Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3

Program 23.schůze Zastupitelstva MO Plzeň 3 konající se 26.02.2018 od 14:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod Ve věci Značka Předkladatel ˄
24 Zpráva o činnosti KV ZMO Plzeň 3, předložená na 23. zasedání ZMO Plzeň 3 (5) KV/1 p. Strobach
2 Volba člena Kontrolního výboru Zastupitelstva MO Plzeň 3 (2) ST/2 p. Neubauer
4 Zpráva o činnosti Rady MO Plzeň 3 (2) ST/3 p. Neubauer
22 Rozšíření plánu investic MO Plzeň 3 na rok 2018 (4) SSI/1 p. Neubauer
23 Rekonstrukce ulice Nad Úhlavou - výkup částí pozemků p.č. 778/15 a 782 v k.ú. Radobyčice (3) SSI/2 p. Neubauer
25 Informativní zprávy předložené na 23. zasedání ZMO Plzeň 3 (7) TAJ/1 p. Neubauer
3 Zánik mandátu a vznik nového mandátu člena ZMO Plzeň 3 (2) ST/1 p. Neubauer
20 Poskytnutí a neposkytnutí dotací z dotačního programu č. 1 Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže z rozpočtu MO Plzeň 3 v roce 2018 (KVADM) (3) KVADM/1 Mgr. Škarda
21 Poskytnutí a neposkytnutí dotací z dotačního programu č. 5 - Program podpory bezpečnosti a prevence kriminality v roce 2018(KVPB) (3) KVPB/1 Mgr. Škarda
19 Poskytnutí a neposkytnutí dotací z dotačního programu č. 4 Podpora kultury, kulturních aktivit a oživení veřejného prostoru – „Místo pro život“ z rozpočtu MO Plzeň 3 v roce 2018 (3) KK/1 Mgr. Škarda
13 7. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2018 - zapojení finančních prostředků Fondu rezerv a rozvoje MO 3 do rozpočtu MO Plzeň 3 - posílení rozpočtu Odboru dopravy a životního prostředí ÚMO 3 (3) EK/9 Mgr. Škarda
14 8. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2018 - zapojení finančních prostředků Fondu rezerv rozvoje MO 3 do rozpočtu MO Plzeň 3 - posílení rozpočtu Odboru stavebně správního a investic ÚMO 3 (3) EK/10 Mgr. Škarda
15 9. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2018 - převod finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 3 do rozpočtu Magistrátu města Plzně za účelem pořízení nového vozidla Škoda Rapid pro MO Plzeň 3 (3) EK/11 Mgr. Škarda
16 Poskytnutí a neposkytnutí dotací z dotačního programu č.2 Podpora jednorázových sportovních akcí z rozpočtu MO Plzeň 3 v roce 2018 (FV) (3) EK/12 Mgr. Škarda
17 Poskytnutí a neposkytnutí dotací z dotačního programu č.3 Sociální oblast - "Podaná ruka" z rozpočtu MO Plzeň 3 v roce 2018 (FV) (3) EK/13 Mgr. Škarda
18 Poskytnutí a neposkytnutí dotací z dotačního programu č.6 "Sdružuj se, buď aktivní" z rozpočtu MO Plzeň 3 v roce 2018 (FV) (3) EK/14 Mgr. Škarda
5 40. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2017 - přijetí neinvestiční dotace na aktivní politiku zaměstnanosti (3) EK/1 Mgr. Škarda
6 41. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2017 - přijetí finančních prostředků od Plzeňského kraje do rozpočtu MO 3, určených pro 61. MŠ Plzeň, Nade Mží 3 na projekt "Obědy do škol v Plzeňském kraji" (4) EK/2 Mgr. Škarda
7 Stanovisko k návrhu novely obecně závazných vyhlášek statutárního města Plzně o místních poplatcích (7) EK/3 Mgr. Škarda
8 1. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2018 - převod fin. prostředků z rozpočtu OŠMT MMP do rozpočtu MO 3 v souvislosti se zajištěním krytí nákladů souvisejících s prodloužením provozní doby v mateřských školách v roce 2018 (3) EK/4 Mgr. Škarda
9 2. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2018 - přijetí neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu do rozpočtu MO 3 na úhradu výdajů na zabezpečení voleb prezidenta republiky v roce 2018 (3) EK/5 Mgr. Škarda
10 3. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2018 - převod fin. prostředků z rozpočtu MMP (prostředky FŽP) do rozpočtu MO 3 pro 22.MŠ Plzeň, Z.Wintra 19 na projekt "Pokoj pod širým nebem se zelenou střechou" (4) EK/6 Mgr. Škarda
11 4. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2018 - zapojení přijatého pojistného plnění z pojistné události do rozpočtu MO 3 (3) EK/7 Mgr. Škarda
12 5. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2018 - účelový převod fin. prostředků z rozpočtu MMP (prostředky kryté FKD) do rozpočtu MO 3 na realizaci akce "Cyklostezka podél trati ČD, Lábkova " (4) EK/8 Mgr. Škarda
1 Zahájení (0)
26 Různé (0)
27 Závěr (0)