Podklady pro zasedání Zastupitelstva města Plzně

Program 9.schůze Zastupitelstva města Plzně konající se 21.10.2019 od 9.00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Schválení programu jednání, volba návrhové komise, jmenování ověřovatelů zápisu (0)
2 Zpráva o činnosti Rady města Plzně a primátora města Plzně za období od 2. 9. 2019 – 20. 10. 2019 (materiál přijde na stůl) (5) PRIM/1 p. primátor
3 Udělení Ceny města Plzně (3) PRIM/2 p. primátor
4 Změna usnesení ZMP č. 289 ze dne 2. 9. 2019 (4) KP/1 p. primátor
5 Splněná a prodlužovaná usnesení ZMP od 5. 8. 2019 do 22. 9. 2019 (2) KV/1 Mgr. Janouškovec
6 Odstoupení Mgr. M. Krause, MSc, z funkce člena představenstva PMDP, a.s. (3) NámZ/1 nám. Zarzycký
7 Odstoupení Mgr. R. Zarzyckého z funkce člena Dozorčí rady Čisté Plzně, s.r.o. (3) NámZ/2 nám. Zarzycký
8 Memorandum o vzájemné spolupráci v cestovním ruchu (5) ŘÚSO/1 nám. Zarzycký
9 Aktualizace příloh ke zřizovacím listinám na movitý a nemovitý majetek předaný k hospodaření příspěvkovým organizacím v působnosti Kanceláře ředitelky Úřadu služeb obyvatelstvu MMP (17) ŘÚSO/2 nám. Zarzycký, nám. Bartáková
10 Neposkytnutí individuální investiční dotace z rozpočtu Odboru sportu, Smart Cities a podpory podnikání MMP subjektu Sportovní klub Radbuza Plzeň, z. s. (4) SPORT/1 nám. Zarzycký
11 Poskytnutí individuální investiční dotace z rozpočtu Odboru sportu, Smart Cities a podpory podnikání MMP subjektu RGA – regionální golfová akademie, z.s. (4) SPORT+ŘEÚ/3 nám. Zarzycký
12 Souhrnné rozpočtové opatření vyplývající z očekávané skutečnosti čerpání rozpočtu MMP v roce 2019 (9) ŘEÚ/1 radní Šlouf
13 Novela vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství (6) ÚČT/1 radní Šlouf
14 Poskytnutí peněžitých darů fyzickým osobám z rozpočtu Odboru sociálních služeb MMP pro rok 2019 (2) OSS/1 nám. Bartáková
15 Poskytnutí neinvestičních individuálních dotací z rozpočtu OSS MMP (3) OSS/2 nám. Bartáková
16 Změna účelu poskytnuté dotace z rozpočtu Odboru sociálních služeb MMP a poskytnutí investiční dotace pro organizaci Městská charita Plzeň (3) OSS/3 nám. Bartáková
17 Uzavření Dohody o spolupráci při rozvoji území mezi statutárním městem Plzní a společnostmi Ameside a.s. a AMÁDEUS REAL, a.s. (6) TN/1 nám. Šindelář
18 Jmenování zástupce samosprávy statutárního města Plzně do Dobrovolného svazku obcí (DSO) Silnice I/27 (3) NámV/1 nám. Vozobule
19 Odstranění 18 řadových garáží ve Velenické ulici p. č. 3639/3-10 a 3640/2-11, vše k. ú. Plzeň (8) KŘTÚ/12 nám. Vozobule
20 Prominutí parkovného z vyblokovaných parkovacích míst vyplývající z dohody o technických podmínkách se společností MVP events s.r.o. (10) KŘTÚ/13 nám. Vozobule
21 Žádost společnosti goodooga s.r.o., Choceňská 743, 199 00 Praha 9, o poskytnutí dotace z Fondu životního prostředí města Plzně na projekt "Zřízení a provozování portálu www.plzen.nevyhazujto.cz" (6) KŽP/1 nám. Vozobule
22 Žádost Městského obvodu Plzeň 4, Mohylová 55, 312 64 Plzeň, o uvolnění finančních prostředků z Fondu životního prostředí města Plzně na projekt "Habrmannův park - trvalkové záhony" (5) KŽP/2 nám. Vozobule
23 Žádost Spolku Ametyst, Nebílovy 37, 332 04 Nebílovy, o poskytnutí dotace z Fondu životního prostředí města Plzně na projekt "Biopoklad do školních zahrad" (6) KŽP/3 nám. Vozobule
24 Rezignace a volba nového člena Kontrolního výboru ZMP (5) RadZ/1 radní Zrzavecký
25 Aktualizace příloh ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací v působnosti OŠMT MMP (30) OŠMT/1 radní Kantorová
26 Rozšíření zřizovací listiny 33. základní školy Plzeň (4) OŠMT/2 radní Kantorová
27 Poskytnutí dotace v rámci dotačního programu "Podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže v oblasti výchovy a vzdělávání v roce 2019" (5) OŠMT/3 radní Kantorová
28 Projednání žádosti o prominutí dluhu na poplatcích z prodlení - byt č. 4, Brněnská 28, Plzeň (5) BYT/1 radní Šlouf
29 Projednání žádosti o prominutí dluhu na poplatcích z prodlení - byt č. 11, Dlouhá 4, Plzeň (5) BYT/2 radní Šlouf
30 Projednání žádosti o prominutí dluhu na poplatcích z prodlení - byt č. 5, Školní 4, Plzeň (5) BYT/3 radní Šlouf
31 Projednání žádosti o prominutí dluhu na poplatcích z prodlení - byt č. 3, Guldenerova 68, Plzeň (5) BYT/4 radní Šlouf
32 Projednání žádosti o prominutí dluhu na úrocích z prodlení - byt č. 24, Blatenská 27, Plzeň (5) BYT/5 radní Šlouf
33 Projednání žádosti o prominutí dluhu na poplatcích z prodlení - byt č. 3, Skrétova 9, Plzeň (5) BYT/6 radní Šlouf
34 Uzavření kupní smlouvy v souvislosti s vypořádáním stavby „III/18019 Rekonstrukce Letkovské ulice Plzeň - Božkov“ – fyzická osoba (5) MAJ/1 radní Šlouf
35 Zrušení usnesení ZMP č. 31 ze dne 7. 2. 2019 ve věci uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozemků v k. ú. Bolevec od ČR, přísl. hospodařit s majetkem státu Státní pozemkový úřad, v celém znění (5) MAJ/2 radní Šlouf
36 Změna části usnesení ZMP č. 336/2018 ve věci uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozemků v Sirkově ulici do majetku Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje (5) MAJ/3 radní Šlouf
37 Změna usnesení ZMP č. 184/2019 ve věci smlouvy o BÚP spol. podílu státu o velikosti 1/2 k celku parc. č. 14436/8, k. ú. Plzeň, z vlast. ČR – ÚZSVM, do majetku MP, pro stavbu II. etapy I/20 a II/231 v Plzni (4) MAJ/4 radní Šlouf
38 Využití předkupního práva města Plzně na odkoupení spoluvlastnického podílu ve výši 1/6 k celku nemovité věci – pozemku parc. č. 10827, zaps. na LV č. 1732 pro k. ú. Plzeň, z vlastnictví 1 FO do majetku města Plzně (5) MAJ/5 radní Šlouf
39 Využití předkupního práva města Plzně na odkoupení spoluvlastnického podílu v celk. výši 149/288 k celku nemovité věci – pozemku parc. č. 10648, zaps. na LV č. 6142 pro k. ú. Plzeň z vlastnictví 5 FO do majetku města Plzně (5) MAJ/6 radní Šlouf
40 Prodej pozemku p. č. 243/53 v k. ú. Doudlevce (7) PROM/1 radní Šlouf
41 Prodej nově vzniklých pozemků p. č. 636/96 a p. č. 636/97, oba v k. ú. Červený Hrádek u Plzně (9) PROM/2 radní Šlouf
42 Prodej pozemků parc. č. 5719/5, 5719/6, 5719/2, k. ú. Plzeň. (6) PROM/3 radní Šlouf
43 Prodej nově vzniklého pozemku p. č. 1587/8 v k. ú. Bolevec společnosti ČEZ Distribuce, a. s.. (7) PROM/4 radní Šlouf
44 Prodej nově vzniklých pozemků p. č. 1585/40 a p. č. 1585/41 a ponechání nově vzniklých pozemků p. č. 1585/37, p. č. 1585/38 a p. č. 1585/39, vše v k. ú. Litice u Plzně, v majetku města Plzně (11) PROM/5 radní Šlouf
45 Prodej nepotřebných pozemků v k. ú. Dolany u Plzně (6) PROM/6 radní Šlouf
46 Prodej nemovitých věcí na adrese Průmyslová 25 v Plzni (6) PROM/7 radní Šlouf
47 Poskytnutí peněžitého daru Společenství vlastníků Sedlecká 5 a 6 v Plzni a uzavření darovací smlouvy (3) PROM/8 radní Šlouf
48 Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 2019/004057 uzavřené se společností Candid group s.r.o. (4) PROM/9 radní Šlouf
49 Změna usnesení ZMP č. 356 ze dne 2. 9. 2019 a prodej pozemků v k. ú. Nýřany (10) PROM/10 radní Šlouf
50 Zrušení usnesení ZMP č. 267 ze dne 24. 5. 2018. (6) PROM/11 radní Šlouf
51 Uznání vydržení vlastnického práva k pozemku p. č. 259/66 v k. ú. Koterov (10) EVID/1 radní Šlouf
52 Uznání vydržení vlastnického práva k pozemku p. č. 5550/8 v k. ú. Plzeň (10) EVID/2 radní Šlouf
53 Rozhodnutí o poskytnutí daru 3 ks schodišťových plošin pro imobilní občany Centru pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch, p.o. (3) EVID/3 radní Šlouf
54 Rozhodnutí o udělení souhlasu se zatížením stavby bez č. p./č. e. na pozemku p. č. 228/2, k. ú. Lobzy, věcným břemenem pro společnost ČEZ Distribuce, a. s. (3) EVID/4 radní Šlouf
55 Projednání informativních zpráv (1) ORG/1 p. primátor
56 Odpověď na interpelaci zastupitele p. Bosáka ohledně půjčky, dotace, propagace pro podnikatele na Slovanské třídě (1) SPORT/2 radní Gola
57 Stav investiční akce s názvem „TechTower Světovar“ k 30. 9. 2019 (5) OI/1 Ing. Grisník
58 Zpráva o situaci na trhu práce okres Plzeň-město a Plzeňský kraj - srpen 2019 (1) ORG/2 Ing. Karhan
59 Zpráva o situaci na trhu práce okres Plzeň-město a Plzeňský kraj - září 2019 (1) ORG/3 Ing. Karhan
60 Žádost o zařazení adresy do Přílohy č. 1 Obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně č. 6/2017 (2) ORG/4 Ing. Karhan
61 Aktuální informace k realizaci „Strategie ITI plzeňské metropolitní oblasti“ (1) ÚKEP/1 Ing. Beneš
62 Vyhodnocení průzkumu názoru a spokojenosti občanů statutárního města Plzeň (2) KŘTÚ/1 nám. Šindelář
63 Zpráva o městském parkovacím systému za I. pololetí 2019 a čtvrtletní přehledy obsazenosti PD Rychtářka a Divadlo (4) KŘTÚ/11 nám. Vozobule
64 Zápis z jednání VZVZ ZMP ze dne 4. září 2019 (1) VZVZ/1 p. Matoušová
65 Zpráva o činnosti KV ZMP (4) KV/2 Mgr. Janouškovec
65a Plzeňský program oslav 30. výročí pádu totalitního režimu v Československu (2) PRIM/3 p. primátor
66 Různé (0)