Podklady pro zasedání Zastupitelstva města Plzně

Program 23.schůze Zastupitelstva města Plzně konající se 02.02.2017 od 9:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Schválení programu jednání, volba návrhové komise, jmenování ověřovatelů zápisu (0)
2 Zpráva o činnosti Rady města Plzně a primátora města Plzně za období od 15. 12. 2016 – 1. 2. 2017 (materiál přijde na stůl) (3) PRIM/1 p. primátor
3 Změna „Strategie ITI plzeňské metropolitní oblasti“ (4) PRIM+ÚKEP/2 p. primátor
4 Memorandum o spolupráci mezi PK, FAČR, VPF a městem Plzeň v oblasti spolupráce na realizaci projektu hřiště s přírodní trávou pro potřeby RFA PK, souvisejícího rozpočtového opatření a poskytnutí dotace VPF (4) PRIM/3 p. primátor
5 Poskytnutí individuálních neinvestičních dotací z rozpočtu Kanceláře primátora MMP (2) KP/1 p. primátor
6 Plán udržitelné mobility Plzně (5) ÚKEP/1 p. primátor
7 Poskytnutí dotací konkrétním příjemcům jako závazných ukazatelů v rámci rozpočtu BEZP MMP (12) BEZP/1 p. primátor
8 Program prevence kriminality města Plzně 2017 (5) BEZP/2 p. primátor
9 Poskytnutí finančního příspěvku Hasičskému záchrannému sboru Plzeňského kraje (5) OKŘ/1 p. primátor
10 Poskytnutí finančního daru Krajskému ředitelství policie Plzeňského kraje (4) OKŘ/2 p. primátor
11 Splněná a prodlužovaná usnesení ZMP od 15. 11. 2016 do 6. 1. 2017 (2) KV/1 Mgr. Zarzycký
12 Žádost o dotaci z IROP na projekt Přestupní uzel Plzeň/Šumavská – autobusový terminál (2) ÚKEP/2 nám. Kotas
13 Rozpočtové opatření v souvislosti s úpravou rozpočtu příjmů z prodeje majetku a převodem části přebytku příjmů z cizích daní za rok 2016 ve výši podílu MMP do Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů (6) ŘEÚ/1 nám. Kotas
14 Poskytnutí členských příspěvků na provoz DSO Povodí Berounky a DSO Silnice I/27 pro rok 2017 (5) ŘEÚ/2 nám. Kotas
15 Rozpočtové opatření v souvislosti s projektem „Rekonstrukce hasičské zbrojnice Malesice“ (5) ŘEÚ/3 nám. Kotas
16 Rozpočtové opatření KŘTÚ a SITMP v souvislosti s akcí „Obměna technologie pro měření imisí na AMS“ (4) ŘEÚ+KŘTÚ/4 nám. Kotas
17 Podání žádosti o dotaci v rámci IROP na zpracování Územní studie krajiny pro správní obvod ORP Plzeň (3) FIN/1 nám. Kotas
18 Poskytnutí dotací v rámci Jednoletého dotačního programu na podporu, rozvoj a prezentaci celoroční umělecké a kulturní činnosti pro rok 2017 (6) OK/1 nám. Baxa
19 Poskytnutí dotací na rok 2017 společnosti Divadlo pod lampou, o. p. s., a společnosti Plzeň 2015, z. ú. (5) OK/2 nám. Baxa
20 Rozpočtové opatření pro městské obvody na zajištění prodloužené provozní doby v MŠ (2) OŠMT/1 nám. Herinková
21 Rozdělení 56. mateřské školy Plzeň, Budilovo náměstí 72, příspěvkové organizace a vznik samostatné Mateřské školy Plzeň - Lhota, Ke Křížku 81, příspěvkové organizace (6) OŠMT/2 nám. Herinková
22 Poskytnutí dotací z rozpočtu OSS MMP v rámci dotačního programu Kofinancování sociálních služeb pro rok 2017 (34) OSS/1 nám. Herinková
23 Poskytnutí individuálních neinvestičních dotací z rozpočtu Odboru sociálních služeb MMP (6) OSS/2 nám. Herinková
24 Rozpočtové opatření rozpočtů KŘTÚ – SVSMP a SVSMP, příspěvkové organizace (3) KŘTÚ/11 nám. Náhlík
25 Žádost Jezdeckého klubu Slavia VŠ Plzeň, z.s. o poskytnutí dotace z FŽP MP na projekt „Zelená jízdárna 2016“ (6) KŽP/1 nám. Náhlík
26 Žádost městského obvodu Plzeň 9 – Malesice o uvolnění finančních prostředků z FŽP MP na projekt „Dětská náves“ (5) KŽP/2 nám. Náhlík
27 Žádost Kontrolní skupiny.cz z.s. o poskytnutí dotace z FŽP MP na projekt „Kolemplzne.cz – bikesharing pro Plzeň“ (6) KŽP/3 nám. Náhlík
28 Žádost Alpinum klubu Plzeň, z.s. o poskytnutí dotace z FŽP MP na projekt „Dokončení naučného záhonu Dědictví českých zahradníků – tabule s popisy“ (6) KŽP/4 nám. Náhlík
29 Žádost Církevní ZŠ a SŠ Plzeň o poskytnutí dotace z FŽP MP na projekt „Revitalizace školní zahrady s podporou ekologické výchovy“ (5) KŽP/5 nám. Náhlík
30 Rozpočtové opatření v rámci rozpočtu Odboru investic MMP související se zajištěním právních služeb pro připravované stavební akce (2) OI/1 nám. Šindelář
31 Zrušení usnesení ZMP č. 81 ze dne 3. 3. 2016 (4) ORP/1 nám. Šindelář
32 Výkup nově vzniklých pozemků parc. č. 1571/20, 1571/21 a 1571/22 v k. ú. Bolevec pro stavbu „Městský okruh, úsek Křimická (Chebská) – Karlovarská v Plzni“ od právnické osoby a zřízení služebnosti inženýrské sítě (9) RadM/1 radní Matoušová
32a Městské soutěže na prodej volných bytových jednotek v Plzni na adrese Šeříková č. or. 6 a Šeříková č. or. 8 (4) RadM/2 radní Matoušová
32b Městská soutěž na prodej nemovité věci na adrese náměstí T. G. Masaryka 17 v Plzni (4) RadM/3 radní Matoušová
32c Prodej nově vzniklého pozemku p. č. 11255/49 v k. ú. Plzeň a zřízení služebností (11) RadM/4 radní Matoušová
33 Výkup podílu z pozemku v k. ú. Plzeň pro stavbu „Městský (západní) okruh, úsek Křimická (Chebská) – Karlovarská v Plzni“ od 1 FO, včetně návrhu dalšího postupu v případě neuzavření kupní smlouvy ze strany této FO. (9) MAJ/1 radní Matoušová
34 Výkup pozemku v k. ú. Plzeň pro stavbu „Městský (západní) okruh, úsek Křimická (Chebská) – Karlovarská v Plzni“ od 1 fyzické osoby, včetně návrhu dalšího postupu v případě neuzavření kupní smlouvy ze strany této FO. (7) MAJ/2 radní Matoušová
35 Výkup nově vzniklých pozemků parc.č. 776/1 a 777/1 v k.ú. Radčice u Plzně pro stavbu „Městský západní okruh“ od fyzické osoby včetně návrhu dalšího postupu v případě neuzavření kupní smlouvy ze strany této fyzické osoby (9) MAJ/3 radní Matoušová
36 Uzavření kupní smlouvy na výkup podílů z pozemku od 4 FO pro IA - VPS D58 „Rekonstrukce Červenohrádecké ulice II. a III. etapa, úsek Staroveská – K Bukovci”. (8) MAJ/4 radní Matoušová
37 Výkup pozemků parc. č. 955/1 a 956 v k. ú. Skvrňany do majetku města Plzně od fyzické osoby (9) MAJ/5 radní Matoušová
38 Majetkové vypořádání pozemků a stavby mezi městem Plzeň a Plzeňským krajem v souvislosti se stavbou „Silnice I/20 a II/231 v Plzni, Plaská – Na Roudné – Chrástecká, 1- etapa. (8) MAJ/6 radní Matoušová
39 Výkup podílu státu ¼ k celku pozemků v k. ú. Litice u Plzně z majetku státu do majetku města Plzně. (8) MAJ/7 radní Matoušová
40 Uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o bezúplatném převodu vlastnictví zn. BTU/4/93-DS/47/2002 – objekt Klatovská 90. (6) MAJ/8 radní Matoušová
41 Směna pozemků v k.ú. Lobzy mezi městem Plzní a společností STAVBA Plzeň s.r.o. (9) MAJ/9 radní Matoušová
42 Směny částí pozemků v k. ú. Doubravka v ul. Hřbitovní a ul. Hrádecká se spol. PEKASS s.r.o. a s 2 FO a změna usnesení RMP č. 1210 ve věci majetkoprávního vypořádání v ul. Hřbitovní se společností PEKASS s.r.o. (13) MAJ/10 radní Matoušová
43 Změna usnesení ZMP č. 470/2016 a zrušení Směnné smlouvy č. 2016/003586. (5) MAJ/11 radní Matoušová
44 Uzavření kupních smluv na převod pozemků v souvislosti se stavbou „Möbelix – prodejní sklad nábytku a služeb“. (7) MAJ/12 radní Matoušová
45 Konečné majetkoprávní vypořádání se spol. VGP CZ VIII., a.s. v souvislosti se stavbou „VGP Park, Plzeň – Bručná II“ v k. ú. Bručná. (9) MAJ/13 radní Matoušová
46 Doplnění usnesení ZMP č. 388/2016 ve věci uzavření konečných smluv v souvislosti s dokončenou stavbou RD, areál Rybízovna se společností Lesy Loučany, s.r.o. (dříve Zavadilka Plzeň, s.r.o). (5) MAJ/14 radní Matoušová
47 Darování plastových lavic demontovaných v rámci modernizace zimního stadionu v Plzni (7) EVID/1 radní Matoušová
48 Městská soutěž na prodej volné bytové jednotky v Plzni na adrese Brněnská č. or. 43 (4) PROP/1 radní Matoušová
49 Prodej nemovitých věcí na adrese Úslavská 29 v Plzni (12) PROP/2 radní Matoušová
50 Prodej pozemku parc. č. 3127/16, jehož součástí je stavba bez čp/če, garáž, k. ú Plzeň (12) PROP/3 radní Matoušová
51 Prodej pozemku parc. č. 3136/35, jehož součástí je stavba bez čp/če, garáž, k. ú Plzeň (12) PROP/4 radní Matoušová
52 Prodeje pozemku p. č. 490/2 v k. ú. Doudlevce (12) PROP/5 radní Matoušová
53 Prodeje pozemku p. č. 490/3 v k. ú. Doudlevce (12) PROP/6 radní Matoušová
54 Prodej pozemku p. č. 490/4 v k. ú. Doudlevce (12) PROP/7 radní Matoušová
55 Prodeje pozemku p. č. 490/5 v k. ú. Doudlevce (12) PROP/8 radní Matoušová
56 Prodeje pozemku p. č. 490/7 v k. ú. Doudlevce (12) PROP/9 radní Matoušová
57 Prodeje pozemku p. č. 490/10 v k. ú. Doudlevce (12) PROP/10 radní Matoušová
58 Prodeje pozemku p. č. 490/11 v k. ú. Doudlevce (12) PROP/11 radní Matoušová
59 Prodeje pozemku p. č. 490/12 v k. ú. Doudlevce (12) PROP/12 radní Matoušová
60 Prodeje pozemku p. č. 490/14 v k. ú. Doudlevce (12) PROP/13 radní Matoušová
61 Prodej pozemku p. č. 490/15 v k. ú. Doudlevce (12) PROP/14 radní Matoušová
62 Prodej pozemku p. č. 490/16 v k. ú. Doudlevce (12) PROP/15 radní Matoušová
63 Prodej pozemku p. č. 490/17 v k. ú. Doudlevce (12) PROP/16 radní Matoušová
64 Prodej pozemku p. č. 490/21 v k. ú. Doudlevce (12) PROP/17 radní Matoušová
65 Prodej pozemku p. č. 490/22 v k. ú. Doudlevce (12) PROP/18 radní Matoušová
66 Prodej pozemku p. č. 490/27 v k. ú. Doudlevce (12) PROP/19 radní Matoušová
67 Prodej pozemku p. č. 490/31 v k. ú. Doudlevce (12) PROP/20 radní Matoušová
68 Projednání informativních zpráv (1) ORG/1 p. primátor
69 Postup orgánů města reagujícího na výsledek místního referenda (1) PRIM/4 p. primátor
70 Plzeňské podnikatelské vouchery 2015-16 (3) ŘEÚ/5 Ing. Kuglerová, MBA
71 Informace o evidovaných dražbách a výběrových řízeních za rok 2016 a výsledek dražby spoluvl. podílu 1/10 k celku pozemků zaps. na LV č. 1688, LV č. 3167 pro k.ú. Hradiště u Plzně (5) MAJ+PROP/15 radní Matoušová
72 Zpráva o situaci na trhu práce okres Plzeň-město a Plzeňský kraj - listopad 2016 (1) ORG/2 Ing. Karhan
73 Zpráva o situaci na trhu práce okres Plzeň-město a Plzeňský kraj - prosinec 2016 (1) ORG/3 Ing. Karhan
74 Aktuální informace k projektu „Smart City Plzeň“ (1) ÚKEP/3 Ing. Beneš
75 Aktuální informace ke „Strategii ITI plzeňské metropolitní oblasti“ (1) ÚKEP/4 Ing. Beneš
76 Příprava dopravních staveb v návaznosti na Plán udržitelné mobility města Plzně (2) KŘTÚ/12 nám. Náhlík
77 Koncepce sociálního a dostupného bydlení statutárního města Plzně na roky 2016 – 2020 – plnění Akčního plánu pro rok 2016 (1) OSS+BYT/3 nám. Herinková, rad. Šlouf
78 Informace o výsledku soudních řízení v kauze skládka Ledce (1) OŽP+PRÁV/1 Bc. Svobodová, JUDr. Tomášek
79 Zápis z jednání VZVZ ZMP ze dne 4. 1. 2017 (1) VZVZ/1 p. Kuthan
80 Zpráva o činnosti KV ZMP (2) KV/2 Mgr. Zarzycký
81 Různé (0)