Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1

Program 16.schůze Zastupitelstva MO Plzeň 1 konající se 07.12.2016 od 17:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise (1) ST1/1 Mgr. Miroslav Brabec
2 Schválení programu jednání (1) ST1/2 Mgr. Miroslav Brabec
3 Kontrola plnění usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1 (3) KV1/1 Jiří Winkelhöfer
4 Zpráva o činnosti Rady MO Plzeň 1 (2) RMO1/1 Rada MO Plzeň 1 - Mgr. Miroslav Brabec
5 Zpráva o činnosti starosty MO Plzeň 1 (2) ST1/3 Mgr. Miroslav Brabec
6 Zpráva o činnosti 1. místostarostky MO Plzeň 1 (2) MSM1/1 PhDr.Ivana Mádlová,Ph.D., MBA
7 Zpráva o činnosti 2. místostarosty MO Plzeň 1 (2) MSU1/1 Jiří Uhlík, MBA
8 Zpráva o činnosti předsedy Kontrolního výboru Zastupitelstva MO Plzeň 1 (2) KV1/2 Jiří Winkelhöfer
9 Zpráva o činnosti předsedy Finančního výboru Zastupitelstva MO Plzeň 1 (2) FV1/1 Mgr. Štěpán Krňoul
10 Stanovení paušální částky za náhradu ušlého výdělku v souvislosti s výkonem funkce zastupitele (2) ST1/4 Mgr. Miroslav Brabec
11 Rozbor hospodaření MO Plzeň 1 k 30. 9. 2016 (4) RMO1/2 Rada MO Plzeň 1 - Jiří Uhlík, MBA
12 Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2016 č. 65 - 68 (3) RMO1/3 Rada MO Plzeň 1 - Jiří Uhlík, MBA
13 Rozpočet MO Plzeň 1 na rok 2017, včetně rozpočtového výhledu na roky 2018 - 2020 (8) RMO1/4 Rada MO Plzeň 1 - Jiří Uhlík, MBA
14 Převod finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 1 do rozpočtu města Plzně určených pro Divadlo Josefa Kajetána Tyla, p.o., na realizaci projektu DJKT Kouzelná flétnička - vzdělávací cyklus pro děti z MŠ v MO Plzeň 1 (5) RMO1/5 Rada MO Plzeň 1 - Mgr. Miroslav Brabec
15 Nakládání s atypickými kryty na radiátory v majetku 46. MŠ Plzeň, Fibichova 4, p.o. (8) RMO1/6 Rada MO Plzeň 1-PhDr.Ivana Mádlová,Ph.D., MBA
16 Hodnocení plnění plánu staveb vlastní investiční výstavby a ostatních výdajů za 1.-3. čtvrtletí roku 2016, realizovaných z rozpočtu investičního oddělení Odboru investičního a stavebně správního ÚMO Plzeň 1 (3) RMO1/7 Rada MO Plzeň 1 - Jiří Uhlík, MBA
17 Zařazení nově zahajované akce do jmenovitého seznamu stavebních investičních akcí Odboru investičního a stavebně správního ÚMO Plzeň 1 (4) RMO1/8 Rada MO Plzeň 1 - Jiří Uhlík, MBA
18 Dohody o úpravě vzájemných práv a povinností se subjekty Pavel Bastl, Woring, s.r.o., INGEM, a.s. (11) RMO1/9 Rada MO Plzeň 1 - Mgr. Miroslav Brabec
19 Převod finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 1 do rozpočtu města Plzně určených pro Divadlo Josefa Kajetána Tyla, příspěvkovou organizaci, na akci OPEN AIR NOC S OPEROU 2017 (5) RMO1/10 Rada MO Plzeň 1 - Mgr. Miroslav Brabec
20 Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2016 č. 69, 70 (3) RMO1/11 Rada MO Plzeň 1 - Jiří Uhlík, MBA
21 Zprávy o činnosti výborů Zastupitelstva MO Plzeň 1 za rok 2016 (3) ST1/5 Mgr. Miroslav Brabec
22 Plány práce výborů Zastupitelstva MO Plzeň 1 na rok 2017 (3) ST1/6 Mgr. Miroslav Brabec
23 Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva MO Plzeň 1 (4) ST1/7 Mgr. Miroslav Brabec
24 Informativní zprávy (6) ST1/8 Mgr. Miroslav Brabec
25 Náměty a dotazy členů Zastupitelstva MO Plzeň 1, různé (0) ST1/9 Mgr. Miroslav Brabec
26 Závěr (0) ST1/10 Mgr. Miroslav Brabec