Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2

Program 11.schůze Zastupitelstva MO Plzeň 2 konající se 21.06.2016 od 14:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Zahájení a schválení programu jednání (0) Ing. Aschenbrenner
2 Volba návrhové komise (0) Ing. Aschenbrenner
3 Stanovení ověřovatelů zápisu (0) Ing. Aschenbrenner
4 Činnost RMO Plzeň 2 - Slovany a orgánů města Plzně od posledního zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany (2) TAJ/1 Ing. Aschenbrenner
5 Vystoupení hostů: velitele MP Plzeň-služebny Slovany, velitele Policie ČR-obvodního oddělení Plzeň 2 a velitele JSDH (0) Ing. Aschenbrenner
6 Rozbor hospodaření MO Plzeň 2 - Slovany za leden - březen 2016 (4) EAP/7 p. Andrlík
7 Rozpočtové opatření č. 5 rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 - Slovany roku 2016 (3) EAP/2 p. Andrlík
8 Rozpočtové opatření č. 6 rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 - Slovany roku 2016 (2) EAP/3 p. Andrlík
9 Poskytnutí dotací z rozpočtu MO Plzeň 2 - Slovany (3) EAP/4 p. Andrlík
10 Statut Fondu rezerv a rozvoje MO Plzeň 2 - Slovany (3) EAP/1 p. Andrlík
10a Vrácení finančních prostředků dotace projektu „Výstavba pěších stezek Božkovsko-Koterovského rozvoje cestovního ruchu“ (3) EAP/9 p. Andrlík
10b Vrácení části finančních prostředků dotace projektu: „Obnova historické části obce Plzeň - Koterov za účelem zachování kulturního a historického dědictví a rozšíření cestovního ruchu“ (5) MAI/7 Ing. Aschenbrenner
11 Návrh Vyhlášky statut. města Plzně č. .../2016, o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí - účinnost od 1. 1. 2017 (13) EAP/6 Ing. Aschenbrenner
12 Svěření nemovitého majetku do trvalé správy MO Plzeň 2 -Slovany, přílohou č. 3 Statutu města Plzně (3) MAI/2 PhDr. Fluxa
13 Změna č. 1 Plánu investic MO Plzeň 2 – Slovany na rok 2016 (3) MAI/3 PhDr. Fluxa
14 Upravený návrh Územního plánu Plzeň - Opatření obecné povahy po veřejném projednání (3) SSD/1 PhDr. Fluxa
15 Bezúplatný převod hasičské techniky (4) KT/1 Ing. Aschenbrenner
16 Projednání informativních zpráv na 11. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany (1) TAJ/2 Ing. Aschenbrenner
17 Dotace projednané a schválené RMO Plzeň 2 - Slovany (1) EAP/5 p. Andrlík
18 Současný stav odkaliště Božkov (4) ŽP/1 p. Andrlík
18a Podnět pana Mencla k sekání trávy v městském obvodu Plzeň 2 - Slovany (3) ŽP/2 p. Andrlík
19 Vyhodnocení investiční činnosti MO Plzeň 2 – Slovany od počátku roku 2016, včetně investic v budovách MŠ (1) MAI/5 PhDr. Fluxa
20 Akce probíhající v roce 2016 – dotace z mimorozpočtových zdrojů (2) MAI/4 PhDr. Fluxa
21 Dopis Mgr. Tomáše Kučery: „Návrh na rekonstrukci části Sušické ulice“ (5) MAI/1 PhDr. Fluxa
22 Zhodnocení provozu KD šeříková vč. dalších záměrů (1) MAI/6 PhDr. Fluxa
23 Organizace veřejné dopravy v souvislosti s uzavřením prostoru u hlavního nádraží ČD (4) SSD/2 PhDr. Fluxa
24 Činnost Finančního výboru ZMO Plzeň 2 - Slovany za období 04-06/2016 (2) EAP/8 Bc. Lokajíček
25 Činnost Kontrolního výboru ZMO Plzeň 2 - Slovany za období 04-05/2016 (3) TAJ/3 Ing. Rada
26 Závěrečná zpráva z kontroly vybrané investiční akce KD Šeříková, realizované v roce 2015 (2) TAJ/4 Ing. Rada
27 Splněná a prodlužovaná usnesení ZMO Plzeň 2 - Slovany v období od 22. 3. 2016 do 23. 5. 2016 (2) TAJ/5 Ing. Rada
28 Různé (0) Ing. Aschenbrenner