Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1

Program 13.schůze Zastupitelstva MO Plzeň 1 konající se 22.06.2016 od 17:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise (1) ST1/1 Mgr. Miroslav Brabec
2 Schválení programu jednání (1) ST1/2 Mgr. Miroslav Brabec
3 Kontrola plnění usnesení z 12.zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1 (3) KV1/1 Jiří Winkelhöfer
4 Zpráva o činnosti Rady MO Plzeň 1 (2) RMO1/1 Mgr. Miroslav Brabec
5 Zpráva o činnosti starosty MO Plzeň 1 (2) ST1/3 Mgr. Miroslav Brabec
6 Zpráva o činnosti 1.místostarostky MO Plzeň 1 (2) MSM1/1 PhDr.Ivana Mádlová,Ph.D., MBA
7 Zpráva o činnosti 2.místostarosty MO Plzeň 1 (2) MSU1/1 Jiří Uhlík, MBA
8 Zpráva o činnosti předsedy Kontrolního výboru Zastupitelstva MO Plzeň 1 (2) KV1/2 Jiří Winkelhöfer
9 Zpráva o činnosti předsedy Finančního výboru Zastupitelstva MO Plzeň 1 (2) FV1/1 Mgr. Štěpán Krňoul
10 Rozbor hospodaření MO Plzeň 1 k 31.3.2016 (4) RMO1/2 Jiří Uhlík, MBA
11 Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2016 (3) RMO1/3 Jiří Uhlík, MBA
12 Poskytnutí dotací z rozpočtu MO Plzeň 1 na podporu sociální oblasti (6) RMO1/4 Mgr. Miroslav Brabec
13 Poskytnutí dotací z rozpočtu MO Plzeň 1 na podporu sportovní, tělovýchovné a zájmové činnosti, na aktivity volného času a kultury nebo jinak veřejně prospěšné účely (6) RMO1/5 Mgr. Miroslav Brabec
14 Převod finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 1 do rozpočtu města Plzně určených pro Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně (4) RMO1/6 Jiří Uhlík, MBA
15 Převod finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 1 do rozpočtu města Plzně určených pro Boleveckou základní školu Plzeň, nám. Odboje 18, příspěvkovou organizaci (4) RMO1/7 Jiří Uhlík, MBA
16 Převod finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 1 do rozpočtu města Plzně určených pro Městskou policii Plzeň (4) RMO1/8 Jiří Uhlík, MBA
17 Poskytnutí individuální dotace z rozpočtu MO Plzeň 1 Regionální hospodářské komoře Plzeňského kraje na Soutěžní den technických dovedností (5) RMO1/9 Mgr. Miroslav Brabec
18 Poskytnutí individuální dotace z rozpočtu MO Plzeň 1 Sdružení sportovních klubů Bolevec na nájem sportoviště (5) RMO1/10 Mgr. Miroslav Brabec
19 Účel. převod fin. prostředků z rozp. MO Plzeň 1 do rozp. MMP urč. pro KŘTÚ-SVSMP-koncepce dopravního inženýrství na úhradu projekt. dokumentace pro přepojení kamer. systému provozovaného MO Plzeň 1 do městského kamer. systému (6) RMO1/11 PhDr.Ivana Mádlová,Ph.D., MBA
20 Účel. převod fin. prostředků z rozp. MO Plzeň 1 do rozp. MMP určených pro KŘTÚ-SVSMP-koncepce dopravního inženýrství na dofinancování real. kamer. bodů v parku U Bazénu a u křižovatky ulic Na Roudné x Plánská (Na Roudné 2) (5) RMO1/12 PhDr.Ivana Mádlová,Ph.D., MBA
21 Zadání dodatečných stavebních prací v JŘBÚ a uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2015/004686 (0) RMO1/13 Jiří Uhlík, MBA
22 Návrh nového Územního plánu Plzeň (2) RMO1/14 PhDr.Ivana Mádlová,Ph.D., MBA
23 Zpracování regulačních plánů a územních studií (2) RMO1/15 PhDr.Ivana Mádlová,Ph.D., MBA
24 Návrh změny vyhlášky města Plzně o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí v roce 2017 (3) FV1/2 Mgr. Štěpán Krňoul
25 Novela vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství (5) RMO1/16 Mgr. Miroslav Brabec
26 Vyjmutí objektu u Seneckého rybníka z trvalé správy MO Plzeň 1 (3) RMO1/17 Jiří Uhlík, MBA
27 Vyhlášení architektonické soutěže na proměnu vnitrobloku Krašovská v Plzni (6) RMO1/18 PhDr.Ivana Mádlová,Ph.D., MBA
28 Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva MO Plzeň 1 (3) ST1/4 Mgr. Miroslav Brabec
29 Informativní zprávy (7) ST1/5 Mgr. Miroslav Brabec
30 Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2016 č. 36; 43 (3) RMO1/19 Jiří Uhlík, MBA
31 Poskytnutí peněžitého daru společnosti Gymnázium Františka Křižíka a základní škola, s.r.o. (4) RMO1/20 Jiří Uhlík, MBA
32 Náměty a dotazy členů Zastupitelstva MO Plzeň 1, různé (0) ST1/6 Mgr. Miroslav Brabec
33 Závěr (0) ST1/7 Mgr. Miroslav Brabec