Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2

Program 14.schůze Zastupitelstva MO Plzeň 2 konající se 06.12.2016 od 14:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Zahájení a schválení programu jednání (0) Ing. Aschenbrenner
2 Volba návrhové komise (0) Ing. Aschenbrenner
3 Stanovení ověřovatelů zápisu (0) Ing. Aschenbrenner
4 Zpráva o činnosti RMO Plzeň 2 - Slovany a orgánů města Plzně od posledního zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany (2) TAJ/1 Ing. Aschenbrenner
5 Vystoupení hostů: velitele Městské policie Plzeň - služebny Slovany, velitele Policie ČR - obvodního oddělení Plzeň 2 a velitele JSDH Koterov (0) Ing. Aschenbrenner
6 Rozbor hospodaření MO Plzeň 2 - Slovany za leden - září 2016 (4) EAP/5 p. Andrlík
7 Souhrnné rozpočtové opatření č. 9 rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 - Slovany roku 2016 (3) EAP/1 p. Andrlík
8 Návrh rozpočtu MO Plzeň 2 - Slovany na rok 2017, rozpočtový výhled na roky 2018-2020 (5) EAP/2 p. Andrlík
8a Odvod neoprávněně použitých prostředků z titulu porušení rozpočtové kázně z realizované akce „Obnova hist. části obce Plzeň – Koterov za účelem zachování kult. a hist. dědictví a rozšíření cestovního ruchu“ (2) EAP/6 p. Andrlík
9 Návrh na doplnění "Návrhu novely obecně závazné Vyhlášky statut. města Plzně č. 2/2004, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství"- připojení se k projektu "Vlídné WC" (5) EAP/3 Ing. Aschenbrenner
10 Projednání informativních zpráv na 14. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany ve volebním období 2014 - 2018 (1) TAJ/2 Ing. Aschenbrenner
11 Termíny konání Rad a Zastupitelstev městského obvodu Plzeň 2 - Slovany v roce 2017 (2) TAJ/3 Ing. Aschenbrenner
12 Další vývoj ve věci vrácení části finančních prostředků dotace projektu "Obnova historické části obce Plzeň - Koterov za účelem zachování kulturního a historického dědictví a rozšíření cestovního ruchu" (2) MAI/2 PhDr. Fluxa
13 Akce probíhající v roce 2016 - dotace z mimorozpočtových zdrojů (2) MAI/1 PhDr. Fluxa
14 Činnost Finančního výboru ZMO Plzeň 2 - Slovany za období 10-11/2016 (2) EAP/4 Bc. Lokajíček
15 Činnost Kontrolního výboru ZMO Plzeň 2 - Slovany za období 10-11/2016 (3) TAJ/4 Ing. Rada
16 Kontrola investiční akce "Výstavba komunikace Na Výsluní" (2) TAJ/6 Ing. Rada
17 Splněná a prodlužovaná usnesení Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany v období od 6. 9. 2016 do 21. 11. 2016 (2) TAJ/5 Ing. Rada
18 Různé (0) Ing. Aschenbrenner