Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1

Program 27.schůze Zastupitelstva MO Plzeň 1 konající se 05.09.2018 od 17:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise (1) ST1/1 Mgr. Miroslav Brabec
2 Schválení programu jednání (1) ST1/2 Mgr. Miroslav Brabec
3 Kontrola plnění usnesení z 26. zasedání ZMO Plzeň 1 (3) KV1/1 Jiří Winkelhöfer
4 Zpráva o činnosti Rady MO Plzeň 1 (2) RMO1/1 Mgr. Miroslav Brabec
5 Zpráva o činnosti starosty MO Plzeň 1 (2) ST1/3 Mgr. Miroslav Brabec
6 Zpráva o činnosti 1. místostarostky MO Plzeň 1 (2) MSM1/1 PhDr. Ivana Mádlová, Ph.D., MBA
7 Zpráva o činnosti 2. místostarosty MO Plzeň 1 (2) MSU1/1 Jiří Uhlík, MBA
8 Zpráva o činnosti předsedy Kontrolního výboru Zastupitelstva MO Plzeň 1 (2) KV1/2 Jiří Winkelhöfer
9 Zpráva o činnosti předsedy Finančního výboru Zastupitelstva MO Plzeň 1 (2) FV1/1 Mgr. Štěpán Krňoul
10 Doporučení pracovní skupiny - Zvláštní škodní komise ÚOHS k upuštění od vymáhání škody vzniklé zaplacením pokuty 150 tis. Kč (13) RMO1/2 Mgr. Miroslav Brabec
11 Novela vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství (5) RMO1/3 Mgr. Miroslav Brabec
12 Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 2018/002186 - změna účelu dotace a dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 2018/002189- změna nákladových položek rozpočtu (11) RMO1/4 Mgr. Miroslav Brabec
13 Návrh na poskytnutí dotací na veřejně prospěšné účely z rozpočtu MO Plzeň 1 - II. kolo (6) RMO1/5 Mgr. Miroslav Brabec
14 Rozbor hospodaření MO Plzeň 1 k 30.6.2018 (4) RMO1/6 Jiří Uhlík, MBA
15 Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2018 č. 37 - 40 (3) RMO1/7 Jiří Uhlík, MBA
16 Účelový převod finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 1 do rozpočtu MMP na realizaci akce „Umístění kamerového bodu na hřbitově Bolevec“, včetně rozpočtového opatření č. 41 (3) RMO1/8 PhDr. Ivana Mádlová, Ph.D., MBA
17 Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2018 č. 42 - 45 (3) RMO1/9 Jiří Uhlík, MBA
18 Zpráva o stavu plnění jmenovitých stavebních akcí a o čerpání rozpočtu Odboru investičního ÚMO Plzeň 1 k 30.6.2018 (4) RMO1/10 Jiří Uhlík, MBA
19 Český červený kříž - uzavření darovací smlouvy (5) RMO1/11 PhDr. Ivana Mádlová, Ph.D., MBA
20 Prodloužení ulice Pod Vinicemi (3) RMO1/12 Mgr. Miroslav Brabec
21 Připomínky MO Plzeň 1 ke změně Statutu města Plzně (6) RMO1/13 Mgr. Miroslav Brabec
22 Zápisy ze zasedání výborů ZMO Plzeň 1 (3) ST1/4 Mgr. Miroslav Brabec
23 Informativní zprávy (8) ST1/5 Mgr. Miroslav Brabec
24 Náměty a dotazy členů ZMO Plzeň 1, různé (0) ST1/6 Mgr. Miroslav Brabec
25 Závěr (0) ST1/7 Mgr. Miroslav Brabec