Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1

Program 23.schůze Zastupitelstva MO Plzeň 1 konající se 06.12.2017 od 17:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˅ Ve věci Značka Předkladatel
1 Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise (1) ST1/1 Mgr. Miroslav Brabec
2 Schválení programu jednání (1) ST1/2 Mgr. Miroslav Brabec
3 Kontrola plnění usnesení z 21. a 22. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň l (4) KV1/1 Jiří Winkelhöfer
4 Zpráva o činnosti Rady MO Plzeň 1 (2) RMO1/1 Rada MO Plzeň 1 - Mgr. Miroslav Brabec
5 Zpráva o činnosti starosty MO Plzeň 1 (2) ST1/3 Mgr. Miroslav Brabec
6 Zpráva o činnosti 1. místostarostky MO Plzeň 1 (2) MSM1/1 PhDr. Ivana Mádlová, Ph.D., MBA
7 Zpráva o činnosti 2. místostarosty MO Plzeň 1 (2) MSU1/1 Jiří Uhlík, MBA
8 Zpráva o činnosti předsedy Kontrolního výboru Zastupitelstva MO Plzeň 1 (2) KV1/2 Jiří Winkelhöfer
9 Zpráva o činnosti předsedy Finančního výboru Zastupitelstva MO Plzeň 1 (2) FV1/1 Mgr. Štěpán Krňoul
10 Vyřízení písemných interpelací členů Zastupitelstva MO Plzeň 1 (4) RMO1/2 Rada MO Plzeň 1 - Mgr. Miroslav Brabec
11 Stanovení paušální částky za náhradu ušlého výdělku v souvislosti s výkonem funkce zastupitele (3) ST1/4 Mgr. Miroslav Brabec
12 Návrh na stanovení měsíčních odměn za výkon funkce neuvolněným členům Zastupitelstva MO Plzeň 1, předsedům a členům komisí a výborů (5) ST1/5 Mgr. Miroslav Brabec
13 Rozbor hospodaření MO Plzeň 1 k 30. 9. 2017 (4) RMO1/3 Rada MO Plzeň 1 - Jiří Uhlík, MBA
14 Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2017 č. 41 – 52 (3) RMO1/4 Rada MO Plzeň 1 - Jiří Uhlík, MBA
15 Rozpočtové opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2017 č. 54 (3) RMO1/5 Rada MO Plzeň 1 - Jiří Uhlík, MBA
16 Rozpočet MO Plzeň 1 na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 – 2021 (10) RMO1/6 Rada MO Plzeň 1 - Jiří Uhlík, MBA
17 Investiční akce „Stavební úpravy objektu D a C v areálu 60. MŠ v Plzni, Manětínská 37“ (13) ST1/6 Mgr. Miroslav Brabec
18 Vyhláška statutárního města Plzně o regulaci provozování hazardních her (6) RMO1/7 Rada MO Plzeň 1 - Mgr. Miroslav Brabec
19 Návrh novely vyhlášky o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu (7) RMO1/8 Rada MO Plzeň 1 - Mgr. Miroslav Brabec
20 Návrh novely vyhlášky, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad (4) RMO1/9 Rada MO Plzeň 1 - Mgr. Miroslav Brabec
21 Účelový převod finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 1 do rozpočtu MMP na realizaci akce „Umístění radarového ukazatele rychlosti v lokalitě Bílá Hora“, včetně RO rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2017 č. 53 (4) RMO1/10 Rada MO Plzeň 1 - Jiří Uhlík, MBA
22 Přehled plnění akcí jmenovitého seznamu investičních staveb, oprav a ostatních výdajů za 1.- 3. čtvrtletí roku 2017, realizovaných z rozpočtu Odboru investičního ÚMO Plzeň 1 (3) RMO1/11 Rada MO Plzeň 1 - Jiří Uhlík, MBA
23 Účetní odpis investic vynaložených na pořízení projektových dokumentací (3) RMO1/12 Rada MO Plzeň 1 - Jiří Uhlík, MBA
24 Podnět k úpravě legislativy ve věci odstraňování autovraků dlouhodobě odstavených vozidel (5) KV1/3 Jiří Winkelhöfer
25 Zprávy o činnosti výborů Zastupitelstva MO Plzeň 1 za rok 2017 (3) ST1/7 Mgr. Miroslav Brabec
26 Plány práce výborů Zastupitelstva MO Plzeň 1 na rok 2018 (3) ST1/8 Mgr. Miroslav Brabec
27 Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva MO Plzeň 1 (5) ST1/9 Mgr. Miroslav Brabec
28 Informativní zprávy (6) ST1/10 Mgr. Miroslav Brabec
29 Náměty a dotazy členů Zastupitelstva MO Plzeň 1, různé (0) ST1/11 Mgr. Miroslav Brabec
30 Závěr (0) ST1/12 Mgr. Miroslav Brabec