Podklady pro zasedání Zastupitelstva města Plzně

Program 35.schůze Zastupitelstva města Plzně konající se 19.04.2018 od 9.00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Schválení programu jednání, volba návrhové komise, jmenování ověřovatelů zápisu (0)
2 Zpráva o činnosti Rady města Plzně a primátora města Plzně za období od 8. 3. 2018 – 18. 4. 2018 (předloženo na stůl) (3) PRIM/1 p. primátor
2a Poskytnutí individuální finanční dotace z rozpočtu Kanceláře primátora (2) PRIM/3 p. primátor
3 Volba přísedících Okresního soudu Plzeň-město (2) PRIM/2 p. primátor
4 Splněná a prodlužovaná usnesení ZMP od 3. 2. 2018 do 23. 3. 2018 (2) KV/1 Mgr. Zarzycký
5 Návrh na volbu člena představenstva společnosti PT, a.s. (4) NámK/1 nám. Kotas
6 Přijetí podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace z OP Zaměstnanost 2014-2020 na projekt "Efektivní veřejná správa města Plzně - strategický plán SCP a vzdělávání úředníků města Plzně" (7) ÚKEP+ŘEÚ/1 nám. Kotas
7 Přijetí podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace z IROP na projekt "Cyklostezka Koterov - Starý Plzenec" (10) ÚKEP+ŘEÚ/2 nám. Kotas
8 Uvolnění blokace finančních prostředků z Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů pro jednotlivé správce na projekt "Zkvalitnění výuky v klíčových kompetencích na ZŠ v Plzni - etapa I" (3) ÚKEP+ŘEÚ/3 nám. Kotas
9 Přijetí podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace z IROP na projekt "Rozdělení velkometrážních bytů pro účely sociálního bydlení v Plzni" (7) ÚKEP/4 nám. Kotas
10 Schválení Podmínek „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“ na projekt „Řízení strategie ITI Plzeň 2 – nositel (3) ÚKEP/5 nám. Kotas
11 Souhrnné rozpočtové opatření vyplývající z vyhodnocení čerpání rozpočtu MMP za rok 2017 a aktuálního vyhodnocení čerpání rozpočtu v roce 2018. (13) ŘEÚ/1 nám. Kotas
12 Návratná finanční výpomoc pro 1. základní školu Plzeň, Západní 18, příspěvkovou organizaci na předfinancování projektu PROSIT v Plzni (5) ŘEÚ/2 nám. Kotas
13 Uzavření dohody o narovnání, kupní smlouvy o převodu vodohosp. infrastr., kupní smlouvy o převodu projektové dokumentace a dohody o započtení a o změně závazku mezi stat. městem Plzeň a společností VODÁRNA PLZEŇ a.s. (7) ŘEÚ+KŘTÚ/1 nám. Kotas, nám. Šindelář
14 Rozpočtové opatření v souvislosti s uvolněním části blokace Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů na akci „Prodloužení tramvajové trati na Borská pole – část Tramvajová trať“ (5) ŘEÚ+OI/1 nám. Kotas, nám. Šindelář
15 Podání žádosti o dotaci v rámci OPŽP pro projekt „Zateplení 24. MŠ Schwarzova 4, Plzeň“ (4) FIN/1 nám. Kotas
16 Záměr Divadla ALFA, příspěvkové organizace, zadat veřejnou zakázku na realizaci akce „Představení Divadla bratří Formanů Deadtown“, výzvou jedinému dodavateli. (4) ŘÚSO/1 nám. Baxa
17 Poskytnutí dotace na restaurování sochařské výzdoby a opravy fasády domu Veleslavínova 10 v Plzni (5) OPP/1 nám. Baxa
18 Poskytnutí dotace na restaurování maleb nárožní místnosti 1. NP domu nám. Republiky 5 v Plzni (5) OPP/2 nám. Baxa
19 Poskytnutí dotace na výrobu a montáž oken v uličních průčelích domu Dominikánská 16 v Plzni (5) OPP/3 nám. Baxa
19a Poskytnutí individuálních neinvestičních dotací z rozpočtu Odboru kultury MMP pro rok 2018 (7) NámB/3 nám. Baxa
20 Poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže v oblasti výchovy a vzdělávání v roce 2018 (6) OŠMT/1 nám. Herinková
21 Poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu Podpora primární prevence rizikového chování (6) OŠMT/2 nám. Herinková
22 Poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu Podpora tělovýchovných aktivit (6) OŠMT/3 nám. Herinková
23 Poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu Odboru sociálních služeb MMP. (4) OSS/1 nám. Herinková
24 Poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu Odboru sociálních služeb MMP – Integrace cizinců a podpora menšinových aktivit na rok 2018. (6) OSS/2 nám. Herinková
25 Poskytnutí/neposkytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu OSS MMP v rámci dotačního programu Služby a činnosti v sociální oblasti. (29) OSS/3 nám. Herinková
26 Poskytnutí peněžitých darů fyzickým osobám z rozpočtu OSS MMP pro rok 2018. (5) OSS/4 nám. Herinková
27 Schválení zadání specializované veřejné zakázky na podporu aplikací Software602 FormFlow a Software 602 XML forms (5) KŘTÚ/1 nám. Šindelář
28 Plzeň – Generel dopravy v klidu – aktualizace 2017 (10) KŘTÚ/2 nám. Šindelář
29 Schválení uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem k investiční akci "Náplavka Radbuza" (5) OI/1 nám. Šindelář
30 Uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o spolupráci k inv. akci "Uzel Plzeň, 3.stavba – přesmyk domažlické trati" (4) OI/3 nám. Šindelář
31 Neprominutí nájemného vyplývajícího z nájemní smlouvy uzavřené se společností GLOBÁl spol. s. r.o. (9) KŘTÚ/12 nám. Náhlík
32 Žádost Městského obvodu Plzeň 1 o uvolnění finančních prostředků z FŽP MP na projekt „Pěstební opatření a výsadby zeleně v lokalitě Nýřanská ulice – I. část alej Nýřanská“. (5) KŽP/1 nám. Náhlík
33 Žádost Městského obvodu Plzeň 2 - Slovany o uvolnění finančních prostředků z FŽP MP na projekt „Moře pro Božkovský ostrov – 2. etapa“. (5) KŽP/2 nám. Náhlík
34 Žádost ústavu MOTÝL, z.ú., o poskytnutí dotace z FŽP MP na projekt „S MOTÝLem v souladu s přírodou“. (6) KŽP/3 nám. Náhlík
35 Žádost spolku ENVIC, občanské sdružení, o poskytnutí dotace z FŽP MP na projekt „Hospodaření se srážkovými vodami na území města Plzně – motivační kampaň 2018“. (6) KŽP/4 nám. Náhlík
36 Žádost Tělovýchovné jednoty Radčice, z.s., o poskytnutí dotace z FŽP MP na projekt „Údržba zeleně v areálu TJ Radčice, z.s.“. (6) KŽP/5 nám. Náhlík
37 Projednání uzavření Dohody o splátkách s paní Marcelou Polaneckou na dluh vztahující se k bytu č. 23, Na Roudné 176, Plzeň (8) BYT/1 radní Šlouf
38 Poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu Odboru sportu MMP (4) SPORT/1 radní Chvojka
39 Poskytnutí dotací z dotačního programu Rekonstrukce, oprava a výstavba sportovních zařízení, areálů a související infrastruktury na území města Plzně (6) SPORT+ŘEÚ/2 radní Chvojka
40 Poskytnutí individuálních neinvestičních dotací z rozpočtu Odboru sportu MMP (5) SPORT/3 radní Chvojka
41 Poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu Odboru sportu MMP (4) SPORT/4 radní Chvojka
42 Bezúplatný převod pozemku parc. č. 3197/222 o výměře 128 m2, ostatní plocha, dráha, k. ú. Bolevec, z vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do majetku města. (8) MAJ/1 radní Matoušová
43 Bezúplatný převod podílu státu 1/3 k celku pozemku parc. č. 412, k. ú. Plzeň, z vlastnictví státu – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, do majetku města Plzně. (8) MAJ/2 radní Matoušová
44 Změna usnesení ZMP č. 416 ze dne 7. 9. 2017 ve věci uzavření kupní smlouvy a zřízení služebností s COOP družstvem Plasy (8) MAJ/3 radní Matoušová
45 Konečné majetkoprávní vypořádání pozemků v souvislosti se stavbou „Areál firmy ARC-Heating, Plzeň, Nová Hospoda, v k. ú. Skvrňany“, investor ARC-Heating s.r.o. Zrušení usnesení ZMP č. 46/2018 (13) MAJ/4 radní Matoušová
46 Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní na výkup části pozemku parc. č. 2437/2 v k. ú. Bolevec do majetku města Plzně z vlastnictví FO (8) MAJ/5 radní Matoušová
47 Výkup pozemků parc. č. 286/1, parc. č. 286/2 a parc. č. 286/3, vše k. ú. Bukovec, z vlastnictví fyzické osoby, do majetku města Plzně. (11) MAJ/6 radní Matoušová
48 Výkup pozemku v k. ú. Bukovec, z vlastnictví fyzické osoby, do majetku města Plzně. (9) MAJ/7 radní Matoušová
49 Výkup pozemků v k. ú. Křimice pro stavbu „Úpravy pro zvýšení bezpečnosti na silnici II/605 v úseku Skvrňany - Křimice“ od společností ČEZ Distribuce, a.s. a ČEZ Korporátní služby, s.r.o. (12) MAJ/8 radní Matoušová
50 Uzavření kupní smlouvy v souvislosti se stavbou „I/20 a II/231 v Plzni, Plaská – Na Roudné – Chrástecká, 2. etapa“ – fyzická osoba (8) MAJ/9 radní Matoušová
51 Uzavření kupní smlouvy s SK PLZEŇ 1894 z.s. na odkup pozemků v k. ú. Plzeň, lokalita Úslavská ul./Mezi Stadiony, do majetku města Plzně. (7) MAJ/10 radní Matoušová
52 Výkup spoluvlastnických podílů k celku pozemků parc. č. 8398/5 a 8368/1 v k. ú. Plzeň do majetku města Plzně od 3 fyzických osob (9) MAJ/11 radní Matoušová
53 Směna pozemků v k. ú. Černice, zrušení a zřízení služebnosti – dvě fyzické osoby (8) MAJ/12 radní Matoušová
54 Směna nemovitých věcí v k. ú. Plzeň mezi městem Plzní a fyzickou osobou zaps. na listu vlastnictví (dále jen LV) č. 5521 pro k. ú. Plzeň. (6) MAJ/13 radní Matoušová
55 Výkup poz. v k. ú. Plzeň a uzavření Dohody o zrušení SOSB kupní č. 2008/002106 a SOSB darovací č. 2008/002107 - „Stavební úpravy komunikací Pod Homolkou – Květná – obnova stezky Kozí stezka“ spol. CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s. (9) MAJ/14 radní Matoušová
56 Bezúplatné převody nemovitých věcí Plzeňskému kraji (14) PROP+EVID/1 radní Matoušová
57 Prodej nemovitých věcí na adrese Revoluční 100 a Heyrovského 23 Plzeňskému kraji (14) PROP/2 radní Matoušová
58 Prodej nemovité věci na adrese Smetanovy sady 2 Plzeňskému kraji (13) PROP/3 radní Matoušová
59 Prodej nemovitých věcí na adrese sady 5. května 42 a Kopeckého sady 10 Plzeňskému kraji (13) PROP/4 radní Matoušová
60 Prodej nemovitých věcí na adrese Rubešova 18 v Plzni (11) PROP/5 radní Matoušová
61 Prodej nemovitých věcí na adrese Železniční 20 v Plzni (11) PROP/6 radní Matoušová
62 Městská soutěž na prodej nemovité věci na adrese Prvomájová 100 v Plzni (5) PROP/7 radní Matoušová
63 Prodej nemovité věci na adrese Americká 35 v Plzni. (11) PROP/8 radní Matoušová
64 Další nakládání se 2 dosud neprodanými nebytovými jednotkami obsazenými nájemci na území města Plzně (na adrese Na Dlouhých č. or. 76 v Plzni, Ke Kukačce č. or. 21 v Plzni) (12) PROP/9 radní Matoušová
65 Schválení textu dodatku č. 1 bankovní záruky a projednání žádosti o dodatek č. 1 ke kupní smlouvě. (11) PROP/10 radní Matoušová
66 Uzavření smluvního vztahu v souvislosti se stavbami silnic I. třídy – I/26 – ŘSD ČR (12) PROP/11 radní Matoušová
67 Prodej nově vzniklého pozemku p. č. 604/13 v k. ú. Litice u Plzně (13) PROP/12 radní Matoušová
68 Prodej pozemku p. č. 666 v k. ú. Bukovec (12) PROP/13 radní Matoušová
69 Prodej pozemku p. č. 1173/23 v k. ú. Hradiště u Plzně (12) PROP/14 radní Matoušová
70 Prodej nově vzniklých pozemků p.č. 461/1, p.č. 461/6, p.č. 461/7, p.č. 462/1 a p.č. 462/2, vč. trvalých porostů, vše v k.ú. Sedlecko (11) PROP/15 radní Matoušová
71 Prodej pozemku p. č. 590/1, o výměře 6715 m2, trvalý travní porost, ZPF, v k. ú. Štěnovice. (16) PROP/16 radní Matoušová
72 Doprodej zbytkových ploch zeleně u atriových domů v k. ú. Lobzy a zřízení služebností. (13) PROP/17 radní Matoušová
73 Zrušení usnesení ZMP č. 489 ze dne 9.11.2017 a ponechání pozemků p.č. 1137/141 až 1137/158 a p.č. 1137/163 až 1137/189, vše v k.ú. Bolevec, v majetku města Plzně (10) PROP/18 radní Matoušová
74 Uznání vydržení vlastnického práva k pozemku p. č. 2125/2 k. ú. Bolevec (13) EVID/1 radní Matoušová
75 Svěření nemovité věci do správy příspěvkové organizace, SPRÁVA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ MĚSTA PLZNĚ v areálu Cukrovarská (11) EVID/2 radní Matoušová
76 Projednání souhlasu s demolicí čerpacích stanic odpadních vod Božkov I a Božkov II. (8) EVID/3 radní Matoušová
77 Projednání souhlasu s demolicí části stavby – kotelna a garáže, na pozemku p. č. 6380/11 k. ú. Plzeň (10) EVID/4 radní Matoušová
78 Projednání informativních zpráv (1) ORG/1 p. primátor
79 Zdroje požární vody na území města Plzně za rok 2017 (2) OSI/1 nám. Šindelář
80 Plnění Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací v roce 2017 (2) OSI+ŘEÚ/2 nám. Šindelář
81 Analýza prostorové segregace na území města Plzně (1) BYT+OSS/2 Ing. Z. Švarc, Mgr. Hynková, MBA
82 Informativní zpráva o stavu přípravy žaloby na spol. HELIKA a.s. ve věci 4x4 Cultural Factory Světovar (materiál přijde na stůl) (0) OI/2 Ing. Grisník
83 Zpráva o situaci na trhu práce okres Plzeň-město a Plzeňský kraj - únor 2018 (1) ORG/2 Ing. Karhan
84 Dopis pana V. Hlinovského - nespokojenost s postupem ÚMO 1 při vyřízení požadavku na odstranění dětských atrakcí v Gerské ulici (1) ORG/3 Ing. Karhan
85 Aktivity společnosti Plzeň 2015,zapsaný ústav, v souvislosti s udržitelností projektu Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015 (1) NámB/1 nám. Baxa
86 Informace o stavu přípravy provozování objektu Měšťanská beseda v Plzni od roku 2019 (1) NámB+NámK/2 nám. Baxa, nám. Kotas
87 Aktuální informace ke „Strategii ITI plzeňské metropolitní oblasti“ (1) ÚKEP/6 Ing. Beneš
88 Přehled obsazenosti PD Rychtářka a Divadlo za III. a IV. čtvrtletí 2017 a Zpráva o městském parkovacím systému za II. pololetí 2017 (4) KŘTÚ/11 nám. Náhlík
89 Návštěvnost města Plzně v roce 2017 (1) ŘÚSO/2 nám. Baxa
90 Využití industriálního potenciálu města Plzně pro cestovní ruch (1) ŘÚSO/3 nám. Baxa
91 Nový koncept Slavností svobody Plzeň po roce 2020 a vize programu Slavností svobody v roce 2020 (2) OPM/1 Mgr. Komišová, MBA
92 Vyhláška statutárního města o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí (1) ÚČT/1 nám. Kotas
93 Měřící stanice ovzduší – prašnost Roudná (1) OŽP/1 Ing. Svobodová
94 Přehled přezkoumávaných usnesení RMP a ZMP za r. 2017 Odborem veřejné správy, dozoru a kontroly MV ČR vč. výsledku tohoto přezkumu (1) PRÁV/1 JUDr. Tomášek
95 Zápis z jednání VZVZ ZMP ze dne 7.3.2018 (1) VZVZ/1 Ing. Bis
96 Zpráva o činnosti KV ZMP (2) KV/2 Mgr. Zarzycký
96a Informace k Městskému západnímu okruhu (1) RadM/1 H. Matoušová
97 Různé (0)