Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3

Program 13.schůze Zastupitelstva MO Plzeň 3 konající se 19.09.2016 od 14:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Zahájení (0)
2 Zpráva o činnosti Rady MO Plzeň 3 (2) ST/1 p. Neubauer
3 Návrh novely Statutu města Plzně (5) ST/2 p. Neubauer
4 13. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2016 - přijetí neinvestiční dotace na aktivní politiku zaměstnanosti za měsíce 04-06/2016 (4) EK/1 Mgr. Škarda
5 14. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2016 - přijetí finančního příspěvku z FŽP MP do rozpočtu MO Plzeň 3 s určením pro 24. MŠ Plzeň, Schwarzova 4, p.o. na projekt "Oáza informací o přírodě, aneb učíme se v přírodě" (4) EK/2 Mgr. Škarda
6 15. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2016 - úprava rozpočtu výdajů Odboru sociálních služeb a matriky ÚMO Plzeň 3 (4) EK/3 Mgr. Škarda
7 16. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2016 - zapojení části zůstatku účtu Sociálního fondu MO 3 do rozpočtu MO Plzeň 3 (5) EK/4 Mgr. Škarda
8 17. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2016 - přijetí dotace na úhradu výdajů souvisejících s výkonem sociální práce (4) EK/5 Mgr. Škarda
9 18. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2016 - přijetí dotace na úhradu výdajů na sociálně-právní ochranu dětí (SPOD) (4) EK/6 Mgr. Škarda
10 19. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2016 - přijetí dotace na projekt "Zateplení 49. MŠ Plzeň, Puškinova 5 - pavilon č. 2 (zadní pavilon)" (5) EK/7 Mgr. Škarda
11 20. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2016 - převod z rozpočtu MMP do rozpočtu MO Plzeň 3 - zvýšení podílu na daních (7) EK/9 Mgr. Škarda
12 Poskytnutí příspěvků z rozpočtu MO Plzeň 3, 21.rozpočtové opatření rozpočtu r.2016 - zapojení fin.prostředků FRR MO 3 do rozpočtu MO 3 za účelem poskytnutí příspěvků mateřské škole, jejímž zřizovatelem je MO Plzeň 3 (6) EK/10 Mgr. Škarda
13 Poskytnutí a neposkytnutí dotací z rozpočtu MO Plzeň 3 v roce 2016 (6) EK/11 Mgr. Škarda
14 Poskytnutí finančního daru Policii České republiky, Krajskému ředitelství policie Plzeňského kraje (3) EK/12 Mgr. Škarda
15 Blokace volných prostředků ve Fondu rezerv a rozvoje MO Plzeň 3 na poskytnutí dotací v rámci dotačních programů pro rok 2017 (3) EK/13 Mgr. Škarda
16 22. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2016 - převod z rozpočtu MMP do rozpočtu MO Plzeň 3 - zvýšení podílu na daních (9) EK/14 Mgr. Škarda
17 Rozhodnutí ve věci rozložení částky bezdůvodného obohacení na čtyři pravidelné splátky – žadatel: pan Jiří Škoda (8) EK/15 Ing.Maříková
18 Svěření části pozemku p.č.6684/6 k.ú. Plzeň do trvalé správy MO plzeň 3, přílohou č. 3 Statutu města Plzně (k užívání pro 22.MŠ) (6) EK/16 Ing. Maříková
18a Vrácení jistoty (kauce) ve výši 900 000,-Kč – žadatel: pí Lucie Fikerlová + Odbor právní a legislativní MMP (5) EK/17 Ing. Maříková
19 Rozšíření plánu investic MO Plzeň 3 na rok 2016 (4) SSI/1 p. Neubauer
20 Pojmenování ulice v k.ú. Doudlevce a Radobyčice (3) SVV/1 Ing. Maříková
21 Pojmenování ulic v k. ú. Valcha (3) SVV/2 Ing. Maříková
22 Pojmenování ulice v k. ú. Skvrňany (3) SVV/3 Ing. Maříková
23 Stanovisko k návrhu obecně závazné vyhl. statut.města Plzně, kterou se mění vyhl. statut.m.Plzně č.2/2004 o místním popl.za užívání veřejného prostr.,ve znění vyhl.statut.m.Plzně č.7/04,10/05,16/05,9/06,8/10,4/11,1/12,8/12,8/13 (10) EK/8 p. Neubauer
24 Zpráva o činnosti KV ZMO Plzeň 3, předložená na 13. zasedání ZMO Plzeň 3 (3) KV/1 p. Strobach
25 Informativní zprávy předložené na 13. zasedání ZMO Plzeň 3 (8) TAJ/1 p. Neubauer
26 Různé (0)
27 Závěr (0)