Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1

Program 19.schůze Zastupitelstva MO Plzeň 1 konající se 12.04.2017 od 17:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise (1) ST1/1 Mgr. Miroslav Brabec
2 Schválení programu jednání (1) ST1/2 Mgr. Miroslav Brabec
3 Kontrola plnění usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1 (3) KV1/1 Jiří Winkelhöfer
4 Zpráva o činnosti Rady MO Plzeň 1 (2) RMO1/1 Rada MO Plzeň 1 - Mgr. Miroslav Brabec
5 Zpráva o činnosti starosty MO Plzeň 1 (2) ST1/3 Mgr. Miroslav Brabec
6 Zpráva o činnosti 1.místostarostky MO Plzeň 1 (2) MSM1/1 PhDr.Ivana Mádlová,Ph.D., MBA
7 Zpráva o činnosti 2.místostarosty MO Plzeň 1 (2) MSU1/1 Jiří Uhlík, MBA
8 Zpráva o činnosti předsedy Kontrolního výboru Zastupitelstva MO Plzeň 1 (2) KV1/2 Jiří Winkelhöfer
9 Zpráva o činnosti předsedy Finančního výboru Zastupitelstva MO Plzeň 1 (2) FV1/1 Mgr. Štěpán Krňoul
10 Vyřízení písemné interpelace člena Zastupitelstva MO Plzeň 1 (4) RMO1/2 Rada MO Plzeň 1 - Mgr. Miroslav Brabec
11 Dílčí závěrečný účet Městského obvodu Plzeň 1, účetní závěrka MO Plzeň 1 za rok 2016 (13) RMO1/3 Rada MO Plzeň 1 - Jiří Uhlík, MBA
12 Převod fin. prostředků z rozpočtu MO Plzeň 1 do rozpočtu města Plzně určených pro Městskou policii Plzeň, rozpočtové opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2017 č. 9 (4) RMO1/4 Rada MO Plzeň 1 - Jiří Uhlík, MBA
13 Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2017 č. 10 - 12 (4) RMO1/5 Rada MO Plzeň 1 - Jiří Uhlík, MBA
14 Návrh na poskytnutí dotací na veřejně prospěšné účely z rozpočtu MO Plzeň 1 (7) RMO1/6 Rada MO Plzeň 1 - Mgr. Miroslav Brabec
15 Úprava pokynů k vyúčtování dotace (6) RMO1/7 Rada MO Plzeň 1 - Mgr. Miroslav Brabec
16 Návrh vyhlášky města Plzně O stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí v roce 2018 a o změně vyhlášky města Plzně O místním poplatku za užívání veřejného prostranství (4) RMO1/8 Rada MO Plzeň 1 - Mgr. Miroslav Brabec
17 Změna Jednacího řádu Finančního výboru Zastupitelstva MO Plzeň 1 (6) FV1/2 Mgr. Štěpán Krňoul
18 Pozastavení prací na inženýrské činnosti ke stavbě "Mateřská škola - Kotíkovská ulice, Plzeň" (3) RMO1/9 Rada MO Plzeň 1 - Mgr. Miroslav Brabec
19 Zařazení nově zahajované akce "PD - Parkoviště Sokolovská 67-75" do jmenovitého seznamu stavebních investičních akcí rozpočtu Odboru investičního ÚMO Plzeň 1 (5) RMO1/10 Rada MO Plzeň 1 - Jiří Uhlík, MBA
20 Zařazení nově zahajované akce "Optimalizace sítě LAN v bud.ÚMO Plzeň 1, vč. úpravy sítě NN" do jmen. seznamu stav. akcí rozpočtu Odboru investičního ÚMO Plzeň 1, vč. rozpočtového opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2017 č.13 (4) RMO1/11 Rada MO Plzeň 1 - Jiří Uhlík, MBA
21 Darování movitého majetku - starších sedáků a židlí, "Dobrovolnické Regionální Agentuře DoRA" (7) RMO1/12 Rada MO Plzeň 1 - Mgr. Miroslav Brabec
22 Zavedení projektu "Vlídné WC" na území městského obvodu Plzeň 1 (5) RMO1/13 Rada MO Plzeň 1 - Mgr. Miroslav Brabec
23 Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva MO Plzeň 1 (4) ST1/4 Mgr. Miroslav Brabec
24 Informativní zprávy (10) ST1/5 Mgr. Miroslav Brabec
25 Náměty a dotazy členů Zastupitelstva MO Plzeň 1, různé (0) ST1/6 Mgr. Miroslav Brabec
26 Závěr (0) ST1/7 Mgr. Miroslav Brabec