Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1

Program 2.schůze Zastupitelstva MO Plzeň 1 konající se 03.12.2018 od 17.00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise (1) ST1/1 Ing. Helena Řežábová
2 Schválení programu jednání (1) ST1/2 Ing. Helena Řežábová
3 Kontrola plnění usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1 (3) KV1/1 Mgr. et Mgr. Miroslav Šuma
4 Zpráva o činnosti Rady MO Plzeň 1 (2) RMO1/1 Ing. Helena Řežábová
5 Zpráva o činnosti starostky MO Plzeň 1 (2) ST1/3 Ing. Helena Řežábová
6 Zpráva o činnosti 1. místostarosty MO Plzeň 1 (2) MST1/1 Mgr. Miroslav Brabec
7 Zpráva o činnosti 2. místostarostky MO Plzeň 1 (2) MST1/2 Mgr. Ilona Jehličková
8 Zpráva o činnosti 3. místostarosty MO Plzeň 1 (2) MSU1/1 Jiří Uhlík, MBA
9 Zpráva o činnosti předsedy Finančního výboru Zastupitelstva MO Plzeň 1 (2) FV1/1 Mgr. Štěpán Krňoul
10 Zpráva o činnosti předsedy Kontrolního výboru Zastupitelstva MO Plzeň 1 (2) KV1/2 Mgr. et Mgr. Miroslav Šuma
11 Stanovení výše měsíčních odměn za výkon funkcí neuvolněných členů ZMO Plzeň 1, předsedům a členům komisí RMO Plzeň 1 a výborů ZMO Plzeň 1, kteří nejsou členy ZMO Plzeň 1, s platností od 1.1.2019 (5) RMO1/2 Ing. Helena Řežábová
12 Stanovení paušální částky náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce podle § 71 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění a maximální souhrnné částky za kalendářní měsíc pro rok 2019 (3) ST1/4 Ing. Helena Řežábová
13 Rozbor hospodaření MO Plzeň 1 k 30. 9. 2018 (4) RMO1/3 Mgr. Štěpán Krňoul
14 Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2018 (3) RMO1/4 Mgr. Štěpán Krňoul
15 Rozpočet MO Plzeň 1 na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu MO Plzeň 1 v letech 2020 - 2022 (9) RMO1/5 Mgr. Štěpán Krňoul
16 Zpráva o stavu plnění jmenovitých stavebních akcí a o čerpání rozpočtu Odboru investičního ÚMO Plzeň 1 k 30. 9. 2018 (4) RMO1/6 Jiří Uhlík, MBA
17 Účetní odpis investice vynaložené na pořízení projektové dokumentace „Výstavba objektu služeb u hráze Boleveckého rybníku“ (2) RMO1/7 Jiří Uhlík, MBA
18 Plány práce výborů Zastupitelstva MO Plzeň 1 na rok 2019 (3) ST1/5 Ing. Helena Řežábová
19 Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva MO Plzeň 1 (Dodáno 30.11.2018 - FV ZMO Plzeň 1 zasedal 29.11.2018) (4) ST1/6 Ing. Helena Řežábová
20 Informativní zprávy (10) ST1/7 Ing. Helena Řežábová
21 Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2018 č. 53 a 54 (3) RMO1/8 Mgr. Štěpán Krňoul
22 Rozpočtové opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2018 č. 55 (3) RMO1/9 Mgr. Štěpán Krňoul
23 Náměty a dotazy členů Zastupitelstva MO Plzeň 1, různé (0) ST1/8 Ing. Helena Řežábová
24 Závěr (0) ST1/9 Ing. Helena Řežábová