Podklady pro zasedání Zastupitelstva města Plzně

Program 24.schůze Zastupitelstva města Plzně konající se 16.03.2017 od 9.00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Schválení programu jednání, volba návrhové komise, jmenování ověřovatelů zápisu (0)
2 Zpráva o činnosti Rady města Plzně a primátora města Plzně za období od 2. 2. 2017 – 15. 3. 2017 (materiál přijde na stůl) (3) PRIM/1 p. primátor
3 Volba přísedících Okresního soudu Plzeň-město (2) PRIM/2 p. primátor
4 Rozpočtové opatření v souvislosti se zajištěním financování akce „Rekonstrukce objektu ul. Karla Steinera 10A.“ (4) ŘEÚ/1 Ing. Kotas
5 Rozpočtové opatření v souvislosti s návrhem nové Kolektivní smlouvy MMP (2) ŘEÚ/2 Ing. Kotas
6 Rozpočtové opatření související se zahájením akce „Zkvalitnění výuky v klíčových kompetencích na ZŠ v Plzni – etapa I. - LAN“ (4) KŘTÚ+ŘEÚ/1 nám. Šindelář, nám. Kotas
7 Splněná a prodlužovaná usnesení ZMP od 7. 1. 2017 do 17. 2. 2017 (2) KV/1 Mgr. Zarzycký
8 Poskytnutí dotací v rámci Jednoletého dotačního programu na podporu uměleckých a kulturních projektů pro rok 2017 (6) OK/1 nám. Baxa
9 Projednání žádosti zájmového sdružení právnických osob Mezinárodní festival DIVADLO Plzeň (IČ 70942749) ve věci prominutí povinnosti odvodu a penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně (7) OK/2 nám. Baxa
10 Projednání žádosti ústavu Tanec Praha, z. ú. (IČ 44268211), ve věci prominutí povinnosti odvodu a penále z odvodu za porušení rozpočtové kázně (7) OK/3 nám. Baxa
11 Rozpočtové opatření pro Divadlo Josefa Kajetána Tyla, p.o. (3) ŘÚSO+ŘEÚ/1 nám. Baxa
12 Rozpočtové opatření - převod finančních prostředků z rozpočtu Bolevecké ZŠ Plzeň ve prospěch Odboru investic MMP (2) OŠMT/1 nám. Herinková
13 Poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Podpora aktivit k technickému vzdělávání pro rok 2017 (6) OŠMT/2 nám. Herinková
14 Žádost 60. mateřské školy Plzeň, o poskytnutí finančního příspěvku z FŽP MP na projekt „Zelená zahrada – VI.“. (4) KŽP/1 nám. Náhlík
15 Žádost 6. mateřské školy Plzeň, o poskytnutí finančního příspěvku z FŽP MP na projekt „Zelená oáza radosti - 3. etapa pokračování projektu“. (5) KŽP/2 nám. Náhlík
16 Žádost Nadačního fondu Zelený poklad, o poskytnutí dotace z FŽP MP na projekt „MINT od mala“. (6) KŽP/3 nám. Náhlík
17 Žádost ENVIC, občanského sdružení, z.s., o poskytnutí dotace z FŽP MP na projekt „Hospodaření se srážkovými vodami na území města Plzně – motivační kampaň 2017“. (6) KŽP/4 nám. Náhlík
18 Žádost Tělocvičné jednoty Sokol Plzeň – Doubravka, o poskytnutí dotace z FŽP MP na projekt „Pokračování obnovy zeleně v areálu T. J. Sokol Plzeň - Doubravka“. (6) KŽP/5 nám. Náhlík
19 Žádost Správy veřejného statku města Plzně o uvolnění finančních prostředků z FŽP MP na projekt „Výsadba popínavých rostlin k trelážím podél Tyršovy ulice v Plzni“. (5) KŽP/6 nám. Náhlík
20 Žádost Zoologické a botanické zahrady města Plzně, příspěvkové organizace, o poskytnutí dotace z FŽP MP na projekt „Revitalizace stromořadí u parkoviště“. (5) KŽP/7 nám. Náhlík
21 Žádost Sportovního klubu neslyšících, z. s., o poskytnutí dotace z FŽP MP na projekt „Posouzení a provozní bezpečnost stromů v areálu SK neslyšících“. (6) KŽP/8 nám. Náhlík
22 Poskytnutí individuálních neinvestičních dotací z rozpočtu Odboru sportu MMP a související uvolnění prostředků blokovaných ve Fondu rezerv a rozvoje města Plzně (4) SPORT+ŘEÚ/1 radní Dvořák
23 Rozpočtové opatření rozpočtu BYT – správa domů pro r. 2017 a současně zařazení akce „U Jam 23 – instalace schodišťové plošiny“ do jmen. seznamu stav. invest. akcí rozpočtu BYT – správa domů pro r. 2017 (4) BYT/1 radní Šlouf
24 Projednání žádosti Kataríny Lackové, byt č. 2, Jablonského 38, Plzeň o uzavření Dohody o uznání dluhu a jeho plnění ve splátkách, předložené prostřednictvím jejího opatrovníka Úřadu městského obvodu Plzeň 2. (5) BYT/3 radní Šlouf
24a Směna pozemků v k. ú. Skvrňany v souvislosti se stavbou „Uzel Plzeň, 3. stavba – přesmyk domažlické trati“ – fyzická osoba (10) RadM/1 radní Matoušová
24b Městská soutěž na prodej volné bytové jednotky v Plzni, Tichá č. or. 15 (3) RadM/2 radní Matoušová
24c Městská soutěž na prodej nemovitých věcí na adrese V Bezovce 18 v Plzni (4) RadM/3 radní Matoušová
24d Uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě kupní a smlouvě o zřízení služebností č. 2017/000707 – pan Roman Kreuziger (8) RadM/4 radní Matoušová
25 Výkup pozemku parc. č. 11100/4 v k. ú. Plzeň pro stavbu „Městský (západní) okruh, úsek Křimická (Chebská) – Karlovarská v Plzni“ od tří fyzických osob. (10) MAJ/1 radní Matoušová
26 Výkup podílu o velikosti 1/4 na pozemcích v k. ú. Radčice u Plzně pro stavbu „Městský okruh, úsek Křimická (Chebská) – Karlovarská v Plzni“ od fyzické osoby (10) MAJ/2 radní Matoušová
27 Směna nemovitostí v k. ú. Radčice u Plzně pro stavbu „Městský (západní) okruh, úsek Křimická (Chebská) – Karlovarská v Plzni“ s jednou fyzickou osobou. (12) MAJ/3 radní Matoušová
28 Směna podílu 1/2 na pozemcích v k. ú. Radčice u Plzně pro stavbu MZO II. za pozemky v k. ú. Radobyčice a k. ú. Černice vč. zřízení služebnosti mezi městem Plzní a FO a budoucí prodej pozemku v k. ú. Černice do spoluvl. dvou FO (16) MAJ/4 radní Matoušová
29 Výkup podílu o velikosti 2/6 na pozemcích v k. ú. Radčice u Plzně pro stavbu „Městský okruh, úsek Křimická (Chebská) – Karlovarská v Plzni“ od dvou fyzických osob (9) MAJ/5 radní Matoušová
30 Výkup podílu o velikosti 2/6 na pozemcích v k. ú. Radčice u Plzně pro stavbu „Městský okruh, úsek Křimická (Chebská) – Karlovarská v Plzni“ od dvou FO a prodej pozemku v k. ú. Chotíkov do spoluvl. dvou FO (14) MAJ/6 radní Matoušová
31 Majetkoprávní vypořádání pozemků pro stavbu „Městský (západní) okruh, úsek Křimická (Chebská) – Karlovarská v Plzni“ s fyzickými osobami. (12) MAJ/7 radní Matoušová
32 Směna pozemků v k. ú. Litice u Plzně a k. ú. Radčice u Plzně s FO pro stavbu „Městský (západní) okruh, úsek Křimická (Chebská) – Karlovarská v Plzni“ včetně návrhu dalšího postupu v případě neuzavření směnné smlouvy. (11) MAJ/8 radní Matoušová
33 Odkoupení spoluvlastnického podílu ve výši 2/10 pozemků v k. ú. Plzeň pro stavbu rekonstrukce roudenského sběrače – stavba související se stavbou Městský (západní) okruh, II. etapa, od fyzických osob (8) MAJ/9 radní Matoušová
34 Nabytí nemovité věci z vlastnictví neznámých spoluvlastníků a nespolupracujícího spoluvlastníka zaps. na LV č. 6668 pro k. ú. Plzeň, pro stavbu I/20 a II/231. (11) MAJ/10 radní Matoušová
35 Výkup pozemku v k. ú. Bolevec pro stavbu „I/20 a II/231 v Plzni, Plaská – Na Roudné – Chrástecká, 2. etapa“ – fyzická osoba (8) MAJ/11 radní Matoušová
36 Výkup pozemků v k. ú. Bolevec pro stavbu „I/20 a II/231 v Plzni, Plaská – Na Roudné – Chrástecká, 2. etapa“ – fyzická osoba (9) MAJ/12 radní Matoušová
37 Výkup pozemků v k. ú. Plzeň pro stavbu „I/20 a II/231 v Plzni, Plaská – Na Roudné – Chrástecká, 2. etapa“ a zřízení služebnosti – dvě fyzické osoby (9) MAJ/13 radní Matoušová
38 Výkup podílu 1/4 k celku na pozemcích parc. č. 3851/68, parc. č. 3851/69 a parc. č. 2250, vše k. ú. Bolevec pro stavbu „I/20 a II/231 v Plzni, Plaská – Na Roudné – Chrástecká, 2. etapa“ od fyzické osoby. (13) MAJ/14 radní Matoušová
39 Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací včetně budoucích služebností v souvislosti se stavbou „Uzel Plzeň, 3. stavba – přesmyk domažlické trati“ – Tělocvičná jednota Sokol Plzeň – Skvrňany (10) MAJ/15 radní Matoušová
40 Zrušení a vypořádání spoluvlastnictví k pozemkům zapsaným na listu vlastnictví č. 806 pro k. ú. Skvrňany a zřízení služebností v souvislosti se stavbou „Uzel Plzeň, 3. stavba – přesmyk domažlické trati“ – fyzická osoba (9) MAJ/16 radní Matoušová
41 Využití předkupního práva města Plzně na výkup staveb garáží bez čp/če, obě zaps. na LV č. 327 pro k.ú. Plzeň, stojící na městských pozemcích parc. č. 980/2 a parc. č. 980/3, oba k.ú. Plzeň – České dráhy, a.s. (7) MAJ/17 radní Matoušová
42 Konečné majetkoprávní vypořádání pro stavbu „Bytové domy Plzeň – Křimice, lokalita U Statku – I. etapa“, investor Amesbury – Plzen 2 s.r.o. (8) MAJ/18 radní Matoušová
43 Uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o budoucí smlouvě kupní č. 2015/004172 – BRUDER CZ s.r.o. (7) MAJ/19 radní Matoušová
44 Výkup nově vzniklého pozemku parc. č. 521/8 v k. ú. Doudlevce do majetku města Plzně z vlastnictví SJM (10) MAJ/20 radní Matoušová
45 Výkup části pozemku parc. č. 281/3, k. ú. Dolní Vlkýš, z vlastnictví fyzické osoby do majetku města Plzně. (11) MAJ/21 radní Matoušová
46 Zrušení věcného břemene ve prospěch města Plzně zatěžujícího pozemky v k. ú. Skvrňany a výkup části pozemku parc. 1961/1, k. ú. Skvrňany, který bude zasažen rozšířením městského okruhu, úsek Domažlická – Studentská (10) MAJ/22 radní Matoušová
47 Bezúplatný převod podílu 100/720 k celku pozemku parc. č. 8612, o výměře 970 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú. Plzeň, z vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do majetku města. (11) MAJ/23 radní Matoušová
48 Zrušení usnesení ZMP č. 265 ze dne 23. 5. 2013 v plném znění. (6) MAJ/24 radní Matoušová
49 Svěření spoluvlastnického podílu 1/8 k celku pozemků p. č. 8590/5, p. č. 8591/3, p. č. 8591/7, p. č. 8596/5 a p. č. 8596/6 k. ú. Plzeň (6) MAJ/25 radní Matoušová
50 Uznání vydržení vlastnického práva k pozemku p. č. 149/123 v k. ú. Bolevec (12) EVID/1 radní Matoušová
51 Městská soutěž na prodej nemovitých věcí na adrese Mánesova 16 v Plzni (5) PROP/1 radní Matoušová
52 Snížení vyvolávací ceny bytové jednotky č. 2867/8 na adrese Klatovská tř. č. or. 216, Plzeň, určené k prodeji městskou soutěží (pro neurčitý okruh zájemců) (8) PROP/2 radní Matoušová
53 Prodej bytové jednotky č. 2634/36 nacházející se v domě v Plzni, U Borského parku č. or. 22, obsazené nájemcem s platnou nájemní smlouvou (8) PROP/3 radní Matoušová
54 Prodej volné nebytové jednotky č. 1064/29 na adrese Rokycanská č. or. 28 v Plzni (9) PROP/4 radní Matoušová
55 Prodej pozemku p. č. 490/8 v k. ú. Doudlevce (12) PROP/5 radní Matoušová
56 Prodej pozemku p. č. 490/19 v k. ú. Doudlevce (12) PROP/6 radní Matoušová
57 Prodej pozemku p. č. 490/20 v k. ú. Doudlevce (12) PROP/7 radní Matoušová
58 Prodej pozemku p. č. 490/24 v k. ú. Doudlevce (12) PROP/8 radní Matoušová
59 Prodej pozemku p. č. 490/28 v k. ú. Doudlevce (12) PROP/9 radní Matoušová
60 Prodej pozemku p. č. 490/29 v k. ú. Doudlevce (12) PROP/10 radní Matoušová
61 Prodej pozemku p. č. 490/32 v k. ú. Doudlevce (12) PROP/11 radní Matoušová
62 Prodej pozemku p. č. 670/14 v k. ú. Bolevec (13) PROP/12 radní Matoušová
63 Ukončení smlouvy o budoucí smlouvě kupní č. 2012/000909, ve znění jejích pozdějších dodatků, a to dohodou (11) PROP/13 radní Matoušová
64 Aktualizace podkladů pro oslovení soukromých investorů na výstavbu aquaparku v Plzni (6) ORG/2 Mgr. Vozobule
65 Projednání informativních zpráv (1) ORG/1 p. primátor
66 Financování jednotlivých akcí zařazených v materiálu Priority vodohospodářských staveb města Plzně (4) OSI/1 nám. Šindelář
67 Informativní zpráva ve věci stavu bytového fondu města Plzně (1) BYT/2 radní Šlouf
68 Výsledek elektronické veřejné dražby spoluvlastnického podílu 1/4 k celku pozemku p. č. 433, zaps. na LV 370 pro k. ú. Doudlevce (5) MAJ/26 radní Matoušová
69 Stav městského nemovitého majetku (1) EVID/2 radní Matoušová
70 Informativní zpráva o stavu a čerpání rozpočtu kapitálových výdajů roku 2016 Odboru investic MMP v členění na jednotlivé investiční akce k 31. 12. 2016 (2) OI+ŘEÚ/1 Ing. Grisník, Ing. Kuglerová, MBA
71 Aktuální informace k projektu „Smart City Plzeň“ (1) ÚKEP/1 Ing. Beneš
72 Aktuální informace ke „Strategii ITI plzeňské metropolitní oblasti" (1) ÚKEP/2 Ing. Beneš
73 Návštěvnost města Plzně v roce 2016 (1) ŘÚSO/2 nám. Baxa
74 Projednání Informativní zprávy – Souhrnné vyhodnocení projektu „Evropské hlavní město kultury Plzeň 2015“ vládou ČR dne 9. ledna 2017 (2) OK/4 nám. Baxa
75 Zápis z jednání VZVZ ZMP ze dne 1.2.2017 (1) VZVZ/1 p. Kuthan
76 IZ o činnosti VZVZ ZMP + tabulka ukončených akcí za II. pololetí 2016 (2) VZVZ/2 p. Kuthan
77 Zápis z jednání VZVZ ZMP ze dne 1.3.2017 (1) VZVZ/3 p. Kuthan
78 Zpráva o činnosti KV ZMP (2) KV/2 Mgr. Zarzycký
78a Problematika personálních agentur, ubytoven a osob bez přístřeší (1) PRIM/3 p. primátor
79 Různé (0)