Podklady pro zasedání Zastupitelstva města Plzně

Program 11.schůze Zastupitelstva města Plzně konající se 09.12.2019 od 9.00 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Schválení programu jednání, volba návrhové komise, jmenování ověřovatelů zápisu (0)
2 Zpráva o činnosti Rady města Plzně a primátora města Plzně za období od 18. 11. 2019 – 8. 12. 2019 (materiál přijde na stůl) (3) PRIM/1 p. primátor
3 Volba přísedící Okresního soudu Plzeň-město (2) PRIM/2 p. primátor
4 Změna usnesení ZMP č. 475 ze dne 15. 11. 2018 ve věci svěření některých úkolů členům RMP (2) PRIM/3 p. primátor
5 Záměr města sloučit Nadaci 700 let města Plzně a Nadaci sportující mládeže (3) PRIM/4 p. primátor
6 Poskytnutí individuální finanční dotace z rozpočtu Kanceláře primátora pro Západočeskou galerii v Plzni, p.o. na vydání publikace "Nad slunce krásnější. Plzeňská Madona a krásný sloh" (2) KP/1 p. primátor
7 Přijetí podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace z IROP na projekt „7. ZŠ – nástavba budovy školy“ (4) ÚKEP/2 p. primátor
8 Přijetí podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace z OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, Služby infrastruktury, ITI Plzeň na projekt „Technologický park DRONET- Plzeň Světovar“. (3) ÚKEP/3 p. primátor
9 Obecně závazná vyhláška statutárního města Plzně, kterou se mění Statut města (8) PRÁV/1 p. primátor
10 Splněná a prodlužovaná usnesení ZMP od 21. 10. 2019 do 10. 11. 2019 (2) KV/1 Mgr. Janouškovec
11 Návrh na volbu členů dozorčích rad společností BIC Plzeň, s.r.o. a Čistá Plzeň, s.r.o. (3) NámZ/1 nám. Zarzycký
12 Schválení plánu akcí realizovaných v rámci věcného plnění nájmu společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s. pro rok 2020 (5) OSI/1 nám. Zarzycký
13 Obecně závazná vyhláška statutárního města Plzně o místním poplatku z pobytu (5) ÚČT/1 radní Šlouf
14 Účetní odpis investic vynaložených na pořízení studií a projektových dokumentací do nákladů (3) ÚČT/2 radní Šlouf
15 Souhrnné rozpočtové opatření (5) ŘEÚ/1 radní Šlouf
16 Aktualizace Přehledu A.1.3 seznamu podprojektů spolufinancovaných z úvěru EIB III, smlouva o financování č. 82.651 a dodatek č. 2 ke stejné smlouvě (6) ŘEÚ/3 radní Šlouf
17 Rozpočet města Plzně na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu v letech 2021 – 2023 (6) ŘEÚ/2 radní Šlouf
18 Poskytnutí podpory z programu Plzeňské podnikatelské vouchery - Výzva 2019 (4) ŘEÚ/4 radní Šlouf
19 Podání žádosti o dotaci v rámci OPŽP pro projekt „Zateplení 14. ZŠ Zábělská 25, Plzeň“ (2) FIN/1 radní Šlouf
20 Podání žádosti o dotaci v rámci OPŽP na projekt „Zlepšení kvality ovzduší v učebnách na Gymnáziu Františka Křižíka“ (3) FIN/2 radní Šlouf
21 Akční plán na rok 2020 ke Strategickému plánu města Plzně (3) KŘTÚ/1 nám. Šindelář
22 Novela obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně č.19/2006, o některých povinnostech chovatelů psů (8) OŽP/1 nám. Vozobule
23 Poskytnutí dotací v rámci Čtyřletého dotačního programu v oblasti kultury na léta 2020-2023 (9) OK/1 nám. Bartáková
24 Poskytnutí individuálních neinvestičních dotací z rozpočtu Odboru kultury MMP pro rok 2020 statutárním městem Plzeň založeným a spoluzaloženým subjektům v oblasti kultury (9) OK/2 nám. Bartáková
25 Poskytnutí dotace v rámci Čtyřletého dotačního programu na podporu realizace kulturního projektu „Živá ulice“ na období 2020–2023 (7) OK/3 nám. Bartáková
26 Změna účelu poskytnuté dotace z rozpočtu Odboru sociálních služeb MMP (4) OSS/1 nám. Bartáková
27 Poskytnutí dotací z rozpočtu OSS MMP v rámci dotačního programu Kofinancování sociálních služeb pro rok 2020 (4) OSS/2 nám. Bartáková
28 Poskytnutí individuálních neinvestičních dotací z rozpočtu Odboru sociálních služeb MMP (8) OSS/3 nám. Bartáková
29 Poskytnutí neinvestiční dotace společnosti Techmania Science Center o.p.s. na podporu činnosti v letech 2020 - 2023 (4) OŠMT/1 radní Kantorová
30 Změna Zakládací listiny Centra protidrogové prevence a terapie, o.p.s. v důsledku změny sídla společnosti (3) BEZP/1 radní Zrzavecký
31 Poskytnutí dotací konkrétním příjemcům jako závazných ukazatelů v rámci rozpočtu BEZP MMP - provozní transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům na rok 2020 a uzavření veřejnoprávních smluv s těmito žadateli (10) BEZP/2 radní Zrzavecký
32 Přijetí investiční dotace na realizaci projektu Plzeň – Rozšíření MKDS na území MO Plzeň 4 – Doubravka na rok 2019 (3) BEZP+FIN/3 radní Zrzavecký
33 Uzavření kupní smlouvy s 1 FO na výkup trvalého záboru pozemku pro IA - VPS „Rekonstrukce Červenohrádecké ulice II. a III. etapa, úsek Staroveská – K Bukovci”. (5) MAJ/1 radní Šlouf
34 Neprominutí smluvních pokut, neodstoupení od smlouvy o budoucí smlouvě směnné – Ypsilonka Plzeň s.r.o. (5) MAJ/2 radní Šlouf
35 Konečné majetkoprávní vypořádání, stavba „Příjezdová komunikace pro hřiště TJ Slovan Spoje Plzeň, Skvrňany – severní větev“ a „Příjezdová komunikace – novostavba bytových domů, Plzeň Skvrňany“,GLOBÁl spol. s r.o. (6) MAJ/3 radní Šlouf
36 Uzavření konečných kupních smluv v souvislosti se stavbou „17 rodinných domů, U Velkého rybníka, Plzeň – komunikace a inženýrské sítě“ – Blustery s.r.o., fyzická osoba (6) MAJ/4 radní Šlouf
37 Směna pozemků v k. ú. Doubravka se společností SUPTel a.s. (8) MAJ/5 radní Šlouf
38 Výkup pozemku parc. č. 1575/20, k. ú. Bolevec, z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, do majetku města Plzně. (6) MAJ/6 radní Šlouf
39 Výkup pozemku parc. č. 1520/5, k. ú. Litice u Plzně, z vlastnictví ČR – Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci. (6) MAJ/7 radní Šlouf
40 Výkup pozemku parc. č. 264/2, k. ú. Koterov, ze spoluvlastnictví právnické osoby a tří fyzických osob, do majetku města Plzně. (5) MAJ/8 radní Šlouf
41 Prodloužení termínů v budoucích smlouvách, prominutí smluvní pokuty, neodstoupení od budoucí smlouvy – fyzická osoba (5) MAJ/9 radní Šlouf
42 Zrušení usnesení ZMP č. 130 ze dne 19. a 20. 10. 1995 a usnesení ZMP č. 654 ze dne 16. 11. 2006 a usnesení ZMP č. 722 ze dne 11. 12. 2008 – tj. usnesení upravující podmínky pro tzv. dodatečné výkupy. (4) MAJ/10 radní Šlouf
43 Prodej pozemku parc. č. 11286/38, k. ú. Plzeň (6) PROM/1 radní Šlouf
44 Žádost Plzeňského kraje o prodloužení termínu dokončení rekonstrukce nemovitých věcí na adrese Klatovská tř. 110 v Plzni (3) PROM/2 radní Šlouf
45 Prodej bloku „G“ v plzeňské lokalitě Sylván po jednotkách (Brněnská č. or. 61, Brněnská č. or. 63 a č. or. 65, Sedlecká č. or. 7, Sedlecká č. or. 9) (11) PROM+BYT/3 radní Šlouf
46 Prodej volné jednotky č. 1154/19 (nebytový prostor) na adrese Brněnská č. or. 46 v Plzni (4) PROM/4 radní Šlouf
47 Městská soutěž na prodej nemovitých věcí na adrese Karlovarská 49 v Plzni (materiál přijde na stůl) (3) PROM/5 radní Šlouf
48 Uznání vydržení vlastnického práva k pozemku p. č. 598/9 k. ú. Dolany u Plzně (8) EVID/1 radní Šlouf
49 Uznání vydržení vlastnického práva k pozemku p. č. 598/10 k. ú. Dolany u Plzně (8) EVID/2 radní Šlouf
50 Projednání informativních zpráv (1) ORG/1 p. primátor
51 Zpráva o situaci na trhu práce okres Plzeň-město a Plzeňský kraj - říjen 2019 (1) ORG/2 Ing. Karhan
52 Přehled projektů p.o. ÚKEP mP pro jiné subjekty než město Plzeň (1) ÚKEP/1 Ing. Beneš
53 Zápis z jednání Výboru pro zadávání veřejných zakázek ZMP ze dne 6. 11. 2019 (1) VZVZ/1 p. Matoušová
54 Zpráva o činnosti KV ZMP (2) KV/2 Mgr. Janouškovec
54a Žádost o spolufinancování rekonstrukce areálu SK PLZEŇ 1894 - II. etapa (2) ORG/3 Ing. Karhan
54b Informace ze zasedání VZVZ ZMP, dne 4. 12. 2019 – zadavatel: DJKT – veřejná zakázka: Notové lampičky a pulty (1) VZVZ/2 p. Matoušová
55 Různé (0)