Podklady pro zasedání Zastupitelstva města Plzně

Program 36.schůze Zastupitelstva města Plzně konající se 24.05.2018 od 9.00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Schválení programu jednání, volba návrhové komise, jmenování ověřovatelů zápisu (0)
2 Zpráva o činnosti Rady města Plzně a primátora města Plzně za období od 19. 4. 2018 – 23. 5. 2018 (předloženo na stůl) (3) PRIM/1 p. primátor
3 Uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcí Tlučná o odchytu toulavých a opuštěných zvířat a jejich transportu do příslušného zařízení (4) PRIM/2 p. primátor
4 Poskytnutí finančního daru pro SIRIRI, o.p.s. (IČ 27447669) na veřejnou sbírku projektu "Škola hrou ve Středoafrické republice" (4) PRIM/3 p. primátor
5 Poskytnutí individuální finanční dotace z rozpočtu Kanceláře primátora Českému rybářskému svazu, z.s., Západočeskému územnímu svazu (2) KP/1 p. primátor
6 Poskytnutí dotací z oblasti prevence kriminality (14) BEZP/1 p. primátor
7 Poskytnutí dotací z oblasti protidrogové prevence (7) BEZP/2 p. primátor
8 Poskytnutí dotace Západočeské univerzitě v Plzni (4) ŘÚSO/1 p. primátor
9 Rezignace původního člena a zvolení nové členky Kontrolního výboru ZMP (4) NámK/2 nám. Kotas
10 Žádost o dotaci z Operačního programu „OP Zaměstnanost 2014-2020“ na projekt „Plzeň - moderní a zodpovědná“ (2) NámK/3 nám. Kotas
11 Projednání Závěrečného účtu města Plzně za rok 2017 (8) ŘEÚ/1 nám. Kotas
12 Rozpočtové opatření v souvislosti s přijetím dotace na projekt „Efektivní veřejná správa města Plzně – strategický plán SCP a vzdělávání úředníků města Plzně“ (3) ŘEÚ/2 nám. Kotas
13 Přijetí podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu na projekt „Zkvalitnění výuky v klíčových kompetencích na ZŠ v Plzni – etapa I" (9) ÚKEP/1 nám. Kotas
14 Přijetí podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu na projekt „Zkvalitnění výuky v klíčových kompetencích na ZŠ v Plzni – etapa II.“ (7) ÚKEP/2 nám. Kotas
15 Přijetí podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu na projekt „Zkvalitnění výuky v klíčových kompetencích na ZŠ v Plzni – 17. ZŠ a MŠ“ (8) ÚKEP/3 nám. Kotas
16 Splněná a prodlužovaná usnesení ZMP od 24. 3. 2018 do 27. 4. 2018 (2) KV/1 Mgr. Zarzycký
17 Dohoda o ukončení Smlouvy o spolupráci se strategickým partnerem (4) TN/8 nám. Šindelář
18 Souhlas s projektem fúze a schválení změny účasti statutárního města Plzně ve společnosti Plzeňská teplárenská, a.s. (10) TN/1 nám. Šindelář
19 Schválení akcionářské smlouvy mezi městem Plzní a EP Infrastructure, a.s. (4) TN/2 nám. Šindelář
20 Nabytí vlastních akcií společností Plzeňská teplárenská, a.s. pro provedení fúze (2) TN+NámK/3 nám. Šindelář, nám. Kotas
21 Schválení nového znění stanov společnosti Plzeňská teplárenská, a.s. po fúzi (4) TN+NámK/4 nám. Šindelář, nám. Kotas
22 Schválení změny stanov společnosti Plzeňská teplárenská, a.s. týkající se změny podoby akcií na zaknihované akcie (3) TN+NámK/5 nám. Šindelář, nám. Kotas
23 Návrh na jmenování a odvolání členů orgánů společnosti Plzeňská teplárenská, a.s. po fúzi (2) TN+NámK/6 nám. Šindelář, nám. Kotas
24 Výkup nemovitých věcí v k. ú. Doudlevce a k. ú. Plzeň od společnosti Plzeňská teplárenská, a.s. a dohoda o započtení pohledávek a závazků (8) MAJ/10 radní Matoušová
25 Úplatný převod 100% obchodního podílu PT, a.s. ve společnosti Čistá Plzeň, s.r.o. statutárnímu městu Plzeň (5) TN+NámK/7 nám. Šindelář, nám. Kotas
26 Projekt Regenerace sídliště Plzeň – Bolevec (6) KŘTÚ/1 nám. Šindelář
27 Projekt Regenerace sídliště Plzeň – Lochotín (3) KŘTÚ/2 nám. Šindelář
28 Aktualizace Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací statutárního města Plzně na roky 2018 - 2027 (10) OSI/1 nám. Šindelář
29 Aktualizace plánu akcí realizovaných v rámci věcného plnění nájmu společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s. pro rok 2018 (6) OSI/2 nám. Šindelář
30 Schválení uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Plzeň a Plzeňským krajem ve věci investiční akce "Městský okruh Křimická (Chebská) - Karlovarská v Plzni" (5) OI/2 nám. Šindelář
31 Rozpočtové opatření KŘTÚ – SVSMP – péče o vzhled města (3) KŘTÚ+ŘEÚ/11 nám. Náhlík, nám. Kotas
32 Novela vyhlášky č. 33/1997 o rekreačních oblastech města (6) OŽP/1 nám. Náhlík
33 Žádost 81. mateřské školy Plzeň o uvolnění finančních prostředků z FŽP MP na projekt „Zahrada snů – výsadba živých plotů“ (5) KŽP/1 nám. Náhlík
34 Žádost městského obvodu Plzeň 1 o uvolnění finančních prostředků z FŽP MP na projekt „Pěstební opatření v lokalitě vnitrobloku Nýřanská C“ (5) KŽP/2 nám. Náhlík
35 Žádost 25. mateřské školy Plzeň o uvolnění finančních prostředků z FŽP MP na projekt „Živá voda – 3. etapa“ (5) KŽP/3 nám. Náhlík
36 Žádost Sdružení přátel Zoologické a botanické zahrady města Plzně IRIS, z. s. o poskytnutí dotace z FŽP MP na projekt „EC Lüftnerka – partner plzeňských škol pro environmentální vzdělávání a výchovu - II“ (6) KŽP/4 nám. Náhlík
37 Žádost Spolku Ametyst o poskytnutí dotace z FŽP MP na projekt „Tvoříme a učíme se v zahradě“ (6) KŽP/5 nám. Náhlík
38 Žádost Dobrovolného ekologického spolku – ochrana ptactva o poskytnutí dotace z FŽP MP na projekt „Revitalizace údolní nivy Hrádeckého potoka II.“ (6) KŽP/6 nám. Náhlík
39 Delegování zástupce města Plzně pana MgA. Jakuba Hory, ředitele Divadla ALFA, příspěvkové organizace, na valnou hromadu Association Internationale des Villes Amies de la Marionnette (AVIAMA) (4) ŘÚSO/2 nám. Baxa
40 Poskytnutí dotace na opravu zdiva a fasád obytného domu Koterovská náves 13 v Plzni (5) OPP/1 nám. Baxa
41 Poskytnutí dotace na obnovu oken a balkonových dveří domu náměstí Republiky 7 v Plzni (5) OPP/2 nám. Baxa
42 Poskytnutí dotace na obnovu stropu u knihovny konventní budovy Jiráskovo nám. 30 v Plzni (5) OPP/3 nám. Baxa
43 Poskytnutí dotace na obnovu kamenných dlažeb u kostela sv. Petra a Pavla v Plzni Liticích (5) OPP/4 nám. Baxa
44 Poskytnutí dotace na obnovu podlah v interiéru chrámu kostela M. J. Husa, Němejcova 2 v Plzni (5) OPP/5 nám. Baxa
45 Poskytnutí dotace na opravu fasád sýpky a brány s brankou usedlosti Selská náves 3 v Plzni (5) OPP/6 nám. Baxa
46 Poskytnutí dotace na restaurování sgrafitové výzdoby domu Tovární 4 v Plzni (5) OPP/7 nám. Baxa
47 Poskytnutí dotace na opravu fasád chlévů a stodoly usedlosti Koterovská náves 16 v Plzni (5) OPP/8 nám. Baxa
48 Poskytnutí dotace na opravu fasád obytného stavení usedlosti Rolnické náměstí 4 v Plzni (5) OPP/9 nám. Baxa
49 Poskytnutí dotace na obnovu vstupních dveří do budovy polikliniky Denisovo nábřeží 4 v Plzni (5) OPP/10 nám. Baxa
50 Poskytnutí dotace na výrobu a montáž oken domu Jagellonská 15 - Petákova 1 v Plzni (5) OPP/11 nám. Baxa
51 Poskytnutí dotace na restaurování secesní výzdoby exteriéru Kestřánkovy vily Karlovarská 70 v Plzni (5) OPP/12 nám. Baxa
52 Návrh nominací na Uměleckou cenu města Plzně za rok 2017 (3) OK/1 nám. Baxa
53 Poskytnutí dotací v rámci Průběžného dotačního programu v oblasti kultury pro rok 2018 – Mikrogranty na podporu kulturních a uměleckých projektů (6) OK/2 nám. Baxa
54 Schválení návrhu dokumentu Program rozvoje kultury města Plzně na období 2020-2030 (6) OK/3 nám. Baxa
55 Systémová opatření v oblasti kultury související s přechodným obdobím mezi stávajícím Programem rozvoje kultury ve městě Plzni na léta 2009-2019 a novým strateg. dokumentem Program rozvoje kultury města Plzně na období 2020-2030 (5) OK+ŘÚSO/4 nám. Baxa
56 Dotační program pro prezentaci města Plzně a cestovní ruch v roce 2018 (6) OPM/1 nám. Baxa
57 Poskytnutí peněžitého daru fyzické osobě z rozpočtu OSS MMP (2) OSS/1 nám. Herinková
58 Poskytnutí/neposkytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu OSS MMP v rámci dotačního programu Mimořádné kolo kofinancování sociálních služeb pro rok 2018 – navýšení mezd. (7) OSS/2 nám. Herinková
59 Poskytnutí neinvestičních individuálních dotací z rozpočtu OSS MMP (3) OSS/3 nám. Herinková
60 Rozpočtová opatření rozpočtu OZS - správa domů pro rok 2018 (2) BYT/1 radní Šlouf
61 Provozovatel pracoviště 5osého obráběcího centra – udělení výjimky ze směrnice QS 74 – 01 Zásady pro zadávání veřejných zakázek (4) BYT/2 radní Šlouf
62 Poskytnutí dotace pro subjekt Asociace pro sport a fair play, z.s. na konání akce pod záštitou primátora města Plzně (4) RadCh/2 radní Chvojka
63 Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Černice (zastávky autobusů) z vlastnictví ČR – ÚZSVM, do majetku města Plzně (11) MAJ/1 radní Matoušová
64 Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na odkoupení části pozemku p.č. 1626 k.ú. Malesice od fyzické osoby (10) MAJ/2 radní Matoušová
65 Uzavření dodatků k budoucím smlouvám z důvodu prodloužení termínů kolaudace stavby „Zástavba proluky U Velkého rybníka, Plzeň – Bolevec“ a postoupení práv a povinností z budoucích smluv na společnost PANORAMA BOLEVÁK s.r.o. (12) MAJ/3 radní Matoušová
66 Výkup pozemku parc. č. 270/2, k. ú. Koterov, z vlastnictví fyzické osoby, do majetku města Plzně (8) MAJ/4 radní Matoušová
67 Výkup pozemků parc. č. 293/1 a parc. č. 312/3, oba k. ú. Koterov, z vlastnictví dvou fyzických osob, do majetku města Plzně. (8) MAJ/5 radní Matoušová
68 Výkup částí parc. č. 99/21, 112/1, 112/2, 112/8 a parc. č. 112/9, k. ú. Litice u Plzně, od fyzické osoby zaps. na LV č. 473 pro k. ú. Litice u Plzně, do majetku města Plzně. (10) MAJ/6 radní Matoušová
69 Výkup části pozemku parc. č. 1884/45, k. ú. Litice u Plzně, od fyzické osoby zaps. na LV č. 98 pro k. ú. Litice u Plzně, do majetku města Plzně. (10) MAJ/7 radní Matoušová
70 Výkup spoluvlastnických podílů na pozemcích parc. č. 8398/1, 8398/2, 8398/8, 8398/9, 8398/10 v k. ú. Plzeň do majetku města Plzně od fyzické osoby (8) MAJ/8 radní Matoušová
71 Výkup nově vzniklého pozemku parc. č. 2317/7, k. ú. Bolevec, od FO, do majetku města Plzně (10) MAJ/9 radní Matoušová
72 Městské soutěže na prodej nemovitých věcí na adrese Lidická 62 a Na Jíkalce 8 v Plzni (5) PROP/1 radní Matoušová
73 Prodej nemovité věci na adrese Mánesova 25 v Plzni (11) PROP/2 radní Matoušová
74 Prodej nemovité věci na adrese Skvrňanská 32 v Plzni (11) PROP/3 radní Matoušová
75 Prodej nemovitých věcí na adrese Purkyňova 33 v Plzni (11) PROP/4 radní Matoušová
76 Prodej pozemků p. č. 2002/5 a p. č. st. 912, vše k. ú. Litice u Plzně (12) PROP/5 radní Matoušová
77 Prodej pozemku p. č. 746 v k. ú. Červený Hrádek u Plzně (13) PROP/6 radní Matoušová
78 Prodej nově vzniklých pozemků v k. ú. Bručná společnosti DAJBYCH, s.r.o. (15) PROP/7 radní Matoušová
79 Prodej nově vzniklého pozemku p. č. 820/25 v k. ú. Lhota u Dobřan (13) PROP/8 radní Matoušová
80 Prodej pozemků v zahrádkářské kolonii v k. ú. Doudlevce a zřízení služebnosti chůze a jízdy na pozemku p. č. 497/1 v k. ú. Doudlevce (15) PROP/9 radní Matoušová
81 Prodej pozemku parc. č. 12127/1, jehož součástí je stavba bez č. p./č. e., k. ú. Plzeň (9) PROP/10 radní Matoušová
82 Bezúplatný převod pozemků p. č. 2204/68, 2204/69, 2204/71, 2204/73, 2204/74 a části pozemku p. č. 2204/70, vše v k. ú. Skvrňany (13) PROP/11 radní Matoušová
83 Uznání vydržení vlastnického práva k nemovité věci v k. ú. Černice (11) EVID/1 radní Matoušová
84 Projednání darů výpočetní techniky z majetku města Plzně (15) EVID/2 radní Matoušová
85 Svěření pozemků p. č. 2043/170, p. č. 2043/137, p. č. 2043/132, p. č. 2043/153 a p. č. 2043/203, k. ú. Skvrňany, do trvalé správy městského obvodu Plzeň 3, a to formou doplnění Přílohy č. 3 Statutu města Plzně (7) EVID/3 radní Matoušová
86 Komplexní pozemková úprava v k. ú. Úherce u Nýřan a části k. ú. Nýřany a svěření nově vzniklých pozemků do správy SVSMP. p.o. (12) EVID/4 radní Matoušová
87 Projednání souhlasu s demolicí stavby na pozemku p. č. 6380/8, k. ú. Plzeň (9) EVID/5 radní Matoušová
88 Projednání souhlasu s demolicí staveb v lokalitě Línská - Kreuzmannova, Plzeň Zátiší v rámci schválené revitalizace území (11) EVID/6 radní Matoušová
89 Projednání informativních zpráv (1) ORG/1 p. primátor
90 Informativní zpráva o stavu a čerpání rozpočtu kapitálových výdajů roku 2018 Odboru investic MMP v členění na jednotlivé investiční akce k 31. 3. 2018 (2) OI/1 Ing. Grisník
91 Zpráva o situaci na trhu práce okres Plzeň-město a Plzeňský kraj - březen 2018 (1) ORG/2 Ing. Karhan
92 Zpráva o situaci na trhu práce okres Plzeň-město a Plzeňský kraj - duben 2018 (1) ORG/3 Ing. Karhan
93 Pěstuj prostor, z. s. - soubor aktuálních výzev pro Plzeň z hlediska veřejného prostoru (1) ORG/4 Ing. Karhan
94 BIC Plzeň, společnost s ručením omezeným – plánované aktivity v roce 2018 a zpráva o činnosti v roce 2017 (2) NámK/1 Ing. Kotas
95 Vědeckotechnický park - vývoj a hospodaření v roce 2017 (1) RadCh/1 radní Chvojka
96 Aktuální informace ke „Strategii ITI plzeňské metropolitní oblasti“ (1) ÚKEP/4 Ing. Beneš
97 Aktuální informace k projektu „Smart City Plzeň" (1) ÚKEP/5 Ing. Beneš
98 Plnění Programu rozvoje města Plzně za rok 2017 (1) KŘTÚ/3 nám. Šindelář
99 Ocenění v soutěži Přívětivý úřad 2018 – Magistrát města Plzně získal 1. místo v rámci Plzeňského kraje (2) ŘÚSA/1 JUDr. Triner, MBA
100 Činnosti Nadačního fondu Zelený poklad v roce 2017 (2) OŽP/2 Ing. Svobodová
101 Zápis z jednání VZVZ ZMP ze dne 4. dubna 2018 (1) VZVZ/1 Ing. Bis
102 Zápis z jednání VZVZ ZMP ze dne 2. května 2018 (1) VZVZ/2 Ing. Bis
103 Zpráva o činnosti KV ZMP (2) KV/2 Mgr. Zarzycký
104 Dopis P. Pelcla - závaznost referenda v záležitosti Územní studie Americká - Sirková (1) ORG/5 Ing. Karhan
105 Žádost městu Plzeň o podporu Linky bezpečí z.s. (2) ORG/6 Ing. Karhan
106 Různé (0)