup města při uplatňování DPH při dodání zastavitelného pozemku (4) RadM/3 radní Matoušová
38 Výkup nově vzniklých pozemků parc. č. 866/83, 866/84 a 747/75 v k. ú. Radčice u Plzně pro stavbu „Městský (západní) okruh, úsek Křimická (Chebská) – Karlovarská v Plzni“ od fyzické osoby (11) MAJ/1 radní Matoušová
39 Směna pozemků p. č. 745/31, 747/56, 698/44 a 747/74 za pozemek p. č. 6/9, vše v k. ú. Radčice u Plzně, mezi městem Plzní a fyzickou osobou pro stavbu „Městský (západní) okruh, úsek Křimická (Chebská) – Karlovarská v Plzni“ (15) MAJ/2 radní Matoušová
40 Výkup pozemků v k. ú. Litice u Plzně dotčených stavbou "Vodárenský soubor Litice – 1. etapa" s 1 fyzickou osobou. (10) MAJ/3 radní Matoušová
41 Výkup nově vzniklého pozemku parc. č. 612/9 v k. ú. Bolevec pro stavbu „Rekonstrukce ulice Pod Stráží“ od fyzické osoby (13) MAJ/4 radní Matoušová
42 Uzavření kupních smluv a dodatku č. 1 ke smlouvě o právu provedení stavby "Přestupní uzel Plzeň/Šumavská – autobusový terminál“ – České dráhy, a.s. (8) MAJ/5 radní Matoušová
43 Směna pozemků v k. ú. Bolevec pro stavbu „I/20 a II/231 v Plzni, Plaská – Na Roudné – Chrástecká, 2. etapa“, z vlastnictví fyzické osoby do majetku města Plzně (13) MAJ/6 radní Matoušová
44 Změna usnesení ZMP č. 302/2016 ve věci výkupu pozemku pro stavbu „I/27 Plzeň, Sukova – Karlovarská, úsek Plachého – Radčická, SUDOP PRAHA a.s., 2009“. (7) MAJ/7 radní Matoušová
45 Výkup pozemku p. č. 9422, jehož součástí je stavba Jižní Předměstí č.p. 388, k. ú. Plzeň od fyzických osob (9) MAJ/8 radní Matoušová
46 Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní na část pozemku parc. č. 1938 v k. ú. Bolevec pro plánovanou stavbu "Rekonstrukce místní komunikace K Prokopávce a Malý Bolevec vč. umístění zastávky MHD" se 3 fyzickými osobami. (9) MAJ/9 radní Matoušová
47 Směny pozemků se 2 FO v k. ú. Radobyčice pro stavbu „Sportovně rekreační trasy podél Úhlavy, úsek Radobyčice – Útušice“ a stavbu silnice III/18032 (Radobyčice, Dlážděná 2). (10) MAJ/10 radní Matoušová
48 Výkup části p.č. 274/3, zaps. na LV č. 640 pro k. ú. Radobyčice, dotč. tr. záborem stavby „SRT podél Úhlavy, úsek Radobyčice – Útušice“ od FO a p.č. 275, zaps. na LV č. 531 pro k. ú. Radobyčice, od spoluvlast., do majetku MP. (12) MAJ/11 radní Matoušová
49 Výkup pozemku parc. č. 18/8 v k. ú. Lobzy pro stavbu "Kanalizace Lobzy – Rolnické nám.", Stavební bytové družstvo mladých Plzeň. (12) MAJ/12 radní Matoušová
50 Prodloužení termínu na uzavření konečných smluv se 4 fyzickými osobami v rámci stavby "RD na pozemku 201/31 v k. ú. Lobzy". (5) MAJ/13 radní Matoušová
51 Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě kupní (prodloužení termínu uzavření konečné smlouvy) – „Novostavba penzionu Plzeň, ul. U Velkého Rybníka“. (7) MAJ/14 radní Matoušová
52 Prodloužení termínu na uzavření konečných smluv v rámci stavby "Plzeň – Litice lokalita pro výstavbu RD – dopravní a technická infrastruktura". (7) MAJ/15 radní Matoušová
53 Majetkoprávní vypořádání pozemků v areálu 28. ZŠ v Rodinné ul. v Plzni s TJ Sokol Plzeň Letná. (16) MAJ/16 radní Matoušová
54 Získání objektů Husova 11 a sady Pětatřicátníků 27 včetně pozemků do majetku města Plzně od Západočeské univerzity v Plzni. (13) MAJ/17 radní Matoušová
55 Výkup pozemků p. č. 244 a p. č. 245 k. ú. Lobzy od fyzické osoby (9) MAJ/18 radní Matoušová
56 Výkup pozemku parc. č. 812/4, k. ú. Bručná, od spoluvlastníků zaps. na listu vlastnictví (dále jen LV) č. 805 pro k. ú. Bručná. (7) MAJ/19 radní Matoušová
57 Směna pozemků v k. ú. Malesice mezi městem Plzní a společností WB Mills, a.s. (11) MAJ/20 radní Matoušová
58 Bezúplatný převod podílu 3/8 k celku pozemků parc. č. 422/45, parc. č. 422/49 a parc. č. 422/51, vše k. ú. Doubravka z vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do majetku města (11) MAJ/21 radní Matoušová
59 Nesouhlas s prodejem částí pozemků parc. č. 2413/17 a parc. č. 2413/39, oba k. ú. Doubravka z majetku MP do SJM a s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí kupní na koupi části pozemku parc. č. 2413/16, k. ú. Doubravka, do majetku MP. (9) MAJ+PROP/22 radní Matoušová
60 Nevyužití předkupního práva statutárního města Plzně k pozemkům v k. ú. Litice u Plzně v lokalitě "Panorama Litice" – Wittmann Alfa s.r.o. (10) MAJ/23 radní Matoušová
61 Městské soutěže na prodej nemovitých věcí na adrese Guldenerova 7 a spoluvlastnického podílu 1/2 k celku nemovité věci na adrese Barrandova 12 v Plzni (4) PROP/1 radní Matoušová
62 Prodej spoluvlastnického podílu ½ k celku nemovitých věcí na adrese Husova 46 v Plzni. (15) PROP/2 radní Matoušová
63 Prodej spoluvlastnického podílu 8/15 k celku nemovitých věcí na adrese Bedřicha Smetany 5 (14) PROP/3 radní Matoušová
64 Prodej volné nebytové jednotky č. 1183/8 na adrese Karlova č. or. 23 v Plzni (12) PROP/4 radní Matoušová
65 Prodej nebytové jednotky č. 1954/101 na adrese Strnadova č. or. 35 v Plzni (9) PROP/5 radní Matoušová
66 Konečné vypořádání pozemků p. č. 1981/179, p. č. 1981/180, p č. 1981/183, p. č. 1981/203 a p. č. 1981/204, vše v k. ú. Litice u Plzně, formou prodeje (10) PROP/6 radní Matoušová
67 Prodej nově vzniklého pozemku p. č. 10771/20 v k. ú. Plzeň (11) PROP/7 radní Matoušová
68 Prodej nově vzniklého pozemku p. č. 149/119 v k. ú. Bolevec (15) PROP/8 radní Matoušová
69 Prodej pozemků p. č. 14236 a nově vzniklých p. č. 14233/2, 3 vše v k. ú. Plzeň. (14) PROP/9 radní Matoušová
70 Prodej pozemků v k. ú. Bručná v souvislosti se stavbou "BRUČNÁ BUSINESS PARK" (12) PROP/10 radní Matoušová
71 Prodej pozemků parc. č. 1219, 1334, 1335, k. ú. Dýšina (12) PROP/11 radní Matoušová
72 Prodej nově vzniklého pozemku p. č. 334/2 v k. ú. Dolní Vlkýš (13) PROP/12 radní Matoušová
73 Prodej pozemkových parcel č. 189/1 a 454/2, obě v k. ú. Sedlecko (10) PROP/13 radní Matoušová
74 Prodloužení termínu dokončení stavby ve smlouvě o budoucí smlouvě kupní ve věci stavebních úprav klubovny ve vlastnictví Junák – český skaut, z. s. (12) PROP/14 radní Matoušová
75 Ponechání pozemku parc. č. 454/1, k.ú. Doubravka, v majetku města Plzně (12) PROP/15 radní Matoušová
76 Ponechání části pozemku p. č. 1512/1 v k. ú. Černice v majetku města Plzně. (13) PROP/16 radní Matoušová
77 Uznání vydržení vlastnického práva k pozemku p. č. 1891/6 v k. ú. Černice (12) EVID/1 radní Matoušová
78 Darování plastových sedaček demontovaných v rámci rekonstrukce stadionu ve Štruncových sadech. (9) EVID/2 radní Matoušová
79 Darování bezpilotního letadla R02 Robodrone Kingfisher z majetku statutárního města Plzeň Západočeské univerzitě v Plzni (6) EVID/3 radní Matoušová
80 Darování movitého majetku – staršího nábytku, Centru umění a pohybu s. r. o. (7) EVID/4 radní Matoušová
81 Projednání daru movitých věcí z budovy bývalého Komorního divadla Divadelnímu souboru Štace Kaznějov, z.s. (6) EVID/5 radní Matoušová
82 Svěření části pozemku p. č. 6684/6 k. ú. Plzeň do trvalé správy městského obvodu Plzeň 3, a to formou doplnění Přílohy č. 3 Statutu města Plzně (10) EVID/6 radní Matoušová
83 Projednání informativních zpráv (1) ORG/1 p. primátor
84 Výsledek elektronické dražby pozemku p. č. 694/10, zaps. na LV č. 2928 pro k.ú. Lobzy (4) MAJ/24 radní Matoušová
85 Informativní zpráva o plnění usnesení ZMP č. 308 ze dne 12.06.2016 ve věci svěření pravomoci rozhodovat o uzavření dodatků k vybraným smlouvám o dílo (1) OI/1 Ing. Grisník
86 Zpráva o situaci na trhu práce okres Plzeň-město a Plzeňský kraj - říjen 2016 (1) ORG/2 Ing. Karhan
87 Informace o průběhu přípravy „Nové koncepce provozování a údržby veřejného osvětlení v Plzni“ (3) NámN/1 Ing. Náhlík
88 Aktivity společnosti Plzeň 2015, zapsaný ústav, v souvislosti s udržitelností projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015 (1) NámB/1 nám. Baxa
89 Přehled projektů p. o. ÚKEP mP pro jiné subjekty než město Plzeň (1) ÚKEP/1 Ing. Beneš
90 Aktuální informace k projektu "Smart City Plzeň" (2) ÚKEP/4 Ing. Beneš
91 Schválení „Strategie ITI plzeňské metropolitní oblasti“ a zahájení realizace (1) ÚKEP/5 Ing. Beneš
92 Systém řízení rizik města Plzně jako ručitele smlouvy o vybudování nového areálu dopravní základny pro PMDP, a.s. a o poskytování oprav, údržby a odstavu vozidel MHD (3) KŘTÚ+ŘEÚ/11 nám. Náhlík, nám. Kotas
93 Studie „Zmapování potřeb, spokojenosti a očekávání, včetně predikce vývoje, v oblasti sociálních služeb v Plzni. (1) OSS/1 nám. Bc. Herinková
94 Prasata divoká v lokalitě Valcha – Borská pole (1) OŽP/2 Bc. Svobodová
95 Zápis z jednání VZVZ ZMP ze dne 2. listopadu 2016 (1) VZVZ/1 p. Kuthan
96 Zpráva o činnosti KV ZMP (2) KV/2 Mgr. Zarzycký
96a Informace o plnění usnesení ZMP č. 436 /16 ze dne 8. 9. 2016 týkajícího se stavby „Uzel Plzeň, 2. stavba – přestavba osobního nádraží, včetně mostů Mikulášská“. (4) NámN/4 Ing. Náhlík
96b Přestupní uzel mezi veřejnou linkovou dopravou a městskou hromadnou dopravou na náměstí Milady Horákové na Slovanech (5) NámN/5 Ing. Náhlík
97 Různé (0)