Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1

Program 25.schůze Zastupitelstva MO Plzeň 1 konající se 11.04.2018 od 17:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise (1) ST1/1 Mgr. Miroslav Brabec
2 Schválení programu jednání (1) ST1/2 Mgr. Miroslav Brabec
3 Projekt regenerace sídliště Plzeň - Bolevec (2) RMO1/1 Rada MO Plzeň 1 - Mgr. Miroslav Brabec
4 Projekt regenerace sídliště Plzeň - Lochotín (2) RMO1/2 Rada MO Plzeň 1 - Mgr. Miroslav Brabec
5 Návrh strategického plánu města Plzně (2) RMO1/3 Rada MO Plzeň 1 - Mgr. Miroslav Brabec
6 Kontrola plnění usnesení z 24. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1 (3) KV1/1 Jiří Winkelhöfer
7 Zpráva o činnosti Rady MO Plzeň 1 (2) RMO1/4 Mgr. Miroslav Brabec
8 Zpráva o činnosti starosty MO Plzeň 1 (2) ST1/3 Mgr. Miroslav Brabec
9 Zpráva o činnosti 1. místostarostky MO Plzeň 1 (2) MSM1/1 PhDr. Ivana Mádlová, Ph.D., MBA
10 Zpráva o činnosti 2. místostarosty MO Plzeň 1 (2) MSU1/1 Jiří Uhlík, MBA
11 Zpráva o činnosti předsedy Kontrolního výboru Zastupitelstva MO Plzeň 1 (2) KV1/2 Jiří Winkelhöfer
12 Zpráva o činnosti předsedy Finančního výboru Zastupitelstva MO Plzeň 1 (2) FV1/1 Mgr. Štěpán Krňoul
13 Vyřízení písemných interpelací členů Zastupitelstva MO Plzeň 1 (5) RMO1/5 Mgr. Miroslav Brabec
14 Projednání pokuty uložené rozhodnutím ÚOHS ze dne 19. 11. 2015 (14) ST1/4 Mgr. Miroslav Brabec
15 Připomínky MO Plzeň 1 ke změně Statutu města Plzně (4) RMO1/6 Mgr. Miroslav Brabec
16 Novela vyhlášky o místních poplatcích (6) RMO1/7 Mgr. Miroslav Brabec
17 Dílčí závěrečný účet a účetní závěrka MO Plzeň 1 za rok 2017 (13) RMO1/8 Jiří Uhlík, MBA
18 Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2018 č. 8 - 11 (3) RMO1/9 Jiří Uhlík, MBA
19 Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu MO Plzeň 1 na podporu sportovní, tělovýchovné a zájmové činnosti, na aktivity volného času a kultury nebo jinak veřejně prospěšné účely (6) RMO1/10 Mgr. Miroslav Brabec
20 Účelový převod finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 1 do rozpočtu města Plzně určených pro Městskou policii Plzeň na projekt "Plzeňská senior akademie" včetně rozpočtového opatření č. 7 (4) RMO1/11 Jiří Uhlík, MBA
21 Účelový převod finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 1 do rozpočtu MMP s určením pro rozpočet KŘTÚ - SVSMP - Péče o vzhled města,včetně rozpočtového opatření č. 12 (4) RMO1/12 Jiří Uhlík, MBA
22 Účelový převod finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 1 do rozpočtu MMP na realizaci akce “Umístění radarového ukazatele rychlosti v ulici Na Chmelnicích“, včetně rozpočtového patření č. 13 (4) RMO1/13 Jiří Uhlík, MBA
23 Zařazení nově zahajované akce „Komunikační úpravy Tachovská 61 – 71, Plzeň“ do jmenovitého seznamu stavebních investičních akcí rozpočtu Odboru investičního ÚMO Plzeň 1, včetně rozpočtového opatření č. 14 (5) RMO1/14 Jiří Uhlík, MBA
24 Zařazení nově zahajované projektové přípravy do jmenovitého seznamu stavebních investičních akcí rozpočtu Odboru investičního ÚMO Plzeň 1 (3) RMO1/15 Jiří Uhlík, MBA
25 Zařazení nově zahajované akce „Instalace vzduchotechnických rekuperačních jednotek v objektu 87. MŠ, Komenského 46“ do jmenovitého seznamu stavebních investičních akcí rozpočtu Odboru investičního ÚMO Plzeň 1 (3) RMO1/16 Jiří Uhlík, MBA
26 Zařazení nově zahajované akce „Instalace stojanu s hodinami a s bezpečnostním hlásičem“ do jmenovitého seznamu nestavebních investic rozpočtu Odboru investičního ÚMO Plzeň 1, včetně rozpočtového opatření č. 15 (5) RMO1/17 PhDr. Ivana Mádlová, Ph.D., MBA
27 Rozpočtové opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2018 č. 16 (3) RMO1/18 Jiří Uhlík, MBA
28 Informativní zprávy (13) ST1/5 Mgr. Miroslav Brabec
29 Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva MO Plzeň 1 (3) ST1/6 Mgr. Miroslav Brabec
30 Náměty a dotazy členů Zastupitelstva MO Plzeň 1, různé (0) ST1/7 Mgr. Miroslav Brabec
31 Závěr (0) ST1/8 Mgr. Miroslav Brabec