Podklady pro zasedání Zastupitelstva města Plzně

Program 32.schůze Zastupitelstva města Plzně konající se 14.12.2017 od 9.00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Schválení programu jednání, volba návrhové komise, jmenování ověřovatelů zápisu (0)
2 Zpráva o činnosti Rady města Plzně a primátora města Plzně za období od 9. 11. 2017 – 14. 12. 2017 (materiál přijde na stůl) (3) PRIM/1 p. primátor
3 Další směřování společnosti Plzeňská teplárenská, a.s. (17) TN/1 nám. Šindelář
4 Odměňování neuvolněných členů ZMP, výborů ZMP a komisí RMP od 1. 1. 2018 (3) PRIM/2 p. primátor
5 Schválení změny „Strategie ITI plzeňské metropolitní oblasti“ - verze listopad 2017 (4) PRIM+ÚKEP/3 p. primátor
6 Žádost o dotaci z Operačního programu Doprava na projekt Prodloužení tramvajové tratě na Borská pole - část Tramvajová trať (3) ÚKEP/3 nám. Kotas
7 Obecně závazná vyhláška statutárního města Plzně, kterou se mění Statut města (6) PRÁV/1 p. primátor
8 Obecně závazná vyhláška města Plzně o regulaci provozování hazardních her (8) BEZP/1 p. primátor
9 Splněná a prodlužovaná usnesení ZMP od 14. 10. 2017 do 17. 11. 2017 (2) KV/1 Mgr. Zarzycký
10 Změna v orgánech společností Obytná zóna Sylván, a.s. a Vědeckotechnický park Plzeň, a.s. (6) NámK/1 nám. Kotas
11 Rozpočtová opatření vyplývající z očekávané skutečnosti 2017 (8) ŘEÚ/1 nám. Kotas
12 Rozpočet města Plzně na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu v letech 2019 – 2021 (12) ŘEÚ/2 nám. Kotas
13 Poskytnutí podpory z programu "Plzeňské podnikatelské vouchery 2017-18" (6) ŘEÚ/3 nám. Kotas
14 Uzavírání Dohod o částečné úhradě ceny za odběr a přepravu odpadních vod z MO Plzeň 10 - Lhota (5) KŘTÚ/1 nám. Šindelář
15 Rozhodnutí o svěření části areálu bývalé Reodepony v Cukrovarské ul. do správy příspěvkové organizaci SITMP (7) KŘTÚ/2 nám. Šindelář
16 Schválení plánu akcí realizovaných v rámci věcného plnění nájmu společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s. pro rok 2018 (6) OSI/1 nám. Šindelář
17 Záměr zadat veřejnou zakázku v jednacím řízení bez uveřejnění na akci „Generální oprava kremační pece“, která bude realizována Správou hřbitovů a krematoria města Plzně, příspěvkovou organizací (4) ŘÚSO/1 nám. Herinková
18 Změna zřizovací listiny Městského ústavu sociálních služeb města Plzně, příspěvkové organizace (4) ŘÚSO/2 nám. Herinková
19 Schválení nové obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně, kterou se stanoví školské obvody základních škol a mateřských škol zřizovaných statutárním městem Plzeň (8) OŠMT/1 nám. Herinková
20 Rozpočtové opatření spočívající ve snížení rozpočtu provozních výdajů OŠMT a současně zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů OŠMT (3) OŠMT/2 nám. Herinková
21 Rozpočtové opatření - zvýšení investičního příspěvku 11. školní jídelně Plzeň, Baarova 11, příspěvkové organizaci (2) OŠMT/3 nám. Herinková
22 Aktualizace příloh ke zřizovacím listinám na movitý majetek předaný k hospodaření příspěvkovým organizacím - mateřským školám zřizovaným statutárním městem Plzeň (43) OŠMT/4 nám. Herinková
23 Poskytnutí investičního peněžitého daru fyzické osobě z rozpočtu Odboru sociálních služeb MMP pro rok 2017. (2) OSS/1 nám. Herinková
24 Poskytnutí individuální dotace z rozpočtu OSS MMP (2) OSS/2 nám. Herinková
25 Poskytnutí dotací v rámci Dotačního programu na podporu uměleckých a kulturních projektů k 100. výročí vzniku Československa a k připomenutí dalších významných výročí v roce 2018 (6) OK/1 nám. Baxa
26 Poskytnutí individuálních neinvestičních dotací z rozpočtu Odboru kultury MMP pro rok 2018 společnosti Divadlo pod lampou, o. p. s., a společnosti Plzeň 2015, z. ú. (4) OK/2 nám. Baxa
27 Poskytnutí dotací v rámci Jednoletého dotačního programu v oblasti kultury na rok 2018 – Podpora rozvoje a prezentace celoroční umělecké a kulturní činnosti (6) OK/3 nám. Baxa
28 Žádost Městského obvodu Plzeň 3 o uvolnění finančních prostředků z FŽP MP na projekt „Revitalizace vnitrobloku – Čermákova ulice“. (5) KŽP/1 nám. Náhlík
29 Žádost Městského obvodu Plzeň 3 o uvolnění finančních prostředků z FŽP MP na projekt „Rekonstrukce prostoru před 33. ZŠ v ulici Terezie Brzkové v Plzni - Skvrňanech“. (5) KŽP/2 nám. Náhlík
29a Městská soutěž na prodej volné bytové jednotky v Plzni na adrese Klatovská tř. 216 (3) RadM/1 radní Matoušová
30 Majetkové vypořádání pozemků p. č. 9153/12 a p. č. 9153/24, oba v k. ú. Plzeň, a narovnání sporných nároků (12) PROP/1 radní Matoušová
31 Majetkové vypořádání pozemků p. č. 806/1 a p. č. 806/2, oba v k. ú. Plzeň, a narovnání sporných nároků (12) PROP/2 radní Matoušová
32 Městské soutěže na prodej volných jednotek v Plzni na adrese Koperníkova č. or. 6 (5) PROP/3 radní Matoušová
33 Prodej nemovitých věcí na adrese Prvomájová 100 v Plzni (12) PROP/4 radní Matoušová
34 Prodej nemovitých věcí na adrese Na Jíkalce 8 v Plzni. (11) PROP/5 radní Matoušová
35 Prodej volné nebytové jednotky č. 1010/9 na adrese Strážnická č. or. 30 v Plzni (9) PROP/6 radní Matoušová
36 Prodej volné nebytové jednotky č. 1824/1 na adrese Zámečnická č. or. 20 v Plzni (9) PROP/7 radní Matoušová
37 Prodej volné nebytové jednotky č. 1023/17 na adrese Brněnská č. or. 45 v Plzni (10) PROP/8 radní Matoušová
38 Další nakládání s 3 volnými nebytovými jednotkami (sklepními kójemi) na adrese Koterovská č. or. 87 v Plzni (8) PROP/9 radní Matoušová
39 Záměr prodeje dosud geometricky neoddělených částí pozemků v k. ú. Skvrňany a v k. ú. Křimice za účelem výstavby bytových domů „Obytná zóna Skvrňany“ (11) PROP/10 radní Matoušová
40 Prodej pozemku p. č. st. 2227 a částí pozemku p. č. 2434/1, vše v k. ú. Valcha (13) PROP/11 radní Matoušová
41 Prodej pozemku p. č. 1038/19 v k. ú. Křimice (13) PROP/12 radní Matoušová
42 Prodej pozemků p. č. 318/6 a p. č. 318/7, oba v k. ú. Křimice. (13) PROP/13 radní Matoušová
43 Ponechání pozemku parc.č. 11286/38, k. ú. Plzeň, v majetku města. (12) PROP/14 radní Matoušová
44 Ponechání pozemku parc. č. 11286/18, k. ú. Plzeň, v majetku města. (12) PROP/15 radní Matoušová
45 Konečné vypořádání zbývající druhé části pozemků dotčených výstavbou „5. fáze/bytové domy“ v k. ú. Valcha, v lokalitě „Nová Valcha“, formou prodeje (13) PROP/16 radní Matoušová
46 Záměr prodeje části pozemku p. č. 1093/9 v k. ú. Doubravka, společnosti Lidl Česká republika v.o.s. (15) PROP/17 radní Matoušová
47 Prodloužení termínu dokončení stavby akce III/0267 – Červený Újezd a zahájení jejího užívání ve smlouvě o budoucí smlouvě kupní uzavřené s Obcí Zbůch. (12) PROP/18 radní Matoušová
48 Prodloužení termínu pro dok. stavby: „Novostavba bytového domu na poz. p. č. 2688/47 v k. ú. Plzeň, Plzeň – Slovany, Koterovská ul.“ a zahájení jejího užívání vč. termínu pro uz. konečné KS a dalších ujednání (15) PROP/19 radní Matoušová
49 Majetkoprávní vypořádání pozemku v k. ú. Plzeň ve vlastnictví dvou fyzických osob pro stavbu „Městský (západní) okruh, úsek Křimická (Chebská) – Karlovarská v Plzni“. (11) MAJ/1 radní Matoušová
50 Výkup nově vzniklého pozemku parc. č. 747/82 v k. ú. Radčice u Plzně pro stavbu „Městský okruh, úsek Křimická (Chebská) – Karlovarská v Plzni“ od fyzické osoby (7) MAJ/2 radní Matoušová
51 Výkup spoluvlastnických podílů o velikosti 16/20 na pozemku parc. č. 1178/5, k. ú. Hradiště u Plzně, od spol. UNITED BAKERIES a.s. (9) MAJ/3 radní Matoušová
52 Výkup pozemků parc. č. 955/1 a 956 v k. ú. Skvrňany do majetku města Plzně od fyzické osoby a zrušení usnesení ZMP č. 38/2017 (10) MAJ/4 radní Matoušová
53 Výkup pozemku p. č. 1595 k. ú. Bolevec od fyzické osoby zaps. na LV č. 1265 pro k.ú. Bolevec. (10) MAJ/5 radní Matoušová
54 Výkup části pozemku parc. č. 864/17, k. ú. Valcha, od fyzické osoby zaps. na LV č. 596 pro k. ú. Valcha, do majetku města Plzně. (11) MAJ/6 radní Matoušová
55 Uzavření smlouvy směnné a smlouvy budoucí kupní mezi městem Plzní a panem Barchánkem - pozemky v k. ú. Plzeň. (11) MAJ/7 radní Matoušová
56 Směna pozemků v k. ú. Božkov s fyzickými osobami, po dokončení investiční akce města Plzně - stavba „Rekonstrukce komunikace K Hrádku v Plzni“. (9) MAJ/8 radní Matoušová
57 Konečné majetkoprávní vypořádání stavby Plzeň Černice – Ke Kačí louži v k. ú. Černice, investor IRHOS spol. s r.o. a IRHOS Partner spol. s r.o. (12) MAJ/9 radní Matoušová
58 Uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o budoucí smlouvě kupní (prodloužení termínu uzavření konečné kupní smlouvy) – Plzeňské byty s.r.o. (9) MAJ/10 radní Matoušová
59 Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o budoucí smlouvě kupní (prodloužení termínu uzavření konečné smlouvy) – „Novostavba penzionu Plzeň, ul. U Velkého Rybníka“. (8) MAJ/11 radní Matoušová
60 Bezúplatný převod podílu 502/9600 k celku pozemku parc. č. 8612, o výměře 970 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú. Plzeň, z vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do majetku města. (13) MAJ/12 radní Matoušová
61 Rozhodnutí o neprominutí smluvní pokuty spol. TBB s.r.o. vzniklé z porušení závazku ze smlouvy o budoucí smlouvě kupní (6) MAJ/13 radní Matoušová
62 Projednání daru výpočetní techniky z majetku města Plzně, spolku HBC Plzeň, z.s. (6) EVID/1 radní Matoušová
63 Projednání daru zvířete - služební pes, plemeno Belgický ovčák Malinois z majetku města Plzně, ve správě Městské policie Plzeň (7) EVID/2 radní Matoušová
64 Projednání informativních zpráv (1) ORG/1 p. primátor
65 Ukončení Rámcové smlouvy č. 0073/06/26372 o devizových obchodech mezi statutárním městem Plzeň a Československou obchodní bankou (1) ŘEÚ/4 Ing. Kuglerová
66 Další nakládání s nemovitými věcmi objektu KD Peklo, jejichž vlastníkem je statutární město Plzeň (8) BYT/1 radní Šlouf
67 Zpráva o situaci na trhu práce okres Plzeň-město a Plzeňský kraj - říjen 2017 (1) ORG/2 Ing. Karhan
68 Dopis firmy Dřevotrans ve věci dodávky biomasy pro Plzeňskou teplárenskou a.s. (1) ORG/3 Ing. Karhan
69 Aktivity společnosti Plzeň 2015, zapsaný ústav, v souvislosti s udržitelností projektu Plzeň 2015 - Evropské hlavní město kultury 2015 (1) NámB/1 nám. Baxa
70 Přehled projektů p.o. ÚKEP mP pro jiné subjekty než město Plzeň (1) ÚKEP/1 Ing. Beneš
71 Aktuální informace k projektu „Smart City Plzeň“ (1) ÚKEP/2 Ing. Beneš
72 Aktuální informace ke „Strategii ITI plzeňské metropolitní oblasti“ (1) ÚKEP/4 Ing. Beneš
73 Vyhodnocení průzkumu tranzitní dopravy města Plzně (3) KŘTÚ/11 nám. Náhlík
74 Prohlášení dodavatele ve vztahu ke smlouvě o vybudování nového areálu dopravní základny pro PMDP, a.s. a o poskytování oprav, údržby a odstavu vozidel MHD provozovaných na území města Plzně (5) KŘTÚ+ŘEÚ/12 nám. Náhlík, nám. Kotas
75 Zápis z jednání VZVZ ZMP ze dne 1.11.2017 (1) VZVZ/1 VZVZ
76 Zpráva o činnosti KV ZMP (2) KV/2 Mgr. Zarzycký
76a Vydání sportovního kalendáře na rok 2018 (1) RadCh/1 radní Chvojka
77 Různé (0)