Podklady pro zasedání Zastupitelstva města Plzně

Program 40.schůze Zastupitelstva města Plzně konající se 06.09.2018 od 9.00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Schválení programu jednání, volba návrhové komise, jmenování ověřovatelů zápisu (0)
2 Zpráva o činnosti Rady města Plzně a primátora města Plzně za období od 21. 6. 2018 – 5. 9. 2018 (předloženo na stůl) (3) PRIM/1 p. primátor
3 Volba přísedící Okresního soudu Plzeň-město (2) PRIM/2 p. primátor
4 Uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcí Štěnovice o odchytu toulavých a opuštěných zvířat (4) PRIM/3 p. primátor
5 Členství statutárního města Plzně v Asociaci Bezpečná škola a uzavření dohody o spolupráci mezi statutárním městem Plzní a Asociací Bezpečná škola v souladu s ČSN 73 44 00 (7) PRIM/4 p. primátor
5a Udělení čestného občanství města Plzně paní Marii Uchytilové in memoriam (3) PRIM/5 p. primátor
6 Aktualizace přílohy "A" ke zřizovací listině p. o. Útvar koordinace evropských projektů města Plzně (4) KP/1 p. primátor
7 Předložení závěrečného účtu dobrovolného svazku obcí Povodí Berounky za rok 2017 Zastupitelstvu města Plzně (3) ÚKEP/1 p. primátor
8 Uzavření Dodatků č. 1 ke smlouvám s Centrem protidrogové prevence a terapie, o.p.s. a změna účelu a objemu dotací schválených v rámci rozpočtu BEZP MMP (4) BEZP/1 p. primátor
9 Poskytnutí finančních dotací na základě žádostí projednaných v Komisi pro partnerská města a evropské záležitosti RMP (3) KPMEZ/1 p. primátor
10 Splněná a prodlužovaná usnesení od 26. 5. 2018 do 10. 8. 2018 (2) KV/1 Mgr. Zarzycký
11 Přijetí podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace z Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání na projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání II v území ORP Plzeň" (4) ÚKEP+ŘEÚ/2 nám. Kotas
12 Žádost o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu na projekt „7. ZŠ – nástavba budovy školy“ (2) ÚKEP+ŘEÚ/3 nám. Kotas
13 Doplnění a sjednocení rozsahu pravomocí Rady města Plzně k provádění rozpočtových opatření v průběhu roku (8) ŘEÚ/1 nám. Kotas
14 Souhrnné rozpočtové opatření vyplývající z očekávané skutečnosti 2018 (9) ŘEÚ/2 nám. Kotas
15 Přijetí dotace z OPŽP pro projekt „Zateplení 70. MŠ Waltrova 26, Plzeň“ (5) FIN/1 nám. Kotas
16 Přijetí dotace z OPŽP pro projekt „Zateplení 63. MŠ K. Steinera 25, Plzeň“ (5) FIN/2 nám. Kotas
17 Přijetí 2. splátky dotace na pokrytí výdajů na činnosti vykonávané obcí s rozšířenou působností v agendě sociálně–právní ochrany dětí na rok 2018 (3) FIN/3 nám. Kotas
18 Přijetí dotace na výkon sociální práce (3) FIN/4 nám. Kotas
19 Návrh na odvolání a volbu členů dozorčí rady společnosti Plzeňská teplárenská, a.s. (7) TN+NámK/1 nám. Šindelář
20 Plán udržitelné mobility Plzně – doplnění opatření o Metropolitní dispečink (5) KŘTÚ/1 nám. Šindelář
21 Aktualizace příloh zřizovacích listin příspěvkových organizací v působnosti Kanceláře ředitele technického úřadu MMP k 30. 6. 2018 (6) KŘTÚ/2 nám. Šindelář, nám. Náhlík
22 Uzavření dodatku č. 2 ke Koordinační smlouvě k projektu s názvem „Městský okruh, úsek Křimická (Chebská) – Karlovarská v Plzni“ mezi Plzeňským krajem a statutárním městem Plzeň (6) OI/2 nám. Šindelář
23 Změna usnesení ZMP č. 314 ze dne 21. 6. 2018 ve věci udělení výjimky ze směrnice QS 74–01 Zásady pro zadávání veřejných zakázek pro veřejnou zakázku „Rekonstrukce Lobezské ulice - PDPS" (3) OI/3 nám. Šindelář
24 Prominutí parkovného z vyblokovaných parkovacích míst vyplývající z dohody o technických podmínkách se společností Film Servis Plzeň s.r.o. (8) KŘTÚ/11 nám. Náhlík
25 Prominutí parkovného z vyblokovaných parkovacích míst vyplývající z dohody o technických podmínkách se společností Film Servis Plzeň s.r.o. (9) KŘTÚ/12 nám. Náhlík
26 Investice do obnovy a rozvoje parků a rekreačních oblastí v Plzni v letech 2019 až 2025 s výhledem na další období (7) KŘTÚ/13 nám. Náhlík
27 Vynětí pozemků v Plzni, Šumavské, Mikulášské, Americké a Sirkové ulici, nacházejících se v zónách zásadního celoměstského zájmu z působnosti městského obvodu Plzeň 2 a z působnosti městského obvodu Plzeň 3 (7) KŘTÚ/14 nám. Náhlík
28 Žádost 33. mateřské školy Plzeň o uvolnění finančních prostředků z FŽP MP na projekt „Zahrada – naše zelená oáza radosti a relaxace“ (5) KŽP/1 nám. Náhlík
29 Žádost TJ Plzeň Újezd, z.s. o poskytnutí dotace z FŽP MP na projekt „Péče o zeleň – bezpečnostní prořez“ (6) KŽP/2 nám. Náhlík
30 Žádost MO Plzeň 3 o uvolnění finančních prostředků z FŽP MP na projekt „Rekonstrukce zeleně v parku na nám. Míru“ (5) KŽP/3 nám. Náhlík
31 Žádost MO Plzeň 3 o uvolnění finančních prostředků z FŽP MP na projekt „Rekonstrukce zeleně ve středovém pásu v ulici U Prazdroje“ (5) KŽP/4 nám. Náhlík
32 Žádost MO Plzeň 3 o uvolnění finančních prostředků z FŽP MP na projekt „Rekonstrukce zeleně v lokalitě Sirková x Americká“ (5) KŽP/5 nám. Náhlík
33 Žádost Sdružení přátel Arboreta Sofronka o poskytnutí dotace z FŽP MP na projekt „Vybavení závlahy v Arboretu Sofronka novým čerpadlem“ (6) KŽP/6 nám. Náhlík
34 Žádost MO Plzeň 6 - Litice o uvolnění finančních prostředků z FŽP MP na projekt „Obnova aleje Ke Kotkárně“ (5) KŽP/7 nám. Náhlík
35 Aktualizace příloh ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací v působnosti OŠMT MMP (30) OŠMT/1 nám. Herinková
36 Aktualizace příloh ke zřizovacím listinám na movitý majetek předaný k hospodaření příspěvkovým organizacím - mateřským školám zřizovaným statutárním městem Plzeň (42) OŠMT/2 nám. Herinková
37 Rozšíření zřizovací listiny Benešovy ZŠ a MŠ Plzeň (4) OŠMT/3 nám. Herinková
38 Návrh obecně závazné vyhlášky, kterou budou stanoveny školské obvody základních škol a mateřských škol zřizovaných statutárním městem Plzeň (6) OŠMT/4 nám. Herinková
39 Poskytnutí individuálních neinvestičních dotací z rozpočtu Odboru sociálních služeb MMP (4) OSS/1 nám. Herinková
40 Poskytnutí individuálních investičních dotací z rozpočtu Odboru sociálních služeb MMP (3) OSS/2 nám. Herinková
41 Poskytnutí peněžitých darů fyzickým osobám z rozpočtu OSS MMP pro rok 2018 (6) OSS/3 nám. Herinková
42 Aktualizace příloh ke zřizovacím listinám na movitý a nemovitý majetek předaný k hospodaření příspěvkovým organizacím v působnosti Kanceláře ředitelky Úřadu služeb obyvatelstvu MMP (17) ŘÚSO/1 nám. Baxa, nám. Herinková
43 Schválení návrhu dokumentu Strategie rozvoje cestovního ruchu destinace Plzeň na období 2019–2023 (3) ŘÚSO/2 nám. Baxa
44 Poskytnutí dotace na zajištění sochy Immaculaty na průčelí kostela Nanebevzetí Panny Marie v Plzni (5) OPP/1 nám. Baxa
45 Poskytnutí dotace na obnovu kaple sv. Jana Nepomuckého v zahradě ústavu Karlovarská 67 v Plzni (5) OPP/2 nám. Baxa
46 Poskytnutí dotace na výměnu oken v bytě č. 3 ve 2. NP domu Skrétova 24 v Plzni (5) OPP/3 nám. Baxa
47 Poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu Odboru kultury MMP pro rok 2018 (2) OK/1 nám. Baxa
48 Rozšíření předmětu činnosti ústavu Plzeň 2015, zapsaný ústav (IČO 29109124) (4) OK/2 nám. Baxa
49 Změna účelu použití individuální dotace z rozpočtu Odboru kultury MMP pro rok 2018 subjektu Plzeň 2015, zapsaný ústav, na provoz KD PEKLO a na realizaci uměleckého a kulturního programu v tomto objektu v roce 2018 (3) OK/3 nám. Baxa
50 Změna dramaturgie a rozpočtu projektu č. P/I/15 – Zahraniční koncerty/2018 společnosti MĚŠŤANSKÁ BESEDA PLZEŇ s. r. o. (IČO 61775134) (4) OK/4 nám. Baxa
50a Poskytnutí individuální investiční dotace z rozpočtu Odboru sportu MMP (5) RadCh/3 radní Chvojka
51 Poskytnutí individuální investiční dotace z rozpočtu Odboru sportu MMP (4) SPORT/1 radní Chvojka
52 Poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu Odboru sportu MMP (2) SPORT/2 radní Chvojka
53 Poskytnutí individuální dotace z rozpočtu Odboru sportu MMP (4) SPORT/3 radní Chvojka
54 Projednání žádosti o prominutí dluhu na poplatcích z prodlení paní Ireny Housarové, byt č. 62, Lábkova 14, Plzeň (5) BYT/1 radní Šlouf
55 Projednání žádosti o prominutí dluhu na poplatcích z prodlení paní Jany Němcové, byt č. 31, Bzenecká 1, Plzeň (5) BYT/2 radní Šlouf
56 Projednání žádosti o prominutí dluhu na poplatcích a úrocích z prodlení paní Miluše Kaslové a pana Jaroslava Kasla, byt č. 7, Tylova 51, Plzeň (5) BYT/3 radní Šlouf
57 Záměr dalšího nakládání s nemovitými věcmi na adrese sady Pětatřicátníků č. or. 27 v Plzni (5) BYT+OSS/6 radní Šlouf
58 BÚP podílu 1/6 k pozemku parc. č. 1255/65 o výměře 380 m2, ostatní plocha, jiná plocha, zaps. na LV č. 1193 pro kat. území Doubravka, z vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do majetku města (8) MAJ/1 radní Matoušová
59 Bezúplatný převod pozemků p. č. 803/1, k. ú. Koterov, p. č. 132/31, k. ú. Křimice, a p. č. 10978/2, 3, 4, k. ú. Plzeň, z vlastnictví ČR, přísl. hospodařit s majetkem státu Státní pozemkový úřad, do majetku města Plzně (9) MAJ/2 radní Matoušová
60 Bezúplatný převod pozemku parc. č. 7555 o výměře 44 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú. Plzeň, z vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do majetku města (8) MAJ/3 radní Matoušová
61 Výkup pozemku parc. č. 10686/1, k. ú. Plzeň, z vlastnictví fyzické osoby do majetku města Plzně (9) MAJ/4 radní Matoušová
62 Výkup nově vzniklých pozemků p. č. 2336/65, p. č. 2336/66, p. č. 2336/67, p. č. 2345/4, p. č. 2345/5 a p. č. 2345/6, k. ú. Valcha, od fyzické osoby (10) MAJ/5 radní Matoušová
63 Výkup částí pozemků parc. č. 109/7 a parc. č. 109/23, k. ú. Červený Hrádek u Plzně, z vlastnictví fyzických osoby do majetku města Plzně (10) MAJ/6 radní Matoušová
64 Výkup spoluvlastnických podílů k celku pozemků parc. č. 8585/3 a 8585/4 v k. ú. Plzeň do majetku města Plzně od dvou fyzických osob (8) MAJ/7 radní Matoušová
65 Výkup nově vzniklého pozemku parc. č. 5219/69, k. ú. Plzeň, od fyzických osob do majetku města Plzně (11) MAJ/8 radní Matoušová
66 Výkup pozemků parc. č. 1155/1 a parc. č. 1155/2, k. ú. Bolevec, z vlastnictví fyzické osoby do majetku města Plzně (9) MAJ/9 radní Matoušová
67 Výkup pozemku parc. č. 10920/18, k. ú. Plzeň, z vlastnictví fyzické osoby, do majetku města Plzně (10) MAJ/10 radní Matoušová
68 Výkup části pozemku parc. č. 942/12, k. ú. Valcha, od fyzické osoby, do majetku města Plzně (9) MAJ/11 radní Matoušová
69 Výkup a prodej nemovitých věcí v k. ú. Plzeň, zřízení služebnosti, nevyužití předkupního práva – Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. (11) MAJ/12 radní Matoušová
70 Výkup pozemků od společnosti Plzeňská teplárenská, a.s. a vzájemné uzavření služebností cesty v lokalitě odkaliště Božkov v Plzni (10) MAJ/13 radní Matoušová
71 Uzavření budoucí kupní smlouvy na pozemky v k. ú. Radčice u Plzně – 3 fyzické osoby (10) MAJ/14 radní Matoušová
72 Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucím bezúplatném převodu investic – Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (8) MAJ/15 radní Matoušová
73 Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí darovací v souvislosti se stavbou „Uzel Plzeň, 3. stavba – přesmyk domažlické trati“ – Tělocvičná jednota Sokol Plzeň – Skvrňany (7) MAJ/16 radní Matoušová
74 Uzavření dodatků k budoucím smlouvám z důvodu prodloužení termínů kolaudace stavby „Zástavba proluky U Velkého rybníka, Plzeň – Bolevec“ a postoupení práv a povinností z budoucích smluv na společnost PANORAMA BOLEVÁK s r. o. (12) MAJ/17 radní Matoušová
75 Konečné smlouvy v rámci stavby "Polyfunkční centrum Plzeň Bory – Bytová zástavba", investor InterCora – Bory, s.r.o. (14) MAJ/18 radní Matoušová
76 Konečné majetkoprávní vypořádání TDI a pozemků v souvislosti se stavbou „Lokalita Na Dražkách – Újezd, parc. č. 982/20“, v k. ú. Újezd a zřízení služebností, investor spol. IKO stavby s.r.o. (8) MAJ/19 radní Matoušová
77 Směna pozemků v k. ú. Chotěšov mezi městem Plzní a obcí Chotěšov (9) MAJ/20 radní Matoušová
78 Majet. vypoř. pozemků v k. ú. Plzeň mezi MP, TJ Prazdroj Plzeň z.s. a SK SPORTCENTRUM ROUDNÁ z.s. formou vzáj. darů v souladu se studií „Plzeň, Karlovarská“ a IA MO P1 „Chodník v ul. Pod Všemi svatými“ vč. služebností (11) MAJ/21 radní Matoušová
79 Městské soutěže na prodej volných bytových jednotek v Plzni, na adrese Čechova č. or. 19, Chelčického č. or. 7 a U Borského parku č. or. 22 (5) PROP/1 radní Matoušová
80 Prodej volné bytové jednotky v Plzni, na adrese Na Roudné 176 (8) PROP/2 radní Matoušová
81 Zrušení usnesení ZMP č. 182 ze dne 14. 4. 2016 a prodej spoluvlastnického podílu 133/256 k celku nemovité věci na adrese Riegrova 24 v Plzni (12) PROP/3 radní Matoušová
82 Změna Řádu městské soutěže (5) PROP/4 radní Matoušová
83 Změna „Zásad prodeje jednotek v lokalitě Sylván z majetku města Plzně“ – vyjmutí uvolněných bytů zvláštního určení z prodeje a jejich ponechání v majetku města Plzně (9) PROP+BYT/5 radní Matoušová, radní Šlouf
84 Prodloužení termínů v kupní smlouvě a smlouvě o zřízení služebnosti č. 2016/001541 ve znění dodatku č. 1 v souvislosti s výstavbou „Bytového domu U Lomů“ (6) PROP/6 radní Matoušová
85 Prodloužení termínu dokončení stavby ve smlouvě o budoucí smlouvě kupní ve věci stavebních úprav klubovny ve vlastnictví Junák – český skaut, z. s. (12) PROP/7 radní Matoušová
86 Prodej nově vzniklých pozemků p. č. 1367/10 a p. č. 1367/11, oba v k. ú. Bručná (13) PROP/8 radní Matoušová
87 Prodej nově vzniklého pozemku p. č. 1093/32 v k. ú. Doubravka společnosti Lidl Česká republika, v. o. s., IČ 26178541, se sídlem Nárožní 1359/11, Praha 5, PSČ 158 00 (15) PROP/9 radní Matoušová
88 Prodej pozemků p. č. 2449/23, p. č. 2454/6 a p. č. 2454/14, vše v k. ú. Plzeň 4, společnosti Land 2 ZUP s. r. o. (12) PROP/10 radní Matoušová
89 Uzavření smluvního vztahu v souvislosti se stavbami silnic I. třídy – I/26 – ŘSD ČR (15) PROP/11 radní Matoušová
90 Prodej pozemku p. č. 2876/2 v k. ú. Plzeň (12) PROP/12 radní Matoušová
91 Prodej pozemků p. č. 1097, p. č. 622/54 a nově vzniklého pozemku p. č. 622/61, vše v k. ú. Chotěšov (12) PROP/13 radní Matoušová
92 Ponechání pozemku p. č. 1436/3 v k. ú. Černice v majetku města Plzně (17) PROP/14 radní Matoušová
93 Uznání vydržení vlastnického práva k pozemku p. č. 33/2 v k. ú. Bukovec (12) EVID/1 radní Matoušová
94 Uznání vydržení vlastnického práva k pozemku p. č. 33/3 v k. ú. Bukovec (12) EVID/2 radní Matoušová
95 Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Losina a navazující části k. ú. Vstiš a Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Mantov a navazující části k. ú. Vstiš (18) EVID/3 radní Matoušová
96 Jednoduchá pozemková úprava v katastrálním území Vodní Újezd (10) EVID/4 radní Matoušová
97 Dar přístroje COPPERNIC C-One EID MRZ v2 včetně příslušenství Krajskému ředitelství policie Plzeňského kraje (5) EVID/5 radní Matoušová
98 Darování plastových lavic demontovaných v rámci modernizace zimního stadionu v Plzni (7) EVID/6 radní Matoušová
99 Projednání daru výpočetní techniky z majetku města Plzně, Základní škole Klatovy, Základní škole a mateřské škole Vrhaveč, ZUŠ Josefa Kličky, Klatovy, Městysi Chudenice, Centru Narovinu o.p.s. a Základní škole Vimperk (20) EVID/7 radní Matoušová
100 Projednání informativních zpráv (1) ORG/1 p. primátor
101 Vyhodnocení plnění rozpočtu města Plzně k 30. 6. 2018 (4) ŘEÚ/3 nám. Kotas
102 Stav bytového fondu města Plzně k 30. 6. 2018 (1) BYT/4 Bc. Šlouf
103 Aktualizace směrnice a instrukce pro nakládání s byty a nebytovými prostory, řešení pohledávek a podmínky pro výběr nájemců do uvolněných sociálních bytů (1) BYT/5 Ing. Z. Švarc
104 Informativní zpráva o stavu a čerpání rozpočtu kapitálových výdajů roku 2018 Odboru investic MMP v členění na jednotlivé investiční akce k 30. 6. 2018 (2) OI/1 Ing. Grisník
105 Zpráva o situaci na trhu práce okres Plzeň-město a Plzeňský kraj - červen 2018 (1) ORG/2 Ing. Karhan
106 Zpráva o situaci na trhu práce okres Plzeň-město a Plzeňský kraj - červenec 2018 (1) ORG/3 Ing. Karhan
107 Termíny konání Rad a Zastupitelstev města Plzně v roce 2019 (2) ORG/4 Ing. Karhan
108 Aktivity společnosti Plzeň 2015, zapsaný ústav, v souvislosti s udržitelností projektu Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015 (1) NámB/1 nám. Baxa
109 Zpráva o městském parkovacím systému za I. pololetí 2018 a přehled obsazenosti PD Rychtářka a Divadlo za I. a II. čtvrtletí 2018 (4) KŘTÚ/15 nám. Náhlík
110 Dílčí zhodnocení celoročního projektu Plzeň 2018, kterým se město připojilo k národním oslavám 100. výročí vzniku samostatného československého státu (1) OPM/1 Mgr. Komišová, MBA
111 Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Plzni (1) OSS+BYT/4 Mgr. Hynková, MBA, Ing. Z. Švarc
112 Zápis z jednání VZVZ ZMP ze dne 27. 6. 2018 (1) VZVZ/1 Ing. Bis
113 Zpráva o činnosti KV ZMP (2) KV/2 Mgr. Zarzycký
113a Informace o aktuálním stavu objektu Kulturní dům Peklo (1) NámB+RadS/2 nám. Baxa, radní Šlouf
113b Mistrovství Evropy v para lukostřelbě 2018 - vyhodnocení (1) RadCh/1 radní Chvojka
113c Sportmanie Plzeň 2018 (1) RadCh/2 radní Chvojka
114 Různé (0)