Podklady pro zasedání Zastupitelstva města Plzně

Program 26.schůze Zastupitelstva města Plzně konající se 25.05.2017 od 9.00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Schválení programu jednání, volba návrhové komise, jmenování ověřovatelů zápisu (0)
2 Zpráva o činnosti Rady města Plzně a primátora města Plzně za období od 20. 4. 2017 – 24. 5. 2017 (materiál přijde na stůl) (3) PRIM/1 p. primátor
3 Splněná a prodlužovaná usnesení ZMP od 25. 3. 2017 do 28. 4. 2017 (2) KV/1 Mgr. Zarzycký
4 Žádost o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu – ITI na projekt „Rozdělení velkometrážních bytů pro účely sociálního bydlení v Plzni“ (2) ÚKEP/1 nám. Kotas
5 Žádost o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu - ITI na projekt „GREENWAYS Plzeň, etapa 2017-2018“ (2) ÚKEP/2 nám. Kotas
6 Žádost o dotaci z OPZ na projekt „Efektivní veřejná správa - strategický plán SCP a vzdělávání úředníků města Plzně“ (2) ÚKEP/5 nám. Kotas
7 Odvolání původního člena a zvolení nového člena Kontrolního výboru ZMP (3) NámK/1 nám. Kotas
8 Odvolání původního člena a zvolení nového člena Výboru pro zadávání veřejných zakázek ZMP (3) NámK/2 nám. Kotas
8a Podání žádosti o dotaci MV – GŘ HZS ČR pro projekt „Stavební úpravy a novostavba v areálu hasičské zbrojnice, Plzeň - Koterov“ (7) NámK/3 nám. Kotas
8b Podání žádosti o dotaci MV- GŘ HZS ČR pro projekt „Přístavba hasičské zbrojnice Litice“ (3) NámK/4 nám. Kotas
9 Projednání závěrečného účtu města Plzně za rok 2016 (8) ŘEÚ/1 nám. Kotas
10 Schválení programu podpory spolupráce podniků a výzkumných organizací v Plzeňské metropolitní oblasti – „Plzeňské podnikatelské vouchery 2017-18“ (6) ŘEÚ/2 nám. Kotas
11 Změna Statutu Fondu oprav bytových domů v lokalitě Sylván (5) FIN/1 nám. Kotas
12 Přijetí dotace na pokrytí výdajů na činnosti vykonávané obcí s rozšířenou působností v agendě sociálně–právní ochrany dětí na rok 2017 (3) FIN/2 nám. Kotas
13 Přijetí dotace Z Operačního programu Technická pomoc na realizaci projektu „Řízení strategie ITI Plzeň - nositel“ (3) FIN+ŘEÚ/4 nám. Kotas
14 Přijetí dotace Z Operačního programu Technická pomoc na realizaci projektu „Zprostředkující subjekt ITI plzeňské metropolitní oblasti“ (3) FIN+ŘEÚ/5 nám. Kotas
15 Účelový převod finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 3 (FRR MO Plzeň 3) do rozpočtu města Plzně určených na spolufinancování akce „Rekonstrukce objektu ul. Karla Steinera 10 A“ (5) FIN/6 nám. Kotas
16 Poskytnutí peněžitého daru Biskupství plzeňskému (3) ŘÚSO/2 nám. Baxa
17 Poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu Odboru kultury Magistrátu města Plzně (8) OK/1 nám. Baxa
18 Schválení zániku Bienále kresby Plzeň, zájmového sdružení právnických osob (IČO 86770624), a následného uzavření dohody o zániku s ostatními členy sdružení (5) OK/2 nám. Baxa
19 Poskytnutí dotací v rámci Průběžného dotačního programu „Mikrogranty na podporu kulturních a uměleckých projektů pro rok 2017“ (6) OK/3 nám. Baxa
20 Návrh nominací na Uměleckou cenu města Plzně za rok 2016 (3) OK/4 nám. Baxa
21 Poskytnutí dotace na restaurování kamenných portálů a okenních ostění domu nám. Republiky 9 v Plzni (5) OPP/1 nám. Baxa
22 Poskytnutí dotace na opravu vnitřních křídel a rámů oken usedlosti Rolnické nám. 4 v Plzni (5) OPP/2 nám. Baxa
23 Poskytnutí dotace na opravu střechy a oken domu Bezručova 7 v Plzni (5) OPP/3 nám. Baxa
24 Poskytnutí dotace na opravu střechy chlévů usedlosti Selská náves 3 v Plzni (5) OPP/4 nám. Baxa
25 Rozšíření účelu investiční akce Správy hřbitovů a krematoria města Plzně, p.o. (3) ŘÚSO/1 nám. Herinková
26 Prohlášení hrobu s uloženými ostatky Emanuela Velebila čestným hrobem města Plzně (10) ŘÚSO/3 nám. Herinková
27 Prohlášení nově zřízeného hrobu PhDr. Ing. Ivana Martinovského čestným hrobem města Plzně (11) ŘÚSO/4 nám. Herinková
28 Rozšíření zřizovací listiny 10. školní jídelny Plzeň, nám. Míru 4, příspěvkové organizace (3) OŠMT/1 nám. Herinková
29 Aktualizace Investičních priorit - seznamu projektových záměrů v rámci aktualizace Strategického rámce MAP (4) OŠMT/2 nám. Herinková
30 Žádost Městského obvodu Plzeň 4 o uvolnění finančních prostředků z FŽP MP na projekt „Rozšíření dětského hřiště ve vnitrobloku Na Dlouhých - Popelnicová“ (5) KŽP/1 nám. Náhlík
31 Žádost Správy veřejného statku města Plzně o uvolnění finančních prostředků z FŽP MP na projekt „Suchomilné trvalkové záhony s vyšším stupněm autoregulace“ (5) KŽP/2 nám. Náhlík
32 Žádost Tělocvičné jednoty Sokol Plzeň – Nová Hospoda, o poskytnutí dotace z FŽP MP na projekt „Výsadba zeleně a obnova herních prvků pro děti“ (6) KŽP/3 nám. Náhlík
33 Žádost 90. mateřské školy Plzeň, o poskytnutí finančního příspěvku z FŽP MP na projekt „Zahrada dětem“ (5) KŽP/4 nám. Náhlík
34 Žádost 14. základní školy Plzeň, o poskytnutí finančního příspěvku z FŽP MP na projekt „Naše Bio zahrádka“ (5) KŽP/5 nám. Náhlík
35 Žádost ústavu MOTÝL, z.ú., o poskytnutí dotace z FŽP MP na projekt „S MOTÝLem v souladu s přírodou“ (6) KŽP/6 nám. Náhlík
36 Žádost 78. mateřské školy Plzeň, o poskytnutí finančního příspěvku z FŽP MP na projekt „Zelené zahrádky“ (5) KŽP/7 nám. Náhlík
37 Žádost Gymnázia Františka Křižíka a základní školy, s.r.o., o poskytnutí dotace z FŽP MP na projekt „Zelená škola – obnova zahrady v atriu GFK a podpora ekologických aktivit 2017“ (6) KŽP/8 nám. Náhlík
38 Plán odpadového hospodářství statutárního města Plzně (11) KŘTÚ/1 nám. Šindelář
39 AMERICKÁ 29 – započtení investice stávajícího nájemce prostorů prodejny s příslušenstvím proti pohledávce z nájemného (10) BYT/1 radní Šlouf
40 Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Plzeň ve vlastnictví čtyř fyzických osob pro stavbu „Městský (západní) okruh, úsek Křimická (Chebská) – Karlovarská v Plzni“ (11) MAJ/1 radní Matoušová
41 Změna usnesení ZMP č. 461/2016 na odkup spoluvlastnického podílu od 1 FO pro IA - VPS „Havarijní zdroj pro město Plzeň”, „Vodárenský soubor Litice – 2. etapa“ a „Sportovně rekreační trasy v údolí řeky Radbuzy a Úhlavy“ (7) MAJ/2 radní Matoušová
42 Uzavření kupní smlouvy na odkup spoluvlastnických podílů od 3 FO pro IA - VPS „Havarijní zdroj pro město Plzeň” a „Vodárenský soubor Litice – 2. etapa“ (8) MAJ/3 radní Matoušová
43 Zrušení usnesení ZMP č. 37/2017, uzavření kupní smlouvy na výkup pozemků pro VPS „Rekonstrukce Červenohrádecké ulice, II. a III. etapa, úsek Staroveská – K Bukovci” a „Park v Červeném Hrádku u Plzně“ (10) MAJ/4 radní Matoušová
44 Uzavření kupní smlouvy na odkup spoluvlastnických podílů od 3 FO pro IA - VPS „Vodárenský soubor Malesice“ (7) MAJ/5 radní Matoušová
45 Výkup pozemků v k. ú. Plzeň pro stavbu komunikace I/20 Jasmínová - Sušická od jedné fyzické osoby (8) MAJ/6 radní Matoušová
46 Výkup části p.č. 252, jehož součástí je budova skladu a části p.č. 1191/3,k.ú. Božkov z vlast. TJ Božkov z.s., do majetku MP a zřízení služebností, pro „Rekonstr. tech. zázemí na Božkovs. ostrově“ v rámci IA MO P2 (11) MAJ/7 radní Matoušová
47 Směna pozemků v k. ú. Božkov mezi městem Plzní a fyzickými osobami v SJM a zániku věcného břemene užívání (10) MAJ/8 radní Matoušová
48 Uzavření dodatku č. 1 ke SOSB kupní - výstavba „Obytný soubor Plzeň – Újezd, lokalita Na Dražkách na pozemku p. č. 982/20 v k. ú. Újezd“ - spol. IKO stavby s.r.o. (6) MAJ/9 radní Matoušová
49 Výkup pozemku v k. ú. Bolevec ve vlastnictví společnosti STONESA s.r.o. pro stavbu „Městský (západní) okruh, úsek Křimická (Chebská) – Karlovarská v Plzni“ (9) RadM/1 radní Matoušová
50 Konečné majetkoprávní vypořádání v souvislosti se stavbou Galerie Slovany (16) MAJ/10 radní Matoušová
51 Prodej pozemků v k. ú. Skvrňany pod stavbou Apollo, Křimická 5 (13) PROP/1 radní Matoušová
52 Prodej pozemků v k. ú. Plzeň souvisejících se stavbou IMPULS, Komenského 48 (16) PROP/2 radní Matoušová
53 Městská soutěž na prodej volné bytové jednotky v Plzni, U Borského parku č. or. 22A (4) PROP/3 radní Matoušová
54 Prodej pozemku p. č. 2989/8 v k. ú. Bolevec (12) PROP/4 radní Matoušová
55 Prodej pozemku p. č. 490/13 v k. ú. Doudlevce (12) PROP/5 radní Matoušová
56 Změna usnesení ZMP č. 625 ze dne 3. 10. 2002 a prodej pozemku p. č. 871/16 v k. ú. Lobzy (14) PROP/6 radní Matoušová
57 Prodej nově vzniklých pozemků v k. ú. Hradiště u Plzně (14) PROP/7 radní Matoušová
58 Změna usnesení ZMP č. 493 ze dne 8. 9. 2016 a prodej nově označeného pozemku p. č. 10452/5 v k. ú. Plzeň v souvislosti s výstavbou nové regulační stanice plynu (11) PROP/8 radní Matoušová
59 Zrušení usnesení ZMP č. 672 ze dne 10. 12. 2015 ve věci přímého prodeje jednotky č. 2014/11 (nebytový prostor č. 3) v domě Krejčíkova č. or. 4, v Plzni (6) PROP/9 radní Matoušová
60 Zrušení usnesení ZMP č. 462 ze dne 10. 10. 2013 ve věci prodeje části pozemku p. č. 272/1, k. ú. Radobyčice (7) PROP/10 radní Matoušová
61 Uznání vydržení vlastnického práva k pozemku p. č. 1366/15 v k. ú. Bolevec (12) EVID/1 radní Matoušová
62 Uznání vydržení vlastnického práva k pozemku p. č. st. 94/4 v k. ú. Horní Bříza (8) EVID/2 radní Matoušová
63 Svěření pozemku p. č. 467/4 k. ú. Božkov do správy Základní a mateřské škole Plzeň – Božkov p. o. (11) EVID/3 radní Matoušová
64 Svěření telefonní ústředny SIEMENS HIPATH 3550 V8.0 s UPS do správy SPRÁVY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ MĚSTA PLZNĚ, příspěvkové organizace vedené v příloze A (5) EVID/4 radní Matoušová
65 Projednání daru výpočetní techniky z majetku města Plzně, TyfloCentru Plzeň, o. p. s. (6) EVID/5 radní Matoušová
66 Darování plastových lavic demontovaných v rámci modernizace zimního stadionu v Plzni (7) EVID/6 radní Matoušová
67 Projednání informativních zpráv (1) ORG/1 p. primátor
68 Zásadní změny zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, které jsou obsaženy v novele zákona schválené Poslaneckou sněmovnou, a jejich dopad na město Plzeň (1) PRÁV/1 JUDr. Tomášek
69 Průběh řízení o zamítnutí žádosti o provozování VHP pro rozpor s vyhláškou města Plzně (1) PRÁV/2 JUDr. Tomášek
70 Záměr přípravy Programu rozvoje kultury ve městě Plzni na období 2020-2030 (1) OK/5 nám. Baxa
71 Aktuální informace k projektu „Smart City Plzeň“ (1) ÚKEP/3 Ing. Beneš
72 Aktuální informace ke „Strategii ITI plzeňské metropolitní oblasti“ (1) ÚKEP/4 Ing. Beneš
73 Přehled výsledků hospodaření MO 1 – MO 10 za období 2012 – 2016 (3) ŘEÚ/3 nám. Kotas
74 Analýza navyšování výdajů v oblasti kultury, sociální oblasti a oblasti sportu v průběhu jednotlivých kalendářních let nad původně schválený rozpočet v letech 2012 až 2016 (2) ŘEÚ/4 nám. Kotas
75 Souhrnný přehled o rozpočtových opatřeních za 1. čtvrtletí 2017 (2) FIN/3 nám. Kotas
76 Zpráva o činnosti KV ZMP (2) KV/2 Mgr. Zarzycký
77 Zpráva o činnosti Nadačního fondu Zelený poklad v roce 2016 (2) OŽP/1 Bc. Svobodová
78 Uvažované úpravy na trati Plzeň – Klatovy na území města Plzně (2) KŘTÚ/11 nám. Náhlík
79 Zdroje požární vody na území města Plzně za rok 2016 (2) OSI/1 nám. Šindelář
80 Věcné plnění nájemného v oblasti vodního hospodářství v roce 2016 a 2017 (8) OSI/2 nám. Šindelář
81 Zpráva o stavu a čerpání rozpočtu kapitálových výdajů roku 2017 Odboru investic MMP v členění na jednotlivé investiční akce k 31. 3. 2017 (2) OI/1 Ing. Grisník
82 Zpráva o situaci na trhu práce okres Plzeň-město a Plzeňský kraj - březen 2017 (1) ORG/2 Ing. Karhan
83 Zpráva o situaci na trhu práce okres Plzeň-město a Plzeňský kraj - duben 2017 (1) ORG/3 Ing. Karhan
83a Koncepce komunikační strategie města Plzně pro období 2017 až 2020 (2) PRIM/2 p. primátor
83b Zápis z jednání VZVZ ZMP ze dne 5.5.2017 (1) VZVZ/1 p. Kuthan
84 Různé (0)