Podklady pro zasedání Zastupitelstva města Plzně

Program 33.schůze Zastupitelstva města Plzně konající se 25.01.2018 od 9:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Schválení programu jednání, volba návrhové komise, jmenování ověřovatelů zápisu (0)
2 Zpráva o činnosti Rady města Plzně a primátora města Plzně za období od 15. 12. 2017 – 24. 1. 2018 (materiál přijde na stůl) (3) PRIM/1 p. primátor
3 Poskytnutí individuálních neinvestičních dotací z rozpočtu Kanceláře primátora MMP (2) KP/1 p. primátor
4 Poskytnutí dotací z rozpočtu BEZP MMP - provozní transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům a uzavření veřejnoprávních smluv s těmito žadateli. (3) BEZP/1 p. primátor
5 Novelizace Zásad pro zadávání veřejných zakázek města Plzně (6) VZVZ/1 p. primátor
5a Volba předsedy Výboru pro zadávání veřejných zakázek ZMP (1) PRIM/3 p. primátor
6 Splněná a prodlužovaná usnesení ZMP od 18. 11. 2017 do 29. 12. 2017 (2) KV/1 Mgr. Zarzycký
6a Rozpočtové opatření pro rok 2017 v souvislosti s úpravou výdajů projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro území ORP Plzeň“ (2) NámK/1 nám. Kotas
7 Žádost o dotaci z IROP na projekt Zkvalitnění výuky v klíčových kompetencích na ZŠ v Plzni - etapa III (3) ÚKEP+ŘEÚ/1 nám. Kotas
8 Žádost o dotaci z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro území ORP Plzeň - etapa II (2) ÚKEP+ŘEÚ/2 nám. Kotas
9 Žádost o dotaci z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 na projekt „Výstavba sběrného dvora Na Bořích“ (4) ÚKEP+ŘEÚ/3 nám. Kotas
10 Poskytnutí členských příspěvků na provoz DSO Povodí Berounky a DSO Silnice I/27 pro rok 2018 (4) ŘEÚ/1 nám. Kotas
11 Přijetí dotace IROP pro projekt "Rozvoj a modernizace školy pro výuku jazyků na GFK" (7) ŘEÚ/2 nám. Kotas
12 Přijetí dotace z IROP pro projekt „Modernizace podpůrných informačních systémů a infrastruktury“ (4) FIN/1 nám. Kotas
13 Přijetí dotace z IROP pro projekt „Územní studie krajiny pro správní obvod ORP Plzeň“. (4) FIN/2 nám. Kotas
14 Účelový převod finančních prostředků z rozpočtu MMP (prostředky kryté FKD) do rozpočtu MO Plzeň 3 na realizaci akce „Cyklostezka podél trati ČD, Lábkova“ (5) FIN+ŘEÚ/3 nám. Kotas
15 Rozpočtové opatření pro rok 2017 související s přijetím účelové dotace z Plzeňského kraje na výstavbu cyklostezky v úseku mezi městskou částí Plzeň- Koterov a Starým Plzencem. (5) FIN+ŘEÚ/4 nám. Kotas
16 Svěření nemovité věci v Luční ulici do správy Divadla Josefa Kajetána Tyla, příspěvkové organizace (6) ŘÚSO/1 nám. Baxa
17 Poskytnutí dotací z Dotačního programu na podporu umělců v rámci rezidenčních pobytů na území statutárního města Plzeň pro rok 2018 (6) OK/1 nám. Baxa
18 Poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu Odboru kultury MMP pro rok 2018 subjektu Plzeň 2015, z. ú. (5) OK/2 nám. Baxa
19 Poskytnutí dotací v rámci Jednoletého dotačního programu v oblasti kultury na podporu uměleckých a kulturních projektů pro rok 2018 (6) OK/3 nám. Baxa
20 Partnerství města Plzně s mezinárodní nadací Liberation Route Europe (3) OPM+KP/1 nám. Baxa
21 Zrušení usnesení ZMP č. 579 ze dne 12. 11. 2015 (3) ORP/1 nám. Šindelář
22 Poskytnutí dotací z rozpočtu Odboru životního prostředí MMP - provozní transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace s těmito žadateli (6) OŽP/1 nám. Náhlík
23 Žádost Městského obvodu Plzeň 5 - Křimice o uvolnění finančních prostředků z FŽP MP na projekt „Sportovně-relaxační areál v Učňovské ulici“. (4) KŽP/1 nám. Náhlík
24 Žádost Alpinum klubu Plzeň, z. s., o poskytnutí dotace z FŽP MP na projekt „Vydání výstavního Zpravodaje Alpinum klubu Plzeň na rok 2018“. (5) KŽP/2 nám. Náhlík
25 Žádost 50. mateřské školy Plzeň, o uvolnění finančních prostředků z FŽP MP na projekt „Kůzlátka zahradníky 2“. (4) KŽP/3 nám. Náhlík
26 Žádost Pracovní společnosti nástavkových včelařů CZ, z.s., o poskytnutí dotace z FŽP MP na projekt „II. ročník mezinárodní včelařské konference Josef Antonín Janiš 2018“. (4) KŽP/4 nám. Náhlík
27 Žádost Alpinum klubu Plzeň, z. s., o poskytnutí dotace z FŽP MP na projekt „42. mezinárodní setkání zástupců alpínkářských organizací 2018“. (5) KŽP/5 nám. Náhlík
28 Žádost 22. mateřské školy Plzeň, o uvolnění finančních prostředků z FŽP MP na projekt „Pokoj pod širým nebem se zelenou střechou“. (4) KŽP/6 nám. Náhlík
29 Rozpočtové opatření pro MO na na zajištění prodloužené provozní doby v MŠ v roce 2018 (2) OŠMT/1 nám. Herinková
30 Poskytnutí dotací z rozpočtu OSS MMP v rámci dotačního programu Kofinancování sociálních služeb pro rok 2018. (31) OSS/1 nám. Herinková
31 Poskytnutí individuálních neinvestičních dotací z rozpočtu Odboru sociálních služeb MMP. (7) OSS/2 nám. Herinková
32 Žádost o potvrzení potřebnosti pro zařazení sociální služby do sítě sociálních služeb na území Plzeňského kraje. (5) OSS/3 nám. Herinková
33 Prominutí nevymahatelných pohledávek z nájemného a služeb spojených s užíváním bytů (5) BYT/1 radní Šlouf
34 Poskytnutí individuálních neinvestičních dotací z rozpočtu Odboru sportu MMP (4) SPORT/1 radní Chvojka
34a Záměr uzavřít s Plzeňským krajem kupní smlouvy a smlouvy o bezúplatném převodu nemovitých věcí z majetku města Plzně (6) RadM/1 radní Matoušová
35 Rozdělení vlast.práva k nemovité věci na vlast.právo k jednotkám,prodej bloku F v lokalitě Sylván,po jednotkách,založení společenství v předmětném domě a schválení jeho stanov (12) PROP+BYT/1 radní Matoušová, radní Šlouf
36 Prodej nemovitých věcí na adrese Dřevěná 4 v Plzni (11) PROP/2 radní Matoušová
37 Prodej nemovitých věcí na adrese Lidická 62 v Plzni (12) PROP/3 radní Matoušová
38 Založení Společenství vlastníků Brněnská 48 a Slupská 5 v Plzni, schválení stanov tohoto společenství vlastníků a s tím související změna znění Statutu Fondu oprav bytových domů v lokalitě Sylván (6) PROP+FIN/4 radní Matoušová, nám. Kotas
39 Záměr prodeje dosud geometricky neoddělených částí pozemků v k. ú. Skvrňany a v k. ú. Křimice za účelem výstavby bytových domů „Obytná zóna Skvrňany“. (14) PROP/5 radní Matoušová
40 Darování nově vzniklých pozemků p. č. 576/15, 16, 17, vše v k. ú. Plzeň (13) PROP/6 radní Matoušová
41 Prodej pozemků p. č. 2200/4, 8, 17 a nově vzniklého pozemku p. č. 2200/23, vše k. ú. Doubravka (13) PROP/7 radní Matoušová
42 Prodej nově vzniklého pozemku p. č. 886/64, k. ú. Lobzy (13) PROP/8 radní Matoušová
43 Prodej nově vzniklého pozemku p. č. 14414/4 v k. ú. Plzeň (12) PROP/9 radní Matoušová
44 Konečné vypořádání zbývající druhé části pozemků dotčených výstavbou „5. fáze/bytové domy“ v k. ú. Valcha, v lokalitě „Nová Valcha“, formou prodeje (12) PROP/10 radní Matoušová
45 Uzavření konečné kupní smlouvy na převod pozemků se spol. Valcha Property Development a.s. v souvislosti s výstavbou části 1. fáze a 2. fáze v lokalitě Nová Valcha. (8) MAJ/1 radní Matoušová
46 Uzavření konečné kupní smlouvy na převod pozemků se spol. Valcha Property Development a.s. v souvislosti se stavbou „Nová Valcha – 3.fáze/RD“ (8) MAJ/2 radní Matoušová
47 Konečné majetkoprávní vypořádání pozemků v souvislosti se stavbou „Areál firmy ARC-Heating, Plzeň, Nová Hospoda, v k. ú. Skvrňany“, investor ARC-Heating s.r.o. (9) MAJ/3 radní Matoušová
48 Výkup pozemku a spoluvlastnických podílů zaps. na LV č. 1014, 1015 a 1017 pro k. ú. Křimice, od pí Marie Kočandrlové, do majetku města Plzně. (8) MAJ/4 radní Matoušová
49 Projednání informativních zpráv (1) ORG/1 p. primátor
50 Plnění Akčního plánu za rok 2017 ke Koncepci sociálního a dostupného bydlení statutárního města Plzně na roky 2016 – 2020 (1) BYT+OSS/2 Ing. Švarc, Mgr. Hynková, MBA
51 Majetkové transakce realizované v souvislosti se stavbou „Uzel Plzeň, 3. stavba, přesmyk domažlické trati“ (5) MAJ/5 radní Matoušová
52 Zpráva o situaci na trhu práce okres Plzeň-město a Plzeňský kraj - listopad 2017 (1) ORG/2 Ing. Karhan
53 Zpráva o situaci na trhu práce okres Plzeň-město a Plzeňský kraj - prosinec 2017 (1) ORG/3 Ing. Karhan
54 Aktuální informace ke „Strategii ITI plzeňské metropolitní oblasti" (1) ÚKEP/3 Ing. Beneš
55 Množství jednotlivých složek komunálního odpadu vytříděných na území statutárního města Plzně za rok 2017 (1) KŘTÚ/1 nám. Šindelář
56 Zápis z jednání VZVZ ZMP ze dne 3.1.2018 (1) VZVZ/2 VZVZ ZMP
57 Zpráva o činnosti KV ZMP (2) KV/2 Mgr. Zarzycký
57a Dopravní omezení v ulicích Americká – Šumavská v souvislosti s výstavbou autobusového terminálu Hlavní nádraží (1) NámN/1 nám. Náhlík
57b Činnost Útulku pro zvířata v nouzi ( v období do 21.1.2018) (1) OŽP/2 Ing. Svobodová
58 Různé (0)