Podklady pro zasedání Zastupitelstva města Plzně

Program 25.schůze Zastupitelstva města Plzně konající se 20.04.2017 od 9.00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Schválení programu jednání, volba návrhové komise, jmenování ověřovatelů zápisu (0)
1a Rezignace na funkci a volba nového člena RMP (0) ORG/4 p.primátor
2 Zpráva o činnosti Rady města Plzně a primátora města Plzně za období od 16. 3. 2017 – 19. 4. 2017 (materiál přijde na stůl) (3) PRIM/1 p. primátor
3 Volba přísedících Okresního soudu Plzeň-město (2) PRIM/2 p. primátor
4 Roční zpráva o postupu realizace IPRM PEHMK za rok 2016 (3) ÚKEP/1 p. primátor
5 Splněná a prodlužovaná usnesení ZMP od 18. 2. 2017 do 24. 3. 2017 (2) KV/1 Mgr. Zarzycký
5a Změna stanov a návrh na volbu člena představenstva společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s. (6) NámK/1 nám. Kotas
6 Souhrnné rozpočtové opatření vyplývající z vyhodnocení čerpání rozpočtu MMP za rok 2016 a aktuálního vyhodnocení čerpání rozpočtu v roce 2017 (15) ŘEÚ/1 nám. Kotas
7 Blokace finančních prostředků ve Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů na projekt "Přestupní uzel Plzeň/Šumavská - autobusový terminál" (4) ŘEÚ+OI/2 nám. Kotas, nám. Šindelář
8 Předložení projektu nástavby pro učebny jazyků na školní budovu užívanou Gymnáziem F. Křižíka a základní školy s.r.o. do IROP (ITI) (8) ŘEÚ/4 nám. Kotas
9 Žádost o dotaci z IROP pro projekt Modernizace podpůrných informačních systémů a infrastruktury města Plzně (2) FIN/1 nám. Kotas
10 Podání žádostí o dotaci na pořízení nového dopravního automobilu pro jednotky SDH Plzeň - Doudlevce a SDH Plzeň - Černice na rok 2018 (2) FIN/2 nám. Kotas
11 Schválení změny Zakládací listiny v důsledku změny sídla ústavu Plzeň 2015, zapsaný ústav (IČ 29109124) (3) OK/1 nám. Baxa
12 Poskytnutí dotace na restaurování sgrafitové výzdoby fasády domu Veleslavínova 10 v Plzni (5) OPP/1 nám. Baxa
13 Poskytnutí dotace na restaurování výmalby v presbytáři kostela sv. Mikuláše v Plzni (5) OPP/2 nám. Baxa
14 Poskytnutí dotace na opravu terrazza a podlah vily Pobřežní 8 v Plzni (5) OPP/3 nám. Baxa
15 Poskytnutí dotace na výrobu a montáž 35 ks oken do domu Dominikánská 16 v Plzni (5) OPP/4 nám. Baxa
16 Poskytnutí dotace na obnovu halové chodby a podlah budovy polikliniky Denisovo nábř. 4 (5) OPP/5 nám. Baxa
17 Poskytnutí dotace na sanaci zdiva proti vlhkosti kostela sv. Petra a Pavla v Plzni-Liticích (5) OPP/6 nám. Baxa
18 Poskytnutí dotace na restaurování portálů, okna a pilíře domu Sedláčkova 11 v Plzni (5) OPP/7 nám. Baxa
19 Poskytnutí dotace na opravu stropů konventní budovy čp. 814, Jiráskovo nám. 30 v Plzni (5) OPP/8 nám. Baxa
20 Poskytnutí dotace na restaurování barokního portálu v průčelí domu Riegrova 18 v Plzni (5) OPP/9 nám. Baxa
21 Poskytnutí dotace na restaurátorský průzkum a fixaci maleb v 1. NP domu nám. Republiky 5 v Plzni (5) OPP/10 nám. Baxa
22 Poskytnutí neinvestiční dotace z dotačního programu Podpora tělovýchovných aktivit (6) OŠMT/2 nám. Herinková
23 Poskytnutí neinvestiční dotace z dotačního programu Podpora primární prevence rizikového chování (6) OŠMT/3 nám. Herinková
24 Poskytnutí neinvestičních dotací v rámci dotačního programu na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeže v roce 2017 (6) OŠMT/4 nám. Herinková
25 Poskytnutí/neposkytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu OSS MMP v rámci dotačního programu Služby a činnosti v sociální oblasti (26) OSS/1 nám. Herinková
26 Poskytnutí/neposkytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu Odboru sociálních služeb MMP – Integrace cizinců a podpora menšinových aktivit (6) OSS/2 nám. Herinková
27 Poskytnutí/neposkytnutí peněžitých darů z rozpočtu OSS MMP (5) OSS/3 nám. Herinková
28 Přijetí dotace na projekt s názvem Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Plzni (3) OSS+ŘEÚ/4 nám. Herinková, nám. Kotas
29 Poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu Odboru sociálních služeb MMP (4) OSS/5 nám. Herinková
30 Uzavření dohody o uznání dluhu a jeho plnění ve splátkách s lhůtou splatnosti delší než 18 měsíců (7) OŽP/1 nám. Náhlík
31 Změna člena dozorčí rady Nadačního fondu Zelený poklad (6) OŽP/2 nám. Náhlík
32 Žádost Spolku Ametyst, o poskytnutí dotace z FŽP MP na projekt „Zahrada pro celý rok II.“ (6) KŽP/1 nám. Náhlík
33 Uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o spolupráci v rámci projektu „Uzel Plzeň, 2. stavba – přestavba osobního nádraží, včetně mostů Mikulášská“ mezi statutárním městem Plzeň a Správou železniční dopravní cesty, s. o. (6) OI/1 nám. Šindelář
34 Uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o spolupráci v rámci projektu „Uzel Plzeň, 3. stavba – přesmyk domažlické trati“ mezi statutárním městem Plzeň a Správou železniční dopravní cesty, s. o. (5) OI/3 nám. Šindelář
35 Uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby „Karlovarská I. etapa, 3. jízdní pruh“ a svěření pravomoci rozhodovat o uzavření dodatků ke smlouvě o dílo (materiál přijde na stůl) (4) OI/4 nám. Šindelář
36 Poskytnutí dotace společnosti ARCHITECTURA, z.s. pro rok 2017 (4) KŘTÚ/2 nám. Šindelář
37 Uzavírání Dohod o částečné úhradě ceny za odběr a přepravu odpadních vod z MO Plzeň 10 - Lhota (5) KŘTÚ/3 nám. Šindelář
38 Dotační program na podporu sportu a tělovýchovy pro rok 2017 (6) SPORT/1 radní Dvořák
39 Dotační program Rekonstrukce, oprava a výstavba sportovních zařízení, areálů a související infrastruktury na území města Plzně (7) SPORT/2 radní Dvořák
40 Projednání žádosti o prominutí dluhu na poplatcích z prodlení a úrocích z prodlení paní Jozefíny Némethové, byt č. 3, Purkyňova 33, Plzeň (5) BYT/1 radní Šlouf
40a Výkup pozemků parc. č. 776 a parc. č. 777/1 oba v k. ú. Radčice u Plzně pro stavbu „Městský okruh, úsek Křimická (Chebská) – Karlovarská v Plzni“ (9) RadM/1 radní Matoušová
40b Výkup pozemků parc. č. 861/6, parc. č. 866/11, oba v k. ú. Radčice u Plzně pro stavbu „Městský (západní) okruh, úsek Křimická (Chebská) – Karlovarská v Plzni“. (12) RadM/2 radní Matoušová
41 Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Bolevec ve vlastnictví společnosti RIPO s.r.o. pro stavbu „Městský (západní) okruh, úsek Křimická (Chebská) – Karlovarská v Plzni“ formou kupních smluv (12) MAJ/1 radní Matoušová
42 Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Plzeň a v k. ú. Radčice u Plzně pro stavbu „Městský (západní) okruh, úsek Křimická (Chebská) – Karlovarská v Plzni“ s jednou fyzickou osobou (12) MAJ/2 radní Matoušová
43 Uzavření kupní smlouvy v souvislosti se stavbou „Průtah sil. I/27 Plzní – Tyršův sad – Sukova – 2. stavba“ – UNIPETROL RPA, s.r.o. (7) MAJ/3 radní Matoušová
44 Majetkoprávní vypořádání pozemků mezi městem Plzní a Plzeňským krajem - „Průtah silnice I/27 Plzní – Tyršův sad – Sukova – 2. stavba (10) MAJ/4 radní Matoušová
45 Výkup pozemků v k. ú. Plzeň pro stavbu „Napojení chodníku – Sirková ulice“ od 2 fyzických osob (12) MAJ/5 radní Matoušová
46 Výkup pozemků p. č. 1633/9, p. č. 1633/11, p. č. 1675/12, p. č. 1675/16, p. č. 1675/23, p. č. 4994/37 a p. č. 4994/38 k. ú. Plzeň od fyzických osob (9) MAJ/6 radní Matoušová
47 Výkup pozemků p. č. 648/1 a p. č. 649/1 k. ú. Božkov od fyzických osob zaps. na LV č. 467 pro k. ú. Božkov (9) MAJ/7 radní Matoušová
48 Výkup rekreačního objektu č. e. 847 v k. ú. Bolevec do majetku města Plzně od fyzické osoby (9) MAJ/8 radní Matoušová
49 Dohoda o ukončení smluv o smlouvách budoucích směnné a kupní – Západočeské konzumní družstvo Plzeň (10) MAJ/9 radní Matoušová
50 Bezúplatný převod pozemku p. č. 292 k. ú. Malesice od ČR, příslušnost hospodařit s majetkem státu Státní pozemkový úřad do majetku města Plzně (10) MAJ/10 radní Matoušová
51 Bezúplatný převod podílu 7/28 k celku parc.č. 6629/4, parc.č. 6670 a parc.č. 10354/2, zaps. na LV č. 133 pro k. ú. Plzeň, z vlastnictví státu – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, do majetku města Plzně (10) MAJ/11 radní Matoušová
52 Směna spoluvl. podílů pozemků p. č. 417/62, p. č. 417/65 a p. č. 420/2 k.ú. Doubravka za nově vzniklé pozemky p. č. 1871/2 a p. č. 1871/3 k. ú. Litice u Plzně s fyzickými osobami (10) MAJ/12 radní Matoušová
53 Prodej nemovitých věcí na adrese Koperníkova 46 v Plzni (11) PROP/1 radní Matoušová
54 Prodej volné nebytové jednotky č. 1999/11 na adrese Koterovská č. or. 78 v Plzni (9) PROP/2 radní Matoušová
55 Prodej nebytové jednotky č. 1931/10 na adrese náměstí Milady Horákové č. or. 12 v Plzni (8) PROP/3 radní Matoušová
56 Zrušení usnesení ZMP č.298/14, schválení záměru prodat bytové a nebytové jednotky v lokalitě Sylván, Plzeň-I.etapa, schválení nového znění Zásad prodeje jednotek v lokalitě Sylván z majetku města Plzně (6) PROP+BYT/4 radní Matoušová, radní Šlouf
57 Konečné vypořádání pozemků dotčených výstavbou „5. fáze / bytové domy“ v k. ú. Valcha, v lokalitě „Nová Valcha“, formou prodeje (15) PROP/5 radní Matoušová
58 Prodej pozemků p. č. st. 409/2, p. č. 391/20 a nově vzniklého pozemku p. č. 406/68, vše v k. ú. Smědčice (15) PROP/6 radní Matoušová
59 Prodej pozemku p. č. 1162/3 a části pozemku p. č. 1186/1, oba v k. ú. Červený Újezd u Zbůchu (12) PROP/7 radní Matoušová
60 Prodej nově vzniklého pozemku p. č. 11178/20 v k. ú. Plzeň (15) PROP/8 radní Matoušová
61 Prodej pozemků v k. ú. Plzeň, Lochotínská ulice (14) PROP/9 radní Matoušová
62 Záměr prodeje pozemků v k. ú. Skvrňany a k. ú. Křimice (14) PROP/10 radní Matoušová
63 Uznání vydržení vlastnického práva k pozemku p. č. 61/4 v k.ú. Chotěšov (12) EVID/1 radní Matoušová
64 Projednání daru movitých věcí z budovy bývalého Komorního divadla Divadelnímu souboru J. K. Tyla Mýto (6) EVID/2 radní Matoušová
65 Změny usnesení ZMP č. 701 ze dne 15. 12. 2016 - darování plastových sedaček demontovaných v rámci rekonstrukce stadionu ve Štruncových sadech (6) EVID/3 radní Matoušová
66 Projednání daru výpočetní techniky z majetku města Plzně, Gymnáziu a Střední odborné škole Rokycany (příspěvková organizace Plzeňského kraje) (6) EVID/4 radní Matoušová
67 Projednání daru výpočetní techniky z majetku města Plzně, Základní škole a Mateřské škole Horšice, příspěvkové organizaci (6) EVID/5 radní Matoušová
68 Projednání informativních zpráv (1) ORG/1 p. primátor
69 Aktivity společnosti Plzeň 2015, zapsaný ústav, v souvislosti s udržitelností projektu Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015 (1) NámB/1 nám. Baxa
70 Stav čerpání Fondu pro kofinancování dotovaných projektů (3) ŘEÚ/3 nám. Kotas
71 Výsledek elektronické veřejné dražby spoluvlastnického podílu 1/8 k celku pozemků zaps. na LV č. 6062 pro k. ú. Plzeň (5) MAJ/13 radní Matoušová
72 Aktuální informace k projektu „Smart City Plzeň" (1) ÚKEP/2 Ing. Beneš
73 Aktuální informace ke „Strategii ITI plzeňské metropolitní oblasti“ (1) ÚKEP/3 Ing. Beneš
74 Postup zpracování Strategického plánu města Plzně – návrhová část (3) KŘTÚ/1 nám. Šindelář
75 Vyhodnocení uzavírky Mikulášské třídy (2) KŘTÚ/11 nám. Náhlík
76 Plnění Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací v roce 2016 (2) OSI+ŘEÚ/1 nám. Šindelář
77 Zpráva o činnosti KV ZMP (2) KV/2 Mgr. Zarzycký
78 Zpráva o situaci na trhu práce okres Plzeň-město a Plzeňský kraj - leden 2017 (1) ORG/2 Ing. Karhan
79 Zpráva o situaci na trhu práce okres Plzeň-město a Plzeňský kraj - únor 2017 (1) ORG/3 Ing. Karhan
79a Průmyslový park Litice (5) TN/1 nám. Šindelář
80 Různé (0)