Podklady pro zasedání Zastupitelstva města Plzně

Program 28.schůze Zastupitelstva města Plzně konající se 22.06.2017 od 9.00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Schválení programu jednání, volba návrhové komise, jmenování ověřovatelů zápisu (0)
2 Zpráva o činnosti Rady města Plzně a primátora města Plzně za období od 25. 5. 2017 – 21. 6. 2017 (materiál přijde na stůl) (3) PRIM/1 p. primátor
3 Záměr dalšího směřování společnosti Plzeňská teplárenská, a.s. (8) TN/1 nám. Šindelář
4 Uzavření veřejnoprávní smlouvy s městem Starý Plzenec o odchytu toulavých a opuštěných zvířat (5) PRIM/2 p. primátor
5 Schválení změny „Strategie ITI plzeňské metropolitní oblasti“ - verze červen 2017 (4) PRIM+ÚKEP/3 p. primátor
6 Poskytnutí bezúplatného dotačního poradenství pro Centrum Hájek z. ú. (2) ÚKEP/5 p. primátor
7 Poskytnutí dotací z oblasti prevence kriminality (18) BEZP/1 p. primátor
8 Poskytnutí dotací z oblasti protidrogové prevence (8) BEZP/2 p. primátor
9 Uzavření Dodatků č. 1 ke smlouvám s POINT 14 a s CPPT, o. p. s a související rozpočtové opatření (9) BEZP/3 p. primátor
10 Poskytnutí dotace Západočeské univerzitě v Plzni (4) ŘÚSO/1 p. primátor
11 Blokace finančních prostředků ve Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů na akci „Obnova Lobezského parku - Plzeň“ (4) KŘTÚ+ŘEÚ/12 nám. Náhlík, nám. Kotas
12 Stavba komunikace v majetku města Plzně na území obce Chotíkov (Faltusova lávka) (11) KŘTÚ/14 nám. Náhlík
13 Žádost Městského obvodu Plzeň 6 - Litice o uvolnění finančních prostředků z FŽP MP na projekt „Zahrada splněných přání“ (5) KŽP/1 nám. Náhlík
14 Žádost spolku Hospic svatého Lazara z.s., o poskytnutí dotace z FŽP MP na projekt „Ozelenění vnitrobloku a terasy v ulici Sladkovského 66a“ (6) KŽP/2 nám. Náhlík
15 Žádost Dobrovolného ekologického spolku - ochrana ptactva, o poskytnutí dotace z FŽP MP na projekt „Monitoring zdravotního stavu populace vybraných druhů volně žijících živočichů“ (6) KŽP/3 nám. Náhlík
16 Žádost společnosti Techmania Science Center o.p.s., o poskytnutí dotace z FŽP MP na projekt „Zelená Techmania“ (6) KŽP/4 nám. Náhlík
17 Splněná a prodlužovaná usnesení ZMP od 29. 4. 2017 do 26. 5. 2017 (2) KV/1 Mgr. Zarzycký
18 Návrh na volbu člena dozorčí rady společnosti Plzeňská teplárenská, a.s. (3) NámK/1 nám. Kotas
19 Žádost o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu na projekt "Zkvalitnění výuky v klíčových kompetencích na ZŠ v Plzni - etapa I" (4) ÚKEP+ŘEÚ/1 nám. Kotas
20 Žádost o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu - ITI na projekt "Cyklostezka Koterov - Starý Plzenec" (6) ÚKEP+ŘEÚ/2 nám. Kotas
21 Souhrnné rozpočtové opatření vyplývající z aktuálního vyhodnocení čerpání rozpočtu v roce 2017 (13) ŘEÚ/1 nám. Kotas
22 Rozpočtové opatření v souvislosti s uvolněním blokace Fondu rezerv rozvoje MP – Nová budova MO 4 (3) ŘEÚ+OI/2 nám. Kotas
23 Účelový převod finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 4 do rozpočtu OI MMP na akce: „Úprava vnitrobloku Revoluční – Dlouhá“ a „Regenerace vnitrobloku Zábělská ul.“ (4) ŘEÚ+OI/3 nám. Kotas
24 Zařazení akce „Bezbariérové úpravy 4. ZŠ, Plzeň“ a související rozpočtové opatření (4) ŘEÚ+OI/4 nám. Kotas
25 Rozpočtové opatření v souvislosti s projekty „Zateplení 63. MŠ K. Steinera 25, Plzeň a 70. MŠ Waltrova 26, Plzeň“ podpořenými v rámci OPŽP (4) ŘEÚ/5 nám. Kotas
26 Přijetí dotace na výkon sociální práce (3) FIN/1 nám. Kotas
27 Program a scénář hlasování valné hromady společnosti POVED s.r.o. a delegování zástupce města na tuto valnou hromadu (11) FIN/2 nám. Kotas
28 Program a scénář hlasování valné hromady společnosti DOMINIK CENTRUM s.r.o. a delegování zástupce města na tuto valnou hromadu (10) FIN/3 nám. Kotas
29 Změna stanov společnosti Plzeňská teplárenská, a.s. (6) FIN/4 nám. Kotas
30 Přijetí dotace MV ČR na nákup dopravních automobilů pro jednotky SDH Radobyčice a Červený Hrádek (4) FIN/5 nám. Kotas
31 Poskytnutí finančního daru pro SIRIRI, o.p.s. (IČ: 27447669) na veřejnou sbírku projektu "Škola hrou ve Středoafrické republice" (2) PRIM/4 p. primátor
32 Rozpočtové opatření v návaznosti na přijetí daru od Plzeňského kraje na zpracování projektové dokumentace projektu „Sloni na Mži“ (3) ŘÚSO+OI/1 nám. Baxa, nám. Šindelář
33 Změna zřizovací listiny Divadla Josefa Kajetána Tyla, příspěvkové organizace (4) ŘÚSO/2 nám. Baxa
34 Poskytnutí neinvestičních dotací v rámci Dotačního programu pro prezentaci města Plzně a cestovní ruch v roce 2017 (6) OPM+KPM/1 nám. Baxa
35 Poskytnutí dotací z Dotačního programu na podporu umělců v rámci rezidenčních pobytů na území statutárního města Plzeň pro rok 2017 (6) OK/1 nám. Baxa
36 Poskytnutí dotace na obnovu truhlářských výplní ve 2. a 3. NP domu nám. Republiky 7 (5) OPP/1 nám. Baxa
37 Poskytnutí dotace na opravu industriálních oken haly v areálu papírny Zahradní 2 v Plzni (5) OPP/2 nám. Baxa
38 Poskytnutí dotace na obnovu truhlářských výplní a okna domu Na Belánce 6 v Plzni (5) OPP/3 nám. Baxa
39 Poskytnutí dotace na opravu sochařské výzdoby exteriéru vily Karlovarská 70 v Plzni (5) OPP/4 nám. Baxa
40 Poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu Odboru sociálních služeb MMP (5) NámH/1 nám. Herinková
41 Rozpočtové opatření pro tři základní školy a Odbor investic MMP (4) OŠMT+OI/1 nám. Herinková, nám. Šindelář
42 Poskytnutí peněžitého daru fyzické osobě z rozpočtu Odboru sociálních služeb MMP pro rok 2017 (2) OSS/1 nám. Herinková
43 Změny účelu poskytnuté dotace z rozpočtu Odboru sociálních služeb MMP pro organizaci Domovinka – sociální služby, o.p.s. - v rámci dotačního programu Kofinancování sociálních služeb pro rok 2017 (3) OSS/2 nám. Herinková
44 Obnova Jiráskova nám. a klášterní zahrady–uzavření Smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku na projektovou dokumentaci a o vyhotovení PD pro rekonstrukci zájmového území a technické infrastruktury (materiál přijde na stůl) (0) TN/2 nám. Šindelář
44a Zapojení ÚTVARU KONCEPCE A ROZVOJE MĚSTA PLZNĚ, příspěvkové organizace, do projektu „Posilování správy a zvýšení informovanosti a povědomí obyvatel města Plzně v oblasti adaptace na klimatické změny“ v rámci programu LIFE (2) TN/3 nám. Šindelář
45 Hospodaření Dobrovolného svazku obcí skládky odpadů Chotíkov a závěrečného účtu DSO za rok 2016 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření DSO za rok 2016 (3) TN/4 nám. Šindelář
46 Vydání obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně o vedení technické mapy obce (9) KŘTÚ/2 nám. Šindelář
47 Schválení dokumentu „Projekt regenerace sídlišť, Plzeň – Doubravka, Sektor II, III, Návrhová část“ (4) KŘTÚ/3 nám. Šindelář
48 Uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o spolupráci - Uzel Plzeň, 3. stavba (6) OI/1 nám. Šindelář
49 Poskytnutí individuálních finančních dotací na sportovní akce konané pod záštitou primátora města Plzně (2) RadCh+KP/1 radní Chvojka, p. primátor
50 Rozpočtové opatření v souvislosti se zajištěním financování akce „Letní SPORTMANIE Plzeň 2017" (4) SPORT+ŘEÚ/1 radní Chvojka, nám. Kotas
51 Blokace fin. prostředků ve Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů na akce „Rozdělení velkometrážních bytů pro účely sociálního bydlení v Plzni“ a „Rekonstrukce bytů pro účely sociál. bydlení ve městě Plzni“ (6) BYT+ŘEÚ/1 radní Šlouf, nám. Kotas
52 Úpravy seznamů budov tvořících přílohu Bytové politiky města Plzně (6) BYT/3 radní Šlouf
53 Memorandum o spolupráci při realizaci výstavby nové budovy Západočeské galerie v Plzni (5) RadM+NámB/1 radní Matoušová
54 Stanovení dalšího postupu města v soudním sporu s Mgr. Davidem Houserem (Carimex) (7) PRÁV/1 radní Matoušová
55 Městské soutěže na prodej nemovitých věcí na adrese Úslavská 29 a Koperníkova 46 v Plzni (4) PROP/2 radní Matoušová
56 Prodej pozemku p. č. 136/37 a části pozemku p. č. 136/1, oba v k. ú. Božkov (16) PROP/3 radní Matoušová
57 Prodej spoluvlastnických podílů k pozemkům p. č. 1769/1 a p. č. 1769/2, oba v k. ú. Bolevec (13) PROP/4 radní Matoušová
58 Změna usnesení ZMP č. 56 ze dne 2. 2. 2017 ve věci prodeje pozemku p. č. 490/5 v k. ú. Doudlevce (4) PROP/5 radní Matoušová
59 Prodej nově vzniklých pozemků v k. ú. Bolevec v souvislosti se stavbou „Bytové domy u Boleveckého rybníka“ (16) PROP/6 radní Matoušová
60 Prodloužení termínů a v kupní smlouvě a smlouvě o zřízení služebnosti č. 2016/001541 v souvislosti s výstavbou „Bytového domu U Lomů“ (6) PROP/7 radní Matoušová
61 Prodej pozemků v k. ú. Skvrňany pod stavbou Apollo, Křimická 5 (13) PROP/8 radní Matoušová
62 Prodej pozemků v k. ú. Plzeň souvisejících se stavbou IMPULS, Komenského 48 (14) PROP/9 radní Matoušová
63 Změny usnesení ZMP č. 668 ze dne 10. 12. 2015, prodeje části pozemku p. č. 832/1 v k. ú. Plzeň se společností Na Záhonech a s. (16) PROP/10 radní Matoušová
64 Konečné vypořádání pozemků p. č. 11607/2 a p. č. 11629/2, oba v k. ú. Plzeň, dotčených stavbou „Polyfunkční dům Pod Mikulkou II Plzeň, Bolevec, Lidická11607/2“ formou prodeje a zřízení služebnosti (10) PROP/11 radní Matoušová
65 Prodej nově vzniklého pozemku p. č. 5283/90 v k. ú. Plzeň za účelem zástavby bytovým domem (13) PROP/12 radní Matoušová
66 Budoucí majetkoprávní vypořádání pro stavbu „Rezidence Mlýnská strouha, ulice Tyršova a Pallova, Plzeň“ - investor Rezidence Mlýnská strouha s.r.o. (9) MAJ/1 radní Matoušová
67 Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní na převod pozemků v souvislosti se stavbou OD SCONTO Plzeň – Borská pole, investor OD U letiště s.r.o. (8) MAJ/2 radní Matoušová
68 Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí směnné v k. ú. Bolevec s fyzickou osobou (12) MAJ/3 radní Matoušová
69 Uzavření Dohody o zrušení smlouvy budoucí darovací č. 2006/005032 - stavba „Hotelové a kongresové centrum a polyfunkční objekty v Plzni - Hamburk“ se spol. Na Záhonech a.s. (5) MAJ/4 radní Matoušová
70 Uzavření konečné kupní smlouvy v k. ú. Radobyčice pro stavbu „Protipovodňová opatření Radobyčice – Pod Skalou“ s jednou fyzickou osobou (13) MAJ/5 radní Matoušová
71 Konečné majetkoprávní vypořádání v k. ú. Radobyčice pro stavbu „Protipovodňová opatření Radobyčice – Pod Skalou“ s jednou fyzickou osobou (13) MAJ/6 radní Matoušová
72 Dar pozemku parc. č. 363/55 v k. ú. Koterov pro stavbu „Komunikace Koterov“ městu Plzni od fyzických osob (9) MAJ/7 radní Matoušová
73 Majetkoprávního vypořádání s FO - prodej nemovité věci v k. ú. Plzeň z majetku města Plzně a dohody o započtení pohledávek v souvislosti se stavbou „MZO v Plzni, 2. etapa, úsek Křimická – Studentská“ (10) MAJ/8 radní Matoušová
74 Uzavření smlouvy darovací mezi městem Plzní a Plzeňským krajem – „Městský (západní) okruh, úsek Domažlická – Křimická (Chebská)v Plzni“ v k. ú. Skvrňany a k. ú. Křimice (6) MAJ/9 radní Matoušová
75 Směna částí pozemků parc. č. 873/2. parc. č. 872/5 a parc. č. 872/7, vše k. ú. Valcha, mezi městem Plzeň a fyzickou osobou (8) MAJ/10 radní Matoušová
76 Směna částí pozemků v k. ú. Radobyčice, mezi městem Plzeň a fyzickými osobami (13) MAJ/11 radní Matoušová
77 Směna pozemků v k. ú. Křimice mezi městem Plzní a fyzickou osobou (10) MAJ/12 radní Matoušová
78 Využití předkupního práva MP na výkup nemovité věci včetně všech součástí a příslušenství – stavby garáže bez čp/če, zaps. na LV č. 5819 pro k.ú. Plzeň, stojící na městském pozemku parc. č. 9710/20, k.ú. Plzeň od FO (5) MAJ/13 radní Matoušová
79 Záměr směnit pozemky na Bukovec. ostrově od vlast. zaps. na LV č. 669, LV č. 672, LV č. 673, LV č. 674, LV č. 676, LV č. 677, LV č. 679 a LV č. 680 pro k. ú. Bukovec za dům v Plzni, Lidická 62 ve vlastnictví MP (12) MAJ/14 radní Matoušová
80 Bezúplatný převod pozemku parc. č. 8611 o výměře 127 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú. Plzeň, z vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, do majetku města (9) MAJ/15 radní Matoušová
81 Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Plzeň, k. ú. Bolevec (ul. Karlovarská) z majetku ŘSD ČR do majetku města Plzně (10) MAJ/16 radní Matoušová
82 Uzavření darovací smlouvy s ŘSD ČR v rámci majetkového vypořádání stavby „Průtah sil. I/27 Plzní – Tyršův sad – Sukova – 2. stavba“ (7) MAJ/17 radní Matoušová
83 Darovací smlouvy v souvislosti s vypořádáním stavby „Náhradní hřiště pro TJ Slovan...“ a „Průtah silnice I/27...“ a s majetkoprávní přípravou stavby „Parkoviště P + R Dobřanská – Kaplířova“ – SK SLOVAN Plzeň (11) MAJ/18 radní Matoušová
84 Uzavření kupní smlouvy na odkup pozemku pro stavbu „Rozšíření VO v ulici Učňovská a rekonstrukce chodníků v Učňovské ulici a v ulici Pod tratí“ (7) MAJ/19 radní Matoušová
85 Výkup spoluvlastnických podílů na pozemcích parc. č. 2469/42, 2479/1, 2479/2, 2479/3, 2481 v k. ú. Plzeň a parc. č. 699 a 700 v k. ú. Lobzy do majetku města Plzně (10) MAJ/20 radní Matoušová
86 Změna usnesení ZMP č. 105 ze dne 16. 3. 2017 (6) MAJ/21 radní Matoušová
87 Uzavření smluv o smlouvách budoucích kupních v souvislosti s výstavbou „Nová Valcha – 5. fáze/RD“ v k. ú. Valcha mezi městem Plzní a spol. Třetí Valcha Development a.s. (8) MAJ/22 radní Matoušová
88 Uznání vydržení vlastnického práva k pozemku p. č. 2035/5 v k. ú. Plzeň (11) EVID/1 radní Matoušová
89 Projednání souhlasu s demolicí zděného objektu na náměstí Míru, jenž je součástí pozemku p. č. 6677/3 k. ú. Plzeň a následné vyjmutí předmětné části pozemku z trvalé správy městského obvodu Plzeň 3 (10) EVID/2 radní Matoušová
90 Svěření nemovité věci přílohou A zřizovací listiny v areálu Cukrovarská ul. do správy příspěvkové organizace SPRÁVA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ MĚSTA PLZNĚ (10) EVID/3 radní Matoušová
91 Projednání daru asfaltového recyklátu Spolku Lhota pro potřeby svépomocných oprav komunikací ve Lhotě v ulicích Cedrová, Mátová, Na Dolíkách a části ulice Meduňkové (8) EVID/4 radní Matoušová
92 Darování plastových sedaček demontovaných v rámci rekonstrukce stadionu ve Štruncových sadech (9) EVID/5 radní Matoušová
93 Darování divadelních křesel demontovaných v rámci rekonstrukce sálu v Divadle ALFA, příspěvkové organizaci (5) EVID/6 radní Matoušová
94 Projednání informativních zpráv: (1) ORG/1 p. primátor
95 Aktuální informace k projektu „Smart City Plzeň“ (1) ÚKEP/3 Ing. Beneš
96 Aktuální informace ke „Strategii ITI plzeňské metropolitní oblasti“ (1) ÚKEP/4 Ing. Beneš
97 Zpráva o činnosti KV ZMP (2) KV/2 Mgr. Zarzycký
98 Evaluační zpráva akce Slavnosti svobody Plzeň 2017 (2) NámB/1 nám. Baxa
99 Informace o průběhu přípravy převodu vodohospodářského majetku statutárního města Plzně společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s. (1) KŘTÚ+ŘEÚ/1 nám. Šindelář, nám. Kotas
100 Plnění Programu rozvoje města Plzně za rok 2016 (1) KŘTÚ/4 nám. Šindelář
101 Postup zpracování Strategického plánu města Plzně – projednání s veřejností (1) KŘTÚ/5 nám. Šindelář
102 Přehled obsazenosti PD Rychtářka a Divadlo za III. a IV. čtvrtletí 2016 a Zpráva o městském parkovacím systému za II. pololetí 2016 (4) KŘTÚ/11 nám. Náhlík
103 Vyhodnocení uzavírky Mikulášské třídy (2) KŘTÚ/13 nám. Náhlík
103a Podpora sportovní činnosti SK Plzeň 1894 z.s., Úslavská 75, Plzeň, IČ 00479535 (4) RadCh/2 radní Chvojka
104 Zpráva o situaci na trhu práce okres Plzeň-město a Plzeňský kraj - květen 2017 (1) ORG/2 Ing. Karhan
105 Různé (0)