Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1

Program 15.schůze Zastupitelstva MO Plzeň 1 konající se 19.10.2016 od 17:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise (1) ST1/1 Mgr. Miroslav Brabec
2 Schválení programu jednání (1) ST1/2 Mgr. Miroslav Brabec
3 Kontrola plnění usnesení ze 14. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1 (3) KV1/1 Jiří Winkelhöfer
4 Zpráva o činnosti Rady MO Plzeň 1 (2) RMO1/1 Rada MO Plzeň 1 - Mgr. Miroslav Brabec
5 Zpráva o činnosti starosty MO Plzeň 1 (2) ST1/3 Mgr. Miroslav Brabec
6 Zpráva o činnosti 1. místostarostky MO Plzeň 1 (2) MSM1/1 PhDr.Ivana Mádlová,Ph.D., MBA
7 Zpráva o činnosti 2. místostarosty MO Plzeň 1 (2) MSU1/1 Jiří Uhlík, MBA
8 Zpráva o činnosti předsedy Kontrolního výboru Zastupitelstva MO Plzeň 1 (2) KV1/2 Jiří Winkelhöfer
9 Zpráva o činnosti předsedy Finančního výboru Zastupitelstva MO Plzeň 1 (2) FV1/1 Mgr. Štěpán Krňoul
10 Vyřízení písemných interpelací členů Zastupitelstva MO Plzeň 1 (3) RMO1/2 Rada MO Plzeň 1 - Mgr. Miroslav Brabec
11 Připomínky MO Plzeň 1 ke změně Statutu města Plzně (4) RMO1/3 Rada MO Plzeň 1 - Mgr. Miroslav Brabec
12 Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2016 č. 56 – 59, 61 a blokace finančních prostředků ve Fondu rezerv a rozvoje MO Plzeň 1 na zajištění akce Vinná stezka (3) RMO1/4 Rada MO Plzeň 1 - Jiří Uhlík, MBA
13 Dotace z Plzeňského kraje (6) RMO1/5 Rada MO Plzeň 1 - Jiří Uhlík, MBA
14 Návrh Ing. Václava Ženíška, člena Zastupitelstva MO Plzeň 1, na snížení počtu uvolněných členů Zastupitelstva MO Plzeň 1 (3) ZMO1/1 Ing. Václav Ženíšek
15 Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva MO Plzeň 1 (3) ST1/4 Mgr. Miroslav Brabec
16 Informativní zprávy (10) ST1/5 Mgr. Miroslav Brabec
17 Převod finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 1 do rozpočtu MMP na zpracování projektové dokumentace rekonstrukce objektu u Seneckého rybníka (6) RMO1/6 Rada MO Plzeň 1 - Jiří Uhlík, MBA
18 Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 2016/001407 - změna účelu (5) RMO1/7 Rada MO Plzeň 1 - Mgr. Miroslav Brabec
19 Převod finančních prostředků do rozpočtu MMP na pořízení automobilů pro MO Plzeň 1 (4) RMO1/8 Rada MO Plzeň 1 - Mgr. Miroslav Brabec
20 Podání žádosti o podporu v rámci 39. Výzvy OPŽP - Energetické úspory na akci "Stavební úpravy pavilonů C a D v areálu 60. MŠ, Manětínská 37, Plzeň" (5) RMO1/9 Rada MO Plzeň 1 - Jiří Uhlík, MBA
21 Náměty a dotazy členů Zastupitelstva MO Plzeň 1, různé (0) ST1/6 Mgr. Miroslav Brabec
22 Závěr (0) ST1/7 Mgr. Miroslav Brabec