Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 2

Program 3.schůze Zastupitelstva MO Plzeň 2 konající se 29.01.2019 od 14:00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Zahájení a schválení programu jednání (0) Ing. Aschenbrenner
2 Volba návrhové komise (0) Ing. Aschenbrenner
3 Stanovení ověřovatelů zápisu (0) Ing. Aschenbrenner
4 Ústní informace hostů: velitele Městské policie Plzeň - služebny Slovany, velitele Policie ČR - obvodního oddělení Plzeň 2 a velitele jednotek SDH v MO Plzeň 2 - Slovany, o činnosti na svých úsecích (0) hosté
5 Zpráva o činnosti orgánů města Plzně od posledního zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany (2) TAJ/1 Ing. Aschenbrenner
6 Rozpočtové opatření č. 1 rozpočtu schváleného MO Plzeň 2-Slovany roku 2019 (2) EAP/1 p. Andrlík
7 Svěření budovy bez č. p. a č. e. – objekt občanské vybavenosti, na pozemku p. č. 4624/24, k. ú. Plzeň a pozemku p. č. 4624/22, k. ú. Plzeň, zapsáno na LV č. 1, do trvalé správy městského obvodu Plzeň 2 – Slovany (5) MAI/1 PhDr. Fluxa
8 Získání nemovitých věcí na adrese Nepomucká 65 v Plzni do majetku statutárního města Plzně a následné svěření do trvalé správy městského obvodu Plzeň 2 - Slovany (4) MAI/5 PhDr. Fluxa
9 Plán investiční výstavby hrazené z prostředků MO Plzeň 2 - Slovany v roce 2019 (4) MAI/4 PhDr. Fluxa
10 Stanovení odměny za výkon funkce neuvolněné místostarostce MO Plzeň 2 - Slovany (3) TAJ/5 Ing. Aschenbrenner
11 Projednání informativních zpráv na 3. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany ve volebním období 2018-2022 (1) TAJ/2 Ing. Aschenbrenner
12 Vyhodnocení investiční činnosti MO Plzeň 2 – Slovany za rok 2018, včetně investic v budovách MŠ (1) MAI/3 PhDr. Fluxa
13 Činnost Finančního výboru Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany za období 12/2018 - 01/2019 (2) EAP/2 Mgr. Janouškovec
14 Činnost Kontrolního výboru Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany za období 12/2018 - 01/2019 (3) TAJ/3 Ing. Sokol, MBA
15 Splněná a prodlužovaná usnesení Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany v období od 4. 9. 2018 do 16. 1. 2019 (2) TAJ/4 Ing. Sokol, MBA
16 Různé (0) Ing. Aschenbrenner