Podklady pro zasedání Zastupitelstva města Plzně

Program 4.schůze Zastupitelstva města Plzně konající se 18.03.2019 od 9.00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Schválení programu jednání, volba návrhové komise, jmenování ověřovatelů zápisu (0)
2 Zpráva o činnosti Rady města Plzně a primátora města Plzně za období od 7. 2. 2019 – 17. 3. 2019 (materiál přijde na stůl) (3) PRIM/1 p. primátor
3 Schválení změny „Strategie ITI plzeňské metropolitní oblasti“ - verze únor 2019 (4) PRIM+ÚKEP/2 p. primátor
4 Splněná a prodlužovaná usnesení ZMP od 14.1.2019 do 10.02.2019 (2) KV/1 Mgr. Janouškovec
5 Poskytnutí členských příspěvků na provoz DSO Povodí Berounky a DSO Silnice I/27 pro rok 2019 (2) ŘEÚ/1 radní Šlouf
6 Rozpočtové opatření pro rok 2019 a aktualizace Střednědobého výhledu rozpočtu MMP v letech 2020 -2022 v souvislosti s předpokládanou realizací projektu "Technologický park DRONET - Plzeň, Světovar" (7) ŘEÚ/2 radní Šlouf
7 Rozpočtové opatření v návaznosti na vyhodnocení očekávané skutečnosti zlepšených příjmů z prodeje domů a volných zdrojů Fondu rezerv a rozvoje MP v roce 2019. (4) ŘEÚ/3 radní Šlouf
8 Přijetí dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR na akci „Rekonstrukce zahrady 28. základní školy v Plzni v přírodním stylu“ (5) FIN/1 radní Šlouf
9 Žádost o dotaci z OP PIK 2014-2020, Služby infrastruktury ITI (Plzeň) na projekt „Technologický park DRONET- Plzeň Světovar“ (2) ÚKEP+ŘEÚ/1 p. primátor
10 Schválení nového znění zakladatelské listiny společnosti Čistá Plzeň, s.r.o. (3) NámZ/1 nám. Zarzycký
11 Návrh na volbu členů dozorčí rady společnosti Čistá Plzeň, s.r.o. (2) NámZ/2 nám. Zarzycký
12 Schválení změny základních dokumentů společností BIC Plzeň, s.r.o. a MĚŠŤANSKÁ BESEDA PLZEŇ s.r.o. (6) NámZ/3 nám. Zarzycký
13 Návrh na změnu členů dozorčí rady společnosti BIC Plzeň, společnost s ručením omezeným (2) NámZ/4 nám. Zarzycký
14 Návrh na změnu členů dozorčí rady společnosti MĚŠŤANSKÁ BESEDA PLZEŇ s.r.o. (2) NámZ/5 nám. Zarzycký
14a Poskytnutí individuální investiční dotace z Odboru sportu MMP SK Plzeň 1894 z.s. (3) NámZ+RadS/6 nám. Zarzycký
15 Poskytnutí dotací do oblasti sportu a tělovýchovy včetně podpory handicapovaných sportovců (7) SPORT/1 nám. Zarzycký
16 Poskytnutí dotací z dotačního programu Rekonstrukce, oprava a výstavba sportovních zařízení, areálů a související infrastruktury na území města Plzně (11) SPORT+ŘEÚ/2 nám. Zarzycký
17 Poskytnutí individuálních neinvestičních dotací z rozpočtu Odboru sportu MMP (11) SPORT/3 nám. Zarzycký
18 Akční plán na roky 2019 až 2020 k platné Koncepci sportu v Plzni (5) SPORT/4 nám. Zarzycký
19 Poskytnutí individuálních neinvestičních dotací z rozpočtu Odboru sportu MMP (5) SPORT/5 nám. Zarzycký
20 Akční plán na rok 2019 ke Strategickému plánu města Plzně (4) KŘTÚ/1 nám. Šindelář
21 Koordinace významných dopravních staveb v Plzni v letech 2019 – 2022 (SUPERDIO) a související rozpočtové opatření (6) KŘTÚ/11 nám. Vozobule
22 Odstranění budovy čerpací stanice p. č. 8436, k. ú. Plzeň, u Borské přehrady a objektu Chrástecká 12, č.e. 326 na pozemku p.č. 12641 k.ú. Plzeň 4 a související rozpočtové opatření (9) KŘTÚ/12 nám. Vozobule
23 Prominutí parkovného z vyblokovaných parkovacích míst vyplývající z dohody o technických podmínkách se společností Agentura Nashledanou s.r.o. – Prodaná nevěsta Open Air (10) KŘTÚ/13 nám. Vozobule
24 Prominutí parkovného z vyblokovaných parkovacích míst vyplývající z dohody o technických podmínkách se společností Agentura Nashledanou s.r.o. – koncert B-Side band a Vojty Dyka (10) KŘTÚ/14 nám. Vozobule
25 Změna směrnice QS 61-10 Statut fondu životního prostředí města Plzně (5) OŽP+FIN/1 nám. Vozobule, radní Šlouf
26 Žádost Zdeňka Kleina, zastoupeného advokátem Mgr. Martinem Zikmundem, o narovnání sporu ohledně úhrady dlužné částky za pronájem nebytových prostor (restaurace) včetně příslušenství v prostorách Divadla ALFA,p.o. (6) ŘÚSO/1 nám. Bartáková
27 Poskytnutí dotací v rámci Jednoletého dotačního programu v oblasti kultury na podporu uměleckých a kulturních projektů pro rok 2019 (6) OK/1 nám. Bartáková
28 Žádost o vyjádření potřebnosti sociální služby – odlehčovací služby (8364054) pro organizaci Domov - plzeňská hospicová péče, z. ú. (2) OSS/1 nám. Bartáková
29 Poskytnutí individuálních neinvestičních dotací z rozpočtu OŠMT MMP (7) OŠMT/1 radní Kantorová
30 Rozpočtové opatření pro základní školy v Plzni na opravu a údržbu sportovišť v roce 2019 (2) OŠMT/2 radní Kantorová
30a Uzavření nové veřejnoprávní smlouvy na výkon úkolů strážníků Městské policie Plzeň na území města Dobřany, která nahradí stávající veřejnoprávní smlouvu (5) RadZ/1 radní Zrzavecký
31 Poskytnutí finančního daru Hasičskému záchrannému sboru Plzeňského kraje (4) BEZP/1 radní Zrzavecký
32 Poskytnutí finančního daru Krajskému ředitelství policie Plzeňského kraje (4) BEZP/2 radní Zrzavecký
33 Poskytnutí finančního daru Zdravotnické záchranné službě Plzeňského kraje (4) BEZP/3 radní Zrzavecký
34 Program prevence kriminality města Plzně 2019 (4) BEZP/4 radní Zrzavecký
35 Rozpočtová opatření rozpočtu VTP - Plzeňský vědeckotechnický park pro rok 2019 (2) BYT/1 radní Šlouf
36 Projednání žádosti o prominutí dluhu na poplatcích z prodlení - byt č. 3, Bzenecká 11, Plzeň (5) BYT/2 radní Šlouf
37 Projednání uzavření Dohody o splátkách na dluh vztahující se k prostorům sloužícím k podnikání č. 906, náměstí Republiky 12, Plzeň (6) BYT/3 radní Šlouf
38 Koncepce sociálního a dostupného bydlení statutárního města Plzně na roky 2019–2022 a Akční plán na roky 2019-2020 (5) BYT/4 radní Šlouf
38a Změna usnesení ZMP č. 166/2018 ve věci uzavření kupní smlouvy s SK PLZEŇ 1894 z. s. na odkup pozemků v k. ú. Plzeň, lokalita ul. Úslavská/Mezi Stadiony, do majetku města Plzně (5) RadS/1 radní Šlouf
39 Uzavření smlouvy směnné mezi městem Plzní a 5 FO – „Park U Ježíška v Plzni“ (6) MAJ/2 radní Šlouf
40 Rozhodnutí o prodloužení termínu uzavření konečné smlouvy, o odstoupení od smlouvy o smlouvě budoucí kupní a o prominutí smluvní pokuty – 7 fyzických osob (5) MAJ/3 radní Šlouf
41 Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní uzavřené v souvislosti se stavbou Rezidence Kaplířka, k. ú. Plzeň, investor První developerská s.r.o. (5) MAJ/4 radní Šlouf
42 Konečné majetkoprávní vypořádání TDI a pozemků „Plzeň – Černice, ul. K Plzenci III.“ v k. ú. Černice, investor spol. IKO stavby s.r.o. (5) MAJ/5 radní Šlouf
43 Bezúplatný převod pozemku p.č. 294/5 k.ú. Malesice od ČR, přísl. hospodařit s majetkem státu Státní pozemkový úřad, do majetku města Plzně (6) MAJ/6 radní Šlouf
44 Výkup spoluvlastnických podílů k celku pozemku parc. č. 2769/1 od spoluvlastníků (5 FO) zaps. na LV č. 7484 pro k. ú. Plzeň, do majetku města Plzně. (6) MAJ/7 radní Šlouf
45 Výkup spoluvlastnických podílů na pozemcích parc. č. 8398/1, 8398/2, 8398/8, 8398/9, 8398/10, 8398/5 a 8368/1 vše v k. ú. Plzeň do majetku města Plzně od fyzických osob (5) MAJ/8 radní Šlouf
46 Zrušení a vypořádání spoluvlastnictví k pozemkům v k. ú. Valcha – 3 fyzické osoby (6) MAJ/9 radní Šlouf
47 Změna předkupního práva města Plzně k pozemkům v k. ú. Litice u Plzně ve vlastnictví Wittmann Alfa s.r.o. (4) MAJ/10 radní Šlouf
48 Výkup pozemku v k. ú. Křimice - „Propojení za kostelem včetně okružní křižovatky, Plzeň - Křimice“ od fyzické osoby a společnosti AGRO ENERGY CZ spol. s r.o. (6) MAJ/11 radní Šlouf
49 Poskytnutí peněžitého daru Společenství vlastníků Brněnská 48 a Slupská 5 v Plzni a uzavření darovací smlouvy (5) PROM/1 radní Šlouf
50 Rozdělení vlast.práva k nem.věci na vlast.právo k jednotkám, prodej bloku I -Bzenecká 14,Sylván po jednotkách,založení společenství vlastníků v předmětném domě a schválení znění stanov tohoto společenství vlastníků (7) PROM+BYT/2 radní Šlouf
51 Prodej volných bytových jednotek v Plzni, na adrese Sokolovská 49, Sokolovská 123, Žlutická 64, Rabštejnská 22 a E. Krásnohorské 18, z majetku města Plzně městskou soutěží – stanovení vyvolávací ceny (5) PROM/3 radní Šlouf
52 Uzavření kupních smluv na prodej jednotek (nebytových prostorů) v Plzni, na adrese Manětínská 17, a Sokolovská 72, obsazených nájemcem s platnou nájemní smlouvou, s vítězi městských soutěží. (3) PROM/4 radní Šlouf
53 Prodej nemovité věci na adrese V Lomech 13, Plzeň, tj. pozemku parc. č. 1366/2, jehož součástí je stavba Bolevec č. p. 1164, k. ú. Bolevec (8) PROM/5 radní Šlouf
54 Prodej nově vzniklých pozemků p. č. 2178/2 a p. č. 3137/2, vše v k. ú. Bolevec, společnosti ČEZ Distribuce, a. s. (8) PROM/6 radní Šlouf
55 Záměr prodat část pozemku p.č. 12568/4 v k.ú. Plzeň, v lokalitě Bílá Hora, spol. Obytná zóna Bílá Hora a.s. (13) PROM/7 radní Šlouf
56 Prodej pozemku p. č. 1969/3 v k. ú. Doubravka (9) PROM/8 radní Šlouf
57 Prodej pozemku p. č. 232/246 a nově vzniklého pozemku p. č. 232/432, oba v k. ú. Lobzy (8) PROM/9 radní Šlouf
58 Zrušení usnesení ZMP č. 263 ze dne 24. 5. 2018 ve věci prodeje pozemku p. č. 746 v k. ú. Červený Hrádek u Plzně (6) PROM/10 radní Šlouf
59 Prodeje pozemku p. č. 1439/2 a nově vzniklého pozemku p. č. 1251/8 vše v k. ú. Dýšina společnosti Schäfer - Menk s.r.o. (9) PROM/11 radní Šlouf
60 Uznání vydržení vlastnického práva k pozemkům p. č. 12361/4, p. č. 12361/5, p. č. 12794/2 v k. ú. Plzeň (9) EVID/1 radní Šlouf
61 Uznání vydržení vlastnického práva k pozemku p. č. 2545/15 v k. ú. Skvrňany (10) EVID/2 radní Šlouf
62 Uznání vydržení vlastnického práva k pozemku p. č. 2568/3 v k. ú. Doubravka (9) EVID/3 radní Šlouf
63 Uznání vydržení vlastnického práva k pozemku p. č. 2568/8 v k. ú. Doubravka (9) EVID/4 radní Šlouf
64 Rozhodnutí o udělení souhlasu společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s. se zcizením movitých věcí – technologie trafostanic a se zatížením staveb, ve kterých jsou technologie umístěny, služebnostmi (4) EVID/5 radní Šlouf
65 Rozhodnutí o darování výpočetní techniky Základní škole a mateřské škole Velhartice, p. o. (3) EVID/6 radní Šlouf
66 Darování policových regálů společnosti MOŽNOSTI TU JSOU o. p. s. (3) EVID/7 radní Šlouf
67 Novelizace Jednacího řádu ZMP (4) ORG/4 p. Vileta
68 Projednání informativních zpráv (1) ORG/1 p. primátor
69 Úprava vnitřního předpisu QS 61-30 Rozpočtový proces v prostředí města Plzně (1) ŘEÚ/4 radní Šlouf
70 Informativní zpráva ve věci: "Zdroje požární vody na území města Plzně za rok 2018" (2) OSI/1 Ing. Krupičková, MBA
71 Informativní zpráva ve věci: "Financování jednotlivých akcí zařazených v materiálu Priority vodohospodářských staveb města Plzně" (4) OSI/3 Ing. Krupičková, MBA
72 Informativní zpráva ve věci "Plnění Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací v roce 2018" (2) OSI+ŘEÚ/2 Ing. Krupičková, MBA
73 Plnění Akčního plánu za rok 2018 ke Koncepci sociálního a dostupného bydlení statutárního města Plzně na roky 2016–2020 (1) BYT/5 Ing. Z. Švarc
74 Informace o prodeji pozemků p. č. 10065/1, 10065/2, 10065/3, 10065/4, 10065/5, 10065/6, 10065/7, 10065/8, vše v k. ú. Plzeň, dle kupní smlouvy č. 2009/001208 ze dne 30. 4. 2009 ve znění dodatku č. 1 ze dne 11. 12. 2013. (3) PROM/12 radní Šlouf
75 Stav městského nemovitého majetku (1) EVID/8 radní Šlouf
76 Vyhodnocení konceptu Plzeňských tréninkových center mládeže za rok 2018 (2) SPORT/6 Mgr. Zarzycký
77 Informativní zpráva o stavu a čerpání rozpočtu kapitálových výdajů roku 2018 Odboru investic MMP v členění na jednotlivé investiční akce k 31.12.2018 (2) OI/1 Ing. Grisník
78 Zpráva o situaci na trhu práce okres Plzeň-město a Plzeňský kraj - leden 2019 (1) ORG/2 Ing. Karhan
79 Reakce na podnět Ing. Hanouska ze dne 7. 2. 2019 – užívání pozemku p. č. 1885/8, k. ú. Doubravka, ulice Nad Týncem (1) ORG/3 Ing. Kozohorský, MBA
80 Námitka k vyvěšenému záměru města Plzně prodat nově vzniklé pozemky p. č. 1609/221 a další – oddělené části pozemků p. č. 1609/60 a 1609/90, k. ú. Bolevec (3) ORG/5 Ing. Karhan
81 Návštěvnost města Plzně v roce 2018 (1) ŘÚSO/2 PhDr. Knížová
82 Zapojení statutárního města Plzně do projektu „Vytvoření sítě pro aplikaci eko-elektroniky ve střední Evropě“ v rámci programu Interreg Central Europe. (1) OŽP/2 Ing.Svobodová
83 Zápis z jednání VZVZ ZMP ze dne 6. 2. 2019 (1) VZVZ/1 p. Matoušová
84 IZ o činnosti VZVZ ZMP a dokončených veřejných zakázkách za II. pololetí roku 2018 (3) VZVZ/2 p. Matoušová
85 Zpráva o činnosti KV ZMP (2) KV/2 Mgr. Janouškovec
86 Různé (0)