Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2

Program 18.schůze Zastupitelstva MO Plzeň 2 konající se 20.06.2017 od 14:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Zahájení a schválení programu jednání (0) Ing. Aschenbrenner
2 Volba návrhové komise (0) Ing. Aschenbrenner
3 Stanovení ověřovatelů zápisu (0) Ing. Aschenbrenner
4 Činnost RMO Plzeň 2 - Slovany a orgánů města Plzně od posledního řádného zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany (2) TAJ/1 Ing. Aschenbrenner
5 Vystoupení hostů: velitele Městské policie Plzeň - služebny Slovany, velitele Policie ČR - obvodního oddělení Plzeň 2 a velitele jednotek SDH MO Plzeň 2 - Slovany (0) hosté
6 Návrh Vyhlášky statut. města Plzně o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí v roce 2018 a o změně Vyhlášky statut. města Plzně č. 2/2004, o místním poplatku za užívání veřej. prostranství (10) EAP/1 Ing. Aschenbrenner
7 Rozbor hospodaření MO Plzeň 2 - Slovany za leden - březen 2017 (4) EAP/6 p. Andrlík
8 Rozpočtové opatření č. 6 rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 - Slovany roku 2017 (3) EAP/2 p. Andrlík
9 Poskytnutí dotací z rozpočtu MO Plzeň 2 - Slovany (3) EAP/3 p. Andrlík
10 Projednání informativních zpráv na 18. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany ve volebním období 2014-2018 (1) TAJ/2 Ing. Aschenbrenner
11 Průběh návštěvy ministra vnitra Milana Chovance a ministryně školství Kateřiny Valachové ve městě Plzni, s uvedením přínosu pro MO Plzeň 2 - Slovany (1) TAJ/3 Ing. Aschenbrenner
12 Dotace projednané a schválené Radou městského obvodu Plzeň 2 - Slovany (1) EAP/4 p. Andrlík
13 Vyhodnocení investiční činnosti MO Plzeň 2 – Slovany od počátku roku 2017, včetně investic v budovách MŠ (1) MAI/1 PhDr. Fluxa
14 Akce probíhající v roce 2017 – dotace z mimorozpočtových zdrojů (2) MAI/2 PhDr. Fluxa
15 Současný stav a další záměry v lokalitách „kasárna Slovany“, „kasárna Světovar“ a ve věci budovy bývalé porodnice na Čapkovo náměstí (3) MAI/3 PhDr. Fluxa
16 Činnost Finančního výboru ZMO Plzeň 2 - Slovany za období 04-06/2017 (2) EAP/5 Bc. Lokajíček
17 Činnost Kontrolního výboru ZMO Plzeň 2 - Slovany za období 04-06/2017 (4) TAJ/4 Ing. Rada
18 Kontrola vybrané investiční akce "Výstavba komunikací Na Výsluní" (4) TAJ/5 Ing. Rada
19 Splněná a prodlužovaná usnesení Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany v období od 14. 3. 2017 do 12. 6. 2017 (2) TAJ/6 Ing. Rada
20 Různé (0) Ing. Aschenbrenner