Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3

Program 21.schůze Zastupitelstva MO Plzeň 3 konající se 27.11.2017 od 14:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Zahájení (0)
1a Zánik mandátu a vznik nového mandátu člena ZMO 3 (1) ST/5 p. Neubauer
2 Volba člena Kontrolního výboru Zastupitelstva MO Plzeň 3 (2) ST/1 p. Neubauer
3 Zpráva o činnosti Rady MO Plzeň 3 (3) ST/2 p. Neubauer
4 Návrh novely Statutu města Plzně (5) ST/3 p. Neubauer
5 Stanovení výše měsíčních odměn za výkon funkcí neuvolněných členů ZMO3;Stanovení peněžitých plnění poskytovaných fyzickým osobám,které nejsou členy ZMO3,za výkon funkce členů výborů,komisí a zvláštních orgánů MO (5) ST/4 p. Neubauer
6 Rozpočet MO Plzeň 3 na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu v letech 2019 až 2021 (8) EK/1 Mgr. Škarda
7 30. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2017 - přijetí neinvestiční dotace z MŠMT do rozpočtu MO Plzeň 3 s určením pro 16. MŠ, Korandova 11, Plzeň na projekt s názvem "Šablona pro 16.MŠ Plzeň" (4) EK/2 Mgr. Škarda
8 31. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2017 - přijetí neinvestiční dotace z MŠMT do rozpočtu MO Plzeň 3 s určením pro 61. MŠ, Nade Mží 3, Plzeň na projekt s názvem "Šablona pro 61. MŠ Plzeň" (4) EK/3 Mgr. Škarda
9 32. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2017 - přijetí neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu na činnosti vykonávané obcí s rozšířenou působností v agendě sociálně-právní ochrany dětí do rozpočtu MO Plzeň 3 (5) EK/4 Mgr. Škarda
10 33.rozpočtové opatření rozpočtu roku 2017-přijetí neinvest.účelové dotace ze stát.rozpočtu na úhradu výdajů na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 20.-21.10.2017a na přípravnou fázi na volby prezidentaČR v r.2018 (4) EK/5 Mgr. Škarda
11 34. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2017 - úprava rozpočtu výdajů MO Plzeň 3 - ukazatele rozpočtu "transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům" (4) EK/6 Mgr. Škarda
12 35. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2017 v souvislosti s projektem "Vnitroblok Vojanova 13-15, Plzeň" (4) EK/7 Mgr. Škarda
13 36. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2017 - převod fin.prostředků z rozpočtu MMP do rozpočtu MO Plzeň 3 v souvislosti se zajištěním krytí nákladů souvisejících s prodloužením provozní doby mateřských školách v roce 2017 (3) EK/8 Mgr. Škarda
14 37.rozpočtové opatření rozpočtu r.2017-převod fin.prostř.z rozp.MMP do rozp.MO3 v návaznosti na zvýšení rozp.města z cizích daní na zákl.platného finančního vztahu a zapracování příjmu dotace na OSPOD za r.2016 do rozp.města (4) EK/9 Mgr. Škarda
15 38. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2017 - přijetí neinvestiční dotace na aktivní politiku zaměstnanosti (3) EK/10 Mgr. Škarda
16 39. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2017 - převod fin.prostředků z rozpočtu MMP do rozpočtu MO Plzeň 3 na projekty "Rekonstrukce prostoru před 33. ZŠ v ul.Terezie Brzkové v Plzni-Skvrňanech"a"Revitalizace vnitrobloku-Čermákova ul." (5) EK/11 Mgr. Škarda
17 Poskytnutí finančního daru Policii České republiky, Krajskému ředitelství policie Plzeňského kraje (4) EK/12 Mgr. Škarda
18 Poskytnutí a neposkytnutí dotací z rozpočtu MO Plzeň 3 v roce 2017 (9) EK/13 Mgr. Škarda
18a Návrh obecně závazné Vyhlášky statutárního města Plzně č. .../2017,o regulaci provozování hazardních her (11) EK/14 p. Neubauer
19 Změna použití Sociálního fondu ÚMO 3 a schválení Dodatku č. 4 Statutu sociálního fondu ÚMO 3 a Dodatku č. 4 Pravidel používání Sociálního fondu ÚMO 3 (6) TAJ/1 Mgr. Škarda
20 Jmenovitý plán investičních akcí na rok 2018 (3) SSI/1 p. Neubauer
21 Zpráva o činnosti KV ZMO Plzeň 3, předložená na 21. zasedání ZMO Plzeň 3 (4) KV/1 p. Strobach
22 Informativní zprávy předložené na 21. schůzi ZMO Plzeň 3 (11) TAJ/2 p. Neubauer
23 Různé (0)
24 Závěr (0)