Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1

Program 14.schůze Zastupitelstva MO Plzeň 1 konající se 14.09.2016 od 17:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise (1) ST1/1 Mgr. Miroslav Brabec
2 Schválení programu jednání (1) ST1/2 Mgr. Miroslav Brabec
3 Kontrola plnění usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1 (3) KV1/1 Jiří Winkelhöfer
4 Zpráva o činnosti Rady MO Plzeň 1 (2) RMO1/1 Rada MO Plzeň 1 - Mgr. Miroslav Brabec
5 Zpráva o činnosti starosty MO Plzeň 1 (2) ST1/3 Mgr. Miroslav Brabec
6 Zpráva o činnosti 1. místostarostky MO Plzeň 1 (2) MSM1/1 PhDr.Ivana Mádlová,Ph.D., MBA
7 Zpráva o činnosti 2. místostarosty MO Plzeň 1 (2) MSU1/1 Jiří Uhlík, MBA
8 Zpráva o činnosti předsedy Kontrolního výboru Zastupitelstva MO Plzeň 1 (2) KV1/2 Jiří Winkelhöfer
9 Zpráva o činnosti předsedy Finančního výboru Zastupitelstva MO Plzeň 1 (2) FV1/1 Mgr. Štěpán Krňoul
10 Rozbor hospodaření MO Plzeň 1 k 30. 6. 2016 (5) RMO1/2 Rada MO Plzeň 1 - Jiří Uhlík, MBA
11 Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2016 č. 45 - 54 (3) RMO1/3 Rada MO Plzeň 1 - Jiří Uhlík, MBA
12 Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu MO Plzeň 1 na podporu sportovní, tělovýchovné, kulturní, ekologické a zájmové činnosti, na zdravotní účely, na aktivity volného času nebo jinak veřejně prospěšné účely - II. kolo (6) RMO1/4 Rada MO Plzeň 1 - Mgr. Miroslav Brabec
13 Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 2016/001474 - doplnění účelu (5) RMO1/5 Rada MO Plzeň 1 - Mgr. Miroslav Brabec
14 Změna Statutu Fondu rezerv a rozvoje MO Plzeň 1 (4) RMO1/6 Rada MO Plzeň 1 - Mgr. Miroslav Brabec
15 Hodnocení plnění plánu staveb vlastní investiční výstavby a ostatních výdajů za I. pololetí roku 2016 (3) RMO1/7 Rada MO Plzeň 1 - Jiří Uhlík, MBA
16 Uzavření dohody o změně smlouvy o dílo č. 2015/004686 (3) RMO1/8 Rada MO Plzeň 1 - Jiří Uhlík, MBA
17 Uzavření dohody o změně smlouvy o dílo č. 2016/003195 (3) RMO1/9 Rada MO Plzeň 1 - Jiří Uhlík, MBA
18 Zahájení a financování realizace akce "Komunikační úpravy Západní ulice, Plzeň " (5) RMO1/10 Rada MO Plzeň 1 - Jiří Uhlík, MBA
19 Zařazení nově zahajovaných akcí do jmenovitého seznamu stavebních investičních akcí Odboru investičního a stavebně správního ÚMO Plzeň 1 (5) RMO1/11 Rada MO Plzeň 1 - Jiří Uhlík, MBA
20 Návrh na změnu Jednacího řádu Zastupitelstva MO Plzeň 1 (10) RMO1/12 Rada MO Plzeň 1 - Mgr. Miroslav Brabec
21 Připomínky MO Plzeň 1 ke změně Statutu města Plzně (0) RMO1/13 Rada MO Plzeň 1 - Mgr. Miroslav Brabec
22 Návrh na zpracování regulačních plánů (RP) na území sídlišť 1_28 Sídliště Bolevec, 1_29 Sídliště Košutka, 1_30 Sídliště Lochotín a 1_37 Vinice a podání žádosti o dotaci ve 3. výzvě IROP MMR ČR (2) ZMO1/1 Ing. Václav Ženíšek
23 Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva MO Plzeň 1 (3) ST1/4 Mgr. Miroslav Brabec
24 Informativní zprávy (7) ST1/5 Mgr. Miroslav Brabec
25 Náměty a dotazy členů Zastupitelstva MO Plzeň 1, různé (0) ST1/6 Mgr. Miroslav Brabec
26 Závěr (0) ST1/7 Mgr. Miroslav Brabec