Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1

Program 24.schůze Zastupitelstva MO Plzeň 1 konající se 31.01.2018 od 17:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise (1) ST1/1 Mgr. Miroslav Brabec
2 Schválení programu jednání (1) ST1/2 Mgr. Miroslav Brabec
3 Slavnostní předání Certifikátu shody systému managementu kvality s požadavky ČSN EN ISO 9001:2016 (0) TAJ1/0
4 Kontrola plnění usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1 (3) KV1/1 Jiří Winkelhöfer
5 Zpráva o činnosti Rady MO Plzeň 1 (2) RMO1/1 Rada MO Plzeň 1 - Mgr. Miroslav Brabec
6 Zpráva o činnosti starosty MO Plzeň 1 (2) ST1/3 Mgr. Miroslav Brabec
7 Zpráva o činnosti 1. místostarostky MO Plzeň 1 (2) MSM1/1 PhDr. Ivana Mádlová, Ph.D., MBA
8 Zpráva o činnosti 2. místostarosty MO Plzeň 1 (2) MSU1/1 Jiří Uhlík, MBA
9 Zpráva o činnosti předsedy Kontrolního výboru Zastupitelstva MO Plzeň 1 (2) KV1/2 Jiří Winkelhöfer
10 Zpráva o činnosti předsedy Finančního výboru Zastupitelstva MO Plzeň 1 (2) FV1/1 Mgr. Štěpán Krňoul
11 Vyřízení písemné interpelace člena Zastupitelstva MO Plzeň 1 (7) RMO1/2 Mgr. Miroslav Brabec
12 Oprava usnesení Zastupitelstva MO Plzeň 1 č.416 ze dne 6.12.2017 (4) ST1/4 Mgr. Miroslav Brabec
13 Projednání pokuty uložené rozhodnutím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 19.11.2015 (11) ST1/5 Mgr. Miroslav Brabec
14 Rozpočtové opatření rozpočtu MO Plzeň 1 za rok 2017 (3) RMO1/3 Jiří Uhlík, MBA
15 Vyjmutí akce „Stavební úpravy pavilonů C a D 60. MŠ, Manětínská ul.“, z jmenovitého seznamu investičních staveb na rok 2018, včetně rozpočtových opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2018 (3) RMO1/4 Mgr. Miroslav Brabec
16 Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2018 č. 3 a 4 (3) RMO1/5 Jiří Uhlík, MBA
17 Návrh na poskytnutí dotací na veřejně prospěšné účely z rozpočtu MO Plzeň 1 (6) RMO1/6 Mgr. Miroslav Brabec
18 Přehled o stavu plnění akcí jmenovitého seznamu investičních staveb, oprav a ostatních výdajů za rok 2017, realizovaných z rozpočtu Odboru investičního ÚMO Plzeň 1 (3) RMO1/7 Jiří Uhlík, MBA
19 Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva MO Plzeň 1 (3) ST1/6 Mgr. Miroslav Brabec
20 Informativní zprávy (4) ST1/7 Mgr. Miroslav Brabec
21 Námět na odvolání starosty z funkce - předkládá Ing. Ženíšek, člen ZMO Plzeň 1 (2) ZMO1/1 Ing. Václav Ženíšek
22 Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1na rok 2018 č. 5 a 6 (3) RMO1/8 Jiří Uhlík, MBA
23 Náměty a dotazy členů Zastupitelstva MO Plzeň 1, různé (0) ST1/8 Mgr. Miroslav Brabec
24 Závěr (0) ST1/9 Mgr. Miroslav Brabec