Podklady pro zasedání Zastupitelstva města Plzně

Program 3.schůze Zastupitelstva města Plzně konající se 07.02.2019 od 9.00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Schválení programu jednání, volba návrhové komise, jmenování ověřovatelů zápisu (0)
2 Zpráva o činnosti RMP a primátora města Plzně od 13. 12. 2018 do 6. 2. 2019 (materiál přijde na stůl) (3) PRIM/1 p. primátor
3 Volba přísedících Okresního soudu Plzeň-město (2) PRIM/2 p. primátor
4 Poskytnutí individuálních neinvestičních dotací z rozpočtu Kanceláře primátora MP (2) KP/1 p. primátor
5 Uzavření Rámcové smlouvy o financování projektu „Prodloužení tramvajové tratě na Borská pole – část Tramvajová trať“ v rámci Operačního programu Doprava, z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury. (3) ÚKEP/1 p. primátor
6 Žádost o dotaci z Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání na projekt „START Plzeň“ (2) ÚKEP/3 p. primátor
7 Žádost o dotaci z Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání na projekt „DIGI Plzeň“ (2) ÚKEP/4 p. primátor
8 Žádost o dotaci z Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání na projekt „SMART Plzeňáčci“ (2) ÚKEP/5 p. primátor
9 Splněná a prodlužovaná usnesení ZMP od 13. 12. 2018 do 13. 1. 2019 (2) KV/1 Mgr. Janouškovec
10 Statut a Jednací řád Kontrolního výboru ZMP (6) KV/3 Mgr. Janouškovec
11 Statut a Jednací řád Výboru pro zadávání veřejných zakázek ZMP (5) VZVZ/1 p. Matoušová
12 Statut a Jednací řád Finančního výboru ZMP (materiál přijde na stůl) (5) FV/1 Ing. Blažek
12a Odměny pro fyzické osoby vykonávající funkci člena komise RMP nebo výboru ZMP, které nejsou členy ZMP (2) RadS/3 radní Šlouf
13 Souhrnné rozpočtové opatření vyplývající ze skutečnosti čerpání rozpočtu v roce 2018 (4) ŘEÚ/1 radní Šlouf
14 Souhrnné rozpočtové opatření vyplývající z očekávaného čerpání rozpočtu v roce 2019 (4) ŘEÚ/2 radní Šlouf
15 Rozpočtové opatření pro rok 2019 v souvislosti s rozdělením volných zdrojů a aktualizace Střednědobého výhledu rozpočtu MMP v letech 2020 – 2022 (11) ŘEÚ/3 radní Šlouf
16 Návrh na volbu členů dozorčích rad akciových společností s majetkovou účastí města (3) NámZ/1 nám. Zarzycký
17 Návrh na změnu členů dozorčí rady společnosti BIC Plzeň s.r.o. (2) NámZ/2 Mgr. Zarzycký
18 Návrh na změnu členů dozorčí rady společnosti MĚŠŤANSKÁ BESEDA PLZEŇ s.r.o (2) NámZ/3 Mgr. Zarzycký
19 Návrh na změnu členů dozorčí rady společnosti POVED s.r.o. (2) NámZ/4 Mgr. Zarzycký
20 Poskytnutí individuální neinvestiční dotace pro Západočeský badmintonový svaz, z.s. na konání Mistrovství České republiky (4) SPORT/1 nám. Zarzycký
21 Schválení uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o spolupráci pro investiční akci "Uzel Plzeň, 2. stavba - přestavba osobního nádraží v Plzni" (8) OI/1 nám. Šindelář
22 Schválení uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o spolupráci pro investiční akci "Uzel Plzeň, 3. stavba - přesmyk domažlické trati" (9) OI/2 nám. Šindelář
23 Poskytnutí dotací z rozpočtu Odboru životního prostředí MMP - provozní transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům a uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace s těmito žadateli (5) OŽP/1 nám. Vozobule
24 Žádost společnosti Techmania Science Center o.p.s. o poskytnutí dotace z FŽP MP na projekt „Zelená Techmania II.“ (6) KŽP/1 nám. Vozobule
25 Poskytnutí dotací v rámci Jednoletého dotačního programu na podporu, rozvoj a prezentaci celoroční umělecké a kulturní činnosti na rok 2019 (6) OK/1 nám. Bartáková
26 Zvýšení individuální dotace poskytnuté subjektu Plzeň 2015, zapsaný ústav, z rozpočtu Odboru kultury MMP pro rok 2019 (3) OK/2 nám. Bartáková
27 Poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu Odboru sociálních služeb MMP (2) OSS/1 nam. Bartáková
28 Rozpočtové opatření pro MO na úhradu prodloužené provozní doby v MŠ (2) OŠMT+FIN/1 radní Kantorová, radní Šlouf
29 Poskytnutí dotací konkrétním příjemcům jako závazných ukazatelů BEZP MMP - provozní transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům na rok 2019 a uzavření veřejnoprávních smluv s těmito žadateli (11) BEZP/1 radní Zrzavecký
29a Výběrové řízení s následnou aukcí na nemovitý majetek v k. ú. Hradiště u Plzně (6) RadS/1 radní Šlouf
30 Doplnění usnesení ZMP č. 100 ze dne 8. 3. 2018 ve věci předkupního práva – pozemky v k. ú. Doubravka (Staniční a Těšínská) (4) MAJ/1 radní Šlouf
31 Doplnění usnesení ZMP č. 432/2018 o ujednání ve věci předkupního práva k podílu pozemku parc. č. 1255/65 pro k. ú. Doubravka a dále o ujednání ve věci dostatečně neidentifikovaných spoluvlastnících (4) MAJ/2 radní Šlouf
32 Zrušení usnesení ZMP č. 207 ze dne 17. 5. 2007 ve věci uzavření smlouvy o bezúplatném a úplatném převodu pozemků v k. ú. Bolevec od ČR, přísl. hospodařit s maj. státu SPÚ a projednání bezúpl. převodu předmětných pozemků (5) MAJ/3 radní Šlouf
33 Bezúplatný převod pozemků parc. č. 5297/9, parc. č. 5297/10, parc. č. 5297/13, parc. č. 5297/17 a parc. č. 5694/6, vše k. ú. Plzeň, z vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do majetku města (6) MAJ/4 radní Šlouf
34 Uzavření darovací smlouvy na převod pozemku parc. č. 2575/8 v k. ú. Skvrňany z majetku města Plzně do vlastnictví ŘSD ČR v rámci majetkoprávního vypořádání v souvislosti se stavbou silnice I. třídy - I/26 (5) MAJ/5 radní Šlouf
35 Výkup pozemků p. č. 781/25, 781/51, oba k. ú. Lhota u Dobřan, a p. č. 2001/2, k. ú. Litice u Plzně, od spoluvlastníků zaps. na LV č. 564 pro k. ú. Lhota u Dobřan a na LV č. 1625 pro k. ú. Litice u Plzně, do majetku města Plzně (5) MAJ/7 radní Šlouf
36 Výkup části pozemku parc. č. 2371/1, k. ú. Doubravka, z vlastnictví SK RAPID PLZEŇ z.s., do majetku města Plzně (6) MAJ/8 radní Šlouf
37 Výkup pozemku parc. č. 817/6, k. ú. Lhota u Dobřan, z vlastnictví fyzické osoby, do majetku města Plzně (7) MAJ/9 radní Šlouf
38 Výkup nemovitých věcí v k. ú. Plzeň dotčených stavbou „I/20, úsek Sládkova – Na Roudné, severní část“ od fyzických osob (7) MAJ/10 radní Šlouf
39 Odkoupení pozemku parc. č. 8525/27 v k. ú. Plzeň pro stavbu Stezka podél Borské ulice od společnosti ADELARDIS a.s. (7) MAJ/11 radní Šlouf
40 Uzavření dodatku č. 1 ke SOSB kupní uzavřené v souvislosti se stavbou: „I/27 Sukova – Karlovarská, úsek Sukova – Borská“ v k. ú. Plzeň - změna termínu uzavření konečné smlouvy kupní (3) MAJ/12 radní Šlouf
41 Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní v rámci stavby Novostavba bytových domů, Plzeň - Skvrňany, investor GLOBÁl spol. s r.o. (8) MAJ/13 radní Šlouf
42 Konečné majetkoprávní vypořádání TDI a pozemků v souvislosti se stavbou „Nová Valcha 3. a 4. fáze“, v k. ú. Valcha a zřízení služebností s FO, investor spol. Valcha Property Development a.s. (7) MAJ/14 radní Šlouf
43 Městské soutěže na prodej nemovitých věcí na adrese Skvrňanská 32 a Mánesova 25 v Plzni (3) PROP/2 radní Šlouf
44 Prodej spoluvlastnického podílu 133/256 k celku nemovité věci na adrese Riegrova 24 v Plzni (2) PROP/3 radní Šlouf
45 Záměr darovat část pozemku parc. č. 2220/1, k. ú. Doubravka, Plzeňskému kraji (6) PROP+EVID/4 radní Šlouf
46 Prodej nově vzniklého pozemku p. č. 459/5, k. ú. Radčice u Plzně (9) PROP/5 radní Šlouf
47 Prodej nově vzniklého pozemku p. č. 246/150 v k. ú. Radobyčice (7) PROP/6 radní Šlouf
48 Prodej pozemku p. č. 3245 v k. ú. Bolevec (6) PROP/7 radní Šlouf
49 Prodej pozemku p. č. 854/2 v k. ú. Lobzy (6) PROP/8 radní Šlouf
50 Prodej pozemku p. č. 5469/2 v k. ú. Plzeň (7) PROP/9 radní Šlouf
51 Prodej nově vzniklého pozemku p. č. 1631/15 v k. ú. Černice (8) PROP/10 radní Šlouf
52 Prodej pozemků p. č. 12050/3 a 12050/6, oba v k. ú. Plzeň (6) PROP/11 radní Šlouf
53 Uznání vydržení vlastnického práva k pozemku p. č. 218/7 v k. ú. Ejpovice (6) EVID/1 radní Šlouf
54 Uznání vydržení vlastnického práva k pozemkům p. č. 506/6 a p. č. 506/7 v k. ú. Doudlevce (11) EVID/2 radní Šlouf
55 Uznání vydržení vlastnického práva k pozemku p. č. 2568/6 v k. ú. Doubravka (9) EVID/3 radní Šlouf
56 Uznání vydržení vlastnického práva k pozemku p. č. 2568/7 v k. ú. Doubravka (9) EVID/4 radní Šlouf
57 Projednání daru výpočetní techniky z majetku města Plzně, Základní škole T. G. Masaryka Vimperk, 1. máje 268, okres Prachatice (3) EVID/5 radní Šlouf
58 Darování plastových sedaček demontovaných v rámci modernizace stadionu ve Štruncových sadech (3) EVID/6 radní Šlouf
59 Projednání informativních zpráv (1) ORG/1 p. primátor
60 Plzeňské podnikatelské vouchery 2017-18 (4) ŘEÚ/4 Ing. Kuglerová, MBA
61 Inf.o nedok. stav. dílech „Rekonstrukce vod. a kanal.včetně odboček, Plzeň, vnitroblok Lábkova“, „Rekonstrukce vod. a kanal.,Plzeň, Kaštanová ulice“ a „Rekonstrukce stáv. kanal.,Plzeň, ulice Plachého, Skrétova a Nerudova“ (1) OSI/1 nám. Zarzycký
62 Informace o evidovaných dražbách a výběrových řízeních za rok 2018 (3) MAJ+PROP/17 radní Šlouf
63 Projednání „Petice proti výstavbě nových bytových domů v lokalitě Heyrovského“ (3) PROP+KŘTÚ/12 Ing. Kuglerová, MBA, Ing. Kozohorský, MBA
64 Dopis České komory architektů ve věci nabídky pomoci při koncepčním rozhodování o území obce (1) ORG/2 Ing. Karhan
65 Zpráva o situaci na trhu práce okres Plzeň-město a Plzeňský kraj - listopad 2018 (1) ORG/3 Ing. Karhan
66 Zpráva o situaci na trhu práce okres Plzeň-město a Plzeňský kraj - prosinec 2018 (1) ORG/4 Ing. Karhan
67 Prezentace aplikace Cityvizor (4) ORG/5 P. Šrámek
68 Informativní zpráva pana Hanouska ve věci záležitosti nespokojených občanů z ulice Nad Týncem (3) ORG/6 Ing. Karhan
69 Informativní zpráva pana Hanouska ve věci činnosti městských servisních organizací v Bukovci (1) ORG/7 Ing. Karhan
70 Návrh řešení budoucího využití objektu Kulturní dům Peklo (1) RadS/2 radní Šlouf
71 Aktuální informace k realizaci „Strategie ITI plzeňské metropolitní oblasti“ (1) ÚKEP/2 Ing. Beneš
72 Zpráva o činnosti VZVZ ZMP (1) VZVZ/2 p. Matoušová
73 Zpráva o činnosti KV ZMP (2) KV/2 Mgr. Janouškovec
74 Různé (0)