Podklady pro zasedání Zastupitelstva města Plzně

Program 38.schůze Zastupitelstva města Plzně konající se 21.06.2018 od 9.00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod Ve věci Značka ˄ Předkladatel
104 Zápis z jednání VZVZ ZMP ze dne 6.6.2018 (1) VZVZ/2 Ing. Bis
103 Zápis z jednání VZVZ ZMP ze dne 22.5.2018 (1) VZVZ/1 Ing. Bis
12 Přijetí podmínek rozh. o posk. dotace z IROP-ITI na proj. „Prodloužení tramv. tratě na Borská pole–část Přest. uzel Plzeň/Kaplířova–Dobřanská“ a uvolnění blokace fin. prostř. na tuto akci ve Fondu MP pro kofin. dot. proj. (7) ÚKEP+ŘEÚ/2 nám. Kotas
11 Schválení financování projektu „Prodloužení tramvajové tratě na Borská pole – část Tramvajová trať“ a uvolnění blokace finančních prostředků na tuto akci ve Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů. (6) ÚKEP+ŘEÚ/1 nám. Kotas
14 Přijetí podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu - ITI na projekt „GREENWAYS Plzeň, etapa 2017 – 2018“. (5) ÚKEP/4 nám. Kotas
13 Přijetí podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu - ITI na projekt „Zkvalitnění výuky v klíčových kompetencích na ZŠ v Plzni – etapa III.“. (5) ÚKEP/3 nám. Kotas
21 Novela vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ze psů a z ubytovací kapacity (6) ÚČT/1 nám. Kotas
34b Uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby „Prodloužení tramvajové tratě na Borská pole“ a svěření pravomoci rozhodovat o uzavření dodatků ke smlouvě o dílo (4) TN/4 nám. Šindelář
34a Změny textu akcionářské smlouvy mezi městem Plzní a EP Infrastructure, a.s. (4) TN/3 nám. Šindelář
34 hospodaření Dobrovolného svazku obcí skládky odpadů Chotíkov a závěrečného účtu DSO za rok 2017 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření DSO za rok 2017 (3) TN/2 nám. Šindelář
33 Zahájení pořizování Změny č. 1 Územního plánu Plzeň zkráceným postupem dle § 55a a § 55b stavebního zákona (5) TN/1 nám. Šindelář
47 Poskytnutí individuálních neinvestičních dotací z rozpočtu Odboru sportu MMP (5) SPORT/2 radní Chvojka
46 Poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu Odboru sportu MMP (6) SPORT/1 radní Chvojka
51 Rozhodnutí o prodeji a nákupu projektů vážících se k vodohospodářské infrastruktuře a o prodeji vybrané vodohospodářské infrastruktury v ul. Libušínská společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s. (8) ŘEÚ+ŘTÚ/6 radní Matoušová, nám. Šindelář
19 Rozpočtové opatření v souvislosti se zajištěním financování akce „Proměna vnitrobloku Krašovská“ (3) ŘEÚ/5 nám. Kotas
18 Střednědobý výhled rozpočtu MMP v letech 2019-2021 (9) ŘEÚ/4 nám. Kotas
17 Souhrnné rozpočtové opatření vyplývající z očekávané skutečnosti 2018 (9) ŘEÚ/3 nám. Kotas
16 Stanovení finančního vztahu rozpočtu města k městským obvodům pro sestavení rozpočtu města na rok 2019 a střednědobého výhledu rozpočtu v letech 2020-2022 (5) ŘEÚ/2 nám. Kotas
15 Pravidla rozpočtového provizoria (4) ŘEÚ/1 nám. Kotas
81 Záměr výkupu a prodeje pozemků v k. ú. Plzeň za účelem zástavby území „Plzeň – Jízdecká – Palackého“ polyfunkčním domem (22) PROP+MAJ/6 radní Matoušová
76 Rozdělení vlast. práva k nem. věci, prodej bloku H (Sedlecká 5, Sedlecká 6) v lokalitě Plzeň-Sylván, po jednotkách, prodej pozemků (předzahrádek), založení SVJ v předmětném domě a schválení znění stanov tohoto SVJ (14) PROP+BYT/1 radní Matoušová, radní Šlouf
69 Uzavření dohody o ukončení smlouvy o budoucí smlouvě kupní a prodej nově vzniklých pozemků p. č. 1609/221 až p. č. 1609/231 a p. č. 1511/229, vše v k. ú. Bolevec, vč. zřízení služebností. (18) PROP/9 radní Matoušová
83 Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o budoucí smlouvě kupní č. 2012/002962 a dodatku č. 1 k Dohodě o společném postupu 3. - 4. fáze a zbývajících fází výstavby Nová Valcha č. 2015/002906. (14) PROP/8 radní Matoušová
82 Záměr prodeje části pozemku p. č. 438 v k. ú. Skvrňany za účelem výstavby bytového domu (11) PROP/7 radní Matoušová
80 Městské soutěže na prodej volných nebytových jednotek v Plzni na adrese Koterovská č. or. 87 (3) PROP/5 radní Matoušová
79 Prodej volných bytových jednotek v Plzni, na adrese Čechova 19, Chelčického 7, U Borského parku 22, z majetku města Plzně městskou soutěží – stanovení vyvolávací ceny (6) PROP/4 radní Matoušová
78 Převod spoluvlastnických podílů města Plzně na nemovitých věcech na adrese U Dráhy č. or. 3, č. or. 5 v Plzni (10) PROP/3 radní Matoušová
97 Ponechání pozemku p. č. 18/1 v k. ú. Křimice v majetku města Plzně. (14) PROP/23 radní Matoušová
96 Ponechání pozemků p. č. 250/20, 250/21, 250/22, 250/23, 250/24, 250/25, 250/26, 250/27, 250/28, 250/29 v k. ú. Lobzy nadále v majetku města Plzně. (12) PROP/22 radní Matoušová
95 Zrušení usnesení ZMP č. 59 ze dne 2. 2. 2017 a prodej pozemku p. č. 490/11 v k. ú. Doudlevce. (11) PROP/21 radní Matoušová
94 Prodej částí pozemků p. č. 2447/1 a p. č. 2447/2, oba v k. ú. Doubravka. (15) PROP/20 radní Matoušová
77 Schválení záměru prodat bytové a nebytové jednotky v lokalitě Sylván, Plzeň - III. etapa (5) PROP/2 radní Matoušová
93 Prodej pozemku p. č. 243/66 v k. ú. Doudlevce. (12) PROP/19 radní Matoušová
92 Prodej nově vzniklého pozemku p. č. 2838/3, k. ú. Doubravka. (13) PROP/18 radní Matoušová
91 Prodej nově vzniklého pozemku p. č. 11610/190, k. ú. Plzeň. (13) PROP/17 radní Matoušová
90 Prodej nově vzniklého pozemku p. č. 460/1, k. ú. Radčice u Plzně. (13) PROP/16 radní Matoušová
89 Prodej nově vzniklého pozemku p. č. 515/7 v k. ú. Radčice u Plzně. (14) PROP/15 radní Matoušová
88 Prodej pozemku p. č. 262/2 v k. ú. Božkov. (12) PROP/14 radní Matoušová
87 Prodej 4 podpěrných bodů venkovního vedení NN na pozemku p. č. 1314/1 v k. ú. Božkov. (12) PROP/13 radní Matoušová
86 Prodej pozemku p. č. 1890/9 a nově vzniklého pozemku p. č. 1890/10 v k. ú. Plzeň. (13) PROP/12 radní Matoušová
85 Prodej pozemků p. č. 1609/109 v k. ú. Bolevec, p. č. 1609/126 v k. ú. Bolevec a p. č. 11102/964 v k. ú. Plzeň. (12) PROP/11 radní Matoušová
84 Prodej pozemku p. č. 8184/69 a části pozemku p. č. 8184/1 oba v k. ú. Plzeň. (14) PROP/10 radní Matoušová
4 Členství statutárního města Plzně ve spolku Klastr Chytrý Plzeňský kraj, z.s. (3) PRIM+ÚKEP/3 p. primátor
4a Poskytnutí individuální finanční dotace z rozpočtu Kanceláře primátora paní Vlastě Noskové (2) PRIM/4 p. primátor
3 Volba přísedících Okresního soudu Plzeň-město (2) PRIM/2 p. primátor
2 Zpráva o činnosti Rady města Plzně a primátora města Plzně za období od 24. 5. 2018 – 20. 6. 2018 (předloženo na stůl) (3) PRIM/1 p. primátor
7 Obecně závazná vyhláška statutárního města Plzně, kterou se mění Statut města (6) PRÁV/1 p. primátor
32 Změna účelu poskytnuté dotace u organizace Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy – v rámci dotačního programu Služby a činnosti v sociální oblasti v roce 2018 (2) OSS/2 nám. Herinková
31 Poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu Odboru sociálních služeb MMP (3) OSS/1 nám. Herinková
105d Petice "proti Bytovému domu Krašovská" (1) ORG/6 Ing. Karhan
105c Námitka Ing. Ženíška k vyvěšenému záměru města Plzně prodat oddělené části pozemků v k. ú. Bolevec (1) ORG/5 Ing. Karhan
105b Nesouhlas Společenství vlastníků domů Krašovská 6 - 14 s prodejem pozemků v k. ú. Bolevec (1) ORG/4 Ing. Karhan
105a Vyjádření vlastníků Společenství domu Krašovská 4 "proti Bytovému domu Krašovská" (1) ORG/3 Ing. Karhan
102 Zpráva o situaci na trhu práce okres Plzeň-město a Plzeňský kraj - květen 2018 (1) ORG/2 Ing. Karhan
100 Projednání informativních zpráv (1) ORG/1 p. primátor
28 Poskytnutí dotace na opravu zábradlí v hale 4. NP Fischerovy vily, Pobřežní 8 v Plzni (5) OPP/1 nám. Baxa
30 Změna části dotace poskytnuté subjektu Plzeň 2015, zapsaný ústav, na základě usnesení ZMP č. 19 ze dne 25. 1. 2018 na realizaci projektu „Městská tržnice" v roce 2018 (4) OK/2 nám. Baxa
29 Poskytnutí dotací v rámci Průběžného dotačního programu v oblasti kultury pro rok 2018 – Mikrogranty na podporu kulturních a uměleckých projektů (6) OK/1 nám. Baxa
38 Stavební úpravy v objektu nám. Republiky 41 - Císařský dům - aktualizace DPS – udělení výjimky ze směrnice QS 74 – 01 Zásady pro zadávání veřejných zakázek (3) OI/2 nám. Šindelář
37 Rekonstrukce Lobezské ulice - PDPS – udělení výjimky ze směrnice QS 74 – 01 Zásady pro zadávání veřejných zakázek (3) OI/1 nám. Šindelář
39 Investice do parkovacích kapacit v Plzni v letech 2018-2022 s výhledem na další období (8) NámN+TN/1 nám. Náhlík; nám. Šindelář
20 Úplatný převod 20% obchodního podílu Ing. Ivana Jáchima ve společnosti DOMINIK CENTRUM, s.r.o. statutárnímu městu Plzeň (10) NámK+NámB/1 nám. Kotas, nám. Baxa
20a Spolufinancování akce „SM Plzeň – Litice – Přístavba hasičské zbrojnice“ (10) NámK/2 nám. Kotas
73 Majetkoprávní vypořádání v souvislosti s prodejem projektu „Polyfunkční dům pro seniory“ městu Plzni se společností T.G., a.s. (15) MAJ+EVID/21 radní Matoušová
60 Majet. vypořádání v k.ú. Plzeň mezi MP, TJ Prazdroj Plzeň z.s. a SK SPORTCENTRUM ROUDNÁ z.s. formou vzáj. darů dle studie „Plzeň, Karlovarská“ a IA MO P1: „Chodník v ul. Pod Všemi svatými“ vč. zříz. služebností. (12) MAJ/9 radní Matoušová
59 Vzájemné BÚ pozemků v lokalitě Sirkova ulice mezi městem Plzeň a KŘ policie Plzeňského kraje a ÚZSVM. Zrušení usnesení ZMP č. 378 ze dne 17. 6. 2004 a usnesení ZMP č. 116 ze dne 10. 3. 2005, v plném rozsahu. (11) MAJ/8 radní Matoušová
58 Uzavření darovací smlouvy se Spolkem Lhota na darování pozemků pod komunikacemi v ulicích Na Dolíkách, Cedrová, Mátová a Meduňková v k. ú. Lhota u Dobřan. (10) MAJ/7 radní Matoušová
57 Uzavření darovací smlouvy a zřízení věcných břemen s ŘSD ČR v rámci majetkoprávního vypořádání pozemků parc. č. 1038/2 a parc. č. 3197/260 v k. ú. Bolevec pod silnicí I/20, ul. Studentská (11) MAJ/6 radní Matoušová
56 Zrušení usnesení ZMP č. 678 ze dne 15. 12. 2016, výkup pozemků p.č. 244 a p.č. 245 od fyzické osoby (8) MAJ/5 radní Matoušová
55 Výkup stavby garáže bez čp/če zaps. na LV č 10264 pro k. ú. Plzeň z vlastnictví fyzické osoby do majetku města Plzně. (9) MAJ/4 radní Matoušová
54 Využití předkupního práva statutárního města Plzně na výkup spoluvlastnického podílu ve výši ½ k celku nemovité věci – pozemku parc. č. 549/4, zaps. na LV č. 1246 pro k. ú. Doudlevce z vlastnictví FO. (7) MAJ/3 radní Matoušová
75 Směna pozemků v k. ú. Plzeň mezi městem Plzní a společnostmi Ameside a.s. a Department store Plzeň s.r.o. (10) MAJ/23 radní Matoušová
74 Uzavření smlouvy směnné mezi městem Plzní a spol. IKO stavby s.r.o. na pozemky v k. ú. Černice, Radobyčice a Božkov. (13) MAJ/22 radní Matoušová
72 Směna nemovitých věcí v k. ú. Bolevec mezi městem Plzní a fyzickou osobou zaps. na listu vlastnictví (dále jen LV) č. 2794 pro k. ú. Bolevec (9) MAJ/20 radní Matoušová
53 Výkup pozemků v k. ú. Koterov - polní cesta Ke Kolešovce, z vlastnictví deseti fyzických osob, do majetku města Plzně. (8) MAJ/2 radní Matoušová
71 Uzavření smluv o smlouvách budoucích v rámci stavby Bytové domy Rokycanská, investor GLOBÁl spol. s r.o. (9) MAJ/19 radní Matoušová
70 Zrušení Smlouvy o smlouvě budoucí darovací č.j. 2007/005885 ze dne 27. 11. 2007, a to formou dohody o ukončení smlouvy (6) MAJ/18 radní Matoušová
68 Konečné majetkoprávní vypořádání TDI a pozemků v souvislosti se stavbou „Bytový dům Světovar“, v k. ú. Plzeň, investor spol. BC Real, a.s. (7) MAJ/17
67 Uzavření směnné smlouvy s dvěma fyzickými osobami a ukončení nájemní smlouvy pro veřejně prospěšnou stavbu Průtah silnice I/20, úsek Sládkova - Cvokařská. (10) MAJ/16 radní Matoušová
66 Uzavření směnné smlouvy s fyzickou osobou pro veřejně prospěšnou stavbu Průtah silnice I/20, úsek Sládkova - Cvokařská (11) MAJ/15 radní Matoušová
65 Uzavření směnné smlouvy s fyzickou osobou a ukončení nájemní smlouvy s fyzickou osobou pro veřejně prospěšnou stavbu Průtah silnice I/20, úsek Sládkova - Cvokařská. (10) MAJ/14 radní Matoušová
64 Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí směnné mezi městem Plzní a 5 FO – „Park U Ježíška v Plzni“. (8) MAJ/13 radní Matoušová
63 Schválení cen a postupu pro majetkoprávní vypořádání pro stavbu Průtah silnice I/20 Plzeň v úseku Jasmínová – Jateční - výkupy pozemků s garážemi (typ patrová garáž) (9) MAJ/12 radní Matoušová
62 Schválení cen a postupu pro majetkoprávní vypořádání pro stavbu Průtah silnice I/20 Plzeň v úseku Jasmínová – Jateční - výkupy pozemků s garážemi (9) MAJ/11 radní Matoušová
61 Smlouva o smlouvě budoucí darovací na stávající areál SK Neslyšících a záměr budoucí výpůjčky nově vybudovaného areálu v souvislosti se stavbou „Městský okruh, úsek Na Růžku – Na Roudné, průjezdní úsek silnice I/20“ (9) MAJ/10 radní Matoušová
52 Uzavření kupní smlouvy s 3 FO pro IA - VPS „Havarijní zdroj pro město Plzeň” a „Vodárenský soubor Litice – 2. etapa“. (7) MAJ/1 radní Matoušová
45 Žádost Kontrolní skupiny.cz, z.s., o poskytnutí dotace z FŽP MP na projekt „Kolemplzne.cz-bikesharing pro Plzeň“. (7) KŽP/4 nám. Náhlík
44 Žádost 49. mateřské školy Plzeň, o uvolnění finančních prostředků z FŽP MP na projekt „Naše rozkvetlá zahrada – 3. etapa“. (5) KŽP/3 nám. Náhlík
43 Žádost Hany Voděrové, o poskytnutí dotace z FŽP MP na projekt „Časopis Vítaný host 2018“. (6) KŽP/2 nám. Náhlík
42 Žádost Gymnázia Františka Křižíka a základní školy, s.r.o., o poskytnutí dotace z FŽP MP na projekt „Zelená škola – obnova zahrady v atriu GFK a podpora ekologických aktivit 2018“. (6) KŽP/1 nám. Náhlík
105 Zpráva o činnosti KV ZMP (2) KV/2 Mgr. Zarzycký
10 Splněná a prodlužovaná usnesení ZMP od 28. 4. 2018 do 25. 5. 2018 (2) KV/1 Mgr. Zarzycký
36 Strategický plán města Plzně – návrhová část (6) KŘTÚ/2 nám. Šindelář
41 Rozhodnutí ve věci poskytnutí daru vrácením uhrazeného nájemného společnosti MDZZ – Mikulka s.r.o. (9) KŘTÚ/12 nám. Náhlík
40 Schválení záměru získat pozemky od SŽDC, s.o. pro stavbu stezky pro chodce a cyklisty na tělese zrušené železniční trati mezi Plzní – Doubravkou a Chrástem u Plzně (7) KŘTÚ/11 nám. Náhlík
35 Projekt Regenerace sídliště Plzeň – Skvrňany (3) KŘTÚ/1 nám. Šindelář
9 Poskytnutí finančních dotací na základě žádostí projednaných v Komisi pro partnerská města a evropské záležitosti (KPMEZ) (3) KPMEZ/1 p. primátor
6 Schválení vyplacení odměny spojené s udělením Ceny Hanuše Zápala za období 2014 – 2017 (5) KP/2 p. primátor
5 Poskytnutí individuální finanční dotace z rozpočtu Kanceláře primátora pro SCULPTURE LINE s.r.o. (2) KP/1 p. primátor
27 Žádost o dotaci z Programu regenerace veřejných prostranství na sídlištích pro projekt „Proměna vnitrobloku Krašovská v Plzni“ (7) FIN/7 nám. Kotas
26 Program a scénář hlasování valné hromady společnosti DOMINIK CENTRUM s.r.o. a delegování zástupce na tuto valnou hromadu (5) FIN/6 nám. Kotas
25 Program a scénář hlasování valné hromady společnosti DOMINIK CENTRUM s.r.o. a delegování zástupce města na tuto valnou hromadu (9) FIN/5 nám. Kotas
24 Přijetí dotace Plzeňského kraje na realizaci projektu „Doměření povrchové situace DTM Plzně“. (4) FIN/4 nám. Kotas
101 Souhrnný přehled o rozpočtových opatřeních za 1. čtvrtletí 2018 (2) FIN/3 Ing. Kotas
23 Program a scénář hlasování valné hromady společnosti POVED s.r.o. a delegování zástupce města na tuto valnou hromadu (11) FIN/2 nám. Kotas
22 Přijetí dotace na pokrytí výdajů na činnosti vykonávané obcí s rozšířenou působností v agendě sociálně–právní ochrany dětí na rok 2018 (3) FIN/1 nám. Kotas
99 Projednání daru výpočetní techniky z majetku města Plzně, Masarykově základní škole Janovice nad Úhlavou okres Klatovy (6) EVID/2 radní Matoušová
98 Projednání souhlasu s demolicí stavby – vodojem Křimice na pozemku p. č. 1047/2 k. ú. Křimice. (8) EVID/1 radní Matoušová
50 Projednání uzavření Dohody o splátkách s paní Evženii Polanskou na dluh vztahující se k bytu č. 10, Palackého 5, Plzeň (6) BYT/3 radní Šlouf
49 Projednání žádosti o prominutí dluhu na poplatcích a úrocích z prodlení pana Jiřího Hlávky, byt č. 4, Radyňská 30, Plzeň (5) BYT/2 radní Šlouf
48 Zrušení usnesení ZMP č. 164/15 ve věci Koncepce řešení lokality v Plzni, ulice Plachého – Korandova (3) BYT/1 radní Šlouf
8 Poskytnutí dotací z rozpočtu BEZP MMP - provozní transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům a uzavření veřejnoprávních smluv s těmito žadateli. (6) BEZP/1 p. primátor
1 Schválení programu jednání, volba návrhové komise, jmenování ověřovatelů zápisu (0)
106 Různé (0)