Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3

Program 17.schůze Zastupitelstva MO Plzeň 3 konající se 24.04.2017 od 14:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Zahájení (0)
2 Zpráva o činnosti Rady městského obvodu Plzeň 3 (2) ST/1 p. Neubauer
3 Jednací řád Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 3 (5) ST/2 p. Neubauer
4 Stanovisko k návrhu vyhlášky o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí na rok 2018 a o změně vyhlášky č. 2/2004 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství (12) EK/1 Mgr. Škarda
5 Dílčí závěrečný účet a účetní závěrka Městského obvodu Plzeň 3 za rok 2016 (12) EK/2 Mgr. Škarda
6 2. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2017 - převod finančních prostředků z rozpočtu OŠMT MMP do rozpočtu MO Plzeň 3 v souvislosti se zajištěním krytí nákladů na prodloužení provozní doby v mateřských školách v roce 2017 (4) EK/3 Mgr. Škarda
7 Zapojení fin.prostř.FRR MO3 do rozp.MO3 za účelem převodu fin.prostř.z rozp.MO3 do rozp.MMP na úhr.výkupu poz.parc.č.588/14,588/8,588/15,k.ú.Radobyčice,dotčených stavbou"Protipovod.opatř.Radobyčice",do maj. města; 3.rozp.opatř.r.2017 (4) EK/4 Mgr. Škarda
8 Zapojení fin.prostř.FRR MO3 do rozp.MO3 za účelem převodu fin.prostř.z rozp.MO3 do rozp.MMP na úhr.získání poz.parc.č.927/6,k.ú.Radobyčice,dotčeného stavbou"Protipovod.opatř.Radobyčice",do maj. m.Plzně;4.rozpočtové opatření 2017 (4) EK/5 Mgr. Škarda
9 5. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2017 - přijetí neinvestiční dotace z MŠMT do rozpočtu MO Plzeň 3 s určením pro 24. MŠ, Schwarzova ul. 4, Plzeň na projekt s názvem "Šablony 24. MŠ, Plzeň" (5) EK/6 Mgr. Škarda
10 6. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2017 - zapojení finančních prostředků FRR MO Plzeň 3 do rozpočtu MO Plzeň 3 z důvodu navýšení provozního příspěvku pro 61. MŠ, Nade Mží 3, Plzeň (5) EK/7 Mgr. Škarda
11 Zapojení fin.prostředků FRR MO3 do rozpočtu MO3 za účelem převodu fin.prostředků z rozpočtu MO3 do rozpočtu MMP-spoluúčast MO3 na financování akce"Rekonstrukce obj. ul. Karla Steinera 10A"; 7.rozpočtové opatření rozpočtu roku 2017 (5) EK/8 Mgr. Škarda
12 8. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2017 - úprava rozpočtu MO Plzeň 3 za účelem vytvoření finanční rezervy pro realizaci vratek přeplatků místního poplatku (4) EK/9 Mgr. Škarda
13 9. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2017 - úprava rozpočtu MO Plzeň 3 v důsledku organizačních změn (4) EK/10 Mgr. Škarda
14 Poskytnutí a neposkytnutí individuálních dotací z rozpočtu MO Plzeň 3 v roce 2017 (17) EK/11 Mgr. Škarda
15 Rozšíření plánu investic MO Plzeň 3 na rok 2017 (4) SSI/1 p. Neubauer
16 Demolice zděného objektu v Plzni, na nám. Míru, jež je součástí pozemku p. č. 6677/3 v k. ú. Plzeň a následné vyjmutí předmětné části pozemku z trvalé správy MO Plzeň 3 (3) SVV/1 Mgr. Škarda
17 Zpráva o činnosti KV ZMO Plzeň 3, předložená na 17. zasedání ZMO Plzeň 3 (4) KV/1
18 Informativní zprávy předložené na 17. zasedání ZMO Plzeň 3 (5) TAJ/1 p. Neubauer
19 Různé (0)
20 Závěr (0)