Podklady pro zasedání Zastupitelstva města Plzně

Program 5.schůze Zastupitelstva města Plzně konající se 13.05.2019 od 9.00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Schválení programu jednání, volba návrhové komise, jmenování ověřovatelů zápisu (0)
2 Zpráva o činnosti Rady města Plzně a primátora města Plzně za období od 18. 3. 2019 – 12. 5. 2019 (materiál přijde na stůl) (3) PRIM/1 p. primátor
3 Splněná a prodlužovaná usnesení ZMP od 11.2.2019 do 14.04.2019 (2) KV/1 Mgr. Janouškovec
4 Rezignace a jmenování člena Výboru pro zadávání veřejných zakázek ZMP (4) ORG/1 p. Matoušová
5 Projednání Závěrečného účtu města Plzně za rok 2018 (7) ŘEÚ/1 radní Šlouf
6 Souhrnné rozpočtové opatření vyplývající z vyhodnocení čerpání rozpočtu MMP za rok 2018 a aktuálního vyhodnocení čerpání rozpočtu v roce 2019 (7) ŘEÚ/2 radní Šlouf
7 Volba přísedících Okresního soudu Plzeň-město (2) PRIM/2 p. primátor
8 Schválení změny „Strategie ITI plzeňské metropolitní oblasti“ - verze květen 2019 (5) PRIM+ÚKEP/4 p. primátor
9 Poskytnutí individuální investiční dotace z rozpočtu Kanceláře primátora pro Tělocvičnou jednotu Sokol Plzeň - Koterov (IČ: 00479543) na pořízení repliky historického slavnostního praporu jednoty (3) KP/1 p. primátor
10 Poskytnutí individuálních finančních dotací z rozpočtu Kanceláře primátora MMP (2) KP/2 p. primátor
11 Přijetí podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Operačního programu Zaměstnanost 2014 - 2020 na projekt „Plzeň - moderní a zodpovědná“ (3) ÚKEP+ŘEÚ/1 p. primátor
12 Žádost o dotaci z IROP na projekt „Úpravy bytového domu U Radbuzy 8 pro účely sociálního bydlení v Plzni“ a blokace finančních prostředků z Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů (2) ÚKEP+ŘEÚ/2 p. primátor
13 Poskytnutí neinvestičních dotací v rámci Dotačního programu pro rozvoj cestovního ruchu a prezentaci města Plzně v roce 2019 (6) OPM/1 p. primátor
14 Návrh na volbu členů dozorčích rad společností s ručením omezeným s majetkovou účastí města (3) NámZ/1 nám. Zarzycký
15 Program a scénář hlasování valné hromady společnosti Plzeňská teplárenská, a. s. a delegování zástupce města na tuto valnou hromadu (10) FIN/2 nám. Zarzycký
16 Obecně závazná vyhláška o zrušení obecně závazných vyhlášek statutárního města Plzně č. 13/2002, č. 9/2003, č. 5/2008 a č. 1/2016 k uskutečnění Územní energetické koncepce města Plzně (5) OSI/1 nám. Zarzycký
17 Udělení výjimky ze směrnice QS 74 - 01 Zásady pro zadávání veřejných zakázek při zadání VZ MR na „Výběr zhotovitele návrhu expozic budoucího Muzea Patton Memorial Pilsen (3) ŘÚSO/1 nám. Zarzycký
18 Poskytnutí individuální investiční dotace z Odboru sportu, Smart Cities a podpory podnikání (4) SPORT+ŘEÚ/1 nám. Zarzycký
19 Poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu Odboru sportu, Smart Cities a podpory podnikání (4) SPORT/2 nám. Zarzycký
20 Přijetí Memoranda o podpoře sportu v městě Plzni (5) SPORT/3 nám. Zarzycký
21 Uzavření Memoranda o spolupráci mezi městem Plzeň a Panattoni Czech Republic Development s.r.o. (3) TN/1 nám. Šindelář
22 Plán udržitelné mobility Plzně – aktualizace 2018 (4) KŘTÚ/1 nám. Šindelář
23 Poskytnutí individuální dotace Krajské hospodářské komoře v Plzeňském kraji (3) KŘTÚ/2 nám. Šindelář
24 Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o společné realizaci v rámci projektu „I/20 a II/231 v Plzni, Plaská – Na Roudné – Chrástecká, 2. etapa“ (4) OI/2 nám. Šindelář
25 Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o společné realizaci v rámci projektu „I/27 Plzeň, Třemošenský rybník - Orlík“ (4) OI/3 nám. Šindelář
26 „Městský okruh, úsek Křimická (Chebská) – Karlovarská v Plzni“ - provedení předstihového archeologického průzkumu - žádost o udělení výjimky ze směrnice QS 74 - 01 Zásady pro zadávání veřejných zakázek (3) OI/4 nám. Šindelář
27 Dozorčí rada Nadačního fondu Zelený poklad (3) NámV/1 nám. Vozobule
28 Poskytnutí dotace z rozpočtu OŽP MMP - provozní transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s žadatelem Český rybářský svaz, z.s., Západočeský územní svaz (4) OŽP/1 nám. Vozobule
29 Žádost společnosti Opravárna s.r.o., K Vejvoďáku 1202, Zbraslav, 156 00 Praha 5, o poskytnutí dotace z Fondu životního prostředí města Plzně na projekt "Opravme Česko - Plzeň 2019" (6) KŽP/1 nám. Vozobule
30 Žádost Městského obvodu Plzeň 5 - Křimice, Prvomájová 100/21, 322 00 Plzeň, o uvolnění finančních prostředků z Fondu životního prostředí města Plzně na projekt "Nábřežní park Křimice" (5) KŽP/2 nám. Vozobule
31 Žádost 70. mateřské školy Plzeň, Waltrova 26, příspěvkové organizace, 318 00 Plzeň, o uvolnění finančních prostředků z Fondu životního prostředí města Plzně na projekt "Waltříkova ovocná zahrada" (5) KŽP/3 nám. Vozobule
32 Žádost ústavu MOTÝL, z. ú., Žlutická 2, 323 00 Plzeň, o poskytnutí dotace z Fondu životního prostředí města Plzně na projekt "S MOTÝLem v souladu s přírodou" (6) KŽP/4 nám. Vozobule
33 Žádost 27. mateřské školy Plzeň, Dvořákova 4, příspěvkové organizace, 301 00 Plzeň, o uvolnění finančních prostředků z Fondu životního prostředí města Plzně na projekt "Zahrada, která děti baví - kuchyňka v zahradě" (5) KŽP/5 nám. Vozobule
34 Žádost spolku Alpinum klub Plzeň, z. s., Mlatecká 1912/46, 323 00 Plzeň, o poskytnutí dotace z Fondu životního prostředí města Plzně na projekt "Vydání výstavního Zpravodaje Alpinum klubu Plzeň na rok 2019" (6) KŽP/6 nám. Vozobule
35 Žádost pobočného spolku Tělocvičná jednota Sokol Plzeň - Nová Hospoda, Prostřední 7, 318 00 Plzeň, o poskytnutí dotace z Fondu životního prostředí města Plzně na projekt "Bezpečnostní prořezání stromu v areálu TJ" (6) KŽP/7 nám. Vozobule
36 Žádost Městského obvodu Plzeň 9-Malesice, Chotíkovská 72/14, 318 00 Plzeň,o uvolnění finančních prostředků z Fondu životního prostředí MP na projekt "Zdravotní prořezávka stromů+obnova a doplnění herních prvků VÚH Malesice" (5) KŽP/8 nám. Vozobule
37 Žádost spolku SK Smíchov Plzeň z. s., Šeříková 35, 326 00 Plzeň, o poskytnutí dotace z Fondu životního prostředí města Plzně na projekt "Výstavba dětského hřiště a dětských herních prvků" (6) KŽP/9 nám. Vozobule
38 Poskytnutí dotace na opravu světlíku kopule kostela Korandova sboru Anglické nábřeží 2142/13 v Plzni (5) OPP/1 nám. Bartáková
39 Poskytnutí dotace na výrobu a montáž dřevěných slohových oken a dveří obytného domu usedlosti Koterovská náves 6/6 v Plzni Koterově (5) OPP/2 nám. Bartáková
40 Poskytnutí dotace na restaurování a opravu části fasády domu Rooseveltova 77/2 v Plzni (5) OPP/3 nám. Bartáková
41 Poskytnutí dotace na opravu střechy obytného domu usedlosti Zborovská 4/31 v Plzni Doudlevcích (5) OPP/4 nám. Bartáková
42 Poskytnutí dotace na restaurování a opravu fasád vjezdové brány s brankou a štítového průčelí obytného domu usedlosti Božkovské náměstí 12/7 v Plzni Božkově (5) OPP/5 nám. Bartáková
43 Poskytnutí dotací z Dotačního programu na podporu umělců v rámci rezidenčních pobytů na území statutárního města Plzeň pro rok 2019 (6) OK/1 nám. Bartáková
44 Žádosti společnosti iREPORT s.r.o. a společnosti Film Servis Plzeň s.r.o. o poskytnutí individuálních neinvestičních dotací z rozpočtu statutárního města Plzně pro rok 2019 (6) OK/2 nám. Bartáková
45 Poskytnutí dotací v rámci Průběžného dotačního programu „Mikrogranty na podporu kulturních a uměleckých projektů pro rok 2019“ (6) OK/3 nám. Bartáková
46 Poskytnutí peněžitých darů fyzickým osobám (1x investiční) z rozpočtu Odboru sociálních služeb MMP pro rok 2019. (2) OSS/1 nám. Bartáková
47 Poskytnutí/neposkytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu OSS MMP v rámci dotačního programu „Služby a činnosti v sociální oblasti“ pro rok 2019. (32) OSS/2 nám. Bartáková
48 Poskytnutí neinvestiční individuální dotace z rozpočtu OSS MMP (2) OSS/3 nám. Bartáková
49 Poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Podpora aktivit k technickému vzdělávání pro rok 2019 (6) OŠMT+FIN/1 radní Kantorová
50 Poskytnutí dotací v rámci dotačního programu Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže v oblasti výchovy a vzdělávání v roce 2019 (6) OŠMT+FIN/2 radní Kantorová
51 Poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu Podpora primární prevence rizikového chování (6) OŠMT/3 radní Kantorová
52 Poskytnutí neinvestičních dotací z dotačního programu Podpora tělovýchovných aktivit (6) OŠMT/4 radní Kantorová
53 Poskytnutí dotace z rozpočtu BEZP MMP - provozní transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům a uzavření veřejnoprávní smlouvy s žadatelem. (3) BEZP/1 radní Zrzavecký
54 Schválení programu podpory spolupráce podniků a výzkumných organizací v Plzeňské metropolitní oblasti - Plzeňské podnikatelské vouchery (6) ŘEÚ/3 radní Gola
55 Stanovení limitu finančního rámce pro úhradu prokazatelné ztráty PMDP, a. s. na období 2019 - 2029 (7) ŘEÚ/4 radní Šlouf
56 Rozhodnutí o úpravě smluvních vztahů se společností VODÁRNA PLZEŇ a.s. (10) ŘEÚ+ŘTÚ/5 radní Šlouf
57 Předložení žádosti o dotaci z OPŽP na projekt Parkoviště Lábkova (3) FIN/1 radní Šlouf
58 Projednání žádosti o prominutí dluhu na poplatcích z prodlení - byt č. 19, Strážnická 7, Plzeň (5) BYT/1 radní Šlouf
59 Projednání žádosti o prominutí dluhu na poplatcích z prodlení - byt č. 1, Božkovská 20, Plzeň (5) BYT/2 radní Šlouf
60 BÚP spoluvlast. podílu státu o velikosti ½ k celku parc. č. 14436/8, k. ú. Plzeň, z vlastnictví ČR – ÚZSVM, do majetku města Plzně, pro stavbu II. etapy I/20 a II/231 v Plzni, Plaská – Na Roudné - Chrástecká. (4) MAJ/1 radní Šlouf
61 Majetkové vypořádání pozemků v Letkovské ulici v Plzni silnice III/18019 mezi městem Plzeň a Plzeňským krajem, a to formou vzájemných darů. (4) MAJ/2 radní Šlouf
62 Výkup spoluvlastnického podílu státu 41/288 k celku pozemků parc. č. 8419/13 a parc. č. 8419/34, oba k. ú. Plzeň, z vlastnictví ČR – ÚZSVM do majetku města. (5) MAJ/3 radní Šlouf
63 Majetkové vypořádání pozemků pod komunikacemi Kaplířova a Dobřanská ulice, ve vlastnictví Plzeňského kraje do majetku města Plzně (4) MAJ/4 radní Šlouf
64 Majetkové vypořádání podílů na pozemcích v k. ú. Doubravka (ZŠ a MŠ pro sluchově postižené) a pozemku parc. č. 7824, k. ú. Plzeň, mezi městem Plzeň a Plzeňským krajem, a to formou vzájemných darů. (5) MAJ/5 radní Šlouf
65 Výkup spoluvlastnického podílu o velikosti ¼ k celku pozemku parc. č. 14436/8, k. ú. Plzeň, ze spoluvlastnictví fyzické osoby, do majetku města Plzně, pro stavbu II. etapy I/20 a II/231 v Plzni, Plaská – Na Roudné - Chrástecká. (4) MAJ/6 radní Šlouf
66 Bezúplatný převod pozemků p. č. 809/8 a p. č. 812/5 k. ú. Koterov od ČR, příslušnost hospodařit s majetkem státu Státní pozemkový úřad, do majetku města Plzně (6) MAJ/7 radní Šlouf
67 Přijetí daru sportovního zařízení (tréninkového hřiště pro brankáře) od sportovního klubu HOCKEY CLUB PLZEŇ 1929, do majetku města Plzně. (7) MAJ/8 radní Šlouf
68 Výkup pozemků parc. č. 2000/1 a parc. č. 2297/2, oba k. ú. Litice u Plzně, do majetku města Plzně. (5) MAJ/9 radní Šlouf
69 Odkoupení spoluvlastnických podílů ve výši 9/10 na pozemcích parc. č. 11695/3, 11695/5 a 12102/72, vše v k. ú. Plzeň, od sedmi fyzických osob (8) MAJ/10 radní Šlouf
70 Výkup části pozemku parc. č. 1884/42, k. ú. Litice u Plzně, od fyzické osoby do majetku města Plzně. (6) MAJ/11 radní Šlouf
71 Výkup jednotky – garáže č. 1210/8 v budově č.p. 1210 a spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p. 1210 v rozsahu podílu 1582/14542, vše v k. ú. Plzeň, do majetku města Plzně. (6) MAJ/12 radní Šlouf
72 Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní pro stavbu Městského (západního) okruhu s dědici spoluvlastnických podílů ve vztahu k šesti pozemkům zapsaným na listu vlastnictví č. 648 pro k. ú. Radčice u Plzně. (6) MAJ/13 radní Šlouf
73 Uzavření směnné smlouvy pro stavbu Městského (západního) okruhu s vlastníkem spoluvlastnického podílu o velikosti ½ ve vztahu k šesti pozemkům zapsaným na listu vlastnictví č. 648 pro k. ú. Radčice u Plzně. (6) MAJ/14 radní Šlouf
74 Prodej nově vzniklých pozemků p. č. 899/7, p. č. 899/8, p. č. 899/9 a p. č. 899/10, vše k. ú. Radobyčice (8) PROM/1 radní Šlouf
75 Prodej pozemků p. č. 1300/4 a p. č. 1306/2, oba v k. ú. Božkov (7) PROM/2 radní Šlouf
76 Prodej pozemků p. č. 11610/148 a p. č. 11610/149, oba v k. ú. Plzeň (7) PROM/3 radní Šlouf
77 Prodej pozemku p. č. 531/5 v k. ú. Chotěšov (7) PROM/4 radní Šlouf
78 Prodej nově vzniklého pozemku p. č. 1981/234 v k. ú. Litice u Plzně (8) PROM/5 radní Šlouf
79 Prodej pozemku p. č. 3195/4 v k. ú. Bolevec společnosti ČEZ Distribuce, a. s. (7) PROM/6 radní Šlouf
80 Rozhodnutí o nakládání s pozemkem p. č. 676 v k. ú. Radčice u Plzně (8) PROM/7 radní Šlouf
81 Rozhodnutí o nakládání s částí pozemku p. č. 1268/22 v k. ú. Doubravka (5) PROM/8 radní Šlouf
82 Prodej pozemku parc. č. 9582/2, k. ú. Plzeň, zrušení věcného břemene průchodu chodbou v přízemí domu č. p. 1037 a zrušení předkupního práva k pozemku parc. č. 9582/2, k. ú. Plzeň. (7) PROM/9 radní Šlouf
83 Darování pozemku p. č. 2035/6 v k. ú. Plzeň (9) PROM/10 radní Šlouf
84 Záměr prodat části pozemků p. č. 5259/1 a p. č. 5283/1 oba v k. ú. Plzeň, spol. Office centre Plzeň s.r.o. (7) PROM/11 radní Šlouf
85 Poskytnutí peněžitého daru Společenství vlastníků Severní předměstí č.p. 1154, 1155, 1156 a 1157 v Plzni,resp.Společenství vlastníků Severní Předměstí 1154, 1155, 1156 a 1157 v Plzni, IČO 07459289,a uzavření darovací smlouvy. (4) PROM/12 radní Šlouf
86 Městské soutěže na prodej volných bytových jednotek v Plzni, na adrese E. Krásnohorské č. or. 18, Sokolovská č. or. 123, a Sokolovská č. or. 49. (3) PROM/13 radní Šlouf
87 Zrušení bodu II. Schvaluje/2. usnesení ZMP č. 503 ze dne 7.9.2006 ve věci prodeje nově vzniklých pozemků v k.ú. Plzeň ČR – Ministerstvu vnitra České republiky (5) PROM/14 radní Šlouf
88 Negativní stanoviska TÚ MMP k nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví města (42) PROM/15 radní Šlouf
89 Uznání vydržení vlastnického práva k pozemku p. č. 278/4 k. ú. Černice (9) EVID/1 radní Šlouf
90 Uznání vydržení vlastnického práva k pozemkům p. č. 98/6, p. č.98/7 a p. č. 99/4 v k. ú. Červený Hrádek u Plzně (12) EVID/2 radní Šlouf
91 Majetkoprávní řešení užívání městského pozemku p. č. 2410/6, o výměře 78 m2 v k. ú. Bolevec – žádost o uznání vydržení. (9) EVID/3 radní Šlouf
92 Vyjmutí pozemku p. č. 10055, jehož součástí je stavba Jižní Předměstí č. p. 2724, a části pozemku p. č. 10050/2, vše v k. ú. Plzeň, z trvalé správy městského obvodu Plzeň 3 vedené v Příloze č. 3 Statutu města Plzně (9) EVID/4 radní Šlouf
93 Svěření pozemků p. č. 509/1 a p. č. 508, jehož součástí je stavba Újezd č. p. 106, vše v k. ú. Újezd do trvalé správy městského obvodu Plzeň 4. (8) EVID/5 radní Šlouf
94 Svěření pozemků p. č. 4624/22 a p. č. 4624/24, jehož součástí je stavba bez čp/če, vše v k. ú. Plzeň do trvalé správy městského obvodu Plzeň 2 – Slovany (7) EVID/6 radní Šlouf
95 Svěření části pozemku p. č. st. 32/1 včetně vedlejší stavby v k. ú. Litice u Plzně do trvalé správy městského obvodu Plzeň 6 - Litice. (8) EVID/7 radní Šlouf
96 Rozhodnutí o darování výpočetní techniky Masarykově základní škole Janovice nad Úhlavou okres Klatovy (3) EVID/8 radní Šlouf
97 Rozhodnutí o darování výpočetní techniky Základní škole Vimperk, Smetanova 405, okres Prachatice (3) EVID/9 radní Šlouf
98 Rozhodnutí o darování výpočetní techniky Základní škole a mateřské škole Bolešiny, p. o. (3) EVID/10 radní Šlouf
99 Projednání informativních zpráv (1) ORG/2 p. primátor
100 Programové prohlášení Rady města Plzně pro období 2018 až 2022 (2) PRIM/3 p. primátor
101 Souhrnný přehled o rozpočtových opatřeních za 1. čtvrtletí 2019 (2) FIN/3 radní Šlouf
102 Věcné plnění nájemného v oblasti vodního hospodářství v roce 2018 a 2019 (5) OSI/2 nám. Zarzycký
103 Výsledek výběrového řízení s následnou aukcí na nemovitý majetek v k. ú. Hradiště u Plzně – Nepomucká 145. (1) MAJ/15 radní Šlouf
104 Stav investiční akce „Náplavka Radbuza“ k 30. 4. 2019 (1) OI/1 Ing. Grisník
105 Právní analýza – Posouzení možných nároků statutárního města Plzeň v souvislosti s Rozhodčím nálezem vydaným dne 14.11.2018 ve sporu se společností POHL cz, a.s. (2) OI/5 Ing. Grisník
106 Zpráva o situaci na trhu práce okres Plzeň-město a Plzeňský kraj - únor 2019 (1) ORG/3 Ing. Karhan
107 Zpráva o situaci na trhu práce okres Plzeň-město a Plzeňský kraj - březen 2019 (1) ORG/4 Ing. Karhan
108 Dopis Ing. Václava Ženíška týkající se záležitosti přestavby bývalého pavilonu MŠ Žlutická 2 na bytový dům (2) ORG/5 Ing. Karhan
109 Dopis ve věci bezpečnosti v ulicích města Plzně (1) ORG/6 Ing. Karhan
110 Aktuální informace k realizaci „Strategie ITI plzeňské metropolitní oblasti“ (2) ÚKEP/3 Ing. Beneš
111 Zpráva o městském parkovacím systému za II. pololetí 2018 a čtvrtletní přehledy obsazenosti PD Rychtářka a Divadlo (4) KŘTÚ/11 nám. Vozobule
112 Petice za zrušení nájemní smlouvy mezi Plzeň, statutární město a MEGAS-P, spol. s r.o. a zrušení smlouvy o budoucí smlouvě kupní a zrušení rozhodnutí o proluce vhodné k zástavbě (6) OKIA/1 Ing. Kochmanová
113 Činnosti Nadačního fondu Zelený poklad v roce 2018. (2) OŽP/2 Ing. Svobodová
114 Zápis z jednání VZVZ ZMP ze dne 6. března 2019 (1) VZVZ/1 p. Matoušová
115 Zápis z jednání VZVZ ZMP ze dne 3. dubna 2019 (1) VZVZ/2 p. Matoušová
116 Zpráva o činnosti KV ZMP (2) KV/2 Mgr. Janouškovec
117 Různé (0)