Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3

Program 24.schůze Zastupitelstva MO Plzeň 3 konající se 14.05.2018 od 14:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Zahájení (0)
2 Zpráva o činnosti Rady MO Plzeň 3 (2) ST/1 p. Neubauer
3 Přípravy voleb do obcí, stanovení počtu členů Zastupitelstva MO Plzeň 3 na volební období 2018-2022 (2) ST/2 p. Neubauer
4 Strategický plán města Plzně (6) KVDÚP/1 Mgr. Škarda
5 Projekt regenerace sídlišť, Plzeň - Skvrňany (4) KVDÚP/2 Mgr. Škarda
6 Stanovisko ke změnové vyhlášce statutárního města Plzně - novely Statutu města Plzně (5) EK/1 Mgr. Škarda
7 Poskytnutí finančních prostředků příspěvkovým organizacím města Plzně a příspěvku 70.MŠ, p.o. z rozpočtu MO Plzeň 3 v roce 2018 (8) EK/2 Mgr. Škarda
8 10. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2018 - úprava rozpočtu sociálního fondu MO Plzeň 3 (3) EK/3 Mgr. Škarda
9 11. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2018 - přijetí neinvestiční dotace z MŠMT do rozpočtu MO Plzeň 3 s určením pro 22.MŠ, 24. MŠ, 44. MŠ a 70.MŠ na projekty s názvem "Šablony pro MŠ" (6) EK/4 Mgr. Škarda
10 12.rozpočtové opatření rozpočtu roku 2018 - přijetí neinvestiční dotace z MŠMT do rozpočtu MO Plzeň 3 s určením pro 63.MŠ na projekt s názvem "Šablony pro 63. MŠ" (3) EK/5 Mgr. Škarda
11 13. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2018 - přijetí neinvestiční dotace na aktivní politiku zaměstnanosti (3) EK/6 Mgr. Škarda
12 14. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2018 - převod fin. prostředků z rozpočtu MO 3 do rozpočtu MMP za účelem poskytnutí finančních prostředků příspěvkovým organizacím města Plzně a z důvodu poskytnutí příspěvku 70.MŠ (3) EK/7 Mgr. Škarda
13 15. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2018 - zapojení fin. prostředků FRR MO 3 do rozpočtu MO 3 za účelem posílení rozpočtu Odboru stavebně správního a investic ÚMO 3 (3) EK/8 Mgr. Škarda
14 Poskytnutí a neposkytnutí dotací z dotačního programu č. 2 Podpora jednorázových sportovních akcí z rozpočtu MO Plzeň 3 v roce 2018 (4) EK/9 Mgr. Škarda
15 Poskytnutí finančního daru Policii ČR, Krajskému ředitelství policie Plzeňského kraje (6) EK/10 Mgr. Škarda
16 Dílčí závěrečný účet a účetní závěrka MO Plzeň 3 za rok 2018 (13) EK/11 Mgr. Škarda
17 16. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2018 - přijetí finančních prostředků z rozpočtu OŠMT MMP do rozpočtu MO Plzeň 3 s určením pro 22.MŠ, 24.MŠ a 70.MŠ na pořádání akcí (3) EK/12 Mgr. Škarda
18 17. rozpočtové opatření rozpočtu roku 2018 - převod finančních prostředků z rozpočtu MMP do rozpočtu MO Plzeň 3 na akci "Parkovací zakladač" (3) EK/13 Mgr. Škarda
19 Poskytnutí a neposkytnutí dotací z rozpočtu MO Plzeň 3 v roce 2018 (11) EK/14 Mgr. Škarda
20 Zapojení finančních prostředků FRR MO 3 do rozpočtu MO Plzeň 3 za účelem převodu fin. prostředků z rozpočtu MO 3 do rozpočtu MMP - participace MO Plzeň 3 na projektu SPORTMANIE Plzeň 2018; 18.rozpočtové opatření rozpočtu r. 2018 (5) EK/15 Mgr. Škarda
21 Zapojení finančních prostředků FRR MO Plzeň 3 do rozpočtu MO Plzeň 3 za účelem převodu fin. prostředků z rozpočtu MO Plzeň 3 do rozpočtu MMP na projekt "Nedám se!"; 19.rozpočtové opatření rozpočtu r. 2018 (5) EK/16 Mgr. Škarda
22 Zapojení finančních prostředků Fondu rezerv a rozvoje MO Plzeň 3 do rozpočtu MO 3 za účelem posílení rozpočtu ukazatele "Provozní transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům"; 20. rozpočtové opatření rozpočtu r. 2018 (4) EK/17 Mgr. Škarda
23 Poskytnutí a neposkytnutí dotací z rozpočtu MO Plzeň 3 v roce 2018 (20) EK/18 Mgr. Škarda
24 Poskytnutí a neposkytnutí dotací z dotačního programu č. 1 Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže z rozpočtu MO Plzeň 3 v roce 2018 (KVADM) (3) KVADM/1 Mgr. Škarda
25 Rozšíření plánu investic MO Plzeň 3 na rok 2018 (4) SSI/1 p. Neubauer
26 Svěření pozemků p. č. 2043/170, 2043/137, 2043/132, 2043/153 a 2043/203 do v k. ú. Skvrňany do trvalé správy MO Plzeň 3 (3) SVV/1 Mgr. Škarda
27 Zpráva o činnosti KV ZMO Plzeň 3, předložená na 24. zasedání ZMO Plzeň 3 (4) KV/1 p. Strobach
28 Informativní zprávy předložené na 24.zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3 (6) TAJ/1 p. Neubauer
29 Různé (0)
30 Závěr (0)