Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2

Program 20.schůze Zastupitelstva MO Plzeň 2 konající se 12.12.2017 od 14:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Zahájení a schválení programu jednání (0) Ing. Aschenbrenner
2 Volba návrhové komise (0) Ing. Aschenbrenner
3 Stanovení ověřovatelů zápisu (0) Ing. Aschenbrenner
4 Vystoupení hostů: velitele Městské policie Plzeň - služebny Slovany, velitele Policie ČR - obvodního oddělení Plzeň 2, velitele jednotek SDH v MO Plzeň 2 - Slovany (0) Ing. Aschenbrenner
5 Zpráva o činnosti RMO Plzeň 2 - Slovany a orgánů města Plzně od posledního zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany (2) TAJ/1 Ing. Aschenbrenner
6 Rozbor hospodaření MO Plzeň 2 - Slovany za leden - září 2017 (5) EAP/7 p. Andrlík
7 Rozpočtové opatření č. 9 rozpočtu schváleného MO P2-Slovany roku 2017 (2) EAP/1 p.Andrlík
8 Poskytnutí dotace z rozpočtu MO Plzeň 2 – Slovany na účel, který není cílem vyhlášených dotačních programů v roce 2017 (3) EAP/4 p. Andrlík
9 Souhrnné rozpočtové opatření č. 11, předběžné rozpočtové opatření č. 12 rozpočtu schváleného MO Plzeň 2-Slovany roku 2017 (3) EAP/2 p. Andrlík
10 Rozpočet MO P2-Slovany na rok 2018, střednědobý výhled rozpočtu v letech 2019-2021 (7) EAP/3 p. Andrlík
11 Návrh závazné vyhlášky statutárního města Plzně o regulaci provozování hazardních her na území města (6) EAP/6 Ing. Aschenbrenner
12 Stanovení výše odměn neuvolněným členům ZMO P2, stanovení odměn členům výborů a komisí, stanovení náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněným členům ZMO s účinností od 1. 1. 2018 (4) TAJ/2 Ing. Aschenbrenner
13 Projednání informativních zpráv na 20. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany ve volebním období 2014-2018 (1) TAJ/3 Ing. Aschenbrenner
14 Akce probíhající v roce 2017 – dotace z mimorozpočtových zdrojů (2) MAI/1 PhDr. Fluxa
15 Polyfunkční dům pro seniory Úslavská ulice – T.G., a.s. (5) MAI/2 PhDr. Fluxa
16 Řešení dopravní situace na podnět občanů v oblasti Petřín (4) SSD/1 PhDr. Fluxa
17 Příprava a průběh voleb do PS Parlamentu ČR 2017 (1) KT/1 Ing. Aschenbrenner
18 Termíny jednání RMO a ZMO Plzeň 2 - Slovany v roce 2018 (2) TAJ/4 Ing. Aschenbrenner
19 Činnost Finančního výboru ZMO Plzeň 2 - Slovany za období 10-11/2017 (2) EAP/5 Bc. Lokajíček
20 Činnost Kontrolního výboru ZMO Plzeň 2 - Slovany za období 10-11/2017 (3) TAJ/5 Ing. Rada
21 Splněná a prodlužovaná usnesení ZMO Plzeň 2 - Slovany v období od 5. 9. 2017 do 20. 11. 2017 (2) TAJ/6 Ing. Rada
22 Kontrola investiční akce "Betonový skateboardový bazén ve ŠSP" (2) TAJ/7 Ing. Rada
23 Různé (0) Ing. Aschenbrenner