Podklady pro zasedání Zastupitelstva města Plzně

Program 30.schůze Zastupitelstva města Plzně konající se 26.10.2017 od 9.00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Schválení programu jednání, volba návrhové komise, jmenování ověřovatelů zápisu (0)
2 Zpráva o činnosti Rady města Plzně a primátora města Plzně za období od 7. 9. 2017 – 25. 10. 2017 (materiál přijde na stůl) (3) PRIM/1 p. primátor
3 Volba přísedících Okresního soudu Plzeň-město (2) PRIM/2 p. primátor
4 Schválení změny „Strategie ITI plzeňské metropolitní oblasti“ - verze říjen 2017 (4) PRIM+ÚKEP/3 p. primátor
5 Splněná a prodlužovaná usnesení ZMP 12. 8. 2017 do 29. 9. 2017 (2) KV/1 Mgr. Zarzycký
6 Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Radčice u Plzně ve vlastnictví dvou fyzických osob pro stavbu „Městský (západní) okruh, úsek Křimická (Chebská) – Karlovarská v Plzni“. (10) MAJ/1 radní Matoušová
7 Uzavření kupní smlouvy na odkup pozemku v k. ú. Litice u Plzně pro stavbu "Vodárenský soubor Litice – 1. etapa" - Lesy České republiky, s.p. (9) MAJ/2 radní Matoušová
8 Uzavření kupní smlouvy s pěti fyzickými osobami na převod spoluvlastnických podílů o velikosti 1/3 z celku pozemků v k. ú. Plzeň, ul. 17. listopadu a ul. Edvarda Beneše (8) MAJ/3 radní Matoušová
9 Rozdělení vlastnického práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám a prodej bloku E v lokalitě Sylván po jednotkách (12) PROP+BYT/1 radní Matoušová, radní Šlouf
10 Prodej podílu 52 % města Plzeň na pozemcích v k. ú. Kůští a k. ú. Chotíkov, souvisejících s objektem ZEVO Chotíkov, PT a.s. (10) PROP/2 radní Matoušová
11 Záměr prodat pozemky v Heyrovského ul., Plzeň (18) PROP/3 radní Matoušová
12 Rozpočtové opatření v souvislosti s projektem „Stavební úpravy 60. MŠ, Manětínská 37, Plzeň“ (4) ŘEÚ/1 nám. Kotas
13 Souhrnné rozpočtové opatření vyplývající z aktuálního vyhodnocení čerpání rozpočtu v roce 2017 (15) ŘEÚ/2 nám. Kotas
14 Předložení projektu bezbariérové trasy a bezbariérového řešení budovy Hospice svatého Lazara do Programu mobility na rok 2018 (3) FIN+ŘEÚ/1 nám. Kotas
15 Přijetí dotace MŠMT ČR na akci "Bezbariérové úpravy 4. ZŠ, Plzeň" (5) FIN/2 nám. Kotas
16 Žádost o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu na projekt „Zkvalitnění výuky v klíčových kompetencích na ZŠ v Plzni – etapa II“ (5) ÚKEP+ŘEÚ/1 nám. Kotas
17 Žádost o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu na projekt „Zkvalitnění výuky v klíčových kompetencích na ZŠ v Plzni – 17. ZŠ a MŠ“ (6) ÚKEP+ŘEÚ/2 nám. Kotas
18 Rozpočtové opatření - převod z rozpočtu kapitálových výdajů OŠMT MMP ve prospěch Bolevecké ZŠ Plzeň (3) OŠMT/2 nám. Kotas
19 Žádost městského obvodu Plzeň 4 o uvolnění finančních prostředků z FŽP MP na projekt „Loď Karavela s tobogánem – dětské hřiště v ul. Kolmá“ (5) KŽP/1 nám. Náhlík
20 Žádost Hany Voděrové o poskytnutí dotace z FŽP MP na projekt „Časopis Vítaný host 2017“ (6) KŽP/2 nám. Náhlík
21 Žádost Sdružení přátel ZOO a BZ MP IRIS, z. s. o poskytnutí dotace z FŽP MP na projekt „Letní env. příměstské tábory Sdružení IRIS a ZOO a BZ města Plzně – doplnění jejich vybavení env. pomůckami a potřebami“ (6) KŽP/3 nám. Náhlík
22 Aktualizace příloh ke zřizovacím listinám na movitý a nemovitý majetek předaný k hospodaření příspěvkovým organizacím v působnosti KŘÚSO MMP (17) ŘÚSO/1 nám. Baxa, nám. Herinková
23 Poskytnutí dotací v rámci Průběžného dotačního programu „Mikrogranty na podporu kulturních a uměleckých projektů pro rok 2017“ (6) OK/1 nám. Baxa
24 Udělení trvalé výjimky ze Zásad pro zadávání veřejných zakázek pro SITMP ve věci nákupu a následného prodeje UAV Elios (6) KŘTÚ/1 nám. Šindelář
25 Blokace finančních prostředků ve Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů na akci „Modernizace podpůrných informačních systémů a infrastruktury statutárního města Plzně“ (4) KŘTÚ+ŘEÚ/2 nám. Šindelář, nám. Kotas
26 Dokument „Změna číslo 2 Projektu regenerace sídliště Plzeň – Bory“ (4) KŘTÚ/3 nám. Šindelář
27 Územní studie „Plzeň, Americká – Sirková“ (5) KŘTÚ/5 nám. Šindelář
28 Poskytnutí investičních a neinvestičních peněžitých darů fyzickým osobám z rozpočtu Odboru sociálních služeb MMP pro rok 2017 (4) OSS/1 nám. Herinková
29 Aktualizace příloh ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací v působnosti OŠMT MMP (30) OŠMT/1 nám. Herinková
30 Rozpočtové opatření spočívající ve snížení rozpočtu provozních výdajů OŠMT MMP ve prospěch rozpočtu 14. ZŠ a 34. ZŠ v Plzni (2) OŠMT/3 nám. Herinková
31 Rozšíření zřizovacích listin základních škol a školních jídelen v působnosti OŠMT MMP (3) OŠMT/4 nám. Herinková
32 Poskytnutí individuální finanční dotace z rozpočtu Kanceláře primátora (2) KP+RadCh/1 radní Chvojka
33 Poskytnutí individuálních neinvestičních dotací z rozpočtu Odboru sportu MMP (4) SPORT/1 radní Chvojka
34 Projednání uzavření Dohody o uznání dluhu a jeho plnění ve splátkách s paní Růženou Mižikárovou a panem Kolomanem Mižikárem na dluh vztahující se k bytu č. 5, Úslavská 26, Plzeň (4) BYT/1 radní Šlouf
35 Projednání informativních zpráv (1) ORG/1 p. primátor
36 Podání dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu ve sporu města s investorem AMÁDEUS REAL, a.s. o zaplacení částky ve výši 1 853 010 545 Kč s příslušenstvím z titulu náhrady škody (1) PRIM/4 p. primátor
37 Zpráva o ME žen do 17 let ve fotbale, Plzeň 2. 5. – 14. 5. 2017 (1) SPORT/2 radní Chvojka
38 Zpráva o situaci na trhu práce okres Plzeň-město a Plzeňský kraj - srpen 2017 (1) ORG/2 Ing. Karhan
39 Zpráva o situaci na trhu práce okres Plzeň-město a Plzeňský kraj - září 2017 (1) ORG/3 Ing. Karhan
40 Aktuální informace ke „Strategii ITI plzeňské metropolitní oblasti“ (1) ÚKEP/3 Ing. Beneš
41 Aktuální informace k projektu „Smart City Plzeň“ (1) ÚKEP/4 Ing. Beneš
42 Pocitová mapa Plzně 2017 (1) KŘTÚ/4 nám. Šindelář
43 Vyhodnocení uzavírky Mikulášské třídy (2) KŘTÚ/11 nám. Náhlík
44 Zápis z jednání VZVZ ZMP ze dne 3. 9. 2017 (1) VZVZ/1 p. Kuthan
45 Informativní zpráva o činnosti VZVZ ZMP + tabulka ukončených akcí za I. pol. 2017 (2) VZVZ/2 p. Kuthan
46 Zpráva o činnosti KV ZMP (2) KV/2 Mgr. Zarzycký
47 Různé (0)