Podklady pro zasedání Zastupitelstva města Plzně

Program 31.schůze Zastupitelstva města Plzně konající se 09.11.2017 od 9.00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Schválení programu jednání, volba návrhové komise, jmenování ověřovatelů zápisu (0)
2 Zpráva o činnosti Rady města Plzně a primátora města Plzně za období od 26. 10. 2017 – 8. 11. 2017 (materiál přijde na stůl) (3) PRIM/1 p. primátor
3 Volba přísedících Okresního soudu Plzeň-město (2) PRIM/2 p. primátor
4 Souhlas zřizovatele, statutárního města Plzně, s podáním žádosti o dotaci z Operačního programu Technická pomoc na projekt "Řízení strategie ITI Plzeň – nositel" (2) PRIM+ÚKEP/3 p. primátor
5 Poskytnutí bezúplatného dotačního poradenství pro CENTRUM HÁJEK z. ú. (2) PRIM+ÚKEP/4 p. primátor
5a Souhlas se zpětvzetím žádosti k uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcí Tlučná (4) PRIM/5 p. primátor
6 Přijetí dotace z rozpočtu MV ČR na projekt "Plzeň - Rozšíření MKDS na území MO Plzeň 9 - Malesice" (4) BEZP/1 p. primátor
7 Splněná a prodlužovaná usnesení ZMP od 30. 9. 2017 (2) KV/1 Mgr. Zarzycký
7a Rezignace původní členky a zvolení nového člena Kontrolního výboru ZMP (4) NámK/1 nám. Kotas
7b Podání žádosti o účelovou dotaci z Plzeňského kraje na projekt „Cyklostezka Koterov – Starý Plzenec“ (4) NámK/2 nám. Kotas
8 Přijetí podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu na projekt Přestupní uzel Plzeň/Šumavská - autobusový terminál. (5) ÚKEP/1 nám. Kotas
9 Žádost o dotaci z operačního programu OP PIK, Služby infrastruktury na projekt „Technologický park DRONET – 1. etapa“ (4) ÚKEP+ŘEÚ/5 nám. Kotas
10 Stanovení finančního vztahu rozpočtu města k městským obvodům pro sestavení rozpočtu města na rok 2018 a střednědobého výhledu rozpočtu v letech 2019 - 2021 (9) ŘEÚ/1 nám. Kotas
11 Souhrnné rozpočtové opatření vyplývající z aktuálního vyhodnocení čerpání rozpočtu v roce 2017 (9) ŘEÚ/2 nám. Kotas
12 Přijetí dotace v rámci OPŽP k realizaci projektu „Obměna technologie pro měření imisí na AMS Plzeň“. (3) FIN/2 nám. Kotas
13 Změna zřizovací listiny ÚTVARU KONCEPCE A ROZVOJE MĚSTA PLZNĚ, příspěvkové organizace (5) KŘTÚ/1 nám. Šindelář
14 Změna zřizovací listiny SPRÁVY INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ MĚSTA PLZNĚ, příspěvkové organizace (5) KŘTÚ/2 nám. Šindelář
15 Projekt Regenerace sídliště Plzeň – Vinice (3) KŘTÚ/3 nám. Šindelář
16 Projekt Regenerace sídliště Plzeň – Košutka (3) KŘTÚ/4 nám. Šindelář
17 Změna zřizovací listiny SPRÁVY VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvkové organizace (6) KŘTÚ/11 nám. Náhlík
18 Implementace platebních karet - zadání zakázky malého rozsahu jedinému dodavateli (6) KŘTÚ/12 nám. Náhlík
19 Dotační program pro prezentaci města Plzně a cestovní ruch v roce 2017 – změna u žádosti č. 08/2017 (6) OPM+KPM/1 nám. Baxa
20 Poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu Odboru sportu MMP (3) SPORT/1 radní Chvojka
21 Uzavření kupní smlouvy s 2 fyzickými osobami pro cyklostezku podél Hrádecké ulice v úseku Levandulová – Staroveská. (7) MAJ/1 radní Matoušová
22 Výkup pozemku parc. č. 32/4 v k. ú. Lhota u Dobřan od společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (10) MAJ/2 radní Matoušová
23 Směna pozemků v k. ú. Plzeň mezi městem Plzní a fyzickou osobou a zřízení služebnosti práva přístupu a příjezdu k vod. přípojce s oprávněním pro fyzickou osobu (10) MAJ/3 radní Matoušová
24 Doplnění usnesení ZMP č. 468/2011 ve věci smluvních závazků a smlouvy o zřízení věcného práva k parc. č. 1512/26, k. ú. Plzeň. (7) MAJ/4 radní Matoušová
25 Bezúplatný převod pozemku parc. č. 2535/6, k. ú. Skvrňany a nově vzniklého pozemku parc. č. 2535/10, k. ú. Skvrňany, z vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do majetku města. (10) MAJ/5 radní Matoušová
26 Bezúplatný převod podílu 36/128 k celku nově vytvořeného pozemku parc. č. 5251/17, zaps. na LV č. 37667 pro k. ú. Plzeň, z vlastnictví státu – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, do majetku města Plzně. (14) MAJ/6 radní Matoušová
27 Výkup podílu 1/8 k celku pozemku parc. č. 815 o celkové výměře 221 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, zaps. na LV č. 10121 pro k. ú. Doubravka, ze spoluvlastnictví fyzické osoby, do majetku města Plzně. (9) MAJ/7 radní Matoušová
28 Uzavření dohody o zrušení smlouvy o smlouvě budoucí kupní na odkoupení vodovodního řadu v k. ú. Skvrňany s fyzickou osobou (6) MAJ/8 radní Matoušová
29 Výkup části pozemku parc. č. 160/3, k. ú. Červený Hrádek u Plzně, z majetku fyzické osoby do vlastnictví města Plzně, a to v souvislosti s majetkovým vypořádáním objektu bývalého kulturního domu v Červeném Hrádku. (12) MAJ/9 radní Matoušová
30 Městská soutěž na prodej volné jednotky č. 1203/7 (nebytového prostoru – garáže) v Plzni, Pod Košutkou č. or. 3 (3) PROP/1 radní Matoušová
31 Změna usnesení ZMP č. 634 ze dne 3. 11. 2005 týkající se prodeje bytů a nebytových prostorů v budovách dle „Zásad II prodeje…“ – Rubešova č. or. 21, Plzeň (7) PROP/2 radní Matoušová
32 Ponechání pozemku p. č. 232/77 v k. ú. Lobzy v majetku města Plzně (13) PROP/3 radní Matoušová
33 Uzavření smluvního vztahu v souvislosti se stavbami silnic I. třídy - I/26 - ŘSD ČR (10) PROP/4 radní Matoušová
34 Konečné vypořádání pozemků dotčených stavbou: „Hromadné garáže Plzeň – Rabštejnská“, formou prodeje (12) PROP/5 radní Matoušová
35 Prodej nově vzniklého pozemku p. č. 11011/2 v k. ú. Plzeň (13) PROP/6 radní Matoušová
36 Prodej pozemků pod řadovými garážemi v ul. Komenského p. č. 1137/141 až 1137/158 a p. č. 1137/163 až 1137/189, vše v k. ú. Bolevec (15) PROP/7 radní Matoušová
37 Prodej pozemku parc. č. 5329/13, jehož součástí je stavba bez č. p./č. e. a nově vzniklého pozemku parc. č. 5329/14, k. ú. Plzeň (13) PROP/8 radní Matoušová
38 Prodej pozemků p. č. 437/7 a p. č. 434/2, oba v k. ú. Bušovice (11) PROP/9 radní Matoušová
39 Prodej částí pozemků p. č. 8455/1 a p. č. 8456/42, oba v k. ú. Plzeň, a zřízení předkupního práva (14) PROP/10 radní Matoušová
40 Prodej nemovitých věcí v k. ú. Javorná na Šumavě (16) PROP+EVID/11 radní Matoušová, radní Šlouf
41 Uznání vydržení vlastnického práva k pozemkům p.č. 153/4, p.č.st. 1262, p.č.st. 1263 a p.č. 153/5 v k.ú. Chotěšov (12) EVID/1 radní Matoušová
42 Uznání vydržení vlastnického práva k pozemku p. č. 278/3 k. ú. Černice (12) EVID/2 radní Matoušová
43 Uznání vydržení vlastnického práva k pozemku p.č. 481/4 v k.ú. Lobzy (12) EVID/3 radní Matoušová
44 Projednání daru movitých věcí z budovy bývalého Komorního divadla Městu Planá (6) EVID/4 radní Matoušová
45 Změna usnesení ZMP č. 361 ze dne 22. 6. 2017 - darování plastových sedaček demontovaných v rámci rekonstrukce stadionu ve Štruncových sadech. (6) EVID/5 radní Matoušová
46 Projednání informativních zpráv (1) ORG/1 p. primátor
47 Souhrnný přehled o rozpočtových opatřeních za 3. čtvrtletí 2017 (2) FIN/1 nám. Kotas
48 Informativní zpráva o stavu a čerpání rozpočtu kapitálových výdajů roku 2017 Odboru investic MMP v členění na jednotlivé investiční akce k 30. 9. 2017 (2) OI/1 Ing. Grisník
49 Aktuální informace ke „Strategii ITI plzeňské metropolitní oblasti“ (1) ÚKEP/4 Ing. Beneš
50 Přehled obsazenosti PD Rychtářka a Divadlo za I. a II. čtvrtletí 2017 a Zpráva o městském parkovacím systému za I. pololetí 2017 (4) KŘTÚ/13 nám. Náhlík
51 Zápis z jednání VZVZ ZMP ze dne 4. října 2017 (1) VZVZ/1 p. Kuthan
52 Zpráva o činnosti KV ZMP (2) KV/2 Mgr. Zarzycký
53 Různé (0)