Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2

Program 2.schůze Zastupitelstva MO Plzeň 2 konající se 04.12.2018 od 14:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod Ve věci Značka ˄ Předkladatel
3a Zánik mandátu člena Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany a stanovení náhradníka za člena Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany (2) TAJ/6 Ing. Aschenbrenner
14 Termíny jednání Rady městského obvodu Plzeň 2 - Slovany a Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany v roce 2019 (2) TAJ/5 Ing. Aschenbrenner
12 Projednání informativních zpráv na 2. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany ve volebním období 2018-2022 (1) TAJ/4 Ing. Aschenbrenner
11 Stanovení odměn za výkon funkce neuvolněným členům ZMO P2 -Slovany, stanovení peněžitých plnění poskytovaných fyzickým osobám, které nejsou členy ZMO P2 - Slovany, za výkon funkce členů výborů a komisí městského obvodu (3) TAJ/3 Ing. Aschenbrenner
6 Zpráva o činnosti orgánů města Plzně od posledního zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany (2) TAJ/2 Ing. Aschenbrenner
5 Volba předsedy, místopředsedy a členů Kontrolního výboru Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany (2) TAJ/1 Ing. Aschenbrenner
7 Přijetí finančního daru od podniku Lesy České republiky, s. p. (3) KT/1 Ing. Aschenbrenner
8 Rozbor hospodaření MO Plzeň 2 - Slovany za období leden-září 2018 (4) EAP/4 p. Andrlík
13 Činnost Finančního výboru ZMO Plzeň 2 - Slovany za období 10-11/2018 (2) EAP/3 Mgr. Janouškovec
9 Rozpočtové opatření č. 9 rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 - Slovany roku 2018 (3) EAP/2 p. Andrlík
10 Návrh rozpočtu MO Plzeň 2 - Slovany na rok 2019, střednědobý výhled rozpočtu v letech 2020-2022 (7) EAP/1 p. Andrlík
1 Zahájení a schválení programu jednání (0) Ing. Aschenbrenner
2 Volba návrhové a volební komise (0) Ing. Aschenbrenner
3 Stanovení ověřovatelů zápisu (0) Ing. Aschenbrenner
4 Ústní informace hostů: velitele Městské Policie Plzeň - služebny Slovany, velitele Policie ČR - obvodního oddělení Plzeň 2 a velitele jednotek SDH v MO Plzeň 2 - Slovany, o činnosti na svých úsecích (0) hosté
15 Různé (0) Ing. Aschenbrenner