Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3

Program 12.schůze Zastupitelstva MO Plzeň 3 konající se 20.06.2016 od 14:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Zahájení (0)
2 Zpráva o činnosti Rady MO Plzeň 3 (2) ST/1 p. Neubauer
3 3. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2016 - přijetí neinvestiční dotace na aktivní politiku zaměstnanosti za měsíce 12/2015 a 01-02/2016 (4) EK/1 Mgr. Škarda
4 4. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2016 - přijetí dotace na projekt "Zateplení 49.MŠ Plzeň, Puškinova 5 - pavilon č. 2 (zadní pavilon)" (7) EK/2 Mgr. Škarda
5 5. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2016 - přijetí dotace na projekt "Zateplení objektu hasičské zbrojnice Radobyčice" (7) EK/3 Mgr. Škarda
6 6. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2016 - přijetí finančních prostředků z rozpočtu OŠMT MMP do rozpočtu MO Plzeň 3 s určením pro 22. MŠ, 24. MŠ, 27. MŠ a 70. MŠ na pořádání akcí (4) EK/4 Mgr. Škarda
7 Poskytnutí příspěvků z rozpočtu MO3 v r. 2016, 7.rozpočtové opatření rozpočtu r. 2016 - zapojení finančních prostředků FRR MO3 do rozpočtu MO3 za účelem poskytnutí příspěvků mateřských školám, jejichž zřizovatelem je MO3 (9) EK/5 Mgr. Škarda
8 Poskytnutí a neposkytnutí finančních prostř. z rozpočtu MO3 v r.2016, 8.rozpočtové opatření rozpočtu r.2016 - zapojení fin.prostř. FRR MO3 do rozpočtu MO3 za účelem poskytnutí finančních prostř. příspěvkovým org. města Plzně (11) EK/6 Mgr. Škarda
9 9. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2016 - zapojení finančních prostředků FRR MO3 do rozpočtu MO Plzeň 3 na kapitálové výdaje - nestavební investice (4) EK/7 Mgr. Škarda
10 10. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2016 - úprava rozpočtu Odboru ekonomického ÚMO Plzeň 3 - "Provozní výdaje" (4) EK/8 Mgr. Škarda
11 11. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2016 - přijetí neinvestiční dotace na aktivní politiku zaměstnanosti za měsíc 03/2016 (4) EK/9 Mgr. Škarda
12 12. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2016 - přijetí dotace na úhradu výdajů na sociálně -právní ochranu dětí (SPOD) (4) EK/10 Mgr. Škarda
13 Poskytnutí a neposkytnutí dotací z rozpočtu MO Plzeň 3 v roce 2016 (17) EK/11 Mgr. Škarda
14 Svěření nemovitých věcí do trvalé správy MO Plzeň 3 (6) SVV/1 Ing. Maříková
15 Pojmenování ulic v k.ú. Doudlevce a k.ú. Radobyčice (4) SVV/2 Ing. Maříková
16 Pojmenování ulice v k.ú. Valcha, parc.č. 994/1 (4) SVV/3 Ing. Maříková
17 Pojmenování ulic v k.ú. Plzeň (4) SVV/4 Ing. Maříková
18 Stanovisko k návrhu obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně, kterou se mění vyhláška statutárního města Plzně č. 2/2004 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství (4) EK/12 Mgr. Škarda
19 Stanovisko k návrhu vyhlášky statutárního města Plzně o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí na rok 2017 na území MO Plzeň 3 (11) EK/13 Mgr.Škarda
20 Rozšíření plánu investic MO Plzeň 3 na r. 2016 (4) SSI/1 p. Neubauer
21 Upravený Návrh Územního plánu Plzeň – Opatření obecné povahy po veřejném projednání (6) SSI/2 p. Neubauer
22 Zpráva o činnosti KV ZMO Plzeň 3, předložená na 12. zasedání ZMO Plzeň 3 (4) KV/1 p. Strobach
23 Informativní zprávy předložené na 12. zasedání ZMO Plzeň 3 (4) TAJ/1 p. Neubauer
24 Různé (0)
25 Závěr (0)