Podklady pro zasedání Zastupitelstva města Plzně

Program 2.schůze Zastupitelstva města Plzně konající se 13.12.2018 od 9:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Schválení programu jednání, volba návrhové komise, jmenování ověřovatelů zápisu (0)
2 Zpráva o činnosti Rady města Plzně a primátora města Plzně za období od 15. 11. 2018 – 12. 12. 2018 (materiál přijde na stůl) (3) PRIM/1 p. primátor
3 Splněná a prodlužovaná usnesení ZMP od 11. 8. 2018 do 9. 11. 2018 (2) PRIM/2 p. primátor
4 Volba přísedících Okresního soudu Plzeň-město (2) PRIM/3 p. primátor
5 Poskytnutí finančního daru Nadačnímu fondu Svatovítské varhany (IČ 02794471) na pořízení nových reprezentativních varhan pro svatovítskou katedrálu (3) PRIM/4 p. primátor
6 Žádosti o poskytnutí náhrady za nevyčerpanou dovolenou uvolněných členů Zastupitelstva města Plzně (3) PRIM/5 p. primátor
7 Volba členů výborů ZMP (materiál přijde na stůl) (1) PRIM/6 p. primátor
8 Přijetí podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020 na projekt „Výstavba sběrného dvora Na Bořích“ (4) ÚKEP/2 p. primátor
9 Obecně závazná vyhláška statutárního města Plzně, kterou se mění Statut města (7) PRÁV/1 p. primátor
10 Souhrnné rozpočtové opatření (6) ŘEÚ/1 radní Šlouf
11 Rozpočet města Plzně na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu v letech 2020–2022 (4) ŘEÚ/2 radní Šlouf
12 Změna usnesení ZMP č. 328 ze dne 21. 6. 2018 ve věci prodeje projektových dokumentací ve smyslu změny termínu úhrady kupní ceny VODÁRNA PLZEŇ a.s. (5) ŘEÚ+ŘTÚ/3 radní Šlouf, nám. Šindelář
13 Novela OZV č. 2/2004, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství (7) ÚČT/1 radní Šlouf
14 Přijetí dotace z MZ ČR pro projekt bezbariérového řešení Hospice svatého Lazara (3) FIN/1 radní Šlouf
15 Změna stanov společností PMDP, a.s., VODÁRNA PLZEŇ a.s., VTP, a.s. (9) NámZ/1 nám. Zarzycký
16 Program a scénář hlasování řádné valné hromady společnosti Plzeňská teplárenská, a.s. a delegování zástupce města na tuto valnou hromadu (8) NámZ/2 nám. Zarzycký
17 Návrh na změnu členů orgánů společnosti Obytná zóna Sylván a. s. (2) NámZ/3 nám. Zarzycký
18 Návrh na změnu členů orgánů společnosti Plzeňské městské dopravní podniky, a. s. (2) NámZ/4 nám. Zarzycký
19 Návrh na změnu členů orgánů společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s. (2) NámZ/5 nám. Zarzycký
20 Návrh na změnu členů orgánů společnosti Vědeckotechnický park Plzeň, a.s. (2) NámZ/6 nám. Zarzycký
20a Poskytnutí individuální investiční dotace subjektu Tělovýchovná jednota Plzeň - Litice, z.s. (3) NámZ/7 Mgr. Zarzycký
21 Poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu Odboru sportu MMP (3) SPORT/1 nám. Zarzycký
22 Poskytnutí individuální neinvestiční dotace pro subjekt Západočeská univerzita v Plzni - sportovní program Western Stars (3) SPORT/2 nám. Zarzycký
23 Uzavření dohody o uznání dluhu a jeho plnění ve splátkách s lhůtou splatnosti delší než 18 měsíců (10) OŽP/1 nám. Vozobule
24 Schválení plánu akcí realizovaných v rámci věcného plnění nájmu společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s. pro rok 2019 (5) OSI/1 nám. Šindelář
25 Schválení uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby s názvem "Prodloužení tramvajové trati na Borská pole" (3) OI/1 nám. Šindelář
26 Novela vyhlášky města Plzně č. 5/2014 o systému nakládání s komunálním odpadem vznikajícím na území města Plzně (6) OŽP/3 nám. Šindelář
27 Poskytnutí individuálních neinvestičních dotací z rozpočtu OK MMP pro rok 2019, a to pro Divadlo pod lampou, o.p.s., Plzeň 2015, z.ú. a Plzeňskou filharmonii, o.p.s. (5) OK/1 nám. Bartáková
28 Poskytnutí dotací z rozpočtu OSS MMP v rámci dotačního programu Kofinancování sociálních služeb pro rok 2019 (4) OSS/1 nám. Bartáková
29 Poskytnutí individuálních neinvestičních dotací z rozpočtu Odboru sociálních služeb MMP (7) OSS/2 nám. Bartáková
30 Poskytnutí peněžitých darů fyzickým osobám (1xinvestiční, ostatní neinvestiční) z rozpočtu Odboru sociálních služeb MMP pro rok 2018 (4) OSS/3 nám. Bartáková
31 Akční plány rozvoje sociálních služeb na území města Plzně - 2019 - 2020 (6) OSS/4 nám. Bartáková
32 Poskytnutí individuální dotace z rozpočtu OSS MMP na zajištění pomoci a služeb lidem bez domova v zimních měsících pro Městskou charitu (2) OSS/5 nám. Bartáková
33 Rozšíření účelu čerpání finančních prostředků investičního příspěvku poskytnutého 4. základní škole Plzeň na akci „Stavební úpravy pavilonu stravování“ (2) OŠMT/1 radní Kantorová
34 Poskytnutí účelové dotace z rozpočtu OŠMT MMP (4) OŠMT/2 radní Kantorová
35 Rozpočtové opatření spočívající ve snížení rozpočtu provozních výdajů OŠMT a současně zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů OŠMT (3) OŠMT/3 radní Kantorová
36 Projednání žádosti o prominutí dluhu na poplatcích z prodlení (5) BYT/1 radní Šlouf
37 Změna "Zásad prodeje jednotek v lokalitě Sylván z majetku města Plzně" - úprava vymezení pojmu "Bonus" (4) BYT+PROP/2 radní Šlouf
37a Rozhodnutí o zpětvzetí návrhu na vklad práva do katastru nemovitostí a uzavření dohody o zrušení kupní smlouvy na výkup pozemku parc. č. 5488/44 v k. ú. Plzeň, jehož součástí je stavba bez čp/če, garáž (5) RadS/1 radní Šlouf
38 Uzavření směnné smlouvy s fyzickou osobou pro stavbu Odkanalizování Lhoty – splašková a dešťová kanalizace (8) MAJ/1 radní Šlouf
39 Uzavření dodatků k budoucím smlouvám z důvodu prodloužení termínů kolaudace stavby „Zástavba proluky U Velkého rybníka, Plzeň – Bolevec“ a udělení souhlasu města s postoupením práv a povinností z budoucích smluv (5) MAJ/2 radní Šlouf
40 Uzavření dodatku k budoucí smlouvě z důvodu prodloužení termínu kolaudace stavby Bydlení „Na Hůrce- Radčice“, I. etapa (5) MAJ/3 radní Šlouf
41 Konečné majetkoprávní vypořádání TDI v souvislosti se stavbou Plzeň – Litice, lokalita pro výstavbu RD v k. ú. Litice u Plzně, investor JK – TREND STAV s.r.o. a fyzická osoba (5) MAJ/4 radní Šlouf
42 Výkup parc.č. 1097/36 a parc.č. 1097/135, oba zaps. na LV č. 60000 pro k.ú. Křimice, a spoluvlast. podílu ½ k celku parc.č. 1097/134 a parc.č. 1097/143, oba zaps. na LV č. 1017 pro k.ú. Křimice, z majetku státu do majetku města Plzně (6) MAJ/5 radní Šlouf
43 Městské soutěže na prodej nemovitých věcí na adrese Železniční 20 a Rubešova 18 v Plzni (3) PROP/1 radní Šlouf
44 Uzavření kupních smluv na prodej jednotek (nebytových prostorů) v Plzni, na adrese Hodonínská 43, Ke Kukačce 21 a Na Dlouhých 76, obsazených nájemcem s platnou nájemní smlouvou, s vítězem městských soutěží (3) PROP/2 radní Šlouf
45 Dar pamětní desky věnované uctění památky paní prof. Zuzany Růžičkové Plzeňskému kraji (3) EVID/1 radní Šlouf
46 Změna rozsahu správy nemovitého majetku svěřeného příspěvkové organizaci Základní škola Plzeň-Újezd, Národní 1 (8) EVID/2 radní Šlouf
47 Změna rozsahu správy nemovitého majetku svěřeného příspěvkové organizaci Správa informačních technologií města Plzně (9) EVID/3 radní Šlouf
48 Projednání informativních zpráv (1) ORG/1 p. primátor
49 Souhrnný přehled o rozpočtových opatřeních za 3. čtvrtletí 2018 (2) FIN/2 radní Šlouf
50 Informativní zpráva o stavu a čerpání rozpočtu kapitálových výdajů roku 2018 Odboru investic MMP v členění na jednotlivé investiční akce k 30. 9. 2018 (2) OI/2 Ing. Grisník
51 Informativní zpráva ve věci "Úslavský kanalizační sběrač - 2. etapa, 1. fáze" (21) OI/3 nám. Šindelář
52 Informativní zpráva o stavu akce "Městský okruh Křimická (Chebská) - Karlovarská v Plzni" (4) OI+ÚKEP/4 p. primátor
53 Zpráva o situaci na trhu práce okres Plzeň-město a Plzeňský kraj - srpen 2018 (1) ORG/2 Ing. Karhan
54 Zpráva o situaci na trhu práce okres Plzeň-město a Plzeňský kraj - září 2018 (1) ORG/3 Ing. Karhan
55 Zpráva o situaci na trhu práce okres Plzeň-město a Plzeňský kraj - říjen 2018 (1) ORG/4 Ing. Karhan
56 Otevřený dopis pana Martina Korfa (2) ORG/5 Ing. Karhan
57 Termíny konání Rad a Zastupitelstev města Plzně v roce 2019 (2) ORG/6 Ing. Karhan
58 Otevřená výzva spolku Budoucnost Valchy - neschvalování majetkoprávních závazků v rámci projektu Nová Valcha (1) ORG/7 Ing. Karhan
59 Přehled projektů p.o. ÚKEP MP pro jiné subjekty než město Plzeň (1) ÚKEP/1 Ing. Beneš
60 Aktuální informace k realizaci „Strategie ITI plzeňské metropolitní oblasti“ (1) ÚKEP/3 Ing. Beneš
61 Ukončení realizace dotačního poradenství pro Centrum Hájek z. ú. (1) ÚKEP/4 Ing. Beneš
62 Systém řízení rizik města Plzně jako ručitele smlouvy o vybudování nového areálu dopravní základny pro PMDP, a.s. a o poskytování oprav, údržby a odstavu vozidel MHD provozovaných na území města Plzně (6) KŘTÚ+ŘEÚ/11 nám. Vozobule, radní Šlouf
63 Plnění koncepčních dokumentů OSS MMP – akční plány rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících (1) OSS/6 Mgr. Hynková, MBA
64 Zapojení statutárního města Plzně do projektu „Vytvoření sítě pro aplikaci eko-elektroniky ve střední Evropě“ v rámci programu Interreg Central Europe (1) OŽP/2 Ing. Svobodová
65 Různé (0)