Podklady pro zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1

Program 5.schůze Zastupitelstva MO Plzeň 1 konající se 19.06.2019 od 17 hodin

Vyhledat bod jednání:

Výsledky hledání

Bod ˄ Ve věci Značka Předkladatel
1 Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise (1) ST1/1 Ing. Helena Řežábová
2 Schválení programu jednání (1) ST1/2 Ing.Helena Řežábová
3 Kontrola plnění usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1 (3) KV1/1 Mgr. et Mgr. Miroslav Šuma
4 Zpráva o činnosti Rady MO Plzeň 1 (2) RMO1/1 Ing. Helena Řežábová
5 Zpráva o činnosti starostky MO Plzeň 1 (2) ST1/3 Ing. Helena Řežábová
6 Zpráva o činnosti 1. místostarosty MO Plzeň 1 (2) MSB1/1 Mgr. Miroslav Brabec
7 Zpráva o činnosti 2. místostarostky MO Plzeň 1 (2) MSJ1/1 Mgr. Ilona Jehličková
8 Zpráva o činnosti 3. místostarosty MO Plzeň 1 (2) MSU1/1 Jiří Uhlík, MBA
9 Zpráva o činnosti předsedy Kontrolního výboru Zastupitelstva MO Plzeň 1 (2) KV1/2 Mgr. et Mgr. Miroslav Šuma
10 Vyřízení písemné interpelace člena ZMO Plzeň 1 (4) RMO1/2 Ing. Helena Řežábová
11 Změna účelu použití blokovaných finančních prostředků ve Fondu rezerv a rozvoje MO Plzeň 1 na akci "Stavební úpravy areálu Manětínská 30 včetně sportoviště" (2) RMO1/3 Ing. Helena Řežábová
12 Rozpočtové opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2019 č. 16 v souvislosti s rekonstrukcí obřadní místnosti v budově ÚMO Plzeň 1 (4) RMO1/4 Ing. Helena Řežábová
13 Rozbor hospodaření MO Plzeň 1 k 31. 3. 2019 (3) RMO1/5 Ing. Helena Řežábová
14 Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2019 (3) RMO1/6 Ing. Helena Řežábová
15 Účelový převod finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 1 do rozpočtu MMP určených pro Odbor sportu MMP na podporu akce "Sportmanie Plzeň 2019" včetně rozpočtového opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2019 č. 22 (4) RMO1/7 Ing. Helena Řežábová
16 Účelový převod finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 1 do rozpočtu MMP určených pro Městskou policii Plzeň na projekt "Plzeňská senior akademie" včetně rozpočtového opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2019 č. 23 (4) RMO1/8 Ing. Helena Řežábová
17 Účelový převod finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 1 do rozpočtu MMP určených pro Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně na projekt "Nedám se!" vč. rozpočtového opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2019 č. 24 (4) RMO1/9 Ing. Helena Řežábová
18 Účelový převod fin. prostř. z rozpočtu MO Plzeň 1 do rozpočtu MMP určených pro 31.ZŠ Plzeň, E. Krásnohorské 10,p.o. na nákup dět. prvku pro hřiště v areálu ZŠ vč. rozpoč. opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2019 č. 25 (4) RMO1/10 Ing. Helena Řežábová
19 Účelový převod fin. prostředků z rozpočtu MO Plzeň 1 do rozpočtu MMP určených pro Zoologickou a botanickou zahradu města Plzně, příspěvkovou organizaci vč. rozpočtového opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2019 č. 26 (4) RMO1/11 Ing. Helena Řežábová
20 Účel. převod fin. prostř. z rozpočtu MO Plzeň 1 do rozpočtu MMP určených pro Boleveckou ZŠ Plzeň, nám. Odboje 18, p.o. na nákup a úpravu krojů pro kroužek lid. tanců Boleváček vč. rozpoč. opatř. rozpoč. MO 1 na r. 2019 č. 27 (4) RMO1/12 Ing. Helena Řežábová
21 Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu MO Plzeň 1 na podporu sportovní, tělovýchovné a zájmové činnosti, na aktivity volného času nebo jinak veřejně prospěšné účely (6) RMO1/13 Ing. Helena Řežábová
22 Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu MO Plzeň 1 na podporu sociální oblasti a kultury (6) RMO1/14 Mgr. Ilona Jehličková
23 Návrh na poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu MO Plzeň 1 na veřejně prospěšné účely včetně rozpočtového opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2019 č. 28 (7) RMO1/15 Mgr. Ilona Jehličková
24 Prodej a vyjmutí části pozemku par. č. 2784/2 nově označeného dle GP č. 3947-1447/2016 jako par. č. 2784/10 vše k.ú. Bolevec o výměře 27 m2 z trvalé správy MO Plzeň 1 vedené v Příloze č. 3 Statutu města Plzně. (8) RMO1/16 Mgr. Miroslav Brabec
25 Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva MO Plzeň 1 (5) ST1/4 Ing. Helena Řežábová
26 Informativní zprávy (6) ST1/5 Ing. Helena Řežábová
27 Uveřejňování zápisu z kontrolního a finančního výboru na webu městského obvodu Plzeň 1 (3) ZMO1/1 František Hagara
28 Zachování parkové úpravy pozemku 1137/115 v k.ú. Bolevec (2) ZMO1/2 Václav Heřman
29 Náměty a dotazy členů Zastupitelstva MO Plzeň 1, různé (0) ST1/6 Ing. Helena Řežábová
30 Závěr (0) ST1/7 Ing. Helena Řežábová