Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3

Program 20.schůze Zastupitelstva MO Plzeň 3 konající se 11.09.2017 od 14:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Zahájení (0)
2 Volba člena Kontrolního výboru ZMO Plzeň 3 (2) ST/1 p. Neubauer
3 Zpráva o činnosti Rady MO Plzeň 3 (2) ST/2 p. Neubauer
4 Volba člena Osadního výboru Valcha Zastupitelstva MO Plzeň (2) ST/3 p. Neubauer
5 Zapojení fin.prostředků Fondu rezerv a rozvoje MO3 do rozpočtu MO3 za účelem převodu fin.prostředků z rozpočtu MO3 do rozpočtu MMP - participace MO3 na projektu Letní SPORTMANIE Plzeň 2017; 18.rozpočtové opatření rozpočtu r. 2017 (4) EK/1 p. Neubauer
6 19. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2017 - zapojení fin.prostředků Fondu rezerv a rozvoje MO3 do rozpočtu MO3 z důvodu navýšení provozních příspěvků pro MŠ v MO3 za účelem dofinancování prodlouženého provozu MŠ v r. 2017 (3) EK/2 Mgr. Škarda
7 20. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2017 v souvislosti s projekty "Zateplení 63. MŠ K. Steinera 25, Plzeň" a "Zateplení 70. MŠ Waltrova 26, Plzeň" (3) EK/3 Mgr. Škarda
8 21. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2017 - přijetí neinvestiční dotace z MŠMT do rozpočtu MO3 s určením pro 70. MŠ, Waltrova 26, Plzeň na projekt s názvem "Šablona pro 70. MŠ Plzeň" (5) EK/4 Mgr. Škarda
9 22. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2017 - přijetí neinvestiční dotace na aktivní politiku zaměstnanosti za měsíce 03 - 05/2017 (3) EK/5 Mgr. Škarda
10 23. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2017 - úprava rozpočtu Odboru sociálních služeb a matriky ÚMO Plzeň 3 (3) EK/6 Mgr. Škarda
11 24. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2017 - navýšení použití sociálního fondu (5) EK/7 Mgr. Škarda
12 Zapojení finančních prostředků Fondu rezerv a rozvoje MO3 do rozpočtu MO3 za účelem převodu fin.prostředků z rozpočtu MO3 do rozpočtu MMP na projekt "Nedám se!"; 25. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2017 (3) EK/8 p. Neubauer
13 26. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2017 - přijetí neinvestiční dotace z MŠMT do rozpočtu MO3 s určením pro 32. MŠ, Resslova 22, Plzeň na projekt s názvem "Šablona pro 32. MŠ Plzeň" (4) EK/9 Mgr. Škarda
14 27. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2017 - přijetí neinvestiční dotace do rozpočtu MO3 v souvislosti s organizováním veřejné služby (3) EK/10 Mgr. Škarda
15 28. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2017 - poskytnutí příspěvku z rozpočtu MO3 v roce 2017 70. mateřské škole Plzeň, Waltrova 26, na realizaci projektu "Veselé muzicírování" (4) EK/11 Mgr. Škarda
16 29. rozpočtové opatření rozp.r.2017 -zapojení fin.prostř.FRR MO3 do rozp.MO3 z důvodu navýšení provoz.přísp.49.MŠ Plzeň,Puškinova 5 za účelem dofinancování zvýšených nákl.spojených s navýšením tarifů provoz. zaměstnancům (3) EK/12 Mgr. Škarda
17 Blokace volných prostředků ve Fondu rezerv a rozvoje MO Plzeň 3 na poskytnutí dotací v rámci dotačních programů pro rok 2018 (4) EK/13 Mgr. Škarda
18 Poskytnutí a neposkytnutí individuálních dotací a finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 3 v roce 2017 (12) EK/14 Mgr. Škarda
19 Regenerace sídlišť Plzeň - Bory – změna číslo 2 projektu regenerace (11) KVDÚP/1 Mgr. Škarda
20 Pavilon Heyrovského 40 sestávající z pozemku p. č. 12908 v k. ú. Plzeň, jehož součástí je stavba Doudlevce č. p. 580 - vyjmutí z trvalé správy MO Plzeň 3 (4) SVV/1 Mgr. Škarda
21 Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce – zřizovací listiny (6) SVV/2 Mgr. Procházka
22 Rozšíření plánu investic MO Plzeň 3 na rok 2017 (4) SSI/1 p. Neubauer
23 Zpráva o činnosti KV ZMO Plzeň 3, předložená na 20. zasedání ZMO Plzeň 3 (3) KV/1 p. Strobach
24 Informativní zprávy předložené na 20. zasedání ZMO Plzeň 3 (4) TAJ/1 p. Neubauer
25 Různé (0)
26 Závěr (0)