Podklady pro zasedání Zastupitelstva města Plzně

Program 7.schůze Zastupitelstva města Plzně konající se 17.06.2019 od 9.00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod Ve věci Značka Předkladatel ˄
35 Poskytnutí dotací z oblasti prevence kriminality (16) BEZP/2 radní Zrzavecký
36 Poskytnutí dotací z oblasti protidrogové prevence (5) BEZP/3 radní Zrzavecký
34 Žádost PhDr. Mgr. Karla Macha MSc., MBA o odvolání z funkce velitele MP Plzeň ke dni 30. 6. 2019 a s tím související potřeba zabezpečit vyhlášení výběrového řízení na obsazení uvolněné pozice velitele MP Plzeň (4) RadZ/1 radní Zrzavecký
12 Žádost o dotaci z programu Regenerace veřejných prostranství na sídlištích pro projekt „Regenerace vnitrobloku Sokolovská 106-130 – 1. etapa“ (3) FIN/2 radní Šlouf
60 Prodej nově vzniklých pozemků v k. ú. Skvrňany a v k. ú. Křimice za účelem výstavby „OBYTNÝ SOUBOR 2 BD, PECHÁČKOVA UL.”. (8) PROM/11 radní Šlouf
68 Prověření možnosti ukončení stávajících smluv uzavřených mezi městem Plzní a obchodní společností MEGAS-P spol. s r.o. (1) RadS/1 radní Šlouf
11 Schválení podprojektů spolufinancovaných ze zdrojů úvěru od Evropské investiční banky - Plzeňská městská infrastruktura III (7) ŘEÚ/3 radní Šlouf
45 Uzavření kupní smlouvy na odkup pozemků v k. ú. Černice pro IA – VPS V2, „Provozní propojení ČS Úhlavská se zásobním řadem Ostrá Hůrka, Přeložka zásobního řadu Ostrá Hůrka mimo pozemky parc. č. 1449/1 a 1448/1“ (5) MAJ/8 radní Šlouf
40 Majetkové vypořádání pozemků v Částkově ulici včetně součástí a příslušenství (povrchy - stavby parkovacích stání a přechodové ostrůvky) mezi městem Plzeň a Plzeňským krajem, a to formou vzájemných darů. (4) MAJ/3 radní Šlouf
41 Uzavření darovací smlouvy na darování podílu o velikosti 4/6 k celku na nově vzniklých pozemcích v k. ú. Plzeň – pozemky pod patkami mostu gen. Pattona, z vlastnictví města Plzně, do majetku ČR – Ředitelství silnic a dálnic ČR. (5) MAJ/4 radní Šlouf
53 Prodej pozemku p. č. 1366/13 a nově vzniklého pozemku p. č. 1366/16, oba v k. ú. Bolevec (8) PROM/4 radní Šlouf
42 Výkup podílu státu 8/24 k celku na parc.č. 10593/1, parc.č. 10593/2, parc.č. 10593/3 a parc.č. 10594, vše k.ú. Plzeň–pozemky pod mostem gen. Pattona, z vlastnictví ČR – ÚZSVM do majetku města Plzně. (5) MAJ/5 radní Šlouf
44 Zrušení usnesení ZMP č. 106/2017 a výkup spoluvlast.podílu o velikosti 1/4 k celku parc.č. 14436/8, k.ú. Plzeň, od fyzické osoby, do majetku města Plzně, pro stavbu II. etapy I/20 a II/231 v Plzni, Plaská – Na Roudné - Chrástecká. (5) MAJ/7 radní Šlouf
54 Ukončení SOBS kupních č.2011/004636 ze dne 6. 12. 2011 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 27. 5. 2013 a č. 2013/001791 ze dne 27. 8. 2013 se spol. DABOK s.r.o., a uzavření SOBS kupní s RSDr. Václavem Holečkem, MBA, a společností GRI, s.r.o. (9) PROM+MAJ/5 radní Šlouf
57 Rozdělení vlast.práva k nem.věci na vlast.právo k jednotkám,prodej bloku „J“ Vrbovecká 6,8,10,v lokalitě Sylván,po jednotkách,založení SVJ v předmětném domě a schválení znění stanov tohoto SVJ (9) PROM+BYT/8 radní Šlouf
13 Přijetí dotace na pokrytí výdajů na činnosti vykonávané obcí s rozšířenou působností v agendě sociálně–právní ochrany dětí na rok 2019 (3) FIN/3 radní Šlouf
14 Přijetí dotace na výkon sociální práce (3) FIN/4 radní Šlouf
39 Zrušení usnesení ZMP č. 433 ze dne 6. 9. 2012 ve věci bezúplatného převodu pozemků p. č. 798/1, p. č. 798/3, p. č. 798/4 a p. č. 797/2 k. ú. Koterov ve vlastnictví ČR, přísl. hospodařit s maj. státu Státní pozemkový úřad. (4) MAJ/2 radní Šlouf
56 Prodej nově vzniklého pozemku p. č. 8455/102 v k. ú. Plzeň a zřízení předkupního práva – spol. Východočeská energie s.r.o. (7) PROM/7 radní Šlouf
51 Prodej nově vzniklého pozemku p. č. 259/65 v k. ú. Koterov (9) PROM/2 radní Šlouf
9 Souhrnné rozpočtové opatření vyplývající z aktuálního vyhodnocení čerpání rozpočtu MMP v roce 2019 (6) ŘEÚ/1 radní Šlouf
10 Aktualizace střednědobého výhledu rozpočtu MMP v letech 2020 – 2022 v souvislosti se zajištěním financování akce „Zátiší - revitalizace území Línská - Kreuzmannova“ (5) ŘEÚ/2 radní Šlouf
50 Prodej pozemku p. č. 259/29 v k. ú. Koterov (8) PROM/1 radní Šlouf
52 Prodej nově vzniklého pozemku p. č. 1349/3, k. ú. Vejprnice (9) PROM/3 radní Šlouf
55 Prodej pozemku p. č. 1148/13 a nově vzniklého pozemku p. č. 1148/14, oba v k. ú. Bručná, společnosti ČEZ Distribuce, a. s. (8) PROM/6 radní Šlouf
63 Rozhodnutí o reálném rozdělení nemovité věci na adrese Na Jíkalce 2, Plzeň. (8) EVID/3 radní Šlouf
37 Projednání návrhu na mimosoudní vyrovnání navržené společností PAC Hořovice s.r.o. (7) BYT/1 radní Šlouf
62 Uznání vydržení vlastnického práva k pozemkům p. č. 5960/2 a p. č. 5963/2 v k. ú. Plzeň (8) EVID/2 radní Šlouf
61 Uznání vydržení vlastnického práva k pozemku p. č. 868/23 v k. ú. Valcha (8) EVID/1 radní Šlouf
48 Uzavření dodatku č. 3 ke SOSB kupní - „Zelený trojúhelník – jih, blok č. 4, bytové domy, Plzeň – Borská pole“ v k. ú. Plzeň (4) MAJ/11 radní Šlouf
49 Uzavření smluv o smlouvách budoucích - stavba LOKALITA PLZEŇ ÚJEZD – JIH, ETAPA 1a, investor IKO stavby s.r.o. (8) MAJ/12 radní Šlouf
46 Majetkoprávní vypořádání v souvislosti s prodejem projektu "Polyfunkční objekt pro seniory" městu Plzni se společností T.G., a.s. (13) MAJ/9 radní Šlouf
47 Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvám o smlouvách budoucích, vodovodní řad v ulici Ve Svahu v k. ú. Červený Hrádek u Plzně, fyzické osoby (5) MAJ/10 radní Šlouf
59 Úprava Řádu městské soutěže (4) PROM/10 radní Šlouf
43 Směna pozemků v souvislosti se stavbou „I/20 a II/231 v Plzni, Plaská – Na Roudné – Chrástecká, 2. etapa“ – fyzická osoba (7) MAJ/6 radní Šlouf
58 Uzavření kupních smluv na prodej volných bytových jednotek v Plzni, na adrese Žlutická č. or. 64 a Rabštejnská č. or. 22, s vítězem městských soutěží (3) PROM/9 radní Šlouf
38 Bezúplatný převod pozemku parc. č. 824/3, k. ú. Lhota u Dobřan, z vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, do majetku města Plzně (5) MAJ/1 radní Šlouf
70 Havárie výtahu v budově střediska Doprava a služby, jejíž provoz zajišťuje Městský ústav sociálních služeb města Plzně, Klatovská třída 777/90, 301 00 Plzeň 3 - Jižní Předměstí, IČ 00075345 (1) ŘÚSO/2 PhDr. Knížová
3 Úprava počtu členů výborů ZMP a volba dalších členů výborů ZMP (5) PRIM/2 p. primátor
4 Poskytnutí finančních dotací na základě žádostí projednaných v Komisi pro partnerská města a evropské záležitosti RMP (3) KPMEZ/1 p. primátor
5 Žádost o dotaci z Operačního programu „Zaměstnanost 2014-2020“ na projekt „Plzeň v pohybu“ (2) ÚKEP+ŘEÚ/1 p. primátor
2 Zpráva o činnosti Rady města Plzně a primátora města Plzně za období od 13. 5. 2019 – 16. 6. 2019 (materiál přijde na stůl) (3) PRIM/1 p. primátor
64 Projednání informativních zpráv (1) ORG/1 p. primátor
6 Poskytnutí dotace Západočeské univerzitě v Plzni (4) ŘÚSO/1 p. primátor
71 Zápis z jednání VZVZ ZMP ze dne 15. 5. 2019 (1) VZVZ/2 p. Matoušová
8 Novela Směrnice QS 74-01 Zásady pro zadávání veřejných zakázek (4) VZVZ/1 p. Matoušová
66 Opoziční programové prohlášení klubu Pirátů ZMP pro volební období 2018-2022 (1) ORG/2 p. Bosák
16 Program a scénář hlasování valné hromady společnosti POVED s.r.o. a delegování zástupce města na tuto valnou hromadu (10) FIN/1 nám. Zarzycký
15 Návrh na volbu jednatele BIC Plzeň, společnost s ručením omezeným (3) NámZ/1 nám. Zarzycký
17 Uzavření dohody o zrušení smlouvy o poskytnutí dotace obci Chotíkov (4) OSI/1 nám. Zarzycký
19 Poskytnutí individuálních neinvestičních dotací z rozpočtu Odboru sportu, Smart Cities a podpory podnikání MMP (5) SPORT/1 nám. Zarzycký
18 Rozpočtové opatření rozpočtu OSI MMP a OI MMP v souvislosti s realizací akce „I/20 Rekonstr. Studentská“ (2) OSI/2 nám. Zarzycký
21 Poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu Odboru sportu, Smart Cities a podpory podnikání MMP subjektu TALENT PLZEŇ při Bolevecké základní škole, z.s. (zkratka TALENT PLZEŇ) (3) SPORT/3 nám. Zarzycký
20 Poskytnutí individuálních neinvestičních dotací Atletickému klubu Škoda Plzeň z. s. a Českému střeleckému svazu, z.s. z rozpočtu Odboru sportu, Smart Cities a podpory podnikání MMP (5) SPORT/2 nám. Zarzycký
22 Poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu Odboru sportu, Smart Cities a podpory podnikání MMP subjektu Tělovýchovná jednota Plzeň – Litice, z.s. (3) SPORT/4 nám. Zarzycký
15a Změna v orgánech společností PMDP, a.s. a Plzeňské teplárenské, a.s. (3) NámZ/2 nám. Zarzycký
32 Prominutí parkovného z vyblokovaných parkovacích míst vyplývající z dohody o technických podmínkách se společností Film Servis Plzeň s.r.o. (9) KŘTÚ/11 nám. Vozobule
33 Žádost spolku Alpinum klub Plzeň, z.s., Mlatecká 1912/46, 323 00 Plzeň, o poskytnutí dotace z Fondu životního prostředí města Plzně na projekt "Automatické zavlažování zahrady gymnázia na Mikulášském náměstí" (5) KŽP/1 nám. Vozobule
72b Informace o aktuálním stavu probíhajících klíčových akcí SVSMP v roce 2019 (2) NámV/1 nám. Vozobule
25 Uzavření smlouvy o spolupráci mezi statutárním městem Plzeň a společností New Property Management a.s. (5) TN+RadS/3 nám. Šindelář, rad. Šlouf
29 Uzavření smlouvy o dílo na realizaci stavby s názvem "Výstavba sběrného dvora Na Bořích" (materiál přijde na stůl) (4) OI/3 nám. Šindelář
27 DÚR, Rekonstrukce Klatovská 19, Plzeň - Žádost o dělení výjimky ze směrnice QS 74-01 Zásady pro zadávání veřejných zakázek (3) OI/1 nám. Šindelář
28 Prodloužení tramvajové trati na Borská pole - Odsouhlasení víceprací, přípravy dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo a poskytnutí souhlasu s uzavřením dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo (8) OI/2 nám. Šindelář
23 Pořízení Změny č. 1 Územního plánu Plzeň zkráceným postupem dle § 55a a § 55b stavebního zákona a obsah Změny č. 1 Územního plánu Plzeň včetně požadavku na posouzení vlivů na životní prostředí (SEA) (8) TN/1 nám. Šindelář
24 Jmenování zástupců města Plzně do výboru DSO Skládka odpadů Chotíkov (2) TN/2 nám. Šindelář
26 Přestavba křižovatky Rondel – Karlovarská (8) KŘTÚ/1 nám. Šindelář
30 Návrh nominací na Uměleckou cenu města Plzně za rok 2018 (3) OK/1 nám. Bartáková
31 Poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu Odboru kultury MMP pro rok 2019 společnosti Galerie města Plzně, o.p.s. (3) OK/2 nám. Bartáková
7 Splněná a prodlužovaná usnesení ZMP od 15. 4. 2019 do 19. 5. 2019 (2) KV/1 Mgr. Janouškovec
72 Zpráva o činnosti KV ZMP (2) KV/2 Mgr. Janouškovec
72a Ocenění v soutěži Přívětivý úřad 2019 – Magistrát města Plzně získal 1. místo v rámci Plzeňského kraje (2) ŘÚSA/1 JUDr. Triner
67 Otevřený dopis pana P. Švehly ve věci žádosti o zrušení ohňostroje na nám. Republiky v Plzni (2) ORG/3 Ing. Karhan
65 Informativní zpráva o stavu investiční akce „Městský okruh, úsek Křimická (Chebská) – Karlovarská v Plzni“ k 31. 05. 2019 (1) OI/4 Ing. Grisník
69 Aktuální informace k realizaci „Strategie ITI plzeňské metropolitní oblasti“ (1) ÚKEP/2 Ing. Beneš
73 Různé (0)
1 Schválení programu jednání, volba návrhové komise, jmenování ověřovatelů zápisu (0)