Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2

Program 13.schůze Zastupitelstva MO Plzeň 2 konající se 20.09.2016 od 14:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Zahájení a schválení programu jednání (0) Ing. Aschenbrenner
2 Volba návrhové komise (0) Ing. Aschenbrenner
3 Stanovení ověřovatelů zápisu (0) Ing. Aschenbrenner
4 Činnost RMO Plzeň 2 - Slovany a orgánů města Plzně od posledního řádného zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany (2) TAJ/1 Ing. Aschenbrenner
5 Projednání informativních zpráv - blok I. (hosté) (1) TAJ/2 Ing. Aschenbrenner
6 Spolupráce ÚMO Plzeň 2 - Slovany s Městskou policií Plzeň - služebnou Slovany a Policií ČR - obvodním oddělením Plzeň 2, za I. pololetí 2016 (1) KT/2 Ing. Aschenbrenner
7 Činnost JSDH a SDH působících v MO Plzeň 2 - Slovany za I. pololetí 2016 - ústní informace (0) KT/3 Ing. Aschenbrenner
8 Přijetí finančního daru od podniku Lesy ČR, s. p. (3) KT/1 Ing. Aschenbrenner
9 Rozbor hospodaření MO Plzeň 2 - Slovany za leden - červen 2016 (4) EAP/4 p. Andrlík
10 Souhrnné rozpočtové opatření č. 8 rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 - Slovany roku 2016 (3) EAP/2 p. Andrlík
11 Poskytnutí dotace z rozpočtu Městského obvodu Plzeň 2 - Slovany (3) EAP/3 p. Andrlík
12 Návrh na novelu obecně závazné Vyhlášky statutárního města Plzně č. 2/2004, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství (5) EAP/1 Ing. Aschenbrenner
13 Novela Statutu města Plzně (5) TAJ/3 Ing. Aschenbrenner
14 Změna č. 2 Plánu investic MO Plzeň 2 - Slovany na rok 2016 (3) MAI/1 PhDr. Fluxa
15 Projednání informativních zpráv - blok II. (1) TAJ/4 Ing. Aschenbrenner
16 Akce probíhající v roce 2016 – dotace z mimorozpočtových zdrojů (2) MAI/2 PhDr. Fluxa
17 Činnost Finančního výboru ZMO Plzeň 2 - Slovany za období 07-09/2016 (2) EAP/5 Bc. Lokajíček
18 Činnost Kontrolního výboru ZMO Plzeň 2 - Slovany za období 06-09/2016 (3) TAJ/5 Ing. Rada
19 Splněná a prodlužovaná usnesení ZMO Plzeň 2 - Slovany v období od 24. 5. 2016 do 5. 9. 2016 (2) TAJ/6 Ing. Rada
20 Různé (0) Ing. Aschenbrenner