Podklady pro zasedání Zastupitelstva města Plzně

Program 29.schůze Zastupitelstva města Plzně konající se 07.09.2017 od 9.00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Schválení programu jednání, volba návrhové komise, jmenování ověřovatelů zápisu (0)
2 Zpráva o činnosti Rady města Plzně a primátora města Plzně za období od 22. 6. 2017 – 6. 9. 2017 (materiál přijde na stůl) (3) PRIM/1 p. primátor
3 Uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcí Tlučná o odchytu toulavých a opuštěných zvířat a jejich transportu do příslušného zařízení (5) PRIM/2 p. primátor
4 Předložení závěrečného účtu dobrovolného svazku obcí Povodí Berounky za r. 2016 Zastupitelstvu města Plzně (3) ÚKEP/1 p. primátor
5 Aktualizace přílohy „A“ ke zřizovací listině p. o. Útvar koordinace evropských projektů města Plzně (4) KP/1 p. primátor
6 Poskytnutí individuální finanční dotace z rozpočtu Kanceláře primátora MP (2) KP/2 p. primátor
7 Poskytnutí finančních dotací na základě žádostí projednaných v Komisi pro partnerská města a evropské záležitosti RMP (3) KPMEZ/1 p. primátor
8 Splněná a prodlužovaná usnesení ZMP od 27. 5. 2017 do 11. 8. 2017 (2) KV/1 Mgr. Zarzycký
9 Návrh na volbu člena představenstva společnosti Plzeňská teplárenská, a.s. (4) NámK/1 nám. Kotas
10 Souhrnné rozpočtové opatření vyplývající z aktuálního vyhodnocení čerpání rozpočtu v roce 2017 (13) ŘEÚ/1 nám. Kotas
11 Střednědobý výhled rozpočtu MMP v letech 2018 - 2020 (7) ŘEÚ/2 nám. Kotas
12 EIB - uzavření dodatků k finančním smlouvám (11) ŘEÚ/4 nám. Kotas
13 Prodej části vodohospodářského majetku společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s. (13) ŘEÚ+ŘTÚ/5 nám. Kotas, nám. Šindelář, radní Matoušová
14 Přijetí dotace MV ČR a dotace Plzeňského kraje na realizaci projektu „Rekonstrukce hasičské zbrojnice Malesice“ (5) FIN/2 nám. Kotas
15 Přijetí dotace na pokrytí výdajů na činnosti vykonávané obcí s rozšířenou působností v agendě sociálně–právní ochrany dětí na rok 2017 (3) FIN/3 nám. Kotas
16 Vyhláška o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí a o změně vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství (6) ÚČT/1 nám. Kotas
17 Žádost o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu na projekt Prodloužení tramvajové tratě na Borská pole – část Přestupní uzel Plzeň/Kaplířova – Dobřanská. (4) ÚKEP+ŘEÚ/2 nám. Kotas
18 Předběžná žádost o dotaci z Operačního programu Doprava na projekt Prodloužení tramvajové tratě na Borská pole – část Tramvajová trať. (4) ÚKEP+ŘEÚ/3 nám. Kotas
19 Přijetí podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu na projekt „Rekonstrukce bytů pro účely sociálního bydlení ve městě Plzni“ (7) ÚKEP/4 nám. Kotas
20 Uzavření dohody o narovnání se společností CZECH RADAR a.s., společností Burke & Freeman Czech s.r.o. a advokátem JUDr. Květoslavem Hlínou (3) ŘÚSA+PRÁV/1 p. primátor
21 Obnova Jiráskova náměstí a klášterní zahrady – uzavření Smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku na projektovou dokumentaci a o vyhotovení projektové dokumentace pro rekonstrukci zájmového území a technické infrastruktury (5) TN/1 nám. Šindelář
22 Zřízení pracovní skupiny k záměru dalšího směřování společnosti Plzeňská teplárenská, a.s. (2) TN/2 nám. Šindelář
23 Aktualizace příloh zřizovacích listin příspěvkových organizací v působnosti Kanceláře ředitele technického úřadu MMP k 30. 6. 2017 (6) KŘTÚ/1 nám. Šindelář, nám. Náhlík
24 Aktualizace Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací statutárního města Plzně pro roky 2017 - 2026 (6) OSI/1 nám. Šindelář
25 Uzavření Dohody o rozdělení vloženého kapitálu mezi vlastníkem a provozovatelem vodohospodářské infrastruktury (6) OSI/2 nám. Šindelář
26 Památník Díky, Ameriko! - udělení výjimky ze směrnice QS 74 – 01 Zásady pro zadávání veřejných zakázek (2) OI/2 nám. Šindelář
27 Schválení uzavření soudního smíru ve věci sporu vedeného Okresním soudem Plzeň město pod sp. zn. 28 C 194/2015 mezi společností TL finance s.r.o. a městem Plzní (4) NámN/1 nám. Náhlík
28 Záměr zadat veřejnou zakázku v jednacím řízení bez uveřejnění na akci „Generální oprava kremační pece“, která bude realizována Správou hřbitovů a krematoria města Plzně, příspěvkovou organizací (5) ŘÚSO/1 nám. Herinková
29 Rozpočtové opatření - zrušení stanoveného odvodu z FI 31. ZŠ Plzeň a současně snížení rozpočtu kapitálových výdajů – stavebních investic OI MMP (2) OŠMT/1 nám. Herinková
30 Změna výše poskytnutých dotací na jednotlivé sociální služby u organizace NADĚJE – v rámci dotačního programu Kofinancování sociálních služeb pro rok 2017 (4) OSS/1 nám. Herinková
31 Poskytnutí/neposkytnutí peněžitých darů fyzickým osobám z rozpočtu Odboru sociálních služeb MMP pro rok 2017 (11) OSS/2 nám. Herinková
32 Programu VH Association Internationale des Villes Amies de la Marionnette a delegování zástupce MP, ředitele Divadla Alfa, p.o., na tuto valnou hromadu (4) ŘÚSO/2 nám. Baxa
33 Poskytnutí dotací v rámci Průběžného dotačního programu „Mikrogranty na podporu kulturních a uměleckých projektů pro rok 2017“ (6) OK/1 nám. Baxa
34 Poskytnutí individuální dotace Nadaci sportující mládeže (3) SPORT/1 radní Chvojka
35 Projednání žádostí o prominutí dluhu na poplatcích z prodlení a úrocích z prodlení paní Gizely Kovácsové, byt č. 20, Plynární 3, Plzeň, a pana Luboše Vočadla, byt č. 11, Smetanovy sady 15, Plzeň (5) BYT/1 radní Šlouf
36 Projednání žádostí o prominutí dluhu na poplatcích z prodlení a úrocích z prodlení Moniky Kurešové, byt č. 19, Bzenecká 9, Plzeň, a Ladislava Kuneše, byt č. 14, Plachého 5, Plzeň prostř. jeho opatrovníka p. Romany Ficuové (5) BYT/2 radní Šlouf
37 Projednání uzavření Dohody o uznání dluhu a jeho plnění ve splátkách s paní Martinou Říhovou a panem Jiřím Šaškem, na dluh vztahující se k bytu č. 7, Prokopova 25, Plzeň (4) BYT/3 radní Šlouf
38 Návrh dalšího postupu ve věci získání pozemku v k. ú. Bolevec od společnosti STONESA s.r.o. pro stavbu „Městský (západní) okruh, úsek Křimická (Chebská) – Karlovarská v Plzni (11) MAJ/1 radní Matoušová
39 Majetkoprávní vypořádání pro VPS „Městský okruh, úsek Křimická (Chebská) – Karlovarská v Plzni“ a to směnou pozemků v k.ú. Plzeň mezi městem Plzeň a společností Slavia pojišťovna a.s. a zřízení služebnosti přístupu (10) MAJ/2 radní Matoušová
40 Výkup spoluvlastnického podílu ve výši 1/180 k celku pozemku parc. č. 11148/3 v k. ú. Plzeň do majetku města Plzně od právnické osoby pro stavbu „Retenční nádrž Vinice“ (6) MAJ/3 radní Matoušová
41 Majetkoprávní vypořádání mezi městem Plzní a FO - prodej nemovité věci v k. ú. Plzeň z majetku města Plzně v souvislosti se stavbou „MZO v Plzni, úsek Křimická – Karlovarská“ (10) MAJ/4 radní Matoušová
42 Směna spoluvlastnického podílu ve výši 3/360 k celku pozemku parc. č. 11148/3 v k. ú. Plzeň za část pozemku parc. č. 1785/8 v k. ú. Valcha mezi městem Plzní a fyzickou osobou (13) MAJ/5 radní Matoušová
43 Uzavření SOSB kupní na odkoupení spoluvlastnického podílu ve výši 2/10 pozemků v k. ú. Plzeň pro stavbu rekonstrukce roudenského sběrače – stavba související se stavbou Městský (západní) okruh, II. etapa, od fyzických osob (9) MAJ/6 radní Matoušová
44 Výkup pozemků v k. ú. Litice u Plzně pro stavbu „Vodárenský soubor Litice – 1. etapa“ – 4 fyzické osoby (9) MAJ/7 radní Matoušová
45 Uzavření směnné smlouvy s panem Schneiderem pro IA - VPS „Havarijní zdroj pro město Plzeň”, „Vodárenský soubor Litice – 2. etapa“ a „Sportovně rekreační trasy v údolí řek Radbuzy a Úhlavy“ (11) MAJ/8 radní Matoušová
46 Uzavření směnné smlouvy s panem Čvančarou pro IA - VPS „Havarijní zdroj pro město Plzeň”, „Vodárenský soubor Litice – 2. etapa“ a „Sportovně rekreační trasy v údolí řek Radbuzy a Úhlavy“ (11) MAJ/9 radní Matoušová
47 Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí směnné na směnu pozemků v k. ú. Božkov v souvislosti s rekonstrukcí ulice Ve Višňovce a stavbou opěrné zdi v rámci její II. etapy a zrušení smlouvy o smlouvě budoucí kupní č. j. 2012/004787 (9) MAJ/10 radní Matoušová
48 Uzavření dodatků ke SOSB uzavřeným v souvislosti se stavbou 2x bytový dům Křimice, investor Křimická stavební s.r.o., prodloužení termínu (6) MAJ/11 radní Matoušová
49 Uzavření dodatků ke smlouvám o smlouvách budoucích uzavřeným v souvislosti se stavbou „Polyfunkční centrum Plzeň Bory – Bytová zástavba“, prodloužení termínu, InterCora – Bory, s.r.o. (6) MAJ/12 radní Matoušová
50 Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí v souvislosti s výstavbou „Bytové domy Plzeň – Křimice, Lokalita U Statku II. etapa“ v k. ú. Křimice, investor Amesbury - Plzen 2 s.r.o. (10) MAJ/13 radní Matoušová
51 Konečné majetkoprávní vypořádání se 4 fyzickými osobami v souvislosti se stavbou „Prodloužení komunikace pro RD na pozemku p. č. 201/31 v k. ú. Lobzy“ (9) MAJ/14 radní Matoušová
52 Uzavření smlouvy směnné mezi městem Plzní a spol. AUTOCENTRUM JAN ŠMUCLER s.r.o. týkající se pozemků v k. ú. Plzeň (10) MAJ/15 radní Matoušová
53 Výkup části pozemku parc. č. 8414/33, k. ú. Plzeň, od spol. InterCora – Bory, s.r.o. (12) MAJ/16 radní Matoušová
54 Výkup pozemků v k. ú. Radčice u Plzně od COOP družstva Plasy a zřízení služebností pro umístění a provozování sítí, služebnosti strpět vsakování srážkových vod a služebnosti chůze a jízdy (10) MAJ/17 radní Matoušová
55 Výkup pozemku p. č. 232/18 k. ú. Lobzy, jehož součástí je stavba tech. vyb., Lobzy č. p. 910 (Polední 6) od Plzeňské teplárenské a.s. a zřízení služebnosti (9) MAJ/18 radní Matoušová
56 Výkup spoluvlastnického podílu o velikosti 7/8 k celku pozemků parc. č. 8590/5, 8591/3, 8591/7, 8596/5, 8596/6 v k. ú. Plzeň do majetku města Plzně od dvou fyzických osob (10) MAJ/19 radní Matoušová
57 Změna usnesení ZMP č. 254 ze dne 25. 5. 2017 ve věci doplnění přijatého usnesení ZMP o zřízení předkupního práva ve prospěch TJ Božkov z.s. (7) MAJ/20 radní Matoušová
58 Změna usnesení ZMP č. 58 ze dne 29. 1. 2015 ve věci zřízení služebností umístění kanalizační stoky ve prospěch města Plzně (6) MAJ/21 radní Matoušová
59 Záměr směnit pozemek parc. č. 12584, k. ú. Plzeň ve vlastnictví Římskokatolické farnosti Plzeň – Severní předměstí za část pozemku parc. č. 1137/115, k. ú. Bolevec ve vlastnictví města Plzně (9) MAJ/22 radní Matoušová
60 Uzavření dodatku č. 1 ke kupní smlouvě č. 2007/004883 uzavřené mezi statutárním městem Plzeň a paní Janou Svobodovou (7) PROP+MAJ/1 radní Matoušová
61 Schválení záměru prodat bytové a nebytové jednotky v lokalitě Sylván, Plzeň - II. etapa (5) PROP/2 radní Matoušová
62 Prodej volné nebytové jednotky č. 1709/25 na adrese Toužimská č. or. 5 v Plzni (12) PROP/3 radní Matoušová
63 Stanovení postupu doprodeje volných jednotek na adrese Koperníkova ul. č. or. 6 v Plzni (9) PROP/4 radní Matoušová
64 Záměr prodat pozemky v Heyrovského ul., Plzeň (13) PROP/5 radní Matoušová
65 Prodej pozemku p. č. 975 v k. ú. Plzeň a zřízení služebností (16) PROP/6 radní Matoušová
66 Prodej pozemku p. č. 265/2 v k. ú. Bručná (13) PROP/7 radní Matoušová
67 Prodej nemovitých věcí v souvislosti se 3. Stavbou SŽDC s.o. v k. ú. Plzeň a k. ú. Skvrňany (20) PROP/8 radní Matoušová
68 Prodej pozemku p. č. 12530/27 v k. ú. Plzeň (13) PROP/9 radní Matoušová
69 Prodej nově vzniklého pozemku p. č. 265/10 v k. ú. Bručná (15) PROP/10 radní Matoušová
70 Prodej nově vzniklých pozemků p. č. 3195/5 a 3195/6, vše v k. ú. Bolevec (13) PROP/11 radní Matoušová
71 Prodej nově vzniklého pozemku p. č. 1931/96 v k. ú. Černice (13) PROP/12 radní Matoušová
72 Prodej nově vzniklého pozemku p. č. 743/2 v k. ú. Červený Hrádek u Plzně (13) PROP/13 radní Matoušová
73 Prodej spoluvlastnických podílů na pozemcích p. č. 140/9 a p. č. 140/13, oba v k. ú. Příchovice u Přeštic (11) PROP/14 radní Matoušová
74 Změna usnesení ZMP č. 402 ze dne 23. 6. 2016 ve věci prodeje pozemků parc. č. 931 a parc. č. 908/71, k. ú. Skvrňany (6) PROP/15 radní Matoušová
75 Ukončení smluv o budoucích smlouvách kupních - Masarykova 23a (13) PROP/16 radní Matoušová
76 Negativní stanoviska TÚ MMP k nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví města (25) PROP/17 radní Matoušová
77 Uznání vydržení vlastnického práva k pozemku p. č. 886/61 v k. ú. Lobzy (13) EVID/1 radní Matoušová
78 Uznání vydržení vlastnického práva k pozemku p. č. 886/62 v k. ú. Lobzy (13) EVID/2 radní Matoušová
79 Projednání informativních zpráv (1) ORG/1 Ing. Karhan
80 Rozhodnutí odvolacího soudu ve sporu města s investorem AMÁDEUS REAL, a.s. o zaplacení částky ve výši 1 853 010 545 Kč s příslušenstvím z titulu náhrady škody (1) PRIM/3 p. primátor
81 Aktivity společnosti Plzeň 2015, zapsaný ústav, v souvislosti s udržitelností projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015 (1) NámB/1 nám. Baxa
82 Vyhodnocení plnění rozpočtu města Plzně k 30. 6. 2017 (4) ŘEÚ/3 nám. Kotas
83 Informativní zpráva o stavu a čerpání rozpočtu kapitálových výdajů roku 2017 Odboru investic MMP v členění na jednotlivé investiční akce k 30. 6. 2017 (2) OI/1 Ing. Grisník
84 Výkon státní správy MMP za rok 2016 (2) ŘÚSA/2 JUDr. Triner, MBA
85 Zpráva o situaci na trhu práce okres Plzeň-město a Plzeňský kraj - červen 2017 (1) ORG/2 Ing. Karhan
86 Zpráva o situaci na trhu práce okres Plzeň-město a Plzeňský kraj - červenec 2017 (1) ORG/3 Ing. Karhan
87 Petice "Za kruhový objezd Řepná I/27" (1) ORG/4 Ing. Karhan
88 Petice vlastníků pozemků dotčených plánovanou výstavbou Průmyslového parku Litice (1) ORG/5 Ing. Karhan
89 Termíny konání Rad a Zastupitelstev města Plzně v roce 2018 (2) ORG/6 Ing. Karhan
90 Aktuální informace ke „Strategii ITI plzeňské metropolitní oblasti“ (1) ÚKEP/5 Ing. Beneš
91 Vyhodnocení plnění cílů Plánu odpadového hospodářství statutárního města Plzně (2) KŘTÚ/2 nám. Šindelář
92 Hospodářské výsledky společnosti Čistá Plzeň, s.r.o. (2) KŘTÚ/3 nám. Šindelář
93 Provozování útulku pro zvířata v nouzi od 1. 1. 2018 (4) OŽP/1 Ing. Svobodová
94 Zápis z jednání VZVZ ZMP ze dne 7. 6. 2017 (1) VZVZ/1 p. Kuthan
95 Zápis z jednání VZVZ ZMP ze dne 28. 6. 2017 (1) VZVZ/2 p. Kuthan
96 Zpráva o činnosti KV ZMP (2) KV/2 Mgr. Zarzycký
97 Různé (0)