Podklady pro zasedání Zastupitelstva města Plzně

Program 34.schůze Zastupitelstva města Plzně konající se 08.03.2018 od 9.00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Schválení programu jednání, volba návrhové komise, jmenování ověřovatelů zápisu (0)
2 Zpráva o činnosti Rady města Plzně a primátora města Plzně za období od 25. 1. 2018 – 7. 3. 2018 (materiál přijde na stůl) (3) PRIM/1 p. primátor
3 Volba přísedících Okresního soudu Plzeň-město (2) PRIM/2 p. primátor
3a Poskytnutí individuální finanční dotace z rozpočtu Kanceláře primátora (2) PRIM/3 p. primátor
4 Roční zpráva o postupu realizace IPRM PEHMK za rok 2017 (3) ÚKEP/1 p. primátor
5 Změna usnesení ZMP č. 500 ze dne 9. 11. 2017 - Souhlas zřizovatele, statutárního města Plzně, s podáním žádosti o dotaci z OPTP na projekt „Řízení strategie ITI Plzeň – nositel" (2) ÚKEP/3 p. primátor
6 Poskytnutí finančního příspěvku Hasičskému záchrannému sboru Plzeňského kraje (5) BEZP/1 p. primátor
7 Poskytnutí finančního daru Krajskému ředitelství policie Plzeňského kraje (4) BEZP/2 p. primátor
8 Poskytnutí finančního příspěvku Zdravotnické záchranné službě Plzeňského kraje (4) BEZP/3 p. primátor
9 Program prevence kriminality města Plzně 2018 (4) BEZP/4 p. primátor
10 Splněná a prodlužovaná usnesení ZMP od 30. 12. 2017 do 2. 2. 2018 (2) KV/1 Mgr. Zarzycký
11 Aktualizace podkladů pro oslovení soukromých investorů na výstavbu aquaparku v Plzni (7) ORG/7 Mgr. Vozobule
12 Zapojení statutárního města Plzně do projektu „Vytvoření sítě pro aplikaci eko-elektroniky ve střední Evropě“ v rámci programu Interreg Central Europe. (2) OŽP/1 nám. Náhlík
13 Žádost Městského obvodu Plzeň 2 - Slovany o uvolnění finančních prostředků z FŽP MP na projekt "Úprava zeleně na náměstí Generála Píky – 1. etapa". (5) KŽP/1 nám. Náhlík
14 Přeměna podoby akcií společnosti Obytná zóna Sylván a.s. a zvýšení jejího základního kapitálu formou nepeněžitého vkladu (13) ŘEÚ/1 nám. Kotas
15 Novela obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně č. 4/2014, ve znění vyhlášky statutárního města Plzně č. 2/2015, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad vznikající na území města Plzně (5) ÚČT/1 nám. Kotas
16 Novela obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně č. 5/2014, kterou se stanoví systém nakládání s komunálním odpadem vznikajícího na území statutárního města Plzně (12) TN/1 nám. Šindelář
17 Prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně sdružení Bienále kresby Plzeň (IČO 86770624), zájmovému sdružení právnických osob, a souvisejícího penále z prodlení s odvodem (8) OK/1 nám. Baxa
18 Rozšíření druhu poskytovaných obecně prospěšných služeb Plzeňské filharmonie, o. p. s. (IČO 25224662), o obecně prospěšnou službu – pořádání festivalu Smetanovské dny (4) OK/2 nám. Baxa
19 Rozpočtových opatření spočívajících ve snížení rozpočtu kapitálových výdajů OI MMP ve prospěch rozpočtu 4. ZŠ a Masarykovy ZŠ v Plzni a snížení provozních výdajů 15. ZŠ v Plzni ve prospěch rozpočtu OI MMP (2) OŠMT+OI/1 nám. Herinková, nám. Šindelář
20 Poskytnutí individuálních neinvestičních dotací z rozpočtu OŠMT MMP (7) OŠMT/2 nám. Herinková
21 Poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Podpora aktivit k technickému vzdělávání pro rok 2018 (6) OŠMT/3 nám. Herinková
22 Poskytnutí investiční dotace na kofinancování výstavby lůžkového výtahu. (3) OSS+ŘEÚ/1 nám. Herinková, nám. Kotas
23 Změna výše poskytnutých dotací na jednotlivé sociální služby u organizací Salesiánské středisko mládeže–dům dětí a mládeže Plzeň, Městská charita Plzeň v rámci dotačního programu Kofinancování sociálních služeb 2018. (6) OSS/2 nám. Herinková
24 Poskytnutí individuální dotace z rozpočtu SPORT MMP (4) SPORT/1 radní Chvojka
25 Poskytnutí dotací do oblasti sportu a tělovýchovy včetně podpory handicepovaných sportovců (6) SPORT/2 radní Chvojka
26 Rozpočtové opatření rozpočtu OZS - správa domů (převod z investic do provozu - KD Peklo) (4) BYT/1 radní Šlouf
27 Projednání žádosti o prominutí dluhu na poplatcích a úrocích z prodlení paní Romany Nolčové, byt č. 3, Pražská 2, Plzeň. (5) BYT/2 radní Šlouf
28 Projednání žádosti p.Miluše Kaslové a p. Jaroslava Kasla, byt č. 7, Tylova 51, Plzeň: 1.o prominutí dluhu na poplatcích a úrocích z prodlení;2.o zastavení dalšího úročení dluhu . (5) BYT/3 radní Šlouf
29 Projednání žádosti o prominutí dluhu na poplatcích z prodlení paní Jozefíny Némethové, byt č. 3, Purkyňova 33, Plzeň. (5) BYT/4 radní Šlouf
30 Prodej 2 volných nebytových jednotek (krytů CO) na adresách v Plzni, Částkova č. or. 45 a Částkova č. or. 50 (11) PROP/1 radní Matoušová
31 Další nakládání se 3 dosud neprodanými nebytovými jednotkami obsazenými nájemci na území města Plzně (na adrese Sokolovská č. or. 72 v Plzni, Manětínská č. or. 17 v Plzni, Hodonínská č. or. 43 v Plzni) (7) PROP/2 radní Matoušová
32 Další nakládání se 3 dosud neprodanými nebytovými jednotkami obsazenými nájemci na území města Plzně (na adrese Francouzská tř. č. or. 30 v Plzni, Koterovská č. or. 87 v Plzni, Habrmannova č. or. 35 v Plzni) (7) PROP/3 radní Matoušová
33 Prodej nemovitých věcí na adrese Rejskova 12 v Plzni (12) PROP/4 radní Matoušová
34 Uzavření dohody o ukončení smlouvy o budoucí smlouvě kupní, prodej nemovitých věcí v k. ú. Plzeň a zřízení služebností v souvislosti s výstavbou bytového souboru Sylván. (16) PROP/5 radní Matoušová
35 Rozhodnutí o dalším nakládání s nemovitými věcmi v areálu bývalé výtopny Hrádecká, Plzeň - Doubravka (14) PROP/6 radní Matoušová
36 Prodej pozemku p. č. 2434/14 v k. ú. Valcha (12) PROP/7 radní Matoušová
37 Prodej nově vzniklého pozemku p. č. 2176/676 v k. ú. Skvrňany (13) PROP/8 radní Matoušová
38 Prodej pozemku p. č. 6525/5 v k. ú. Plzeň (12) PROP/9 radní Matoušová
39 Prodej pozemku p. č. 53 v k. ú. Chotěšov, jehož součástí je rybník (10) PROP/10 radní Matoušová
40 Změna usnesení ZMP č. 390 ze dne 18. 6. 2015 týkající se prodeje pozemku p. č. 2003/10 a nově vzniklého pozemku p. č. 2003/116, vše v k. ú. Doubravka (13) PROP/11 radní Matoušová
41 Ponechání pozemku p. č. 1116/3 v k. ú. Plzeň v majetku města Plzně (12) PROP/12 radní Matoušová
42 Konečné vypořádání zbývající druhé části pozemků dotčených výstavbou „5. fáze/bytové domy“ v k. ú. Valcha, v lokalitě „Nová Valcha“, formou prodeje (13) PROP/13 radní Matoušová
43 Uzavření konečné kupní smlouvy na převod pozemků se spol. Valcha Property Development a.s. v souvislosti s výstavbou části 1. fáze a 2. fáze v lokalitě Nová Valcha. (9) MAJ/1 radní Matoušová
44 Uzavření konečné kupní smlouvy na převod pozemků se spol. Valcha Property Development a.s. v souvislosti se stavbou „Nová Valcha – 3.fáze/RD“. (9) MAJ/2 radní Matoušová
45 Uzavření směnné smlouvy s p. Holým pro IA - VPS „Havarijní zdroj pro město Plzeň” a „Vodárenský soubor Litice – 2. etapa“. (14) MAJ/3 radní Matoušová
46 Směna nemovitých věcí pro VPS I/20, úsek Jasmínová – Sušická s jednou fyzickou osobou. (12) MAJ/4 radní Matoušová
47 Výkup pozemků v k. ú. Bručná pro stavbu „2. etapa obytné ulice Na Výsluní – Chrpová ul.“ od fyzické osoby. (9) MAJ/5 radní Matoušová
48 Prodloužení termínu na uzavření konečné smlouvy v rámci stavby Rezidence Kaplířka, k. ú. Plzeň, První developerská s.r.o. (6) MAJ/6 radní Matoušová
49 Uzavření dohod o zrušení smluv o smlouvách budoucích v rámci stavby 2x bytový dům Křimice, investor Křimická stavební s.r.o. (5) MAJ/7 radní Matoušová
50 Uzavření smlouvy směnné mezi městem Plzní a spol. INVEST PRODUKT s.r.o. na pozemky v k. ú. Radobyčice. (10) MAJ/8 radní Matoušová
51 Změna usnesení ZMP č. 400 ze dne 7. 9. 2017. (9) MAJ/9 radní Matoušová
52 Bezúplatný převod pozemku parc. č. 555/20, k. ú. Radčice u Plzně, z vlastnictví Plzeňského kraje do majetku města Plzně. (10) MAJ/10 radní Matoušová
53 BÚP podílu státu 1/7 k celku parc.č. 1005, parc.č. 1043/156, parc.č. 1043/161 a parc.č. 1043/207, vše zaps. na LV č. 9971 pro k. ú. Doubravka, z vlastnictví státu – ÚZSVM, do majetku města Plzně. (9) MAJ/11 radní Matoušová
54 Výkup nově vzniklého pozemku parc. č. 883/17, k. ú. Božkov, od fyzické osoby, do majetku města Plzně. (11) MAJ/12 radní Matoušová
55 Výkup pozemků v k. ú. Bukovec, z vlastnictví fyzické osoby, do majetku města Plzně. (11) MAJ/13 radní Matoušová
56 Výkup pozemků parc. č. 2512/3 a parc. č. 2512/4, oba k. ú. Skvrňany, z vlastnictví fyzických osob, do majetku města Plzně. (9) MAJ/14 radní Matoušová
57 Prodej pozemku parc. č. 1808/2 v k. ú. Černice do spoluvlastnictví 2 fyzických osob (11) MAJ+PROP/15 radní Matoušová
58 Uzavření darovací smlouvy a zřízení věcných břemen s ŘSD ČR v rámci majetkového vypořádání pozemků v k. ú. Plzeň pod silnicí I/27, ul. Lidická. (9) MAJ/16 radní Matoušová
59 Uznání vydržení vlastnického práva k nemovitým věcem v k. ú. Bukovec (12) EVID/1 radní Matoušová
60 Rozhodnutí o mimosoudním vyrovnání v rámci soudního řízení ve věci uznání vydržení vlastnického práva k části pozemku p. č. 2312/2 a části pozemku p. č. 2314/1, oba v k. ú. Litice u Plzně. (15) EVID/2 radní Matoušová
61 Komplexní pozemková úprava v k. ú. Hoříkovice u Chotěšova (12) EVID/3 radní Matoušová
62 Projednání daru výpočetní techniky z majetku města Plzně, Základní škole a mateřské škole Záchlumí, p. o. (6) EVID/4 radní Matoušová
63 Projednání informativních zpráv (1) ORG/1 p. primátor
64 Souhrnný přehled o rozpočtových opatřeních za 4. čtvrtletí 2017 (2) FIN/1 Ing. Kotas
65 Financování jednotlivých akcí zařazených v materiálu Priority vodohospodářských staveb města Plzně (5) OSI/1 nám. Šindelář
66 Informace o evidovaných dražbách a výběrových řízeních za rok 2017 (3) MAJ+PROP/17 radní Matoušová
67 Informativní zpráva o stavu městského majetku (1) EVID/5 radní Matoušová
68 Informativní zpráva - vyhodnocení Akčního plánu 2017 ke Koncepci sportu v Plzni (1) SPORT/3 radní Chvojka
69 Informativní zpráva o stavu a čerpání rozpočtu kapitálových výdajů roku 2017 Odboru investic MMP v členění na jednotlivé investiční akce k 31. 12. 2017 (2) OI/2 Ing. Grisník
70 Zpráva o situaci na trhu práce okres Plzeň-město a Plzeňský kraj - leden 2018 (1) ORG/2 Ing. Karhan
71 Dopis České asociace odpadového hospodářství - informace k riziku navýšení nákladů na odpadové hospodářství obcí/měst (2) ORG/3 Ing. Karhan
72 Dopis společnosti SLOT Group, a.s. ve věci návrhu na doplnění adres k provozu hazardních her ze dne 5. 12. 2017 (2) ORG/4 Ing. Karhan
73 Dopis společnosti SLOT Group, a.s. ve věci návrhu na doplnění adres k provozu hazardních her ze dne 3. 1. 2018 (2) ORG/5 Ing. Karhan
74 Dopis spolku Náš Bukovec z.s. ve věci lokalit pro bydlení v Bukovci a Zábělé (1) ORG/6 Ing. Karhan
75 Aktuální informace k projektu „Smart City Plzeň“ (1) ÚKEP/2 Ing. Beneš
76 Aktuální informace ke „Strategii ITI plzeňské metropolitní oblasti“ (1) ÚKEP/4 Ing. Beneš
77 Optimalizace svozu bioodpadů na území města Plzně (2) KŘTÚ/1 nám. Šindelář
78 Ocenění Plzeňské filharmonie, o. p. s., prestižní cenou CLASSIC PRAGUE AWARDS (1) OK/3 nám. Baxa
79 Zabezpečení péče o psy a kočky nalezené na území města Plzně. (4) OŽP/2 Ing. Svobodová
80 Stanovisko MMP k Petici za spravedlivé odměny členů volebních komisí (2) OSČ/1 Bc. Matoušek
81 Zápis z jednání VZVZ ZMP ze dne 7.2.2018 (1) VZVZ/1 Ing. Jiří Bis
82 IZ o činnosti VZVZ ZMP + tabulka ukončených veřejných zakázek za II. pol. 2017 (2) VZVZ/2 Ing. Jiří Bis
83 Zpráva o činnosti KV ZMP (2) KV/2 Mgr. Zarzycký
84 Jez v Malesicích (1) OŽP/3 Ing. Svobodová Kaiferová
85 Různé (0)